Esbjerg Kommune frikendt for at krænke menneskerettigheder efter sex-misbrug af tre piger

Vestre Landsret har mandag formiddag afsagt dom i den såkaldte Esbjergsag. Ved dommen er Esbjerg Kommune blevet frifundet for at betale godtgørelse til tre piger, som har været udsat for især seksuelle krænkelser.

Pigerne blev i henholdsvis 2007-2008 og i 2010 udsat for overgreb af en mand, som i november 2011 blev idømt syv års fængsel for bl.a. en række seksuelle og voldelige overgreb, herunder mod de tre piger, der gik i klasse med et af gerningsmandens børn. 

Det var pigernes synspunkt under sagen, at Esbjerg Kommune har krænket deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 ved ikke at have iværksat effektive og relevante foranstaltninger efter serviceloven med henblik på at forhindre gerningsmandens overgreb, og at de derfor har krav på godtgørelse for ikke-økonomisk skade fra kommunen.

I dommen fastslår landsretten bl.a., at Esbjerg Kommune har tilsidesat sine forpligtelser efter serviceloven til i nødvendigt omfang at føre tilsyn med og rettidigt at undersøge forholdene hos gerningsmandens familie med henblik på at afdække problemerne i hjemmet og iværksætte foranstaltninger over for familien og navnlig gerningsmandens børn.

Kritik af Esbjerg Kommune - men det udløser ikke erstatning

I Landsrettens dom hedder det videre, at en kommunes forsømmelser efter serviceloven over for en konkret familie kan bevirke, at overgreb eller andre krænkelser, der overgår andre i eller uden for hjemmet, heller ikke bliver afdækket og forhindret - men at det ikke i sig selv udgør en krænkelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 i forhold til de pågældende.

quote

Esbjerg Kommune har ikke handlet på en måde, der i forhold til de tre piger udgør en krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Fra Vestre Landsrets dom

Landsretten fastslår endelig, at der efter en konkret bedømmelse af de oplysninger, som kommunen var i besiddelse af i relation til de tre piger, og de foranstaltninger, som kommunen i den anledning havde iværksat, ikke – inden pigerne blev udsat for overgreb – var en sådan konkret formodning eller anden mistanke om, at netop disse piger ville blive udsat for overgreb. Der forelå heller ikke oplysninger, som på anden vis kunne give anledning til at iværksætte konkrete foranstaltninger i forhold til pigerne for at forebygge overgrebene.

Vestre Landsret har på denne baggrund efter en samlet vurdering fundet, at kommunen ikke har handlet på en måde, der i forhold til de tre piger udgør en krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.