PERSONPROFIL

Anni Matthiesen

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 8. februar 1964 i Faaborg I et forhold Bor i Billund Kommune

V

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for endnu bedre muligheder for uddannelser i hele landet og udvikling i landdistrikterne. Desuden står gode vilkår for vækst og udvikling for virksomheder, samt bedre infrastruktur i Jylland - højt på min dagsorden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er nødvendigt, at der ansættes flere SOSU-medarbejdere og sygeplejerske, da vi ved at på dette område stiger behovet. Dog er der områder inden for Statens administration/styrelser, hvor jeg godt mener at der kan tilpasses/reduceres i antallet.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal overholde de danske regler og overenskomstaftaler. Basta. Men når det så er sagt, har DK brug for udenlandsk arbejdskraft. Brancher som fødevareindustrien, turisme-, rengøring m.fl. vil gå helt i stå, hvis de ikke kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er helt fair, at hvis man f.eks. skal have fjernet en tatovering - må det være for egen regning.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil bliver nødt til at træffe beslutninger - også når det gælder om at prioritere i sundhedsvæsnet.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt med konkurrence - dog aldrig for enhver pris. Kvalitet og indholdet skal altid sikres.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at udlændinge politikken er fair - så dem der kan og vil forsørge dem selv kan komme til landet. Dog er det også vigtigt, at der ikke åbnes op så antallet af flygtninge igen presser sig på ved landets grænser.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er nødvendig med en stram udlændinge politik. Vi kan ikke rumme alle migranter, som ønsker at flytte til DK. Dog er der steder, hvor vi rammer børn og ægtefæller i dag - hvor jeg mener der bør findes bedre løsninger.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener fortsat, at det bedre skal kunne betale sig at tage et arbejde end at være på offentlige ydelser.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt for et samfund, hvis flere kan forsørge sig selv og tjene til at kunne klare både sig selv og deres familie. Derfor bør vi også arbejde på, at flere mennesker løftes fra den laveste indkomstgruppe og højere op.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi fjerner loftet risikerer vi, at det ikke kan betale sig at tage et arbejde. Det er ikke fair, at man kan få mere i offentlig forsørgelse end hvis man har et arbejde. Det er vigtigt, at det kan betale sige at tage et arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja skoledagen var blevet lidt for lang - især for de mindste elever. Derfor har vi i Venstres netop også være med til at justere skoledagens længde.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer er noget som eleverne faktisk selv efterspørger og også derfor skal karaktererne bevares. Der er nogle nationale test i de små klasser, som jeg mener bør fjernes.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommuner, som inkluderer elever i normalklasser, hvor det i stedet ville være bedre at give et tilbud om en specialklasse. Dette var også årsagen til at vi i Venstre fjernede måltallet for hvor mange der skal inkluderes. Man skal tage udgangspunkt i hvad der er bedst for det enkelte barn og ikke bare inkludere for en hver pris.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal sikre alle ældre en god alderdom også uden brugerbetaling. Dog ser jeg gerne, at det frie valg øges på ældreområdet, så man selv kan træffe beslutning omkring hvilken form for pleje/hjælp man ønsker at gøre brug af.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette mener jeg er nødvendigt alene fordi, at der jo bliver flere og flere ældre.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke differentieret moms har gang på jord. Hvis man skal påvirke befolkningen til at købe flere sunde fødevarer bør det ske via oplysning.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet må være, at flere er selvforsørgende - uanset om man har børn eller ej. At få børn er en investering på alle fronter.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ydes jo allerede i dag særlige økonomiske tilskud til socialt udsatte børnefamilier i form af fripladser.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes det er passende som det er i dag. Dog vil jeg rigtig gerne, at energidrik og lattergas bliver forbudt at købe, hvis man er under 16 år.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kan jeg hverken svare ja eller nej til. Der er steder, hvor mere straf er nødvendigt - blandt andet i tilfælde af grov vold. Men det udelukker jo ikke at der også skal gøres en indsats omkring resocialisering.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke virksomhederne skal pålægges flere afgifter.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg holder af åbenhed og mener vi skal bygge så få "murer" som muligt. Så når der igen er ro omkring flygtningesituationen håber jeg at grænsekontrollen bliver fjernet igen.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at dette kunne være en hjælp - idet vi vil få væsentlig mere hjælp for de samme penge.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der på nogle af kerneområderne er givet for meget magt til EU. Blandt andet mener jeg at det er forkert, når EU skal bestemme over Danmarks barselsregler.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at sikre eksporten af svinekød til tredje landene, har hegnet været et nødvendigt onde. Jeg håber, at en fælles EU-løsning for bekæmpelse af svinepest snart vil blive en realitet og at hegnet således derefter kan pilles ned igen.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Børne- og undervisningsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Naturordfører Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Venstre

2013 - 2015

Idrætsordfører Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2011 - 2015

Friskole- og efterskoleordfører Folketinget, Venstre

2011 - 2013

Færøordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2004 - 2007

Formand Kommuneforeningen for Venstre i Grindsted og Billund kommuner

Uddannelse

1997 - 2003

Diplomuddannelsen Kontor, Danmarks Forvaltningshøjskole

1985 - 1987

Kontorassistent Skoleforvaltningen, Grindsted Rådhus

1984 - 1985

Højere handelseksamen Esbjerg Handelsskole

1980 - 1983

Student Samfundsfaglig linje, Grindsted Gymnasium

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Koordinator

2005 - 2007

Politisk sekretær Christiansborg

1987 - 2005

Kontorassistent og overassistent Grindsted Rådhus
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Børne- og undervisningsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Naturordfører Folketinget, Venstre

2015 - 2016

Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Venstre

2013 - 2015

Idrætsordfører Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2011 - 2015

Friskole- og efterskoleordfører Folketinget, Venstre

2011 - 2013

Færøordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2004 - 2007

Formand Kommuneforeningen for Venstre i Grindsted og Billund kommuner

Uddannelse

1997 - 2003

Diplomuddannelsen Kontor, Danmarks Forvaltningshøjskole

1985 - 1987

Kontorassistent Skoleforvaltningen, Grindsted Rådhus

1984 - 1985

Højere handelseksamen Esbjerg Handelsskole

1980 - 1983

Student Samfundsfaglig linje, Grindsted Gymnasium

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Koordinator

2005 - 2007

Politisk sekretær Christiansborg

1987 - 2005

Kontorassistent og overassistent Grindsted Rådhus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik