PERSONPROFIL

Alex Vejby Nielsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 11. marts 1976 Gift 3 børn

A

Alex Vejby Nielsen (S) har været byrådsmedlem, for Socialdemokratiet, siden han overtog pladsen fra Peter Borup Sørensen i 2015. Teknisk Udvalg samt Børne- og Familieudvalget.

Alex Vejby Nielsen er uddannet cand.mag fra Aarhus Universitet, og han arbejder som udviklingschef og boligsocial leder for Boligkontoret Århus. Privat er Alex Vejby Nielsen gift med Helene, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 539 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013 Personlige stemmer 446 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

VEJLE I HJERTET
Vejle by er i disse år i rivende udvikling. Mange flytter til, og nye byggerier skyder frem omkring os. Det skal vi være glade for. Men vi skal samtidig sørge for, at byudviklingen sker på en måde, så vi får den bedste arkitektur og de klogeste trafikløsninger, og så vi respekterer det eksisterende bymiljø og de vejlensere, der allerede bor i byen.

FOLKESKOLER, BØRNEHAVER, VUGGESTUER OG DAGPLEJERE
Det er åbenlyst for enhver, der som jeg har små børn, at der mangler pædagoger og lærere i kommunens børnehaver, vuggestuer og skoler. Det kan vi gøre bedre.

BÆREDYGTIG KOMMUNE
Vejle Kommune kan ikke løse verdens klimaudfordringer, men vi kan være foregangskommune og energioptimere de kommunale bygninger, omlægge busdriften til el-busser, genanvende vores affald optimalt og passe godt på vores fjord, ådale og skove. Økolariet i Vejle er i den forbindelse et vigtigt centrum for formidling og involvering.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere er i Vejle Kommune underprioriteret. Heldigvis har vi penge i Vejle Kommune til både at løfte skolerne, børnehaverne, vuggestuerne og dagplejetilbuddet, uden at det behøver at medføre dårligere service på andre områder.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vores byplanlægning bidrager til at sikre en blandet boligmasse, så der er gode lejeboliger og gode ejerboliger over hele kommunen. En blandet by og kommune er vigtig for vores folkeskoler og for den generelle sammenhængskraft.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de grundlæggende velfærdsydelser som udgangspunkt ligger bedst i kommunalt regi.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er både nødt til at investere i bedre veje, så bilerne kan komme frem, OG i den kollektive trafik og i bedre vilkår for cyklisterne. Skal vi løse trængselsproblemerne i Vejle by, er vi nødt til at kigge mere overordnet på, hvilke muligheder vi som borgere har for at flytte os fra et sted til et andet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er lige nu Danmarksmestre i affaldssortering i Vejle Kommune med 55 % udsortering. Vi har for længst nået de nationale mål på området. Ikke desto mindre er det noget, vi hele tiden skal blive endnu bedre til. Vi skal være foregangskommune i den grønne omstilling.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræts- og foreningsområdet er vigtigt for sammenhængskraften, trivslen og sundheden i vores kommune. Det vil være godt med et større ANLÆGSbudget på idrætsområdet, så vi kan få flere kunstgræsbaner og renovere gamle haller og Vejle gamle stadion. Økonomien i den løbende service til idrætsområdet er nogenlunde passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende. Vi får meget for de afsatte penge. Blandt andet fungerer Rock i byparken-koncerterne rigtig godt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi oplever i Vejle Kommune en stigning i antallet af socialt udsatte (herunder unge hjemløse). Især de udsatte familier, hvor der er børn, skal vi tage os godt af. Derfor giver det god mening at afsætte lidt flere penge til dette område. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være meget store beløb, da det i lige så høj grad er mere fleksibilitet som flere penge, der er brug for.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget få flygtninge, vi har modtaget i Vejle Kommune, og de er ikke noget problem. Som en rig kommune i et land, der er involveret i krige rundt omkring i verden, skal vi selvfølgelig solidarisk være parate til at tage vores medansvar for en del af flygtningene.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være bedre at afsætte flere penge til flere lærere - og så lade den enkelte skole selv finde balancen i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores beskæftigelsesindsats fungerer ok, selv om den stramme styring fra Christiansborg i praksis medfører, at tilbuddene ofte bliver ufleksible. Jeg mener, Folketinget i højere grad bør overlade beskæftigelsesindsatsen til kommunerne.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune har allerede en af landets laveste skatteprocenter, og eftersom der er meget, vi bør gøre bedre i kommunen, hænger det ikke sammen med en skattesænkning. Sætter vi skatten ned, kan vi ikke samtidig gøre det bedre for børnene, de udsatte, ældre, trafiksituationen m.v.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, fordelingen er rimelig, som den er nu.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis er bander ikke et stort problem i Vejle Kommune, men såfremt det bliver det, skal vi være villige til at sætte massivt ind.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt mange penge på cykelstier de seneste år, men er ikke i mål. Blandt andet mangler vi sikre cykelstier ved mange af skolerne. Det vil også være godt at få Egtved, Børkop, Give og Jelling forbundet med Vejle med gode cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil ikke have erhvervsejendomme i værdifulde naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har det rigtige niveau for de ressourcer, vi bruger til at tiltrække større begivenheder til kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi i for høj grad lader boligforeningerne sejle deres egen sø med udfordringerne i de udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at integrere flygtningene. Jeg stor ikke, at flere penge nødvendigvis er den eneste vej frem ifht. integrationen. En aktiv indsats blandt de andre forældre på skolerne, i boligforeningerne og idrætsforeningerne m.v. vil være mere værd end flere penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal ikke være afhængig af den enkeltes økonomi.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være gode sociale tilbud til vores sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et efterslæb i daginstitutionerne, hvilket enhver der kommer i en af kommunens daginstitutioner ved.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder er vigtige for vores kommune. Indsatsen skal hele tiden udvikles, men det afsatte beløb til området er nogenlunde passende.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har samlet set en lav skatteprocent i Vejle Kommune. Sætter vi skatten ned, herunder grundskylden, kan vi ikke samtidig gøre det bedre for børnene, de udsatte, ældre, trafiksituationen m.v.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2015 - nu

Teknisk udvalg Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Deponi Syd

Uddannelse

1997 - 2002

Cand.Mag Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Udviklingschef og Boligsocial leder Boligkontoret Århus

2008 - 2013

Konsulent og fundraiser Det Boligsociale Fællessekretariat
A

Politiske hverv

2015 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2015 - nu

Teknisk udvalg Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Deponi Syd

Uddannelse

1997 - 2002

Cand.Mag Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Udviklingschef og Boligsocial leder Boligkontoret Århus

2008 - 2013

Konsulent og fundraiser Det Boligsociale Fællessekretariat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik