PERSONPROFIL

Bjørn Bjerrehøj

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 29. november 1983 i Slagelse I et forhold

B

Bjørn Bjerrehøj (R) er byrådskandidat for Radikale Venstre (R) i Odense Kommune og regionsrådskandidat i Region Syddanmark ved det kommende valg. Han har været opstillet til byrådet i Odense siden valget i 2005. Bjørn Bjerrehøj er også folketingskandidat for Radikale Venstre i Fyns Storkreds, og han var opstillet for partiet ved folketingsvalget i 2015.

Bjørn Bjerrehøj er uddannet kandidat i statskundskab fra Syddansk Universitet, og han læser nu en master i offentlig ledelse ved samme universitet. Han arbejder desuden som specialkonsulent for Odense Universitetshospital, og han har tidligere bl.a. arbejdet som fuldmægtig i Socialstyrelsen og akademisk projektleder for Region Syddanmark.
Bjørn Bjerrehøj er desuden bestyrelsesmedlem for uddannelsesinstitutionen Tietgen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 491 Radikale Venstre in total 5215
KV 2013 Personlige stemmer 610 Radikale Venstre in total 5521

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

MERE SUNDHED - MERE FOREBYGGELSE
Sundhed og forebyggelse hænger sammen. Jo mere vi forebygger, jo flere ressourcer er der til at give den bedste behandling, hvis vi bliver syge. Vi skal have genåbnet Præventionsklinikken i Odense. Det er en investering i seksuel sundhed, ikke mindst for de unge i vores samfund. De mange grønne områder i centrum gør Odense til noget helt særligt. Dem skal vi fastholde og udbygge. Vi skal have mere skov - også i områder, der ligger nær bymæssig bebyggelse.

MERE BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed skal indgå som grundelement i alle områder af kommunens og regionens arbejde. Det betyder mere fokus på solceller, varmepumper, eldrevne biler og busser - og lokalt producerede fødevarer og økologi i daginstitutioner og på plejehjem. Gennem en åben og direkte dialog med gartnerier, landbrug og andre relevante virksomheder i Odense skal vi samarbejde om at begrænse udledningen af giftstoffer. Jeg vil arbejde for, at Odense etablerer en bæredygtighedspulje.

BEDRE STUDIEBYER
Odense skal være Danmarks bedste studieby. Vi skal stille krav til, at nybyggeri også omfatter kollegier og ungdomsboliger. Vi skal fastholde vores status som Danmarks verdens bedste cykelby, og vi skal gøre det endnu mere attraktivt at benytte god og billig offentlig transport. Vi skal arbejde for, at de studerende bliver boende i Odense, når de har gennemført deres uddannelse ved at sikre gode daginstitutioner og flere kulturtilbud i verdensklasse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt ja. Men det forudsætter, at der kommer en statslig støtte. Hvis denne udebliver - står vi i en ny situation.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På det tekniske område - bygge- og anlæg mv. giver det god mening med mere udlicitering. Jeg er dog bekymret ved at udlicitere på kernevelfærden - børn, unge, ældre mv. Alt for mange private plejefirmaer er gået konkurs igennem tiden.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi har stadig den laveste kommuneskat på Fyn. Derudover presser vores høje ledighed kommunekassen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi skal som udgangspunkt have folk til at benytte Park & Ride hvor man parkerer et sted og i stedet bruger off. transport til at komme omkring.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede i gang med små forsøg. Men de forsøg skal udbredes i storskala.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det er der også blevet med budgettet 2018.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi har et passende niveau for økonomisk støtte til kunst og kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en lovgivning, der sætter grænser for hvor mange penge man kan flytte fra et forvaltningsområde til et andet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I starten er der brug for at hjælpe og støtte. Vi skal sikre, at nye borgere bliver en gevinst og ikke en omkostning for Danmark og Odense.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det afgørende, at borgernes tilfredshed står centralt i opgavevaretagelsen. De private firmaer kan være med til at sikre, at vi får en mere effektiv ældrepleje. Men vi skal turde stille krav til vores private leverandører ift. bankgaranti, sociale klausuler mv.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at bruge pengene mest effektivt. Hvis vi har indsatser, der ikke giver en effekt, så skal de lukkes. Dermed kan de frigøre midler til rehabilitering og genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere skoler laver årgangsundervisning, hvor differentieret undervisning er helt centralt. Her giver det ikke mening at nedbringe antallet af elever i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en kompliceret beskæftigelseslovgivning, som indeholder en række hårde bestemmelser. Dog skal vi sikre, at forvaltningen f.eks. sanktionerer jævnfør lovgivningen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi har netop sat den op - da kernevelfærden har været presset af vores rekordhøje ledighed.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart ikke. Jeg har opfattelsen af, at der er en fair fordeling ml. centrum og de andre bydele.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er altid bedre end behandling - både for kommunen og borgeren.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det handler også om at lave sikre cykelstier for f.eks. børn, unge og ældre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre flere grønne områder i Odense. Og vi skal øge arealet af skov.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har investeret massivt i at tiltrække større kulturelle begivenheder. Nu handler det om at se frugten af disse investeringer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at fokusere indsatsen på borgernes, der er på kanten af arbejdsmarkedet/livet- det er som udgangspunkt mindre vigtigt, hvorvidt de bor i udsatte boligområder eller ej.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske ikke økonomisk - men et tættere og mere forpligtende samarbejde med de frivillige organisationer på området.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et kommunalt garanteret minimumsniveau i forhold til service. Men det bør være muligt f.eks. at købe rengøring oftere, hvis de ældre selv ønsker dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det afgørende, at vi får mest muligt for vores midler - også på sundhedsområdet. Dog skal vi også prioritere målgrupper - som ikke umiddelbart en succesfuld effekt af sundhedsaktiviteter - fordi igen skal opgives.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og det har vi netop sat i gang - som en del af skattestigningen. Men vi vil arbejde for, at der kommer endnu flere pædagoger på børneområdet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi investerede for nogle år siden over 100 mio. på at tiltrække flere virksomheder. Nu skal vi sikre, at vi ser resultaterne af den investering.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at boligejerne har sikkerhed - at de kan blive i deres bolig. Men vi skal ikke risikere en ny boligboble igen. Det er en kompliceret sag.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 977 Radikale Venstre in total 23926
RV 2013 Personlige stemmer 704 Radikale Venstre in total 24246

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

MERE SUNDHED - MERE FOREBYGGELSE
Sundhed og forebyggelse hænger sammen. Jo mere vi forebygger, jo flere ressourcer er der til at give den bedste behandling, hvis vi bliver syge. Vi skal have genåbnet Præventionsklinikken i Odense. Det er en investering i seksuel sundhed, ikke mindst for de unge i vores samfund. De mange grønne områder i centrum gør Odense til noget helt særligt. Dem skal vi fastholde og udbygge. Vi skal have mere skov - også i områder, der ligger nær bymæssig bebyggelse.

MERE BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed skal indgå som grundelement i alle områder af kommunens og regionens arbejde. Det betyder mere fokus på solceller, varmepumper, eldrevne biler og busser - og lokalt producerede fødevarer og økologi i daginstitutioner og på plejehjem. Gennem en åben og direkte dialog med gartnerier, landbrug og andre relevante virksomheder i Odense skal vi samarbejde om at begrænse udledningen af giftstoffer. Jeg vil arbejde for, at Odense etablerer en bæredygtighedspulje.

BEDRE STUDIEBYER
Odense skal være Danmarks bedste studieby. Vi skal stille krav til, at nybyggeri også omfatter kollegier og ungdomsboliger. Vi skal fastholde vores status som Danmarks verdens bedste cykelby, og vi skal gøre det endnu mere attraktivt at benytte god og billig offentlig transport. Vi skal arbejde for, at de studerende bliver boende i Odense, når de har gennemført deres uddannelse ved at sikre gode daginstitutioner og flere kulturtilbud i verdensklasse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dejligt, at regeringen omsider har besluttet at droppe kravet om 2 procents årlige produktivitetsstigninger for landets sygehuse. Jeg efterlyser dog stadig, at man afskaffer de firkantede behandlingsgarantier, hvor alt skal udredes og behandles inden for samme tidsfrister. Nedgroede negle og banale bylder skal behandles lige så hurtigt som alvorlige kræft- og hjerte-/karsygdomme. Lad os få gjort op med mistilliden til sundhedssystemet og få indført differentierede behandlingsgarantier.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, ikke indenfor den næste regionsrådsperiode. Ambulance Syd har gjort det virkelig godt, og lige nu er der brug for ro omkring ambulancekørslen.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere advokater mv. har givet deres vurdering. Selvom det virker uetisk og forkert - er der ikke nok til at forfølge sagen videre. Men hvis der fremkommer yderligere oplysninger - end de der er fremgået af medierne, kan situationen ændre sig.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder kan der afprøves forsøg med brugerbetaling - f.eks. en særlig afgift, hvis man udebliver fra en operation eller aftale.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en risiko for en social slagside - hvis vi gør det skal vi sikre, at nogle målgrupper friholdes fra dette gebyr - f.eks. udsatte, hjemløse mv.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke være bange for at oprette og drive regionsklinikker i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private kan noget, som det offentlige ikke kan. Det private kan understøtte og sikre et bedre, hurtigere og mere effektivt patientforløb. Men omvendt kan det private også "skumme fløden" - dvs. tage de nemme patienter og afvise de komplicerede patienter.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at give patienterne den bedste behandling. Kvalitet er vigtigere end antallet af kilometer.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke være bange for at få det private til at være en medspiller ift. sygehusdriften. Men jeg skelner skarpt mellem støttefunktioner og pleje-/omsorgsfunktioner, og der er for mange eksempler på, at private virksomheder ikke er gode til at løse de sidstnævnte.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi faktisk allerede gjort - bl.a. ved budgettet 2018. Nu skal vi vurdere, om det er nok - eller om der er behov for flere investeringer i akutberedskabet i budgettet 2019.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vi får udfordringer med at finde pengene indenfor budgettet - skal der så spares yderligere på sygehusene? NEJ!

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De handler om at sikre den bedst mulige udnyttelse af de midler, der er.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De studerende søger selv de større byer, når de vil studere. Men vi skal sikre, at yderområderne ikke affolkes - dermed kan der være behov for at arbejde for at fastholde og evt. tiltrække nye ungdomsuddannelser til yderområderne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har bevist deres eksistensberettigelse.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det kommer vi også til. Der er vedtaget og bliver implementeret psykiatripakker.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det kommer vi heller ikke til, da det netop er afskaffet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi risikerer at overbehandle - behandle folk for ikke farlige sygdomme/diagnoser. Omvendt skal vi screene ift. patienter og pårørende, der er i højrisikogruppen.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skævvrider det offentlige tilbud. Vi risikerer en udvikling, hvor de rige kan komme på privatklinik og de "fattige" må nøjes med det offentlige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder giver det god mening at fokusere på byerne, som dermed også sætter gang i et "opsving" i yderområderne. Men nogle steder skal vi fortsat investere og prioritere en erhvervsrettet indsats direkte i yderområderne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart ikke behov/nødvendigt med flere end dem vi i forvejen har givet og giver.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler altid om at sikre en tilpas bredt og effektiv bustrafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle af ungdomsuddannelserne har fokus på deres eget velbefindende - og ikke hele områdets velbefindende.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre
1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Tietgen

Uddannelse

2015 - 2018

Master Offentlig ledelse, Syddansk Universitet

2003 - 2009

Kandidat Statskundskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Specialkonsulent Odense Universitetshospital

2014 - 2015

Adward manager JCI Danmark

2008 - 2015

Junior JCI Danmark

2014 - 2014

Fuldmægtig Socialstyrelsen

2012 - 2014

Controller Kerteminde Kommune

2013 - 2013

Vice President Operations JCI Denmark

2012 - 2012

Formand JCI Denmark

2011 - 2012

Akademisk projektleder Region Syddanmark

2009 - 2010

Konsulent Danish Diabetes Association

2008 - 2009

Studentermedhjælper Odense Kommune
B

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre
1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Tietgen

Uddannelse

2015 - 2018

Master Offentlig ledelse, Syddansk Universitet

2003 - 2009

Kandidat Statskundskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Specialkonsulent Odense Universitetshospital

2014 - 2015

Adward manager JCI Danmark

2008 - 2015

Junior JCI Danmark

2014 - 2014

Fuldmægtig Socialstyrelsen

2012 - 2014

Controller Kerteminde Kommune

2013 - 2013

Vice President Operations JCI Denmark

2012 - 2012

Formand JCI Denmark

2011 - 2012

Akademisk projektleder Region Syddanmark

2009 - 2010

Konsulent Danish Diabetes Association

2008 - 2009

Studentermedhjælper Odense Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik