PERSONPROFIL

Bo Kleis Christensen

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Sønderborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 4. oktober 1976 i Sønderborg I et forhold 2 børn Bor i Sønderborg Kommune

D

Bo Kleis Christensen (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat ved Kommunalvalget i Sønderborg kommune, og regionsrådskandidat i Region Syddanmark. Bo Kleis Christensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.
Han er folketingskandidat til valget til valget i 2019.

Efter en årrække som næstformand i et andet politisk parti blev han valgt som formand for Nye Borgerlige i Sønderborg på den stiftende generalforsamling i Sønderborg i 2016.
Til dagligt arbejder han som projekt ingeniør.
Privat er han gift og har to børn.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Stem som du plejer og få mere af det samme.

Ønsker du en anden kurs for Danmark, end den politiske kurs som af levebrødspolitikere er ført over de seneste 25 år, så skal du stemme på Nye Borgerlige.

Vi er almindelige familiemennesker, som ikke har tilbragt hele livet i politik, men som derimod vægter politik ud fra livserfaring og fornuft. Vi kommer primært fra det private erhvervsliv, hvor vi er tilskuere til et offentligt system i Danmark, som er helt ude af trit med virkeligheden. Systemet skal være til for borgerne, ikke omvendt som det er i dag. Danskerne er mennesker, ikke systemets klienter. Det er på tide at få banket service tilbage ind i systemet, og få renset ud i DJØF'eri, projektmageri, bureaukrati og misbrug af borgernes penge!

Vi vil give mere frihed til danskerne, til selv at råde over en større del af deres penge. Og vi vil sikre kernevelfærden også i årene fremover, men det starter med at løse udlændinge politikken fra bunden, ellers kan alt andet være ligemeget.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode gennem en højere præmie.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre – ikke større. Der er ansat 6.000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den udvikling skal vendes, så den private sektor bliver større og den offentlige mindre. Den offentlige sektor skaber ikke vækst og større velstand for et land, den del står den private sektor for. En offentlig ansat er en udgift, og en privat ansat er en indtægt for staten!

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler der er, bliver overholdt.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj som det er tilfældet i Danmark, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundheds ydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat. Danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Afbureaukratiseringen skal foregå ved, at politikerne bestemmer mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til private udbydere af sundhedsydelser, som kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre, men Danmark er et rigt land, og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den samlede kage større, således at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sundhedsvæsen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændinge politikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke. De betyder i bedste, at udviklingen går langsommere, men stadigvæk i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge, der kommer hertil selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding, fordi politikerne har delt statsborgerskaber ud til indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, som ikke deler vore værdier. De henter deres ægtefælle i deres tidligere hjemland og insisterer på at fortsætte deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på deres egne fejltagelser ved at gøre det vanskeligere for alle danskere at få en ægtefælle til Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal ingen slinger i valsen være. Udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Der skal blandt andet skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælps systemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde, men det er en medvirkende årsag.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Det er ikke noget problem, at uligheden målt som ginikvotient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning, og dét er forkert.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et special-skole tilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusions-elever en klasse kan rumme, eller en lærer overkomme. Folkeskolereformen er i det hele taget at gå for vidt overfor skolerne.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal sættes fri. Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes skyld og for DJØF’ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at test i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens og lærernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store årgange går på pension. Det betyder, at samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde den samme velfærd til de ældre, de syge og de svage. Løsningen er ikke, at opkræve flere penge i skat. Løsningen er at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling innovation og produktion. Den samlede kage skal blive større, og det bliver den kun ved, at vi sænker skattetrykket og sætter gang i væksten.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke nødvendigt. Det vil være en god idé at lade flere af pengene følge den ældre, så den ældre i større omfang selv kan vælge frit blandt private udbydere, til at få den hjælp de har behov for.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006. Men det er afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det ville også afhjælpe problemet, hvis flere sparede mere op til deres egen alderdom. De økonomisk politiske tiltag som Nye Borgerlige repræsenterer, frigør midler som kan bevare den nuværende pensionsalder, også i fremtiden.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre. Det bør være en klarere sammenhæng mellem den skat man betaler til kommunen og den service kommunen leverer. Det vil kræve en gennemgribende reform af hele systemet, da visse "udkants" kommuner ellers vil komme i klemme.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en ren misundelsesskat, som er stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil indføre en flad skat for alle, hvor de der tjener mest, betaler mest, fordi den løn, de betaler skat af er højere. Forskere har i mange år ment, at fjerne topskatten er selvfinansierende.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som man kender fra blandt andet Tyskland.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskatning finde sted. Det er et sundt princip, som Nye Borgerlige følger, og som betyder, at vi går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten i sin nuværende form.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større offentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig lige omvendt. Pengene kan kun bruges én gang, og en udvidelse af den offentlige sektor gør landet fattigere. Det offentlige producerer nemlig intet af værdi. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentreres på kerneområderne, så vi bruger færre af borgernes penge generelt.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje. Det er skatten, der er for høj, så virksomhederne belastes uden, at lønmodtagerne får en krone ekstra at råde over. Skatten skal ned og afgiftssystemet skal reformeres fra bunden.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere offentlige tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på Benzin og el, helt fjerne registreringsafgifterne samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade. Ligesom vi ønsker at sænke skatten til en flad skat på 37%.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er brug for større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Med mere frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i Nato, og det skal det forblive. Nato-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes – ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduceres til et handelssamarbejde.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem Nato sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland helt generelt. Den kolde krig sluttede i 1989.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil helt fjerne udviklingsbistanden til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år der begår kriminalitet halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder og naturligvis sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er helt ude af trit med befolkningens retsfølelse. Derfor skal straffene sættes op. Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør sættes op. Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent og efter første dom. Men for danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en dum afgift på mobilitet og koster både arbejdspladser, mange penge og mobilitet. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, og vi mener det vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet. Vi ønsker dog helt at fjerne registreringsafgiften på alle.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der. Men det er afgørende, at love der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketing og ikke i EU. Derfor er vi modstandere af den politiske union, som det gamle EF har udviklet sig til. Vi ønsker, at danskerne skal have deres nationale suverænitet tilbage, så danskerne selv afgør, hvad og hvor meget der skal samarbejdes om.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområderne. De skal ikke her op. Men EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Og gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Vi kan i stedet for vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og behovet for hjælp er størst.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen. Ligeledes beslaglægges både narkotika, våben, mv. og svindelsager opdages. Vi ønsker også grænsekontrol ud af landet, for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med danskernes ejendele i form af tyvekoster.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29.000 sider og vejer 70 kilo. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001. Hvor der i 2001 sad 4 DJØF'ere, sidder der i dag 7 DJØF'ere og udfører det samme arbejde. Alt i mens vi har fået væsentligt færre varme hænder i den borgernære service!

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakelløsning og ofte meget bureaukratisk. Det vil ofte være en bedre løsning, at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærds ydelserne. Så får man en enkel måde hvorpå man sikrer, at kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere udbydere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er foregået en DJØF’isering af den offentlige sektor i mange år. Efter finanskrisen faldt antallet af ansatte i kommunerne, men lønudgifterne steg. Det skyldtes at kommunerne i de år fyrede de varme hænder og ansatte flere af de kolde. Nye Borgerlige vil lukke jobcentrene og derved frigøre 9.000 offentligt ansatte til gode produktive jobs i den private sektor. Jobcentrene koster mellem tre og fire milliarder kroner om året i ren administration. Og de får kun ganske få mennesker i job.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte danske dyr og de danske landmænd. Hvis et hegn langs grænsen er det bedste værn mod, at afrikansk svinepest spreder sig til danske dyr, så skal hegnet naturligvis opføres. Hegnet er desværre bare ikke højt nok til at holde vildsvin ude, men det er da en begyndelse på, at få afgrænset hvortil den tyske lovgivning gælder, og hvorfra den danske lovgivning begynder. Vi kunne eksempelvis også benytte denne grænse til, at undlade at dele udlændinge politik med Tyskland.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter på grænsehandel skal helt væk. Det vil være et værn mod butiksdøden i Sønderjylland og give besparelser til alle danskere, som i dag rammes af afgifterne.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne prioritere de øgede udgifter, for at undgå den skæmning af landskabet det er, at have højspændingsmaster over det hele. Vestkysten er et utroligt natursmukt område, hvor disse ikke hører hjemme, når der findes en anden og bedre løsning.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 123 Nye Borgerlige in total 583

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Til regionsvalget er følgende mærkesager:

1. Personalet bruger tiden på patienterne og ikke på administration og kontrol.

2. De lokale sygehuse får lov at bestå, og at sundhedshuse og akutklinikker i lokalområdet styrkes.

3. Skadestuerne giver en ventetidsgaranti på højst en time.

4. Personalet ikke går med religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden.

5. Dansk mad på danske sygehuse. Patienterne får tilbudt dansk mad og halalslagtet kød forsvinder fra menuen.

Til Kommunalvalget er følgende mærkesager:

- Jeg ønsker et opgør med inklusionstanken. De mest udfordrede elever bør tilbydes en individuel screening, så man finder den indlæringsmetode der passer den enkelte elev bedst.
Jeg ønsker at fremme skoler, børnehaver og dagplejer som selvejende eller selvstyrende institutioner, og derved give dem friheden tilbage til selvbestemmelse.

- Integrationsrådet skal ophøre med at være et kommunalt anliggende. Integration er et personligt ansvar som påhviler den enkelte. Kommunen skal ikke finansiere særhensyn, uanset køn, religion eller etniske minoriteter i samfundet. Det er op til den enkelte minoritet at tilpasse sig det omgivende samfund.

- Jeg ønsker at afskaffe ”New Public Management” modellen – og i stedet tilføre flere ressourcer til selve borgerplejen, mere tillid, flere varme hænder og mindre kold administration.

- Sønderborg skal arbejde for at blive foregangskommune med hensyn til minimering af udgifterne og maksimering af privatiseringer, således vi kan sænke skatterne.

- Vi skal have gennemført en skattesænkning. Kommuneskatten skal ned igen.

- Grundskyldspromillen skal ned.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forbyde kulturarrangementer med åben ild på offentlige pladser – såsom skater-arrangementet Ring of Fire.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal sørge for småjobs til samtlige kontanthjælpsmodtagere, så de opfylder 225-timersreglen og ikke rammer kontanthjælpsloftet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør tilbagebetale penge til borgerne, hvis kassebeholdningen overstiger 300 millioner kr.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er et personligt ansvar - Ikke en offentlig opgave!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 310 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Til regionsvalget er følgende mærkesager:

1. Personalet bruger tiden på patienterne og ikke på administration og kontrol.

2. De lokale sygehuse får lov at bestå, og at sundhedshuse og akutklinikker i lokalområdet styrkes.

3. Skadestuerne giver en ventetidsgaranti på højst en time.

4. Personalet ikke går med religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden.

5. Dansk mad på danske sygehuse. Patienterne får tilbudt dansk mad og halalslagtet kød forsvinder fra menuen.

Til Kommunalvalget er følgende mærkesager:

- Jeg ønsker et opgør med inklusionstanken. De mest udfordrede elever bør tilbydes en individuel screening, så man finder den indlæringsmetode der passer den enkelte elev bedst.
Jeg ønsker at fremme skoler, børnehaver og dagplejer som selvejende eller selvstyrende institutioner, og derved give dem friheden tilbage til selvbestemmelse.

- Integrationsrådet skal ophøre med at være et kommunalt anliggende. Integration er et personligt ansvar som påhviler den enkelte. Kommunen skal ikke finansiere særhensyn, uanset køn, religion eller etniske minoriteter i samfundet. Det er op til den enkelte minoritet at tilpasse sig det omgivende samfund.

- Jeg ønsker at afskaffe ”New Public Management” modellen – og i stedet tilføre flere ressourcer til selve borgerplejen, mere tillid, flere varme hænder og mindre kold administration.

- Sønderborg skal arbejde for at blive foregangskommune med hensyn til minimering af udgifterne og maksimering af privatiseringer, således vi kan sænke skatterne.

- Vi skal have gennemført en skattesænkning. Kommuneskatten skal ned igen.

- Grundskyldspromillen skal ned.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyr for udeblivelse er fint, men ellers ingen brugerbetaling.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne burde nedlægges. Regionerne er endnu et bureaukratisk fordyrende mellemled, og alle opgaver løst i Regionerne, kunne lige så vel styres nationalt eller lokalt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Nye Borgerlige i Sønderborg

Uddannelse

Elektriker og Revision EUCsyd, Sønderborg Handelsskole, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Project Engineer
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Nye Borgerlige i Sønderborg

Uddannelse

Elektriker og Revision EUCsyd, Sønderborg Handelsskole, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Project Engineer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik