TV der bevæger dig

Massiv svindel i nattelivet

Der bliver arbejdet sort og omsat udenom kasseapparatet i stor stil på værtshuse, pizzariaer og diskoteker. Det viste en stor kontrolaktion fredag aften og nat i Esbjerg, Varde, Kolding og Sønderborg.

00:57

122 værtshuse, diskoteker og pizzariaer - bl.a. her i Esbjerg - fik fredag aften besøg af Skat

1 af 2

Ud af 122 virksomheder havde hele 53 rod i regnskaberne - og aktionen afslørede ikke færre end 80 ansatte der arbejdede sort, modtog dagpenge eller anden overførselsindkomst.
Påfaldende mange havde også første arbejdsdag, oplyser Skat.

Nedenfor kan du læse om resultaterne fra de enkelte byer:

Uanmeldte kontrolbesøg i Esbjerg/Varde

I 20 virksomheder var der ikke styr på enten salgsregistrering eller de ansattes forhold til Skat.

I øvrigt kan vi bekræfte, at beskæftigelsen er stigende! I hvert fald et det påfal-dende, så mange nyansatte vi mødte, fortæller den lokale tovholder fra Skat i Esbjerg, specialkonsulent Jørn Holt.

-Vi har uddelt i alt 10 nye Logbøger. I logbogen skal indehaver dagligt anføre, ansattes navn, cpr.nr. arbejdstid og løn. Såfremt Skat ved efterfølgende kontrol kan konstatere uoverensstemmelser, udløser det en bøde.

I forbindelse med aktionen bliver 9 virksomheder indstillet til at få tildelt en bøde og der vil blive givet i alt 19 påtaler.

Rod i kasseregnskab

I Esbjerg var der 6 og i Varde 4 steder rod med kasseapparatet. Et sted havde man anskaffet et, men det var for bøvlet at bruge og derfor skubbet til side.

Hos flere virksomhedsejere kendte man ikke reglerne om kasseafstemning.

Her skal Skat nok sørge for noget vejledning!
 
- Jeg vil derfor opfordre kunder til altid at bede om en bon! Det har man krav på i henhold til momsloven. Den enkelte borger kan på den måde være med til at sørge for, at den erhvervsdrivendes regnskab bliver mere rigtigt! Vi modtager i forvejen anmeldelser på området, så det er selvfølgelig et fokusområde, udtaler Jørn Holt.

Tal

-Vi kontrollerede 36 virksomheder i Esbjerg og 21 i Varde. I alt har vi talt med 162 ansatte. 14 havde første arbejdsdag, 10 var på arbejdsløshedsdagpenge, 6 på sociale ydelser og 9 mistænkes herudover for sort arbejde. 
 
7 steder opbevarede virksomheden ikke fakturaer vedrørende punktafgiftspligtige varer som f.eks. spiritus. Endvidere kan 3 ejere af biler på udenlandske nr. plader forvente en nærmere undersøgelse af deres forhold.
Myndighederne har kunnet konstatere, at der ofte er sammenhæng i bedømmel-serne af virksomhederne. Hvor der er uddelt elite-smiley`er, er der med enkelte undtagelser også styr på kasseapparat og ansatte.

- Vi har tilsyneladende ramt rigtigt i vores udvælgelse af virksomheder. Men det er lidt skræmmende, at så stor en procentdel fortsat ikke har orden i tingene.

Det siger jo sig selv, at vi følger op i de forskellige virksomheder vi har besøgt ved denne aktion. Samtidig kan vi konkludere, at det gode myndighedssamarbej-de bærer frugt og derfor vil blive fortsat i kampen om at stække modspillerne, afslutter Jørn Holt.

Omfang og resultat i Sønderborg

 Myndighederne besøgte 30 virksomheder i Sønderborg området, og i 12 af virk-somhederne kunne SKAT konstatere uoverensstemmelser.
De 12 virksomheder havde problemer med kasseapparatet, som ikke opfylder lovgivningens krav til registrering. 1 virksomhed bliver indstillet til bøde.
Fra pressemeddelelsen: Vi har talt med i alt 91 ansatte, hvoraf de 11 havde 1. arbejdsdag, 6 var på ar-bejdsløshedsdagpenge og 5 på sociale ydelser. Der vil ske en yderligere kontrol af 14 ansatte.

I 6 af virksomhederne var der så store fejl i registreringen af de ansatte, at de nu bliver pålagt at føre en logbog. I logbogen skal virksomhederne registrere hver enkelt ansats identitet, arbejdstid pr. dag, herunder start-/sluttidspunkt samt løn-forhold. Logbogen pålægges virksomheden for 12 måneder ad gangen, og kon-stateres det ved senere kontrol, at den ikke er ført punktligt, så medfører det bø-de.

I en af de besøgte virksomheder var forholdene så grelle, at virksomheden blev anmeldt til Fødevareregionen.

I forbindelse med kontrollen konstaterede vi en bil på udenlandske nummerplader, som vil blive undersøgt nærmere.

Vi må desværre konstatere, at der stadigvæk er store problemer med kasseregi-streringerne og registrering af de ansatte i branchen, skriver Skat.

Kontrol i Kolding

Kontrollen bød på sorte lønninger, rod i kassen, lave lønninger
I Kolding besøgte SKAT sammen med Kolding Kommunes kontrolgruppe, Arbejdsdirektoratet og Politiet i alt 35 virksomheder.
Kontrolaktionen viste bl.a., at:

5 personer arbejdede sort, hvoraf 3 samtidig modtog sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, 1 blev straksaktiveret af Arbejdsdirektoratets kontrolmedarbejder og der vil ske opfølgning på de øvrige.

4 virksomheder havde rod i kassen, idet den optalte kassebeholdning ikke stemte overens med dagens omsætning.

2 virksomheder havde ikke kasseapparat og

1 virksomhed solgte spiritus, men havde ikke tilladelse hertil.

En virksomhed havde fortsat ikke anskaffet kasseapparat trods tidligere pålæg herom. Så der er yderligere bøder på vej til virksomheden.

SKAT mødte en ansat til meget lav løn ? en omregnet løn, der ville svare til ca. en dags arbejde pr. måned. På trods heraf så var vedkommende på fornavn med mange kunder.

Det ene sted med manglende omsætning i kassen viste indholdet i bukselommerne et større pengebeløb ? var det dagens omsætning?

I en virksomhed sendte de ansatte blot en sms til ejeren om antallet af arbejdstimer, hvorefter der blev udbetalt beløb for de præsterede timer.

Flere af de besøgte virksomheders skatte- og momsforhold vil sammen med kontrol af ansættelses- og lønforholdene blive undersøgt nærmere.
I 14 af de besøgte 35 virksomhed var der orden i forholdene, mens de øvrige kan forvente opfølgningsbesøg.

Formålet med aktionen var at kontrollere, om branchen har rettet ind efter tidligere gennemførte kontrolaktioner med hensyn til virksomhedssnyd, socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft.