PERSONPROFIL

Anja Lund

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Nordfyn
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 29. december 1976 Gift 3 børn

V

Anja Lund (V) er 1. viceborgmester i Nordfyns Kommune. Hun formand for Børne- og Ungeudvalget samt formand for Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyns udvalget.

Anja Lund er uddannet frisør fra Syddansk Erhvervsskole i 1996, og siden 1999 har hun arbejdet som selvstændig frisør i Bogense. Hun er desuden aktiv i lokalmiljøet bl.a. som mangeårigt medlem af Søndersø Amatør Teatergruppe.

Privat er Anja Lund gift og mor til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 590 Venstre in total 6827
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 273 Venstre in total 6709

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde på at skabe fremtiden sammen med borgerne og udvikle de allerbedste rammer, for at alle kan leve et godt og værdigt liv.
Jeg vil sikre tryghed og velfærd til kommunens borgere og fortsat have et stort fokus på sundhed og forebyggelse. Det er med til at skabe en sund økonomi, der giver os mulighed for at investere i borgersundhed.
Det skal være let for alle, at kunne træffe det sunde valg. Vi skal investere i de grønne områder, legepladser, stier og idrætsfaciliteter. Foreningslivet og det frivillige arbejde skal styrkes. Jeg vil arbejde på at skabe de bedste rammer, for at hjælpe vores foreninger, samtidig sikre mig, at vi bekæmper social ulighed i sundhed.
Jeg vil have et stort fokus på demens, ensomhed og psykiatrien. Jeg vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere, med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Jeg vil støtte op om borgerens værdighed og livskvalitet, samtidig sikre mig, at vi giver den rette støtte til de pårørende.
Børnene er vores fremtid. Vores levevilkår og uddannelsesniveau har stor betydning for vores liv.
Jeg vil arbejde for, at vi investerer i et endnu større fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i vores daginstitutioner og folkeskoler.
Der skal skabes en højere kvalitet og en bedre undervisning i vores folkeskoler, samtidig skal der ske mere bevægelse i undervisningen og der skal sættes markant ind på forebyggelse af mobning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Nordfyns Kommune skal prioritere at bruge midler på at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, selvom det vil koste på kernevelfærden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gøre alt hvad jeg overhovedet kan for at tiltrække nye tilflyttere til vores kommune. Men det skal ikke koste på vores kernevelfærd og tænker også det kan lade sig gøre, uden besparelse på vores kernevelfærd.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nordfyns Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor det kan give god mening, mener jeg bestemt vi kan udbyde flere områder.

3 Nordfyns Kommune skal gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at bygge hus og etablere virksomhed på landet. Også selvom det kan på være kant med loven.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i vores Erhvervsliv og gøre alt hvad vi kan for at få forstærket vores Erhvervsvenlighed. Vi skal ikke være bange for at afprøve nye muligheder, for at se hvor langt vi kan gå i forhold til lovgivningen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres hvor det giver mening og hvor der er et behov. Vi er en yderkommune og derfor har vi brug for en god kollektiv trafik, samtidig har vi også brug for en god biltrafik, da få borgere kan undvære en bil, hvis de skal fra A til B.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i denne valgperiode fået nye skraldespande, så vi nu har spande stående ved hver husstand til alm.affald, dåser, glas, pap og papir og er gået ind for grøn omstilling. Derfor mener jeg ikke, vi skal affaldssortere mere, end vi nu i forvejen gør.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte op omkring vores idrætsområder og vores foreningsliv, samtidig skal det frivillige arbejde styrkes i hverdagen hos børn, unge, voksne, ældre og handicappede borgere. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at vi får afsat flere penge af i vores kommunale budget.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi bruger de ressourcer vi skal, på kunst og kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået flere socialt udsatte borgere de senere år og jeg mener vi skal investere i dette område, ved tidlig opsporing og forebyggelse i vores folkeskoler, institutioner og på vores ungeindsats.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser flygtninge som en ekstra ressource, men det kræver de bliver ordentligt integreret og de får sig en uddannelse eller job.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nordfyns kommune har vi en rehabiliterende arbejdstilgang i vores ældrepleje. Alle vores borgere skal igennem en tre måneders kommunal rehabiliteringsindsats inden endelig visitering til hjemmehjælp. Det samme er gældende til vores private aktører. Men uden denne indsats, tænker jeg serviceniveauet måske kunne stige hos private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere, med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Vi ved det på sigt vil give besparelser med de rette indsatser og en bedre livskvalitet, hvis vores borgere kan klare sig selv bedst og længst muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores levevilkår og uddannelsesniveau har stor betydning for vores liv. Jeg mener ikke vi skal nedbringe antallet af elever i klasserne, men investere i et endnu større fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i denne valgperiode haft en investeringsstrategi på hele vores arbejdsområde og den har vi i det nye budget bibeholdt. Det giver rigtig god mening og vi har kunne se en stor effekt. Hverken nu eller i fremtiden vil det være for let at forblive arbejdsløs i vores kommune.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for skattenedsættelse, når og hvis der er råd til det. Men det må ikke gå udover kernevelfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte op omkring vores yderområder, Lokalråd og de frivillige foreninger. Vi har i forvejen et tæt samarbejde, det skal vi dyrke noget mere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere på hele vores ungeområde med tidlig opsporing og forebyggelse i et tæt samarbejde mellem SSP, politiet, uddannelsesinstitutioner, folkeskoler og vores erhvervsliv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne være en sund kommune - Det skal være let for alle, at træffe det sunde valg - og derfor mener jeg, vi skal bruge flere penge på cykelstier, end vi hidtil har gjort.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er et behov for at lave flere erhvervsejendomme og det vil give god mening, det bliver på vores naturområder, kan jeg ikke se noget problem i det.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger mange ressourcer i forvejen til store kulturelle begivenheder og har et tæt samarbejde med NEET. Men hvis der kommer et arrangement der kommer til at koste mere end forventet, mener jeg man skal tage det op til vurdering og investere i begivenheden, hvis det giver mening.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen socialt udsatte boligområder som F.eks Vollsmose. Det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på ikke kommer til at ske. Hvis dette skulle forekomme, skal vi absolut gøre alt hvad vi kan for at mindske problemet. Det er vigtigt med et tæt samarbejde med vores boligselskaber, skoler, SSP og borgerne for at opspore og forebygge denne problemstilling.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes vi i forvejen er dygtige til at integrere vores flygtninge, i et tæt samarbejde med vores borgere i lokalområderne.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være egenbetaling på ydelser til de ældre, fordi de er velhavende. De har betalt deres skat ligesom alle andre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået og vil få flere sindslidende i fremtiden. Det skal være et fokusområde i kommunerne og jeg mener det er vigtigt vi laver en investering på en social indsats. Det vil måske indebære færre penge til andre sundhedsområder, men på sigt vil det give en besparelse, med den rigtige investering.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i vores institutioner i et tættere samarbejde mellem vores sundhedsplejersker og pædagoger. Men sådan som vores dagtilbudsstruktur og normering er nu, mener jeg ikke vi skal ansætte flere pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det attraktivt at være selvstændig og starte nye virksomheder op på Nordfyn.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for en lavere grundskyld, når og hvis der er råd til det. Men det må ikke gå udover kernevelfærden.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2003 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde på at skabe fremtiden sammen med borgerne og udvikle de allerbedste rammer, for at alle kan leve et godt og værdigt liv.
Jeg vil sikre tryghed og velfærd til kommunens borgere og fortsat have et stort fokus på sundhed og forebyggelse. Det er med til at skabe en sund økonomi, der giver os mulighed for at investere i borgersundhed.
Det skal være let for alle, at kunne træffe det sunde valg. Vi skal investere i de grønne områder, legepladser, stier og idrætsfaciliteter. Foreningslivet og det frivillige arbejde skal styrkes. Jeg vil arbejde på at skabe de bedste rammer, for at hjælpe vores foreninger, samtidig sikre mig, at vi bekæmper social ulighed i sundhed.
Jeg vil have et stort fokus på demens, ensomhed og psykiatrien. Jeg vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere, med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Jeg vil støtte op om borgerens værdighed og livskvalitet, samtidig sikre mig, at vi giver den rette støtte til de pårørende.
Børnene er vores fremtid. Vores levevilkår og uddannelsesniveau har stor betydning for vores liv.
Jeg vil arbejde for, at vi investerer i et endnu større fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i vores daginstitutioner og folkeskoler.
Der skal skabes en højere kvalitet og en bedre undervisning i vores folkeskoler, samtidig skal der ske mere bevægelse i undervisningen og der skal sættes markant ind på forebyggelse af mobning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nyeste tilfredshedsundersøgelse hos patienterne på sygehusene i Regionsyddanmark, viser stor tilfredshed. Der er sket et løft i det danske sundhedsvæsen i 2016 på 2,4 mia kr og indført kræftplan IV. Behandlingsgarantien på 30 dage er genindført, der er indført en reel ret til hurtig udredning og indført patientansvarlige læger, der skal sikre sammenhæng i patientens behandlingsforløb. Men der hvor der skal ske en forbedret kvalitet, er samarbejdet mellem Region, Kommune og egen læge.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Syddanmark har løftet en stor opgave ved at drive al ambulancekørsel efter Bio. Der er stor tilfredshed i kommunerne og nu er der endelig kommet ro på hos vores borgere.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke der skal indføres mere brugerbetaling, men ved udeblivelse af ambulante undersøgelser, uden at melde afbud, mener jeg der skal indføres en “udeblivelses betaling”. Mange mennesker står på ventelister til ambulante undersøgelser og det vil kunne formindske ventelisterne.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke brugerbetaling ved praktiserende læger. Alle skal have lige muligheder ved sygdom, ellers vil der ske forskelsbehandlinger hos vores borgere.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med de nye supersygehuse skaber vi en større kapacitet, der giver den bedste kvalitet ved at samle den bedste teknologi og vil dermed også kunne tiltrække flere af de bedste kompetente medarbejdere.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere mennesker med psykiatriske lidelser og flere komplekse opgaver, derfor mener jeg, vi skal bruge flere penge på psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra 2018 er Produktivitetsbidraget på 2 % blevet fjernet og det er jeg rigtig glad for.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand for Børne- og Ungeudvalget Venstre

2018 - nu

Formand for Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyns udvalget Nordfyns Kommune, Venstre

2014 - 2017

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Nordfyns Kommune, Venstre

Uddannelse

1992 - 1996

Erhvervsuddannelse Frisør, Syddansk Erhvervsskole

Erhvervserfaring

1999 - nu

Selvstændig frisør
V

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand for Børne- og Ungeudvalget Venstre

2018 - nu

Formand for Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyns udvalget Nordfyns Kommune, Venstre

2014 - 2017

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Nordfyns Kommune, Venstre

Uddannelse

1992 - 1996

Erhvervsuddannelse Frisør, Syddansk Erhvervsskole

Erhvervserfaring

1999 - nu

Selvstændig frisør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik