PERSONPROFIL

Birgit Jakobsen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Hedensted

Født 9. oktober 1964 i Lindved, 7100 Vejle Gift 3 børn Bor i Hedensted Kommune

K

Birgit Jakobsen (Kristendemokraterne) er byrådsmedlem i Hedensted Kommune. Hun er næstformand for Udvalget for Social Omsorg samt medlem af Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Birgit Jakobsen er uddannet folkeskolelærer med fagene dansk, musik og specialpædagogik. Hun arbejder til daglig på Rask Mølle Skole, hvilket hun har gjort siden 1999.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg drømmer om et samfund, hvor tillid og medmenneskelighed igen er i højsædet. Jeg drømmer om et samfund, hvor et menneske har uendelig værdi, uanset hvem det er. Et samfund med stærke familier og stærke fællesskaber, som styrker sammenhængskraften. Et samfund med åbenhed, lighedsidealer og retssikkerhed, som skal bevares og udvikles. Kristendemokraterne kæmper for et samfund med plads til forskellighed. Det er ikke mennesket, der skal passe ind i systemet, men systemet, som skal passe til mennesket. 

Familien er det vigtigste, vi har. En god barndom varer hele livet. Familie er - at være der for hinanden på tværs af generationer - hele livet. Kristendemokraterne har, som det første parti lavet Børnenes Finanslov (se https://www.kd.dk/sag1.html) - netop for at skabe en bedre hverdag for familierne. 

En stemme for:
- Åndsfriheden og dialog fremfor forbud og tvang
- En mere medmenneskelig og anstændig udlændinge- politik
- Naturen og en bæredygtig klima- og miljøpolitik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør der samarbejdes meget mere omkring i EU. Udlændinge i DK skal arbejde under danske overenskomster. Desuden er det samtidig også et forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager at sikre gode overenskomster

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere. I perioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed skal dagpengeperioden være kort (2 år) og perioden til optjening af nye dagpenge tilsvarende længere. I perioder med lavkonjunktur skal dagpengeperioden være lang (4 år) med en tilsvarende kort optjeningsperiode. Det er vigtigt for at fastholde den danske model med høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så borgerne ikke bliver nervøse ved at skifte job eller går fra hus og hjem ved arbejdsløshed

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende, men samtidigt skal vi sørge for mere lempelige vilkår for flere iværksættere og private virksomheder

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svært at komme med en generel vurdering på. Det offentlige sundhedsvæsen har effektiviseret og øget kvaliteten i de seneste år. Men tid til omsorg mangler generelt set over hele linien. Personalet løber for stærkt

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor er det vigtigt, vi har medicinrådet. Men de bør være uvildige og fx ikke påvirkes af medicinalindustrien og patientforeninger. Oplysning omkring medicinen er vigtig overfor patienten.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal ikke have brugerbetaling. Det vil medføre endnu større ulighed i sundhed, end vi har i dag. Det vil ramme skævt og kan endda medføre dødsfald

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig - for kærligheden kender ingen grænser

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er en skræmme-politik og en symbolpolitik, som bevæger sig på kanten af FN´s menneskerettigheder. Man græmmes over retorikken i samfundet og nogle politikere går desværre forrest. KD arbejder for, at EU laver en forpligtende solidarisk fordeling af de flygtninge, der får asyl. Samtidig skal EU forbedre vilkårene for flygtninge i nærområderne og i FN’s flygtningelejre ved en massiv økonomisk indsats.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne udvise kriminelle flygtninge/indvandere, men i praksis kan det ikke altid lade sig gøre, idet vi risikerer at sende disse mennesker hjem til forhold som medfører totur, dødsstraf eller fængsel. - Vi skal overholde menneskerettighederne og de andre FN-konventioner.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kristendemokraterne vil ikke være med til øge uligheden. Kontanthjælpsloftet skal bl.a afskaffes, da den fastholder mange familier i fattigdom. Vi skal sørge for lige muligheder for alle borgere.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lav arbejdsløshed i DK lige nu, og de fleste er i arbejde. Vi bør se på det “rummelige” arbejdsmarked, hvor vi skal gøre plads til borgere med handicap, folk med psykiske udfordringer osv. i skåne- eller flexjob. Der bør være plads til alle, og mange borgere ønsker at få et job

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet fastholder bl.a familier med børn i fattigdom, hvilket bl.a bevirker, de ikke har de samme muligheder, som andre. Børnene bliver derved fastholdt i deres sociale arv, hvilket kan medføre manglende uddannelse og den senere tilknytning til arbejdsmarkedet

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet en overdreven fokus på test og karakterer, som har medført en usund præstationskultur. En test er et pædagogisk redskab for læreren til at vurdere, hvor der specifikt skal sættes ind hos den enkelte elev. Man skal ikke teste bevidstløst, og kun når det giver mening.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er blevet for lang, med mindre tid til fritidsaktiviteter og familieliv. - Der er heller ingen undersøgelser, som viser, at længere skoledage giver øget læring

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre stiger antallet af børn med særlige behov og dem, skal der tages hånd om. Det er blevet en spareøvelse. Desværre vil det blive dyrt for samfundet, hvis vi fortsætter af den vej. Vi har et samfund med en struktur og kompleksitet, som gør flere børn og unge sårbare. - Kristendemokraterne vil desuden arbejde for en bedre hverdag for familierne med fleksible muligheder. Se www.kd.dk om Børnenes Finanslov. En god barndom varer hele livet

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Demografien tilskriver, der kommer flere ældre i de kommende år. Det vil medføre øgede udgifter. Derfor skal de forebyggende indsatser også fylde rigtig meget ift større sygdomsbekæmpelse, færre indlæggelser, en mere aktiv hverdag med bevægelse og livskvalitet. Investering i børn/unge og udsatte familier er også vigtige forebyggende indsatser med så tidlige indsatser som muligt

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt vil Kristendemokraterne gå imod dette udsagn. Der er allerede skåret langt ind til benet i kommunerne.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Færre skal forsørge flere. Det bliver fremtiden. Derfor skal vi finde mange forskelllige løsninger på udfordringen. Danmark har brug for flere børn (flere gunstige vilkår for børnefamilier), det rummelige arbejdsmarked (flere ansættelser af handicappede, psykisk syge og andre med udfordringer), mere udenlandsk arbejdskraft. Desuden bør der arbejdes med fleksible overgange til seniortilværelsen. Fx en langsom nedtrapning over år samt et eget individuelt valg af tidspunkt for tilbagetrækning

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kristendemokraterne har længe haft den holdning, at vi ønsker lavere moms på fødevarer. Differentieret moms vil ikke mindst være til gavn for de lavere indtægter, hvor en stor andel bruges på fødevarer. Men alle indkomstgrupper vil have gavn af en lavere moms på fødevarer. Grænsehandlen vil mindskes. Ved at sænke momsen i tæt sammenhæng med overenskomstforhandlinger vil lønpresset mindskes og Danmark vil blive mere konkurrencedygtigt - med mindre arbejdsløshed til følge.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er snarere omvendt. Mange mindre kommuner - har svært ved at opretholde den kommunale velfærd, hvis de også skal bruge lidt penge på anlæg. Samtidig ser man de rige kommuner bruge mange penge på anlæg, og at likviditeten er stor.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal bære mest

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på alt for store lønstigninger og hellere se på, hvordan lønmodtagere kan trives i deres arbejde. Alt for mange opnår arbejdsrelateret stress. - I DK mangler vi arbejdskraft, og det ser jeg som den største udfordring ift. vækst. Vi skal tilbage til det “rummelige” arbejdsmarked. Desuden mangler vi viden og kompetencer indenfor bestemte fag

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere de offentlige udgifter meget bedre, hvor vi bruger pengene. Samtidigt skal vi udvikle iværksætteri og erhvervslivet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet for skattetryk og selskabsskat er passende, og skal derfor ikke sænkes. Virksomheder skal også bidrage til samfundet Afgifter kan diskuteres, alt afhængig af, hvad vi taler om.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger hører alkohol kun til i voksentilværelsen, hvor hjernen er færdigudviklet. Derfor vil en hævelse af aldersgrænsen gøre det sværere at købe alkohol. Det bør følge samme grænse, som for cigaretter. - Desuden bør det ikke være muligt at indtage alkohol under ungdomsuddannelserne

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kristendemokraterne vil sikre børnecheck til alle børn og den må ikke modregnes i sociale ydelser. Udsatte familier skal hjælpes og støttes med en langt tidligere indsats end tilfældet er i dag. Det koster lidt mere, men er godt givet ud på den lange bane

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis flere penge, men flere valgfrie muligheder for børnefamilierne. KD vil sikre børnecheck til alle børn. Barselsorloven skal forlænges, tilskud til hjemmepasning af egne børn, svarende til 85% af prisen på en institutionsplads. Børn skal ikke vokse op i fattigdom, derfor skal udsatte familier hjælpes og kontanthjælpsloftet fjernes. Se Børnenes Finanslov på www.kd.dk

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Kristendemokraterne mener, bistanden skal hæves til 1% af BNP. Bl.a for at mindske migrationen. At give hjælp til selvhjælp via skolegang, uddannelse, udvikling osv.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landene i EU bør samarbejde langt mere omkring, hvordan vi stiller os til stormagterne ude i verden. Herunder Rusland, Kina og et USA med Trump i spidsen. Dialog er altid vejen frem

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er som land i Europa nødt til at tænke anderledes, idet magtfordelingen i verden har ændret sig. Rusland er blevet en magtfaktor igen, Kina buldrer frem og USA har med præsident Trump, vist en helt anden og ustabil tilgang til ting, som vi i Dk har taget som givet, bl.a NATO og FN

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke straffes, de skal hjælpes og støttes. Forældre, der ikke magter deres opgave ift. deres børn, skal have hjælp. - Det kan ofte spottes langt tidligere i barndommen, og der skal sættes ind langt før, inden kriminaliteten eskalerer

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vi skal arbejde på flere fronter, - også på en positiv tilbagevenden for den kriminelle til samfundet efter endt straf. Desuden skal vi som samfund arbejde langt mere forebyggende og sætte langt tidligere ind, så vi mindsker vold i samfundet

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, se mine tidligere svar. Straf kan ikke stå alene. Vi bør arbejde langt mere med forebyggelse og resocialisering

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu bruger vi langt flere ressourcer end vi har. Det bliver ikke ved med at gå. Vi skal sikre, at vores affald kan genanvendes

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At værne om miljøet er et fælles ansvar for samfundet, virksomheder og borgere. KD vil arbejde for, at alle produkter og produktioner er bæredygtige. Vi skal investere i grøn omstilling. Samtidig skal vi passe på, at vi ikke lukker virksomheder via så store afgifter, for derefter at se dem åbne i udlandet, hvor der er mindre restriktive regler. Alle har et ansvar for at aflevere jorden til generationer i en bedre tilstand, end vi modtog den i

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilafgifterne skal justeres i forhold til miljøbelastningen. Danmark skal være CO2- neutral senest 2050, gerne før

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ren symbolpolitik og en falsk tryghed. Selv politiet mener, at ressourcerne er spildte her. Det har ingen effekt haft

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt, at Danmark er med i EU, det har gjort meget godt for DK ift. samhandel, samarbejde omkring grænseoverskridende opgaveløsninger osv. Derfor kan man stadig arbejde med at justere og reformere samarbejdet i EU

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD vil arbejde for, at EU laver en forpligtende solidarisk fordeling af de flygtninge, der får asyl. Samtidig skal EU forbedre vilkårene for flygtninge i nærområderne og i FN’s flygtningelejre ved en massiv økonomisk indsats. EU skal samarbejde omkring grænseoverskridende udfordringer - herunder også migration fra fx Afrika. Desuden skal u-landshjælpen skal sættes op til 1% af BNP.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at borgere har det frie valg. Er ikke sikker på det nødvendigvis giver mere service for pengene, end det offentlige. Men vi skal til stadighed sikre kvaliteten i den kommunale/regionale opgaveløsning

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til stadighed arbejde på at undgå unødig dokumentation og kontrol. Tilliden skal tilbage. - Dog skal det samtidig tilføjes, at opgaveløsningen i det offentlige er blevet mere kompleks og centralistisk. Ikke alt stort er godt (fx SKAT)

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi som samfund kigger på, hvilke opgaver, der er nødvendigt at få udført. Samfundet er blevet mere komplekst og opgaveløsningen ligeså. Der skal være balance i tingene, idet nogle administrative medarbejdere er forudsætningen for de “varme hænder”. Så i det offentlige har vi brug for nødvendige hænder og ikke hænder, der øger bureaukratiet og unødvendig dokumentering

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være Folketingets love, der gælder. Ikke hvad østjyske kommuner selv bestemmer

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre begge dele. Den private- og den kollektive trafik skal gå hånd i hånd og begge dele skal gøres mere “grønt” Desuden er det vigtigt at se på infrastrukturen i landdistrikterne. De må på ingen måder blive glemt

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke i orden at tvangsflytte folk. Det er desværre en årrækkes forfejlet integrationspolitik, som resulterer i ghettoer. - Samtidig taler vi også om f.eks. Gellerup, som et socialt boligbyggeri, hvor folk skal hjælpes ad frivillighedens vej

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 577 Kristendemokraterne in total 1153
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 487 Kristendemokraterne in total 831

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i Hedensted Byråd, hvis vælgerne giver lov. Her vil jeg fortsat arbejde med at styrke familierne, idet en tryg opvækst er med til at skabe grobund for et godt voksenliv. Forsætte og udbygge tilbuddet om forældrekurser (forebyggende) og gratis parterapi, for at styrke trivsel og kommunikationen i familierne. At forældre kan få kommunalt tilskud til pasning af egne børn og andre fleksible pasningsmuligheder. At skoledagen afkortes til gavn for familien og fritidslivet. Desuden være byrådets sociale garant ift. ældre, handicappede, psykisk syge og flygtninge. Desuden har vi et stort fokus på nærdemokratiet, hvor vi bl.a vil styrke vores 27 lokalråd. Endvidere også bæredygtighed i bred forstand. Både når vi taler miljø og klima, men også forebyggelse og økonomisk ansvarlighed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør tilbyde overvægtige gratis motion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Hedensted Kommune er 18 procent af borgerne svært overvægtige. Derfor skal kommunen tilbyde gratis motion. Desuden tilskynde borgerne til motion, fx gerne i samarbejde med fx virksomhederne, idet nogle borgere er i risikozonen for at udvikle livsstilssygdomme.

2 Det er fornuftigt at kæmpe for en udvidelse af motorvej E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man hører jævnligt, at virksomheder/medarbejdere sidder fast i en kø på denne strækning. De spilder tiden, og det bliver derfor en ekstraomkostning for dem

3 Kommunens plan om at svække kravene til dokumentation og registrering bl.a. på plejeområdet betyder forringet retssikkerhed for de ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Hedensted Kommune skal vi til at indføre et nyt "omsorgssystem" til dokumentation. Det vil gøre det både nemmere og hurtigere for plejepersonalet at skrive i.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre noget i begge retninger, idet vi er en stor landkommune. Vi har udfordringer med den kollektive trafik, som vi pt. er ved at undersøge og løse. Her spiller regionerne også en rolle, de har et transportansvar, som de skal overholde på tværs af kommunegrænserne

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør snart komme i gang med at kildesortere hjemme i de private hjem, idet vi ikke har uanede ressourcer. Det vil blive en stor gevinst for miljøet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange haller i kommunen - også svømmehaller. Her har vi afsat mange midler til foreningslivet

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler mere om at understøtte og koordinere fra kommunens side. Vi har et stort potentiale blandt kommunens borgere, som kan give nærvær, netværk og gode kulturelle oplevelser til gavn for rigtig mange

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i kommunalt regi arbejde langt mere på tværs af forvaltningerne og helhedsorienteret, så vi kan bryde den sociale arv i fx udsatte familier

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at styrke den gode integration, sådan at flygtningene føler sig som ligeværdige borgere, med gode sprogkundskaber, kulturforståelse og et ordinært arbejde. Lige nu får de ikke muligheder nok i vores kommune. Især når det gælder danskundervisning. Vi mangler desuden arbejdskraft

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er vigtigt at genoptræne borgere, så de kan blive så selvhjulpne som muligt og klare sig selv bedre. - Det kan samtidig spare nogle penge på hjemmehjælpen. MEN det må aldrig blive tvang ift. borgerne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange små skoler, hvor antallet af elever ikke er ret højt. Men det er en god vision med max. 24 elever på de større skoler. Det vil vi arbejde for.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er én af de kommuner med lavest ledighed

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kun sænke skatten, hvis vi har råd til det. Og det har vi ikke. - Det er også godt, at vi ikke har skullet hæve skatten for det kommende års budget.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal både tilføre yderområderne midler, men også have fokus på vore centerbyer, idet de på nogle områder er lokomotiv for landdistrikterne. Vi skal understøtte, så godt vi kan, så både byer og landdistrikterne kan udvikles

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune har ikke problemer med bander og de unge er nogle af de mest retskafne i Danmark. Det er der en undersøgelser, der viser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil først og fremmest prioritere cykelstier, sikre skoleveje og trafiksikkerheden i det hele taget

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bor i en landkommune og der skal være plads til begge dele

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu har vi ikke råd, men det er noget vi skal arbejde på. Vi har museer, spillesteder, gallerier osv., hvor frivillige og kunstnere udfolder sig. Vi har et stort potentiale, som vi skal blive bedre til at understøtte og koordinere. KD vil gerne styrke musik, billed- og dramaskolerne for børnene.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I vores kommune er der ikke bestemte boligområder, hvor der udelukkende findes udsatte borgere. Et storbysfænomen

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den tre-årige integrationsperiode er der statsrefusion på langt de fleste udgifter. Det handler om at give gode muligheder til flygtningene, så de kan få sig et godt liv og blive selvforsørgende. Civilsamfundet og frivillige er vigtige faktorer her. Flygtningen bør møde et med-menneske, der vil ham/hende

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det burde ikke være nødvendigt. Serviceniveauet bør være anstændigt og ens for alle. Hvis nogle vil tilkøbe noget, kan de jo gøre det privat

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kristendemokraterne vil arbejde for helhedsorienterede og tværfaglige indsatser ift. sindslidende. - Det er vigtigt at kommuner, regioner og de privatpraktiserende læger samarbejder, og at borgerne ikke falder mellem to stole. Vi vil sikre en god kvalitet

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kristendemokraterne går ind for minimumsnormeringer, og det kan koste yderligere. Men penge gør det ikke altid. En ledelse kan også være god til at udnytte de givne ressourcer

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en meget erhvervsvenlig kommune og erhvervslivet har gode vilkår. Men vi mangler er arbejdskraft. Derfor bør kommunen, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne samarbejde om at uddanne og rekruttere flere

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ligger meget fint, hvor det ligger. Vi skal ikke lægge yderligere omkostninger på landbrug og erhvervslivet

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Social Omsorg Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Social Omsorg Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Formand for Handicaprådet Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - nu

Byrådsmedlem Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

Uddannelse

1984 - 1988

Læreruddannelse Folkeskolelærer, Jelling

Erhvervserfaring

1999 - nu

Folkeskolelærer Rask Mølle Skole
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Social Omsorg Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Social Omsorg Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Formand for Handicaprådet Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

2014 - nu

Byrådsmedlem Hedensted Kommune, Kristendemokraterne

Uddannelse

1984 - 1988

Læreruddannelse Folkeskolelærer, Jelling

Erhvervserfaring

1999 - nu

Folkeskolelærer Rask Mølle Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik