PERSONPROFIL

Anette Abildgaard Larsen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Tønder

Født 16. februar 1956 i Dronninglund Single 5 børn Bor i Tønder Kommune

C

Anette Abildgaard Larsen (K) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune. Folkeparti. Hun er medlem af Børn og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er uddannet laborant og jordmoder. Anette Abildgaard Larsen arbejdet til daglig med jordmoderfaget og er derudover også beskæftiget inden for rygestopkurser og laserakupunktur. Hun er bosiddende i Lydersholm ved Tønder.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg hele tiden forsøger at se den store sammenhæng i de politiske fagområder. Der skal arbejdes meget mere på tværs af både partier, ansatte i forvaltningerne og eksperter på forskellige fagområder.
Borgerne skal i høj grad inddrages og høres.
Jeg kunne godt tænke mig, at formelle seancer, med vekslende temaer blev tilbud som foredrag til interesserede borgere. Så tror jeg at en del henvendelser til politikere og forvaltnings-folk kunne undgås.
Emner kunne være: Hvad betyder "serviceramme" og "anlægsramme". Hvorfor giver vi ikke bare flere penge fra stats- eller kommunekassen til børne- eller ældre området? Der er der ubrugte midler i kassen!
Mit hjerte banker for familieområdet. Helt fra graviditetens start til familiedannelsen, dagtilbudsområdet og hele skoleforløbet.
Her kan laves markant bedre forebyggende arbejde, samtidig med at der sættes ind med nye metoder til de familier og børn, der allerede oplever udfordringer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Snarere en optimerein af allerede tilstede værende ressourcer. Efteruddannelse på flere områder også i forhold til medmenneskelig forståelse, empati og strikt planlægning af kontinuitet i sagsbehandling.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige vilkår for dansk og udenlands arbejdskraft i DK Umoralsk at ex.vis chauffører fra Østeuropa eller Østen bydes markant ringere løn- og arbejdsvilkår end danskere. Der bør opfordres til anstændighed indenfor de brancher, der særligt er kendte for at brilliere med denne problematik.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et meget følelsesladet emne. Det er "nemt" at være hård og konsekvent, hvis du skal beslutte i sager, hvor du ikke er personligt involveret. Men kommer til ens nærmeste - og de bare måske kan reddes, eller få det bedre ved at få en urimeligt dyr medicin (hvem styrer mon priserne og anbefalingerne?), så er det naturligvis en ganske anden sag - så kommer løvemoren sgu op i én!

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tvivler jeg på. Ansatte i det offentlige sundhedsvæsen er dagligt så pressede, at deres tanker er helt andre steder. Men flere nedskæringer i sundhedssektoren fremmer kun frustrationen, producerer flere stress ramte og øger antalet af fatale fejl og utilsigtede hændelser.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stramme regler - og så er der regler, hvor den sunde fornuft også har indflydelse. Jeg hælder til den sidste fortolkningsmulighed.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En svær balancegang. Mange har meninger, de ikke tør udtrykke. Det kræver et godt mix af menneskekundskab, næstekærlighed og køligt overblik at vurdere de enkelte sager. Det er meget komplekst, at skulle tage stilling til det enkelte menneskes ret til at komme ind i - og være i - DK. Jeg tænker, at de mennesker der skal beslutte, om EN skal IND eller UD, har et kæmpe ansvar og er underlagt en masse snørklede regler. Det må være et stort pres. Reglerne skal revideres og gøres simpelt anvendelige

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den verserende debat om eksempler på tilsyneladende uretfærdige og uforståelige udvisninger af velintegrerede borgere, står i stor kontrast til det antal kriminelle udlændinge, der får lov at blive i DK. Det får, helt forståeligt sindene i kog. Disse åbenlyse uretfærdigheder kan ikke bortforklares - der må findes en retfærdig løsning baseret på konsekvens overfor uacceptable og kriminelle handlinger. Gode bidragende samfundsborgere med mod på livet skal ikke smides ud - de er fine forbilleder.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for andre tiltag - for at få flere på offentlig ydelse i arbejde. Bedre uddannelse af personale på jobcentre og i socialforvaltningen, så de er bedre klædt på til at imødegå den enkeltes udfordringer. Ligeværdig dialog under gensidigt ansvar, er en forudsætning for at komme videre. Psykologiske og pædagogiske kompetencer bør inddrages i arbejdet. De foranstaltninger, der sættes igang, skal give mening og fremme den enkeltes evner og muligheder for at bidrage til samfundet.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis her menes landdistrikter kontra storbyområder - så ja. Hvis her menes løn som fortjent - så ja.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at adminastration af cool cash alene ikke løser problemet med borgere på kontanthjælp. Vi har brug for et menneskesyn, der er helhedsorienteret. En rød tråd i sagsbehandling og person tilknytning kan være en løsning, der giver større gensidig tillid og respekt. Dermed øges muligheden for at den enkelte borger kan flyttes til en bedre livskvalitet - til gavn for sig selv. evt familie og samfundet som helhed.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen har lagt et stort pres på de inkluderede børn, forældrene, de andre elever og lærerne. Alt for mange sårbare børn lider under inklusionen. Det er vi nødt til at se nærmere på.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for lidt fokus på børnenes trivsel. Dårlig trivsel har stor betydning for børns evner til at indlære. Så det aspekt er vigtigt af arbejde med også. Lærernes trivsel har også stor betydning for lyst til undervisning, andre opgaver og evnen til at formidle.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effekten af skoledagens længde afhænger i høj grad af, hvilke tilbud eleverne gives. Og hvilke vilkår lærere og pædagoger arbejder under. Folkeskolerne skal ha' vide rammer for tilrettelæggelse af undervisningstilbud og mulighed for nytænkning. Ledelsen skal ha' vide beføjelser til decentral styring og udvikling af kreativitet. Folkeskolen skal være et godt tilvalg. De kan med fordel skele lidt til den iderigdom, der folder sig ud i privatskolerne.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog med det forbehold, at de faggrupper, der er særligt udsatte for belastninger af både fysisk og mental karakter, gives særlig opmærksomhed i vurdering af arbejdsevne. Og at der findes en individuel løsning herpå.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre, der har formue, eller en god pension betaler allerede højere egen-andel på flere ydelser, end de der ikke har så meget på kistebunden. Øget brugerbetaling skal på ingen måde gå ud over de dårligst stillede.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal se på mindre og mere funktionelle bomiljøer til ældre. Små enklaver, der er overskuelige for både beboere og personale. Gerne med et par ungdomsboliger tilknyttet. Det vil give større tilfredshed, bedre trivsel og færre ensomme ældre. Vi er nødt til at tænke nyt og investere i de ressourcer, der er tilgængelige - uden at det går ud over andre velfærdsområder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Balance i Danmark skal fremmes - til gavn for hele nationen. Det må vi alle bidrage til.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svært emne, når man ikke er økonomisk vismand. Hvis man tager lidt af lønnen - så skal man vel kompenseres på anden vis - og hvor skal det så lige være? Vores lavtlønnede er vel ikke så højt lønnede, at de skader dansk økonomi? Vi skal nok se på andre trin på lønskalaen - tænker jeg!

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke med flere ansatte. Men overvejelser omkring at tillade kommunerne at bruge af kassebeholdningen - for at sætte nye initiativer i søen - flere varme hænder - bedre tilbud til børnefamilier - løft af folkeskolen - oprydning (forfaldne gårde og huse) i landområder etc.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ide,, at der bliver set på muligheder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Der kan sikkert ryddes op i afgifts-junglen.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcestærke familier skal anerkendes for deres indsats og bidrag til samfundet. De skal være gode eksempler til kopiering. De er med til at løfte samfundet i kraft af deres styrker og kompetencer. De ressourcesvage skal styrkes socialt, mentalt og økonomisk - med det mål for øje at de skal løftes til et "selvkørende" niveau af borgere, der bidrager til vækst og fremgang på mellemmenneskeligt og samfundsmæssigt plan.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke i form af kroner og ører. Men i kommunalt regi skal gives mulighed for at være kreativ med penge fra kassebeholdningen - til tilbud gældende for alle børnefamilier (ikke kun dem vi tror, eller ved, er udsatte), med start allerede i den tidlige graviditet. En sund familiedannelse er fundamentet for samfundets videre beståen og udvikling.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer naturligvis an på forbrydelsens karakter. Og så skal man have for øje, at resocialisering er meget mere ressource krævende end fængselsstraf. Men lad os arbejde frem mod det, så vi kan minimere tilbagefald til det kriminelle miljø. Mere uddannelse af personale til denne opgave.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Endnu større fokus på og handling omkring affaldssortering og madspild. Vi er på vej, men det kan gøres endnu bedre.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nyeste forskning viser, at produktion af El-biler koster store mængder Co2. Og opladningstederne leverer El, der overvejende er produceret på kul og og olie. Så først skal El-forsyningen overgå mere til energineutrale energiformer.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver naturligvis medmenneskelige hensyn og omtanke. Og naturligvis etablering af acceptable leveforhold med henblik på uddannelse, dannelse og oparbejdelse af fremtidige færdigheder til selvforsørgelse.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er meget svært at gennemskue.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så nemt at sige: "Der er alt for mange offentligt ansatte. Når først de kommer derind, er de klistrede til stolen - og skal bæres derfra. Og den forretning, var sgu gået nedenom og hjem, hvis det var en privat virksomhed!" MEN --- det er svært, sådan lige, at vurdere. Det har jeg ikke nok indsigt i. Dog vil jeg ikke protestere imod en effektivisering. Her kunne man starte oppfra og ned. Altså med ledelsen - formår den enkelte leder at være et godt eksempel og lede sig selv og andre?

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set både gode og dårlige eksempler herpå. Isør udlicitering af opgaver indenfor hjemmeplejen har vist udfordringer. Jeg ser gerne et øget samarbejde mellem private og offentlige virksomheder/institutioner. Udveksling af erfaringer, effektivitet og ledelses-strategier kan vise sig at være til samfundets bedste.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi har brug for en ændring af kulturen, ansvars fordelingen og videreuddannelse inden for det offentlige forvaltningsområde. Og Der skal være meget større gennemsigtighed og gensidig respektfuld dialog mellem politikere og forvaltning.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det ikke er effektivt i forhold til udgifterne. Og flere eksperter klart har udtrykt deres bekymring for effekterne af hegnet. Desuden vil hegnet påvirke andre dyrs levevis negativt. Det virker som et halvhjertet forsøg på at tilfredstille landbrugets frygt for nedgang i eksport af svinekøds produkter - og for at vise omverdenen, at DK er handlekraftig i forhold til at bremse indtog af svinepest.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utilstedelig chikane af de borgere, der bliver berørt at højspændingsmasterne. Det skæmmer vores smukke landskab og forringer boligværdier og skaber kun profit til energiselkaberne. Det er svært at se det samfundsgavnlige i, at strøm, der ikke kommer danskerne til gode, skal spolere så meget langs næsten hele vestkysten.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsehandelen har eksisteret i årtier. Det vilkår lever butikkerne på den danske side af grænsen med. I Tønder handler mange tyskere i de forskellige supermarkeder, så handelen går på tværs af grænsen. Som borger i grænselandet oplever jeg ikke kæmpe store forskelle i priserne. Jeg mener, at indtag af sodavand og især slik bør begrænses mest muligt - ved oplysning af borgerne og appelere til brug af sund fornuft. Men - hold lige chokoladen uden for dette :-)

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 140 Det Konservative Folkeparti in total 575

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg sætter fokus på forebyggelse og uddannelse til familien i stedet for forsøg på reparation af opståede problemer/skader under familiedannelsen og børns naturlige udvikling.
Mere fleksible åbningstider på daginstitutionsområdet og gerne etablering af ”aften/natpasning” således, at enlige forsørgere kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Jeg vil arbejde for en bedre folkeskole, hvor der er særlig fokus på dansk, matematik, fremmedsprog, leg og bevægelse. Friheden og begejstringen for leg og læring skal tilbage i folkeskolen - sæt skolerne fri gennem rammestyring - større frihed til skoleleder, forældrebestyrelser og lærere.
Ældre og handicappede skal gives de bedste forudsætninger for en god alderdom og et trygt, indholdsrigt liv. De skal sikres en værdig hjælp og pleje – uanset boligform. Inddragelse af egne ressourcer, ønsker og behov skal fastsættes, så borgeren får et tilpasset og anstændigt tilbud. Eksisterende plejehjem bevares og borgernes ønske om at blive i eget nærområde og i eget netværk skal respekteres. Ingen skal tvinges væk fra trygge omgivelser. Fornuft bør gå forud for regelbureaukrati. Det vil jeg arbejde for gennem omfordeling af midler og forenklet forvaltning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal arbejde for flere kæmpevindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør arbejde på at udvide nationalpark Vadehavet, så større landområder bliver omfattet. 

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Tønder har behov for at investere flere penge i indsatsen for børn truet af omsorgssvigt, da det er et område, som kommunen historisk set har udfordringer med.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børn- og Skoleudvalget Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1984 - 1987

Videregående uddannelse Jordmoder, Jordemoderuddannelsen I Aalborg

Erhvervserfaring

1984 - nu

Jordemoder Selvstændig
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børn- og Skoleudvalget Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Tønder Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1984 - 1987

Videregående uddannelse Jordmoder, Jordemoderuddannelsen I Aalborg

Erhvervserfaring

1984 - nu

Jordemoder Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik