PERSONPROFIL

Birte M. Andersen

Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 21. august 1959 i Odense Gift 3 børn Bor i Skanderborg Kommune

V

Birte M. Andersen (V) har siden 2014 været byrådsmedlem for partiet Venstre i Skanderborg Kommune. I den igangværende periode er hun er medlem af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Birte M. Andersen er uddannet sygeplejerske, og hun arbejder til daglig som distriktschef i Skanderborg Kommune. Interessen for politik har eksisteret længe hos familien Andersen - Birte M. Andersens mand, Kim Andersen, har været medlem af Folketinget i 18 år. Sammen har parret tre voksne børn.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg mener et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine gamle - syge og svage.
Vi danskere får flere leveår i fremtiden, men også flere skavanker og kroniske sygdomme. Derfor er der brug for at vi indretter sundhedsvæsnet på en måde, så mere behandling kan forgå i borgerens lokalområde og at sygehusene tager sig af det specialiserede område.
Men sektorerne skal bindes sammen. Praktiserende læger, den kommunale hjemmepleje og hospitalerne skal samarbejde, for at sikre at ingen patienter tabes i overgangene. Også borgeren med psykiatriske lidelser har brug for en bedre behandling og sammenhæng.
Jeg har mange års erfaring fra sundhedsområdet og jeg vil bidrage med min erfaring og sunde fornuft i det parlamentariskes arbejde.
Et folkestyre har også brug for mennesker med erhvervs - og livserfaring.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde i Danmark skal ske på danske løn - og arbejdsvilkår.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler vores sundhedssystem gennem skatterne og det skal fastholdes.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har genindført behandlingsgarantien på 30 dage. Det er godt for den enkelte og giver lige muligheder for at få den nødvendige behandling på et privathospital, hvis det offentlige ikke kan overholde ventegarantien.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgeren skal have den bedste og nyeste medicin. Der skal være en dokumenteret effekt af den medicin der anvendes.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændige skal ikke være i Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en rimelig balance mellem strammere regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen - og at det samtidig er muligt for danske statsborgere at leve med den ægtefælle de ønsker.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden kontakthjælpsloftet blev indført, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Så det virker.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange flere er kommet i arbejde. Kontanthjælpsloftet har bidraget til det og også integrationsydelsen.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance. Børn med særlige behov er jo forskellige. Inklusions tanken er god, men ikke alle kan inkluderes i en alm skoleklasse, derfor skal vært enkelt barns behov vurderes.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil komme flere svage ældre fremover, som har brug for pleje og omsorg. Området skal derfor prioriteres. Vi kan finde penge ved mindre papirnusseri og at flere kommer i arbejde og ikke forbliver på overførselsindkomst. Ældreområdet skal sikres et bedre arbejdsmiljø og mere tillid til medarbejderne.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms fungerer ikke i praksis. Vi har forsøgt med særlige afgifter på sukker, fedt og andre usunde fødevarer, uden større effekt. Vi skal oplyse forbrugerne i stedet for, tydelig mærkning af varer ift. sundhed og klimapåvirkning.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes vækst for at vi kan have råd til velfærden.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at vores virksomheder fortsat er konkurrencedygtige og har de rigtige rammevilkår. Det er dem der sikre at vi har råd det vores velfærd.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stramme op omkring unges adgang til tobak og alkohol. Alt for mange unge starter med at ryge og drikke i en meget ung alder. Forebyggelsen skal styrkes.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene er ikke på bekostning af det andet. Hensynet til ofret og borgernes tillid til retssystemet skal vægtes højt. Resocialisering skal også fungere. Målet er, at når den enkelte har udstået sin straf, skal vedkommende kunne fungere indenfor lovens rammer i vores samfund.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej den skal ikke sænkes. Der findes allerede et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10 til 17 år.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøre mere attraktivt at vælge en elbil.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark risikerer at virksomhederne flytter til andre lande med lavere afgifter, det er ingen tjent med.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I hverdagen anvendes alt for meget plast og emballage. Der smides for meget tøj og mad ud. Vi kan selv gøre meget i vores hverdag og opdrage børn og unge til en mere bevidst omgang med vores ressourcer.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indtil Europa for styr på de ydre grænser, er det nok nødvendigt med grænsekontrollen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god offentlig sektor i Danmark. Som andre sektorer skal det offentlige hele tiden være bevidst om, hvordan ressourcernes anvendes og anvende effektive arbejdsgange. Hvis det ikke sker, vil sektoren vokse sig for stor.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatteborgernes penge skal bruges bedst muligt, derfor skal der være konkurrence.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et stærkere fokus på driften. På de mennesker som levere kernevelfærden - den enkelte sosu - hjælper, skolelærer, pædagog og sygeplejerske.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når sprøjtemidlerne er lovlige, skal kommunen ikke kunne forbyde midlet. Ændringer skal ske via lovgivning.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal kunne leve trygt i deres lokalområde. Hvis kriminelle bander hærger områder kan det være en løsning.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den videre udvidelse af E45 skal prioriteres højt, til- og frakørselsramperne skal forlænges, der hvor der opstår køer. Tusindvis af pendlere sidder fast i køer dagligt. Varer transporter forsinkes og mange livsfarlige trafikale situationer opstår. Derfor skal udvidelsen i gang hurtigt. I de store byer er det en fordel med effektive kollektive transportmidler og letbanen ud til Skejby sygehus er et godt eksempel her på.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 619 Venstre in total 8487
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 650 Venstre in total 10023

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg har erfaring, indsigt og kan samarbejde.
Jeg arbejder for en værdig ældrepleje med aktiviteter og omsorg tilpasset den enkelte. Plejecentre med inddragelse og lokale ildsjæle og pårørende - med eget køkken og kaffe på kanden.

Større indsats for at forebygge livstilssygdomme i forhold til børn og unge.
En skole med trivsel og udvikling for den enkelte elev.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - 2017

Næstformand, Kultur- og Sundhedsudvalget Skanderborg Kommune, Venstre
Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Odense Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Distriktschef Skanderborg Kommune
V

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - 2017

Næstformand, Kultur- og Sundhedsudvalget Skanderborg Kommune, Venstre
Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Odense Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Distriktschef Skanderborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik