PERSONPROFIL

Arne Lindberg Callesen

Enhedslisten

Spidskandidat i Varde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 2. maj 1959 i Varde Gift 3 børn

Ø

Arne Callesen (EL) var byrådsmedlem i perioden fra 2013 til 2017 i Varde Kommune. I 2017 stillede han op som kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i Varde Kommune og som kandidat til regionsrådet i Region Syddanmark. Arne Callesen blev ikke valgt ind i nogen af delene.
Arne Callesen er uddannet lærer og arbejder som dette. Privat er Arne Lindberg Callesen gift med Bente og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 314 Enhedslisten in total 729
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 252 Enhedslisten in total 861

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Børn er meget forskellige og det er deres forældre også. Men alle børn skal have mulighed for at udvikle sig og have et godt børneliv bestående af tryghed, omsorg, dannelse, udfordringer, oplevelser og trivsel. De børn og forældre som ikke magter eller evner at sikre et godt børneliv skal have hjælp. Tidlig hjælp. Dels giver det livskvalitet for de enkelte mennesker og dels sparer kommunerne på lang sigt med en tidlig indsats.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pladsen er stor nok, men parkeringsarealet bør indrettes bedre og evt. med fliser, så der ikke er en masse huller på parkeringspladsen.

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt specielle grunde til for at kommunalbestyrelsen skal lukke en skole. En skole kan blive for lille. Dels fordi børn i klasser med få elever ikke har så mange at socialisere sig med. Det er ikke sjovt at være f.eks. pige eller dreng med kun 3 andre kammerater af samme køn. Dels er en lille skole normalt dyrere i drift i forhold til en større skole. Kvaliteten i undervisningen kan sagtens være ligeså god på en lille skole som på en stor skole.

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke normalt at Varde Kommune bruger lobbyister. En lobbyist er en der kender et område rigtig godt og kan agitere for eller imod en sag. Forvaltningens folk i Varde Kommune er vant til at drive kommunens sager, så det kan forsvare at der er brugt penge på lobbyister. Modsat skal Varde kommune normalt ikke bruge lobbyister til det ene eller andet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik bør prioriteres langt højere end den private biltrafik. Biltrafikken er med til at forøge udledningen af CO2 og udledningen af NOx. Ved at benytte offentlige transportmidler får borgerne sig bevæget mere end ved brug af eget køretøj. Det gavner altså sundheden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Varde Kommune har en nogenlunde effektiv affaldssortering, men den kan blive endnu bedre. Der er borgere som ikke husker at sortere eller ikke kender til sorteringen. Det gælder for eksempel i sommerhusområderne. Her kommer mange gæster, som ikke helt overholder ordningerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er for alle. Børn, unge, voksne og seniorer. Uanset hvilken alder en borger har, er det sundt at dyrke idræt. En sund borger er en borger, der kan være mere selvhjulpen, have overskud, have et godt helbred og have sociale kontakter gennem idræt. Det modvirker ensomhed og psykiske lidelser.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er en vigtig del af et samfund.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte er en definition der kan være meget bred. Socialt udsatte er mennesker som af meget forskellige årsager ikke selv må definere hvad et godt liv er. Der er offentlige myndigheder der ønsker at de skal opføre sig anderledes eller handle anderledes. Majoriteten bestemmer over minoriteten. Der er socialt udsatte som har penge til livets opretholdelse og så er der nogle som ikke kan få det til at løbe rundt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en del af de immigranter der kommer til Varde kommune. Her bruger jeg udtrykket immigranter som de udlændinge der kommer til Varde Kommune. Tallene ser således ud for årene 1980 til 2016: 2115 personer fra Europa uden for EU 599 fra Afrika. 451 fra Nordamerika. 233 fra Syd- og Mellemamerika. 1963 fra Asien. 201 fra Oceanien. 382 uoplyst (fx statsløse) Det er en udfordring at få nye borgere til et område, når de kommer med en anden kultur. Det er en udfordring, ikke et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bestemt en påstand uden grundlag. Den kommunale ældrepleje viser sig at være lige så god som den private.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsbudgettet går også til forebyggelse, tidlig indsats, afvænning, rehabilitering og meget andet. Jeg kan ikke sætte flere penge af til kun genoptræning. Der er en bred vifte af områder der kræver penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke antallet af elever i klassen jeg er optaget af. Jeg er mere optaget af at eleverne trives godt i skolen. At eleverne er motiverede for at lære noget og glæder sig til at komme i skole næste dag. Hvis lærerne får den tid der skal til for at planlægge en god undervisning bliver lektionen god.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ledig borger får ikke lov til at gå ledig ret længe.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke plads i budgetterne til at sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget fokus på Varde by og specielt Varde Torv og de omkringliggende gamle gader. Der findes kvarterer i resten af Varde by og en række oplandsbyer store som små, som trænger til opmærksomhed.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er tale om unge handler det også om tidlig indsats. En tidlig indsats og forebyggelse for at holde unge væk fra bander og kriminalitet er vigtig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er vigtige i forhold til sikre cykelveje til og fra skole og til og fra arbejdspladserne. Cykelstier for turisterne kommer i anden række.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set at kystnære naturområder inddrages til hotelvirksomhed eller sommerhusdrift på trods af massive lokalt modstand. Jeg ønsker at bevare naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kulturelle tilbud som kendes i dag fungerer rigtig godt. En masse frivillige står som regel bag arrangementerne.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte boligområder kan skabe socialt udsatte børn og unge, som på længere sigt ikke får et meningsfuldt liv. Derfor kan det give god mening at at lave en tidlig indsats i disse områder, med hjælp til familier.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke kun om penge men om struktur. Hvilken planlægning er god for de mennesker der kommer og de mennesker der bor i området? Med struktur mener jeg de tiltag civilsamfundet, kommunen, (vuggestue, børnehave, skole, sfo, juniorklub m.m.) borgere i lokalområdet, mentorer og mange flere aktører kan tage for at flygtninge bliver en del af samfundene og lærer sproget.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende bør alle få den samme ydelse i den kommunale ældrepleje. Hvis nogen ønsker yderligere hjælp må eller kan de købe sig til det. Den kommunale ældrepleje skal være i orden naturligvis.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På dette område er jeg til dels enig. Det skyldes at der er et stigende behov for penge på dette område. Der er flere borgere som har en sindslidelse.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette punkt er meget vigtigt. Det er vigtigt fordi børn skal sikres kvalitet i dagtilbud.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor skal pengene komme fra hører jeg ofte. Arbejdspladser er naturligvis vigtige, og private virksomheder er en del af løsningen herpå. Men det bør komme hele kommune til gavn.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden eller ejendomsskat er skat på jord, altså grunden en borger ejer. Rigtig mange sommerhusejere betaler sammenlagt mange penge til kommunekassen. Kommunen serviserer også sommerhusområderne på mange måder.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 145 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Børn er meget forskellige og det er deres forældre også. Men alle børn skal have mulighed for at udvikle sig og have et godt børneliv bestående af tryghed, omsorg, dannelse, udfordringer, oplevelser og trivsel. De børn og forældre som ikke magter eller evner at sikre et godt børneliv skal have hjælp. Tidlig hjælp. Dels giver det livskvalitet for de enkelte mennesker og dels sparer kommunerne på lang sigt med en tidlig indsats.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er generelt meget højt. De ansatte har travlt, men de har fokus på kvaliteten og borgeren.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan spares millioner ved at regionen selv at kører. Der er mange led der spares ved den direkte kommandovej mellem regionen og ambulancekørslen.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efterhånden 4 år siden han forbrød sig mod de skrevne og uskrevne regler som regionspolitiker. Måske er det på tide blot at se fremad, men hold øje med manden.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et skråplan at komme ind på med brugerbetaling og det vil være et opgør med vores velfærdsystem.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Betaling for lægebesøg vil skabe mere ulighed i sundhedsvæsnet. De borgere der kan betale får størst hjælp. Modsat vil det hindre nogle i at komme til lægen i rette tid.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er problemer med at sikre sig læger i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privathospitaler har et i fokus og det er indtjening.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig, fordi kvaliteten kan stige på de specialiserede hospitalsafsnit. Der kommer hvert år nye behandlingstilbud, og det kræver specialister. Borgerne vil opleve at der er længere til hospitalet, men det kan godt gå an.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang der sker udlicitering koster det mere, fordi der er flere led opgaven skal igennem. Men der kan være opgaver som f.eks. vaskeri som det giver mening at udlicitere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en balancegang hvor meget der skal ydes i yderområderne. Responstiden vil være længere i yderdistrikter end ved siden af hospitalet. Akutberedskabet skal naturligvis være i orden alle steder, men der kan være længere tidsfrister i yderområder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal det være den der forurener der skal betale for oprensningen. Der bør sættes resurser af til at retsforfølge disse forurenere. Men er skaden sket ved et uheld tidligere eller nutidigt, bør der renses op.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatbilismen bør gøres mindre og den kollektive transport bør stige.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dels er det et problem for mange unge at finde en praktikplads eller læreplads. Dels vil det være godt at også tyndt befolkede områder får uddannelsespladser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig fordi sundhedsvæsnet bør styres centralt fra. Lige nu kører der forskellige digitale systemer for regionerne, og der er problemer med at køre dem sammen. Praktiserende læger og hospitalerne er ved at finde ud af at kommunikere og det er godt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skåret i antallet af pladser. Distrikspsykiatrien virker godt langt de fleste steder, og det foregår i borgernes lokalområde.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger bør ikke være nødvendigt, da de ofte finder ingenting, men det skaber en masse bekymringer hos borgeren. Det sker at folk er blevet behandlet for noget de ikke fejlede på grund af fejlscreeninger. Ved mistanke skal der naturligvis laves undersøgelser.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private sundhedsforsikringer skaber kun mere ulighed i sundhedsområdet. Hvorfor kan en med flere penge, og med sundhedsforsikring, komme ind foran en med færre penge og ingen sundhedsforsikring. Hvilket liv er mest værd? For mig er liv et liv.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store byer vækster automatisk, da folk søger dertil. Livet i landdistrikterne og landsbyerne har en værdi i sig selv. Her er frisk luft, ro, ingen lysforurening om natten, plads til naturoplevelser og meget andet. Der er også plads til vækst i landdistrikterne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for råstoffer i form af sand, ler og grus til byggeri, veje med mere. Men det skal ske med omhu. Der må ikke graves i naturfølsomme områder og områder med grundvands potentiale.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et godt spørgsmål. Hvis der ikke kører nogen med bussen skal ruten lukkes, men hvis der er folk med bør den opretholdes.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgen (Christiansborg) kan ikke altid se hvilke udfordringer der findes lokalt og hvilke behov der findes lokalt. Lokale skal nok finde de løsninger der virker.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Varde Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Ribe Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer AOF Job og Dansk
Ø

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Varde Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Ribe Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer AOF Job og Dansk

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik