PERSONPROFIL

Allan Munk Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Billund
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. april 1967 i Grindsted Gift 3 børn

C

Allan Munk Nielsen (K) har siden 2013 været byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Billund Kommune. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Allan Munk Nielsen har en HD fra Handelshøjskolen i Aarhus, og han arbejder til dagligt for Velux. Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 378 Det Konservative Folkeparti in total 892
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 228 Det Konservative Folkeparti in total 1299

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Billund Kommune er kommunen med Børnenes Hovedstad, og hvad betyder det for vores børn? Jeg mener bl.a. vores daginstitutioner skal have bedre normeringer end andre kommuners institutioner har.

Et godt erhvervsliv er den første og bedste forudsætning for god velfærd. Derfor skal vi sørge for gode forhold for vores erhvervsliv, og kommunen skal understøtte en kultur, hvor entreprenørskab og iværksætteri er en del af DNA'et.

Vi skal behandle vores ældre medborgere anstændigt - det gør vi ikke i kommunen i dag. Her er eksempler på medarbejdere, der har så travlt, at de ikke kan nå at give vore ældre en ordentlig behandling. Det kan vi ikke være bekendt. Der skal mere fokus på varme hænder og mindre på rigid registrering!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen er økonomisk afhængig af store selskabsskatte-indtægter fra LEGO. Kommunen bør derfor for at holde på LEGO imødekomme de krav, LEGO måtte have, om fx tilladelser til byggeri mv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er LEGO en meget vigtig virksomhed for Billund Kommune. LEGO er en ansvarlig virksomhed, og allerede i dag foregår denne dialog åbent og uden forventninger.

2 Der bruges for mange penge til udvikling af Billund by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg ikke. Det er nødvendigt at investere i Billund By pga. de mange turistattraktioner og turister i byen. Ligesom det er vigtigt at investere i Grindsted by og de mindre byer så som de igangværende byfornyelsesprojekter i Vorbasse og Sønder Omme.

3 Det kan blive nødvendigt at lukke folkeskoler i Billund Kommune i den kommende byrådsperiode.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har det antal skoler vi skal have i kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastrukturen skal hele tiden udvikles, herunder også biltrafikken, og derfor er den vigtigste investering Hærvejsmotorvej, som er statslig. Den kollektive trafik i kommunen kan udbygges for at skabe mere sammenhængskraft i kommunen og binde de mindre byer sammen med resten af kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Allerede i dag r vi meget ud af affaldssortering, men vi kan hele tiden blive bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal hele tiden sørge for at vi har de bedste faciliteter til vores idrætsudøvere. Bl.a. derfor skal vi i gang med en gennemgang af, hvor der er behov for eks. mere halkapacitet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en fin ballance i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke nævneværdige problemer med flygtninge, og mange af dem er kommet i arbejde.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi ikke begynde at forsøge os med lige nu.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvotienten ligger fint, hvor den er i dag. Det er vigtigere at satse på eks. 2-lærer ordninger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en effektiv drevet kommune med så lav en skat som muligt, og vi har en meget stor kasse beholdning og ingen gæld. Det skal komme skatteborgerne til gode.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerede i dag satses der meget på de mindre byer, men for at et stadig er tiltrækkende at bo og leve her er det vigtigt at vi hele tiden investerer i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her kan vi helt sikkert blive bedre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en fin balance i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi allerede i dag gør et godt stykke arbejde, i samarbejde med frivillige.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver allerede i dag gjort en stor indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er kommunen med Børnenes Hovedstad, og derfor skal vores institutioner kendetegnes ved at normeringen er blandt de bedste i Danmark.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses meget mere på iværksættere og entreprenørskab. Den kunne være et iværksætterhus eller lign.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 338 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Billund Kommune er kommunen med Børnenes Hovedstad, og hvad betyder det for vores børn? Jeg mener bl.a. vores daginstitutioner skal have bedre normeringer end andre kommuners institutioner har.

Et godt erhvervsliv er den første og bedste forudsætning for god velfærd. Derfor skal vi sørge for gode forhold for vores erhvervsliv, og kommunen skal understøtte en kultur, hvor entreprenørskab og iværksætteri er en del af DNA'et.

Vi skal behandle vores ældre medborgere anstændigt - det gør vi ikke i kommunen i dag. Her er eksempler på medarbejdere, der har så travlt, at de ikke kan nå at give vore ældre en ordentlig behandling. Det kan vi ikke være bekendt. Der skal mere fokus på varme hænder og mindre på rigid registrering!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Der er vel besluttet nu, at man ikke vil forfølge en erstatningssag mod Carl Holst. Det er jeg ikke enig i, men nu skal vi have rydet op efter ham, og komme videre.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse kan give den bedste behandling p mange af de komplicerede og akutte sygdomme, men vi skal ikke bare lukke de små sygehuse, for mange af dem er yhure effektive, når det kommer til planlangte operationer osv.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være med til at sikre sammenhængskraften i Regionen, også i den mindre byer og tyndt befolkede områder.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre sammenhængskraft i hele regionen - ikke kun i de større byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem af Børne og Kulturudvalget Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Økonomiansvarlig Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Billund

Uddannelse

2000 - 2004

HD Logistics, Materials, and Supply Chain Management, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2008 - nu

Supplier Develompent Engineer, Vendor Developer, Category Manager Inbound Transport VELUX

2006 - 2007

Luftfragtchef Bendix Transport Denmark A/S
C

Politiske hverv

Byrådsmedlem Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem af Børne og Kulturudvalget Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Økonomiansvarlig Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Billund

Uddannelse

2000 - 2004

HD Logistics, Materials, and Supply Chain Management, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2008 - nu

Supplier Develompent Engineer, Vendor Developer, Category Manager Inbound Transport VELUX

2006 - 2007

Luftfragtchef Bendix Transport Denmark A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik