PERSONPROFIL

Birgitte Millung

Alternativet

Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 13. juni 1967 i Aarhus Gift 7 børn

Å

Birgitte Millung var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Alternativet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Birgitte Millung (AL) er regionsrådskandidat for Alternativet (AL) i Region Syddanmark ved det kommende regionsrådsvalg.

Ud over sit arbejde som tandlæge, underviser Birgitte Millung freelance på universiteterne i Aarhus og i København samt i kommunerne i emnet: "Udsatte børn og unge, overgreb og misbrug" Hun er nysgerrig på mange ting og nyder at lære og sætte sig ind i forskellige områder. Lige nu læser hun en master ved Aalborg Universitet i Læring med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1733 Alternativet in total 11733

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at understøtte og udvikle en sundhedssektor, der er meningsfyldt og fremmer mest mulig sundhed, såvel fysisk som psykisk sundhed. Særligt er det vigtigt at have øget fokus på psykisk sundhed, da det er væsentligt, at vi som mennesker føler vi trives. Hvis ikke vi trives opleves rigtig meget så ligegyldigt. For at sikre en velfungerende sundhedssektor er det vigtigt med: gode og meningsfyldte ansættelser i sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at lytte til medarbejderne og sikre en høj grad af medbestemmelse og medinddragelse. Det er vigtigt at se patienten i en helhed og ikke blot som én person med en specifik lidelse, men som det hele menneske. Det er vigtigt at sikre god kommunikation mellem regioner og kommuner i forhold til samarbejdet omkring patienten. Det er vigtig at fremme indsatsen omkring psykiatri, men også at skabe gode og givende forhold for borgere, således at psykisk sygdom ikke udvikles.
Miljø og klima kan ikke holdes udenfor nutidens politik og i regionspolitikken er det væsentligt, at der til enhver tid tænkes bæredygtig udvikling, når der tales om udvidelse af erhverv, af infrastruktur, af råstofudvindelse, turisme og miljø. Det er ikke et spørgsmål om vi vil grøn politik - det er noget vi skal. Vi har ikke andet valg. Her er jeg særlig optaget af FN´s 17 verdensmål og en del af mine politikker tager afsæt her i.
Jeg er i politik, fordi jeg holder af livet og af mennesker. Jeg vil gerne være med til at sikre de bedst mulige forhold for mennesker og livet i nuet og i fremtiden. Jeg ønsker en ordentlighed i politik, en autentisk politisk verden, hvor tillid og respekt fylder og hvor tingene undersøges omhyggeligt. Jeg ønsker en politisk kultur, hvor man ser sammenhænge og muligheder og hvor man også tør lade sig berige af andre, der véd noget og som også er optaget af at gøre det gode for borgere og livet i Danmark. Det er trods alt det politikken i sidste ende gerne skulle være medskaber af. Jeg synes Alternativets vækstbegreb bør være v...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er så mange omstruktureringer på vej på sygehusene og nyt IT. Det kræver tid og tid til læring og samtidig har man gennemført besparelser og reduceret alt for meget. Sektoren har brug for økonomisk ro og stabilitet. Det er vigtigt at lytte til medarbejderne og inddrage dem i vigtige beslutninger og øge graden af medbestemmelse. Mindre hierarki og mindre målstyring. Tilliden til medarbejdere skal vende tilbage.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et særlig godt sundhedsvæsen trods alt og med øget brugerbetaling vil vi bevæge os mod amerikanske forhold, hvilket ikke er forbilledligt. Se på tandlægeområdet, hvor der er brugerbetaling og adskillige uigennemsigtige tilskudsordninger.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægelønningerne er ganske høje allerede. Det er vel ikke forkert at tale om, at man også har en pligt til at flytte sig som læge for at passe på borgerne? Samtidig har region og kommuner dog også en forpligtigelse til at skabe gode byer med velfungerende infrastruktur og øget tilgængelighed, alt det vi som mennesker har brug for. Store dele af Region Syddanmark er det som der i den offentlige debat betegnes for udkantsdanmark. Regionen skal løftes og tales op. Her kræves et tæt samarbejde.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kender ikke resultatet af denne beslutning endnu, da supersygehusene ikke er færdige endnu. Dog kan vi håbe det var den rigtige beslutning, da det virkelig har og er dyrt at etablere. Min bekymring kan dog være, at med de mange højt specialiserede læger på supersygehusene, vil vi miste overblikket over patienter med mange lidelser og kronikere. Det bør klart være et opmærksomhedspunkt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er sikker på begge dele kan opretholdes :)

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigst af alt er nok at forbedre den offentlige transport. Et regionalt selskab, anvendelse af bæredygtig energi og anvende nye teknologier indenfor køretøjer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet for blindt hele tiden at kræve besparelser skal vi se på hvordan vi bruger pengene. At de bruges på kerneopgaven er vigtigt. Målstyringer og kontrol kan mindskes og der kan også spares ved at mindske hierarkiet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må tages stilling til dette i den enkelte sygdom, der ønskes screenet for. Det kan være særligt dyrt økonomisk set at screene, hvis sygdomsforekomst ikke er høj eller hvis der kommer mange falske positive ud af screeningen.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er bekymrende for de kan være en glidebane over imod Amerikanske forhold. Og det er ikke det der kendertegner Danmark. Her bør vil alle fortsat have lige adgang til sundhed.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Noget af det vigtigste pt er at passe godt på vores natur og miljø. Vi står midt i massive klimaændringer og naturen bør derfor overordnet set beskyttes.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Politisk kandidat.

Uddannelse

2017 - 2019

Master Lærerprocesser, Aalborg Universitet

1989 - 1996

Cand.odont. Tandlæge, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Overtandlæge Svendborg Kommune

2011 - nu

Freelance underviser Odontologisk institut, Panum, Københavns Universitet

2009 - nu

Freelance underviser Tandlægeskolen, Aarhus Universitet
Å

Politiske hverv

Politisk kandidat.

Uddannelse

2017 - 2019

Master Lærerprocesser, Aalborg Universitet

1989 - 1996

Cand.odont. Tandlæge, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Overtandlæge Svendborg Kommune

2011 - nu

Freelance underviser Odontologisk institut, Panum, Københavns Universitet

2009 - nu

Freelance underviser Tandlægeskolen, Aarhus Universitet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik