PERSONPROFIL

Annette Tandrup Beier Andersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Varde

Født 9. juni 1979 i Esbjerg Gift 3 børn Bor i Varde Kommune

O

Annette Tandrup Beier Andersen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Varde kommune. Annette Tandrup Beier Andersen blev ikke valgt ind.

Dagligt arbejder hun som driftchef driftschef og sikkerhedsansvarlig ved en offshore virksomhed i Esbjerg med knap 40 ansatte. Hun er oprindeligt uddannet fra Varde Kommune med speciale i offentlig administration og sagsbehandling.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Retspolitik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vores pligt at sikre vores danske arbejdspladser og vise, at vi på ingen måder accepterer social dumping.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der er evidens for, at et billigere produkt er ligeså effektivt, bør det altid vælges. Det må dog aldrig komme dertil, at en behandling skønnes at være for dyr for at hjælpe et sygt menneske. Her skal mennesket komme først, hver gang.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mig uforståeligt, at kriminelle indvandrere/migranter/flygtninge ikke kan straffes og sanktioneres. Hvorfor begå kriminalitet, hvis du er flygtet fra krig? Jeg mener ikke ægte folk i rigtig nød vil begå kriminelle handlinger. Udvisninger bør kunne effektueres langt lettere end i dag. Det er ikke rimeligt, at det danske folk skal lægges denne økonomiske byrde til last ej heller, at vi skal acceptere kriminalitet.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer absolut an på, hvilke områder, der er tale om. Det offentlige udgør en kæmpe post. Såfremt det betød, at der kom flere hænder til i sundhedssektoren og ældreplejen for at mindske sygefravær, fejl og mangler (der koster flere skattekroner), så vil en investering kunne give afkast. Eksempelvis flere politifolk ville være en god investering for at komme overtidspuklen til livs.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der skal være rimelighed til. Vi skal ikke straffe velfungerende familier, der trods alt også arbejder hårdt for at få tingene til at hænge sammen. Man kunne overveje at indføre et andet system, så børnepasning blev betalt over skatten og man derved ikke "straffer" folk for at gå på arbejde og få deres børn passet.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil mene, at der i ekstreme tilfælde kan være helt unge, der er så farlige for deres omgivelser, at de burde kunne straffes. Børn i 13-14 års alderen, der begår grov vold eller mord er ikke bare børn, der skal have en lærestreg. De er farlige og bør kunne straffes, men samtidig forsøges rehabiliteret.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne har også selv et ansvar for at genbruge deres affald rigtigt, men det er en politisk opgave at sikre, at danskerne er ordentligt informeret om mulighederne samt skal der iværksættes flere initiativer

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget kompetente virksomheder, der kan bygge og drive disse lejre overalt i verdenen og det vil ligeledes være langt bedre for asylansøgere og migranter at være beskyttet i sikre zoner i deres nærområde fremfor at rykke alle til Danmark eller norden. Vi har slet ikke kapacitet til at huse eller brødføde så mange mennesker.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja fuldstændig enig - og en af mine kæpheste. Efter 10 år i det offentlige, kan jeg kun medgive, at vi er præget af "over-bureaukrati" i Danmark - og ja det offentlige kunne være langt mere effektivt.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor det er muligt, bør elmaster helt sikkert graves ned.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at vurdere behovet for hegnet samt effekten heraf.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke det vil gøre den store forskel at sænke afgifterne. Folk handler primært i Tyskland pga. de høje afgifter vi har i Danmark - dette skyldes ikke kun afgifter på slik og sodavand. Man bør indføre differentieret moms på fødevarer i stedet for, så de sunde alternativer bliver billigere.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 389 Dansk Folkeparti in total 2888

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Beskæftigelse:
Jeg har gennem mere end 10 år arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, hvor jeg har hjulpet rigtig mange mennesker igennem en svær periode af deres liv. Nogle har været ramt af sygdom og andre har været ramt af pludselig arbejdsløshed eller personlige tragedier. Jeg oplevede, at mange blev klemt i systemet og endte ud i formålsløse afklaringsforløb, der gjorde dem mere skade end gavn. Dette ønsker jeg at ændre på og dette betyder, at jeg i dag stiller op og vil kæmpe for, at der skabes bedre rammer for borgere, der bliver ramt, hvad enten det er på helbredet, socialt eller personligt. Vi skal passe bedre på os selv og hinanden og vi skal kunne føle os trygge og vide, at der er et sikkerhedsnet, der hjælper os, når vi rammer en svær tid i livet. Jeg ønsker brændende at gøre en forskel og ser mit politiske virke som et vigtigt kald – borgerne i Varde Kommune skal kunne have tillid til politikkerne og til, at beslutningerne bliver truffet med mennesket i fokus og ikke økonomien. Mit ønske er, at vi kan hjælpe flere på vej via revalidering og fleksjob og jeg vil kæmpe for, at afklaringstiden i Jobcentret, bliver så kort og kvalitativ som muligt.

Det Sociale område:
Flere børn og unge har i dag ondt i sjælen og både de og deres familier oplever, at det kommunale system er stringent og overbureaukratisk. Hvis vi ikke passer ind i bestemte kasser, er det svært at finde den fornødne hjælp og støtte fra kommunen. Vi har i dag love, der ikke taler sammen, hvilket betyder, at mange går forgæves, når de har brug for hjælp. Dette skal vi ændre, så vi ikke risikerer, at børnefamilier samt børn og unge med særlige behov står alene med opgaven. Vi skal tage hånd om dem og gøre alt for at sikre, at ingen kommer i klemme i systemet eller bliver tabt på gulvet. Vi skal fokusere på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for de unge, så flere kan komme i uddannelse og få en god fremtid. Varde Kommune har mange socialt udsatte og psykisk sårbare og vi skal have større fo...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ramme de små oplandsbyer, som vi skal kæmpe for at styrke og bevare.

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhversakademisk uddannelse Offentlig administration, Erhvervsakademi SydVest

Erhvervserfaring

2017 - nu

Driftschef og Sikkerhedsansvarlig ESS Offshore

2015 - nu

HSE & Operation Support Compass Group Danmark A/S

2010 - 2014

Jobkonsulent Esbjerg Kommune

2008 - 2009

HR-supporter Vestas Towers A/S

2003 - 2008

Varde Kommune
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhversakademisk uddannelse Offentlig administration, Erhvervsakademi SydVest

Erhvervserfaring

2017 - nu

Driftschef og Sikkerhedsansvarlig ESS Offshore

2015 - nu

HSE & Operation Support Compass Group Danmark A/S

2010 - 2014

Jobkonsulent Esbjerg Kommune

2008 - 2009

HR-supporter Vestas Towers A/S

2003 - 2008

Varde Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik