Svar fra Carl Holsts advokat

Her er den pressemeddelelse, som Carl Holsts advokat Karoly Németh har udsendt tirsdag eftermiddag:

PRESSEMEDDELELSE - udsendes på vegne af tidligere regionrådsformand Carl Holst i anledning af, at en foreløbig rapport udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert er blevet lækket til pressen, selv om rapporten er fremsendt til forretningsudvalget med henblik på behandling på et lukket forretningsudvalgsmøde.

Indledningsvis bemærkes, at enhver henvendelse vedrørende rapporten skal rettes til mit kontor. Henvendelser bedes rettet skriftligt på kln@nslaw.dk. Telefoniske henvendelser til Carl Holst eller undertegnede vil ikke fremover blive besvaret.

Derimod vil Carl Holst og jeg forholde os til den foreløbige rapport, idet jeg netop for ganske få timer siden har modtaget det materiale, der ligger til grund for rapporten.

Når Carl Holsts og mit svar foreligger, vil svaret blive offentliggjort.

Den foreløbige rapport giver mig imidlertid anledning til at udtale, at den fremgangsmåde der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af den foreløbige rapport er stærkt kritisabel og ethvert retssikkerhedsprincip på det groveste er blevet tilsidesat.

Det skal særligt fremhæves, at Carl Holst ikke har haft lejlighed til at forholde sig til indholdet af rapporten, og at rapporten i vidt omfang bygger på anonyme udsagn, hvilket vanskeliggør Carl Holsts muligheder for at forholde sig til beskyldningerne. Carl Holst har ikke haft lejlighed til kontradiktion, og Carl Holst har ikke haft bisidder eller advokatassistance i forbindelse med udarbejdelse af rapporten. De retningslinjer, som Danske Advokater har vedtaget for Advokatundersøgelser, er på det groveste tilsidesat.

Rapporten er behæftet med faktuelle fejl, og Carl Holst kan ikke genkende det billede, rapporten tegner.

En ting er imidlertid væsentlig at fremhæve allerede nu, nemlig at advokatundersøgelsen blev iværksat med henblik på at afdække ”Hændelsesforløbet vedrørende tilretning og ændring af fakturatekst fra ekstern leverandør”. Rapporten konkluderer, at Carl Holst ikke har lod eller del i denne problemstilling.

Til overraskelse kan det konstateres, at kommissorium for undersøgelsen i sin nuværende form først er udarbejdet den 22. oktober 2015, selv om advokatundersøgelsen allerede er blevet iværksat den 7. oktober 2015. Udover at rapporten er blevet til på et fuldstændig dybt kritisabelt grundlag ved grov tilsidesættelse af ethvert retssikkerhedshensyn, er det stærkt kritisabelt, at rapporten, der er fremsendt til Regionen til behandling på et lukket forretningsudvalgsmøde – idet det er fremhævet, at rapporten er foreløbig, og at Carl Holst ikke har haft lejlighed til at forholde sig til indholdet af rapporten – bliver lækket umiddelbart efter fremsendelsen.

Carl Holst og jeg forventer, at Regionen nu iværksætter en advokatundersøgelse for at få afdækket, hvorledes det kunne gå til, at en fortrolig foreløbig rapport fremsendt med udtrykkelig angivelse af, at rapporten skal behandles på et lukket forretningsudvalgsmøde, umiddelbart efter bliver lækket. Carl Holst og jeg forventer, at det får de alvorligste konsekvenser for den, der er årsag til lækagen.