TV der bevæger dig

Rapport om nyt kampfly udgivet: Her er syv ting, naboerne holder øje med

Naboer til Skrydstrup Flyvestation har sommeren til at læse en rapport om nye kampfly.

Flyvestationen i Skrydstrup (ARKIVFOTO).

Fra 2023 får Flyvestation Skrydstrup nye F-35 kampfly.

Det vil påvirke naboerne og miljøet, og torsdag landede en 300 sider lang miljøkonsekvensvurdering af ændringerne.

Flyvestationens naboer har frem til 30. august til at komme med høringssvar. TV SYD har læst rapporten igennem og udvalgt syv punkter, naboerne bør læse ekstra grundigt.

Miljøkonsekvensrapporten er på 300 sider. Foto: Louise Kielstrup, TV SYD

1. Støj fra byggepladsen

I anlægsperioden frem til 2023 bliver der kørsel på byggepladsen med op til 1000 tunge transporter, når der er mest aktivitet. Trafikstøjen kan påvirke de nærmeste boliger, men det går over igen.

2. Flystøj

Det gør flystøjen ikke. Over 700 flere boliger vil blive belastet af støj, når der kommer F-35-fly. En stor del af boligerne belastes af 80-90 decibel. For ni boliger vil der endda være en maksimal støjbelastning på hele 110 decibel. Af hensyn til naboerne bliver mest mulig "natflyvning" gennemført inden klokken 22.00.

Rapporten foreslår, at de mest støjplagede naboer kan få støjsikret deres boliger, eller at de frivilligt kan sælge deres bolig til staten. 

3. Støj fra terminalen 

Der vil også være støj fra selve terminalen, men ifølge rapporten mindre end nu, fordi der vil komme støjskærmning og støjvolde omkring hangarerne.  

4. Flere folk og hangarer

Der etableres 20 hangarer med plads til de nye kampfly. Der vil være op til 150 flere medarbejdere på flyvestationen, når de nye fly og bygninger er helt på plads. Så naboerne skal regne med mere aktivitet, end de er vant til. 

5. Det rene vand

Grundvandet skal i særlig grad beskyttes i området. Rapporten lover forbedringer af flyvestationens påvirkning af vandmiljøet.

Der etableres tre hovedsystemer til regnvand, sanitært spildevand og proces-spildevand. Afledningen af vand til vandløb mindskes. Proces-spildevand behandles i flyvestationens eget inddampningsanlæg og genbruges. 

6. Luft og klima

I anlægsfasen kommer der støv fra byggearbejdet og transport. Det vil påvirke luftkvaliteten i mindre grad, men det vil ikke give en væsentlig større udledning af drivhusgasser. 

Når anlægget er i drift, kommer der luftforurening fra flyvninger, værksteder, tankanlæg og energianlæg. Flyene vil forurene mest, når de letter, men det vurderes at være en ubetydelig påvirkning. 

Man forventer også at kunne overholde grænseværdierne for udledning af miljøfremmede stoffer, og der ventes ingen lugtgener. 

7. Landskab

De nye hangarer og støjvolde m.m. ændrer udsigten over det åbne landskab for mange borgere. Men på grund af læhegn og plantager bliver F-35 komplekset kun synligt fra de eksisterende boliger vest for Skrydstrup. Ifølge rapporten vil det nye byggeri ikke være dominerende i området. 

Læs rapporten her: Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Skrydstrup Flyvestation

Mest sete på tvsyd.dk