PERSONPROFIL

Anders Krojgaard Lund

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

C

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skattepolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Familien betyder alt. Derfor skal man som konservativ altid tage udgangspunkt i familien, da den er alles startsted i livet. En sund og stærk familie kan understøttes eller ødelægges af henholdsvis den rigtige eller den forkerte politik.

Fædrelandet skylder man alt. Kongehuset, den danske kulturarv, vores sprog, naturen og Rigsfællesskabet er unikke elementer, som vi har arvet af generationerne før os. Derfor skylder vi vores forfædre at passe godt på arven og i bedste fald levere den videre bedre stand.

Det danske skattetryk er en af de mest indgribende elementer mod den personlige frihed i Danmark, hvor bl.a. topskat, arveafgiften og boligskaterne er helt forrykte. Derfor skal skattene sænkes og om muligt afskaffes på en lang række områder.

Ligeledes er Forsvaret fundamentalt for vores liv i et frit demokrati. Intet Forsvar, ingen frihed. Derfor skal Forsvaret styrkes og budgettet hæves til 2,0 procent af BNP, ganske som det forventes af os.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Billig arbejdskraft kommer forbrugerne til gode. Al økonomisk videnskab taler for, at det gavner samfundet.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpenge skal staten ikke have noget at gøre med. Det bør udelukkende være en sag mellem arbejdstager og a-kasse.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Det er helt forrykt, og der skal skæres væsentligt.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at have en symbolsk betaling som eksempelvis 50 kr. pr lægebesøg mindes borgeren om, at intet er gratis - det er bare nogle andre, der betaler.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicin er ligesom alt andet: Hvis ikke resultatet står til måls med prisen, bør man ikke købe det.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De eneste, der har en medfødt ret til ophold i Danmark er danskere. For alle andre er det en gave, som vi giver dem.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge har intet at gøre i Danmark. De skal ud. Længere er den ikke.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er rigeligt højt som det.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk ulighed er ikke et problem i sig selv. Så længe et samfund forstår at løfte sin økonomiske bund og midte, så skal man være særlig misundelig, for at se et problem i, at andre tjener endnu mere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal arbejde, hvis de kan. Hvis de kan, men ikke arbejder, må det være for egen regning.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen bør rulles tilbage. Planlægning af skolegangen bør ske mellem skoleleder, lærer og forældre. Det skal staten ikke blande sig i.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må altid bero på en konkret vurdering, hvordan man bedst underviser børn og unge. Det skal politikere ikke blande sig i.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende umuligt for staten at få økonomien til at hænge sammen, hvis alle i fremtiden skal have samme folkepension fra samme alder som idag. Årsagen er simpel: Folk bliver ældre og ældre, og antallet af ældre stiger. Det er i sig selv godt, men det kræver omlægning af folkepensionen. Det er også det fagfolk råder samfundet til: Pension bør i højere grad bestå af selvfinansiering.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal huske på, at det ikke kan overraske nogen at blive gammel. Det tager trods alt 60 år at blive 60 år. Staten skal ikke være ens mor, og flere bør tage mere ansvar for deres liv - også den kommende alderdom.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms er et skatteteknisk og bureaukratisk monster. Det skal vi være glade for ikke at have. Desuden skal staten ikke bestemme, hvad der sundt, og hvad der ikke er sundt.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At skattekroner opkræves i en kommune og bruges i en anden, er grundlæggende et demokratisk problem. Borgerne skal kunne holde de lokale politikere ansvarlige, hvis ikke pengene ikke bruges fornuftigt. De kan de ikke, hvis pengene bruges i nabokommunen.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er forfærdelig skat skabt af misundelse og marineret i jalousi. Flere rapporter har vist, at en fjernelse af topskatten ikke nævneværdigt vil øge ulighed. Til gengæld vil det øge arbejdsudbuddet og skabe et rigere samfund.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomien er vældig ophedet. Hvis noget, bør man overveje at reducere offentlige investeringer. Alt andet er uansvarligt.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet er lige der, hvor markedet vil have det. Derfor er den danske model rigtig god.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selskabsskat er en forfærdelig skat, idet det reelt er en skat på opsparing - en opsparing, der ikke kommer nogen til glæde eller gavn. Derfor skal selskabsskat afskaffes. Uden private virksomheder, har vi ingen reel økonomi.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal man ikke "støtte" til nogen. Det betyder jo netop, at man blot tager penge fra nogen og giver dem til andre. Det sagt, så er børnefamilier rygraden for et hvert godt samfund, hvorfor vi skal skabe gode forhold for børnefamilierne.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark forhold til Rusland skal baseres bl.a. på EU og NATO, og vi behøver ikke at skille os ud fra den linje.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistand virker ikke.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden militær suverænitet er vi på grænsen til slet ikke at have vores eget land. NATO er et godt for Danmark, der skal vi finde vores sikkerhed.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle slipper for let! Det kan vi ikke være bekendt over for ofrene. Så længe man rusker tremmer, kan man ikke genere ordentlige borgere!

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe man sidder i spjældet, kan man ikke overfalde ordentlige borgere.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er voksen nok til at gøre noget kriminelt, er man voksen nok til at bære straffen. Det sagt, så bør straffen stå til måls med individets modenhed.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hverken prisen på el-biler eller diesel/benzinbiler den er gal med (udover at registreringsafgiften skal fjernes). Hvis man ønsker at påvirke kørsel med bilen, er det selve brændstoffet man skal prisregulere. Således bør man blot sænke afgiften på el.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er fuldstændig kontrol med EU's ydre grænse, så bør vi selv have styr på vores egne grænser.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver, der kommer ulovligt ind i Danmark bør automatisk afvises asyl. Ønsker man at komme ind, skal de ske ordenligt fx gennem kontrollerede lejre. Alt for mange kommer som "flygtninge" og bliver indvandrere. Det er en usund tendens som skal standses og vendes!

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence skærper kvaliteten. Det er den grundlæggende fejl ved, at det offentlige ikke blot finansierer men også leverer ydelser.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten bruger penge på en masse ting, der ikke har noget med kernevelfærd at gøre. Skabende kultur, oplysningskampagner, udviklingsprojekter i fremmede lande mm.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et middel er lovligt, skal man selvfølgelig ikke forbyde det. Det er en selvmodsigelse. Det sagt skal vi altid være kritiske og "better safe than sorry" hvad angår kemi vi hælder ud over jorden. Så længe et produkt er lovligt, skal det også være tilladt at bruge.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ghettodannelse og den tilknyttede bandekriminalitet er et resultat af årtiers forfejlet integrations- og socialpolitik. Det er aldrig sjovt at skulle rydde op efter mange års fejltrin, men det skal nu engang gøres, også selvom det gør ondt.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporvogn er teknologi fra fortiden. Privatbilen er danskernes foretrukne transportmiddel, og vi skal styrke mulighed for at kunne pendle mellem de mange østjyske byer. Det kommer hele samfundet til gode.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Forretningsudvalgsmedlem Konservativ Ungdom

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Katrinebjergparken

2018 - nu

Medlem Juridisk fagstudienævn, AU

2018 - nu

Medlem Akademisk råd, AU BSS

Uddannelse

2006 - 2009

Gymnasial STX, Horsens Statsskole

2016 - nu

Bachelor Erhvervsjura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Sergent Forsvaret
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Forretningsudvalgsmedlem Konservativ Ungdom

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Katrinebjergparken

2018 - nu

Medlem Juridisk fagstudienævn, AU

2018 - nu

Medlem Akademisk råd, AU BSS

Uddannelse

2006 - 2009

Gymnasial STX, Horsens Statsskole

2016 - nu

Bachelor Erhvervsjura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Sergent Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik