PERSONPROFIL

Birgitte Vind

Socialdemokratiet

Valgt i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 13. august 1965 i Vejle Gift 4 børn Bor i Vejle Kommune

A

Birgitte Vind (S) har siden 2010 været byrådsmedlem i Vejle Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget, Kultur- & Idrætsudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.
Hun er uddannet lærer, familieterapeut og har en diplom i ledelse. Igennem de sidste 28 år, har hun arbejdet med børn og unges trivsel og udvikling. I fritiden driver hun er lille bed & breakfast med sin mand.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

For mennesker, naturen og fremtiden.

Jeg er en jordnær politiker, med 30 års erhvervserfaring fra det virkelige liv.
Jeg har set konsekvenserne af en skæv fordelingspolitik, udlicitering af velfærdsopgaver og miljøsvineri.
Derfor går jeg forrest i kampen for den danske velfærdsstat. Lige adgang til gode skoler, sundhedsvæsen i verdensklasse, værdig ældrepleje skal også være fremtiden for vores børnebørn og oldebørn. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.
Naturen og klimaet har en særlig plads i min politiske bevidsthed. Der påhviler os alle et historisk ansvar for at rette op på fortidens synder. Vi har en kæmpe opgave i at ændre på energiforbrug og energiformer og forvaltningen af den nære natur. Grundvandet er forurenet af pesticider, fjorde er ødelagt af kvælstofudledning.
Danmark er et fantastisk land. Mange frivillige kræfter, gør hver dag en forskel. Vi skal forene de mange ressourcer i foreninger, i det offentlige og private til at skabe kloge løsninger sammen.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker tryghed om dagpengesystemet. Det vil altid være socialdemokratisk politik at sikre anstændige vilkår for de arbejdsløse.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal man kunne gifte sig og leve sammen med den man elsker. Men vi skal forsøge at sikre os imod, at der indgås proforma ægteskaber og tvangsægteskaber

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en stram udlændige politik. Men vi er gået over grænsen på en række områder. Det er grotesk, at danskere der har arbejdet i udlandet ikke kan modtage dagpenge trods indbetaling til a-kasse med tilbagevirkende kraft. Det er grotesk af børn skal skille fra deres forældre og sendes ud af landet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da helt an på hvilken kriminalitet, der er begået og om indvandreren har opnået dansk statsborgerskab

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til de der ikke kan arbejde 37 timer og som har brug for særlige hensyn.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet som det er i dag er for lavt og skyld i fattigdom. Loftet skal hæves i børnefamilier

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er ikke synd for børn at de skal gå i skole. Men skoledagen skal selvfølgelig tilrettelægges anderledes

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er en ret. Men det kræver, at der følger den rette ekspertise og hjælp med. Der mangler varme og kloge hænder til inklusionsopgaverne i folkeskolen

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen er politisk styret Politikerne fokuserer for meget på karakterer og test. De to ting kan ikke stå alene. Børns opvækstbetingelser spiller en rolle og lærernes relationer til børnene og børnenes mulighed for at blive dygtigere går hånd i hånd. Det kan være en lige så stor sejre for ét barn at få 4 i et fag, som det er for et andet barn at få 10.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal flere midler til ældreplejen - men selvfølgelig ikke på bekostning af andre velfærdsområder. En forebyggende ældreindsats kan betyde mindre udgifter på den lange bane.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal afspejle, hvor hårdt fysisk arbejde du har. Akademikeren og asfaltarbejderen skal ikke nødvendigvis have samme pensionsalder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredest skuldre bør bære de tungeste byrder.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem skal vurdere, hvornår man er velfungerende?

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I familier med langvarig fysisk og psykisk sygdom, og hvor familien lever under fattigdomsgrænse, skal vi række hånden ud og hjælpe.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere fængselsstraffe er kun en god ide, hvis det følges op ad rehabilitering. Man bliver ikke mindre voldelig af at sidde i fængsel medmindre man får hjælp til at forandre sin adfærd.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De virksomheder der producerer klima og energi venligt skal have en lavere afgift. Jo mere svineri jo højere afgift

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samarbejde internationalt om årsagen til migration og flugt. Lejrene fjerner ikke problemerne i de lande folk flygter fra.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på Europas ydre grænser, vil der være brug for en form for grænsekontrol.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi beskytte landet mod svinepest. men vildsvin er gode svømmere, så det løser nok ikke alle problemer. Man kunne overvejere mobile hegn som er forsøgt med held i andre lande.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Usunde fødevarer udgør en sygdomsrisiko. Det er et forkert signal at sende til vores børn og unge at det er smart og nemt at købe slik og sodavand.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1663 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1228 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fremtiden i en global verden med store udfordringer betyder, at vores børn skal rustes til at være både sociale, selvstændige og have personlige færdigheder, der kan udvikles. Alt det kan kun ske, hvis børnene er omgivet af voksne, der viser vejen. I alt for mange år, har vi sparet på vores børn. Hvis vi vil skabe en tryg kommune, hvor alle har en fremtid, skal der varme hænder derud, hvor der er børn og unge.

Lige meget om du kan klare dig selv i eget hjem eller om du har brug for omfattende pleje, skal Vejle Kommune kunne støtte dig i dine behov. Vi er alle forskellige og ældreplejen skal være fleksibel.
Jeg vil bl.a. arbejde for, at vi ansætter en ressource person, der kan arbejde hurtigt ved udskrivning af sygehus, så den enkelte får den rigtige hjælp fra dag et.

Vi skal passe på Vejle kommunes varierede natur lige fra Heden og ud til Fjorden. Vejle Fjord har det ikke godt. Jeg vil samarbejde tæt med alle de, der har indflydelse på livet i Fjorden. Jeg vil kæmpe for, at Vejle Ådal bliver nationalpark. I et tæt samarbejde med lodsejere og andre, kan vi skabe en lomme af natur og rekreative områder, der også giver plads til erhverv og beboelse.

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune har den laveste skat vest for Storebælt

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Vejle Spildevand

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem Give Egnens Museum

Uddannelse

2007 - 2011

Diploma Ledelse, University College Syddanmark

2000 - 2003

Familieterapeut Terapi, Kempler Institute

1985 - 1989

Professionsbachelor Lærer, Jelling Lærerseminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Familierådgiver Vindsterapi

2001 - nu

Ledende pædagog Petersmindeskolen

2001 - nu

Konsulent Vejle Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Vejle Spildevand

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem Give Egnens Museum

Uddannelse

2007 - 2011

Diploma Ledelse, University College Syddanmark

2000 - 2003

Familieterapeut Terapi, Kempler Institute

1985 - 1989

Professionsbachelor Lærer, Jelling Lærerseminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Familierådgiver Vindsterapi

2001 - nu

Ledende pædagog Petersmindeskolen

2001 - nu

Konsulent Vejle Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik