TV der bevæger dig

Milliardaftale om hurtigere tog på plads

Regeringen har indgået aftale med DF og EL om togfond, der skal sikre hurtigere tog i Danmark.

Danskerne kan se frem til hurtigere tog og kortere rejsetid. Det er i hvert fald målet med aftalen om togfonden til 28,5 milliarder kroner, som regeringen nu er blevet enig med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om.

Pengene kommer fra en højere beskatning af olie og gas i Nordsøen.

Du kan se aftalen nedunder.

 

Aftale om TogfondenDK:

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået
aftale om En moderne Jernbane ? udmøntning af Togfonden DK. Med
aftalen afsættes 28,5 milliarder kroner til et historisk løft af den danske
jernbane


Aftalen indebærer, at Timemodellen gennemføres, og at størstedelen af
jernbanen i Danmark elektrificeres. Det betyder, at man fremover kan
køre i moderne, klimavenlige el-tog på en time mellem Esbjerg-Odense,
Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København.


Effekterne af de hurtigere forbindelser vil, takket være en smartere
tilrettelæggelse af køreplanerne med prioriterede tog med korte
skiftetider til Timemodellens tog, sprede sig til hele landet og kommer
dermed også rejsende til gode uden for de store byer.


Med aftalen gennemføres der samtidig hastighedsopgraderinger af en
lang række regionale baner, som særligt vil komme danskere i
yderområder til gode og forstærke de markante rejsetidsgevinster, som
Timemodellen medfører. Med aftalen er det bl.a. også besluttet at
anlægge en helt ny bane til Billund og at investere i ekstra spor og øget
kapacitet i Nordjylland, ved Gødstrup station ifm. det nye sygehus,
mellem Herning og Holstebro og ved Ny Ellebjerg station.


Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:
-Jeg vil gerne sige et kæmpe tillykke til danskerne. For med aftalen i dag
får vi endelig en moderne, hurtig og grøn jernbane i Danmark. En
jernbane, som vil give et reelt, konkurrencedygtigt alternativ til bilen og
skabe helt nye muligheder for at bruge den kollektive transport og
samtidig få mere tid til at få hverdagen til at hænge sammen.


- Vi skaber markant hurtigere tog for hele Danmark. Timemodellens
superlyn vil binde de største byer i Danmark tættere sammen, og vi
opgraderer en række regionalbaner, så togene kan køre hurtigere bl.a.
mellem Aalborg - Frederikshavn og Holbæk- Kalundborg.


- Og så sikrer vi en grønnere transport i Danmark. Konkret vil afta-len
betyde en reduktion af CO2 udledningen med 220.000 tons om året,
fordi man fremover vil kunne køre med hurtige, moderne el-tog over
hele Danmark.


-Samtidig skaber vi arbejdspladser med aftalen. Projekterne i Togfonden
DK vil i anlægsperioden være med til at fremme beskæftigelsen i bygge-
og anlægserhvervet og relaterede serviceerhverv i Danmark. Alene
elektrificeringen og Timemodellens anlæg vil i anlægsperioden øge
beskæftigelsen med ca. 20.000 årsværk.


Fakta: Hovedelementer i aftale om En moderne jernbane - udmøntning
af Togfonden DK (link til gældende aftaletekst samt faktaark nedenfor):


Realisering af Timemodellen for samlet ca. 14,8 mia. kr.:
 •  En ny bane over Vestfyn til 4,9 mia. kr.
 •  En ny bro over Vejle Fjord til 4,3 mia. kr. (hertil kommer 76 mio. kr.

til at forøge gennemsejlingshøjden til ca. 40 meter)
 •  En ny bane Hovedgård - Aarhus til 3,4 mia. kr. (midlerne hertil er reserve-ret)
 •  Opgraderinger af de eksisterende strækninger Fredericia - Vejle, Vejle
 •  Horsens - Hovedgård samt omkring Aarhus H til samlet 1 mia. kr.
 •  Opgradering af den eksisterende strækning Aarhus - Hobro til 0,9 mia. kr.
 •  Pulje til perrontilpasninger m.v. på 0,3 mia. kr.


Elektrificering for samlet 8,7 mia. kr.:
Parterne er enige om at afsætte 8,7 mia. kr. til elektrificering af
størstedelen af det danske jernbanenet. Det danske jernbanenet er i dag
kun delvist elektrificeret. Med Togfonden DK elektrificeres følgende
strækninger frem mod midten af 2020?erne:
 •  Fredericia - Aalborg 2021-2023
 •  Aalborg - Frederikshavn 2023-2025
 •  Vejle - Struer 2024-2026
 •  Roskilde - Kalundborg 2022-2024


Elektrificering af jernbanen bidrager til at nå målet om at gøre jernbanen
uaf-hængig af fossile brændstoffer og forøge andelen af vedvarende
energi. Samti-dig gør elektrificeringen det muligt fremover at indkøbe
standardiserede, hurtige moderne el-tog.


Regionale opgraderinger for samlet 1.240 mio. kr.:
 •  Aalborg - Frederikshavn
 •  Struer - Thisted
 •  Langå - Struer
 •  Østerport - Helsingør
 •  Vejle - Struer
 •  Esbjerg - Struer
 •  Skanderborg - Skjern
 •  Bramming - Tønder
 •  Holbæk-Kalundborg
 •  Køge Nord - Næstved
 •  Tinglev - Sønderborg

 

 

 

Med disse hastighedsopgraderinger vil der blive tale om markant kortere rejsetider for de rejsende på regionalstrækningerne i Jylland og på Sjælland. Rejsetiderne forventes således forkortet med:
 •  16 minutter Aalborg - Frederikshavn
 •  23 minutter Struer - Thisted
 •  14 minutter Langå - Struer
 •  6 minutter Østerport - Helsingør
 •  24 minutter Vejle - Struer
 •  35 minutter Esbjerg - Struer
 •  20 minutter Skanderborg - Skjern
 •  14 minutter Bramming - Tønder
 •  14 minutter Holbæk-Kalundborg
 •  10 minutter Køge Nord - Næstved
 •  Ca. 1 minut Tinglev - Sønderborg


Ny bane til Billund:


Parterne er enige om, at der etableres en baneforbindelse mellem Vejle
og Bil-lund. Der afsættes 750 mio. kr. til projektet. Banen får stationer
ved Billund Lufthavn og nær Legoland.


Transportministeriet vil på baggrund af drøftelser med de lokale parter
komme med et oplæg om alternative linjeføringer, herunder letbane.
Aftaleparterne vil drøfte oplægget i april 2014.


Forbedring af gods-og passagerkapaciteten i Nordjylland :
Der afsættes 110 mio. kr. til dette formål, idet nærmere analyser skal
vise den mest hensigtsmæssige og fremtidssikrede udmøntning.


Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt for gods- og passagertrafik:


For at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse
passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket
kan give forsinkelser, etableres der en såkaldt fly-over (niveaufri
skæring), hvor Øresundsbanen på bro føres over den nye bane. En
niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal
værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være et
første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i
fjern- og regionaltrafikken. Der afsættes på den baggrund 350 mio. kr.
til en fly-over over ved Ny Ellebjerg.


For passagertrafikken ligger Ny Ellebjerg endvidere centralt, hvor
jernbanen København-Køre-Ringsted, Øresundsbanen, S-togsringbanen
og S-banen til Køge krydser hinanden. Det gør Ny Ellebjerg oplagt som
et nyt trafikknude-punkt for hele hovedstadsområdet. Parterne afsætter
på den baggrund 162 mio. kr til etablering af de nødvendige perroner,
trapper, elevatorer, overdækning mv. på Ny Ellebjerg station,


I alt afsættes dermed 512 mio. kr. til Ny Ellebjerg station.


Jernbanegods på Hirtshals Havn:


Der transporteres i dag store mængder gods på Hirtshals Havn. Med
etablering af nyt rangerområde og spor på Hirtshals Havn vil det være
muligt at overflytte en del af dette gods til jernbanen. Med aftale om En
grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 10 mio. kr. til
fremme af samspillet mellem bane og havn på Hirtshals Havn. Der
afsættes nu yderligere 23 mio. kr., som muliggør gennemførelsen af
projektet.


Ekstra spor ved Gødstrup Station:


Et ekstra spor ved Gødstrup Station vil forbedre togforbindelserne til det
nye regionale supersygehus. Der afsættes 42 mio. kr. til projektet med
henblik på gennemførelse efter Signalprogrammets udrulning på
strækningen.


Ekstra kapacitet på banen mellem Herning og Holstebro


Der afsættes 50 mio. kr. til nærmere at undersøge og udbygge
kapaciteten på banen mellem Herning og Holstebro. Formålet med at
udbygge kapaciteten på banen er at muliggøre, at der kan køre op til tre
tog i timen på banen mellem Herning og Holstebro og dermed ? sammen
med det ekstra spor ved Gødstrup Station - skabe grundlag for at køre
direkte tog mellem Aarhus og Holstebro.


Pulje til parkering:


For at sikre, at det bliver attraktivt at skifte fra bil til tog lægger parterne
vægt på, at der etableres et tilstrækkeligt antal stationsnære
parkeringspladser - særligt på de stationer som betjenes af Superlyn.
Parterne er enige om at igangsæt-te en særskilt analyse med DSB om
udbygning af parkeringspladser ved statio-nerne i de byer, der betjenes
af Superlyn. Med udgangspunkt i analysens anbe-falinger vil parterne
medvirke til etableringen af flere parkeringspladser ved stationerne i et
fælles statsligt-kommunalt samarbejde. Parterne afsætter til dette formål
en pulje på 200 mio. kr. til medfinansiering af kommunale parke-
ringspladser ved stationerne.


Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg:


En ny direkte bane Aarhus-Galten-Silkeborg vil styrke områdets
sammenhæng med banebetjeningen i Østjylland, koblingen til
Timemodellen og letbanebe-tjening i og omkring Aarhus. Parterne bag
aftale om en moderne jernbane støtter op om etableringen af den nye
bane. Der afsættes 4 mio. kr. til en forunder-søgelse af en ny bane
Aarhus-Galten-Silkeborg, herunder belysning af synergi-effekter med
Timemodellen. Parterne vil senest i 2024 skulle træffe beslutning om
projektet, herunder igangsættelse af en evt. VVM-undersøgelse.

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden