PERSONPROFIL

Anja Daugaard

Liberal Alliance

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 10. november 1965 i Danmark Gift 2 børn

I

Anja Daugaard (LA) har siden 2018 været byrådsmedlem ii Vejle Byråd for Liberal Alliance. I den forbindelse er hun formand af Arbejdsmarkedsudvalget samt næstformand for Børne- og Familieudvalget og medlem af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Til daglig arbejder hun selvstændig med kommunikationsbureauet 3T-Kommunikation. Inden hun startede sin egen virksomhed arbejdede hun som stationsleder for Falck i område Horsens.
Privat er hun gift og mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 294 Liberal Alliance in total 1748

Mærkesager

  • Trafik
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

UDVIKLING
I Vejle kommune bør blikket rettes endnu mere ud på fremtidens muligheder. Mange mennesker, unge såvel som ældre, har anderledes ønsker til boformer med mindre og mere spændende boligbyggeri. Det vil kræve et opgør med politikers vanetænkning, at ændre det og tænke nyt og anderledes i lokalplanlægningen. Strukturen i detailhandlen er i løbende forandring og kræver også en kommune der er klar til det. Stigningen i befolkningstallet betyder også, at infrastrukturen bliver stadig mere vigtig.
ERHVERV
Erhvervslivet er en drivende kraft i udviklingen af Vejle. Arbejdspladser er alfa omega. Særskatter som fx dækningsafgiften skal fjernes helt. Det er ærgeligt når virksomheder vælger Vejle fra og nabokommune til pga dette.
ÆLDRE
Vi bliver stadig flere ældre og fremtidens krav til Vejle Kommune på dette område skal tages seriøst. Nytænkning ift boformer og privat/offentlige samarbejder er vigtig. Fokus på borgeren og væk med unødvendige regler og bureakrati. Udbud på området med kvalitet som krav og dermed større konkurrence til glæde for borgernes frie valg

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge er vores fremtid på mange måder. Vejle Kommune bør dog kunne bruge midlerne på skoleområdet bedre. Fx nedbringe antallet af centralt styret projekter og lade flere penge komme ud til de enkelte skoler.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi bør udvikle boligområdet - også for private aktører, der kan bidrage med kompetencer og spændende udvikling

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgernes ret til at have frit valg bør sikres. Private aktører - også indenfor hjemmehjælpsområdet - kan være med til, at tilføre området udvikling og nytænkning. Kvalitet kan sikres i kommunens måde at udbyde opgaver på.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Veje og cykelstier i Vejle Kommune bør prioriteres. Det er et vigtigt område for en driftig kommune som Vejle. For både private såvel som erhvervsvirksomheder, er det vigtigt at sikre god fremkommelighed. Det gælder i både land og by.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Krav om mere affaldssortering tror jeg ikke flytter ret meget miljømæssigt. Vi sorterer allerede meget i dag. Genbrugsstationerne kunne dog gøres mere brugervenlige og måske mere effektive. Man kunne starte med, at undersøge muligheden for at lade private aktører tage sig af de opgaver

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet har stor betydning for rigtig mange mennesker og er et område med rigtig mange gode frivillige kræfter. Yderligere midler til området kan findes i budgettet for andre dyre kultur/kunst projekter for de få

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad private koncert arrangører komme til frem for, at det er en kommunal opgave. Et velfungerende kommunalt samarbejde med private aktører kan lykkes godt hvis man vil. Det er ikke en kommunal kerneopgave at være koncertarrangør.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne bør fordeles så flere penge går til direkte hjælp på området og ikke til projektansættelser i kommunens administration.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svært at svare på. Flygtninge er i en svær situation. Udgangspunktet er jo ikke et blivende ophold i Danmark, men en returnering til hjemland når muligheden er der. Alle mennesker kan på en eller anden måde være en ressource. Det kan flygtninge også. Men som flygtning ligger arbejdsmarkedet jo ikke lige for.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt og skaber resultater

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges hvor der er behov. Indenfor genoptræning bør man se på hvordan pengene i dag bruges og om de kan bruges bedre. Der bruges fx mange vikarer. Det kunne være et sted man ændrede praksis og herved fik frigjort flere midler. Jeg er overbevist om, at der er penge at hente ved, at gennemgå praksis på området

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i at flere penge skal ud til skolerne. De kan findes i en omfordeling med færre penge til centralt brug ( i den kommunale administration på området) og flere penge til skolerne og dermed også frihed til selv, at disponere over dem.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange i flerårige perioder på kontanthjælp tyder på, at der er noget galt. Vejle Kommune bruger 1,4 mia årligt på overførsler. Andelen af ikke-vestlige indvandrere i ordinær beskæftigelse er for lav. Ca 12 % af alle unge er på offentlig forsørgelse. Der er nok at tage fat på.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom kommuneskatten i Vejle ikke ligger blandt de højeste, så mener jeg stadig, at skatten bør sænkes. Hvis kommunen er veldrevet, er der også plads til skattesænkninger

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområder er nok ikke den korrekte betegnelse, men i Liberal Alliance i Vejle vil vi gerne tilføre Lokalrådene rundt om i kommunen yderligere midler. Det giver nemlig god mening, at tage lokale borgere med på råd og lade pengene blive brugt lokalt. Det man får ud af lokalt engangement og medbestemmelse er altid større og bedre. Vejle By er dog dynamoen og investeringer her naturligvis proportionelt større

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende forældrenes ansvar at opdrage deres børn. Kommunen bør stille krav til både forældre og unge på afveje, men også hjælpe med en forebyggende indsats bl.a. hjælpe unge med at komme i job og blive selvforsørgende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Anlæg af cykelstier kan være en meget tung post i kommunens budget. Men cykelstier er vigtig for mange borgere, for udviklingen af kommunen og for tiltrækning af tilflyttere.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Narturligvis skal vi værne om Vejles unikke naturområder. I kommuneplanen/lokalplaner er der udlagt områder til erhvervsudvikling. Det bør dog være mere smidigt at kunne tilpasse planer, så erhvervsområder kan erstattes med boligområder eller mindre erhverv i takt med at erhvervsstrukturen ændrer sig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne bør bruges på et samarbejde med private aktører på området.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der igennem tiden brugt en del ressoucer på området. Flere penge hertil er ikke ensbetydende med bedre resultater. Det handler om hvordan pengene bruges. Målret indsatsen direkte til der hvor problemerne er. Sociale problemer har ofte bund i andre problemstillinger. Job og selvforsørgelse kan være starten på en bedring. Kommunen skal også stille krav.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste integration går via arbejde. På jobcentret er der et stadig stigende antal medarbejdere, trods et fald i antallet af arbejdsløse. Der bør være ressourcer her, der kan bruges til det uden yderligere bevillinger i budgettet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre der gennem et helt liv har sparet op til alderdommen, skal kunne bruge deres opsparing som de selv ønsker (det skal kommunen da ikke blande sig i). De har vel ikke sparet op for, at skulle betale ekstraordinære høje priser for ydelser til kommunal ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig, at der bliver taget hånd om sindslidende. Sociale indsatser kan have en stor betydning. Også på dette område bør vi dog se på om kommunens administration kan gøres bedre, om ressourcerne bør fordeles så flere penge går til direkte hjælp på området og ikke til projektansættelser i kommunens administration.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør stå daginstitutioner frit for, at administrere og lede som de finder det bedst. Politikerne bør sikre, at så mange penge som muligt på området, går til de enkelte institutioner og ikke til kommunal administration/ centrale projekter

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En offensiv erhvervssatsning vil være til gavn for os alle i Vejle Kommune. Man kunne starte med at fjerne dækningsafgiften for erhvervslivet

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Næstformand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Liberal Alliance

Erhvervserfaring

Selvstændig Erhvervsdrivende 3T-Kommunikation
I

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Næstformand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Liberal Alliance

Erhvervserfaring

Selvstændig Erhvervsdrivende 3T-Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik