PERSONPROFIL

Britta Bitsch

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 28. juni 1956 i Frederiks Gift 3 børn Bor i Vejle Kommune

F

Britta Bitsch (SF) var i 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Britta Bitsch blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, og hun arbejder til daglig som specialkonsulent i Århus Kommune, hvor hun arbejder i Borgerservice og biblioteker. Britta Bitsch er gift og bor i Jelling.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg har tre mærkesager, som for mig er det jeg vil have fokus på, hvis jeg kommer i folketinget. Det er:
Giv vores børn ro på.
Børn og unge skal have ro, rum og rammer til at lære og udvikle sig, uden bekymringer for morgendagen. Derfor skal være flere voksne i skoler og dagtilbud samt bedre støtte til udsatte familier.

Bedre og billigere kollektiv trafik.
Vi flytter os som aldrig før til job og uddannelse, på ferie og indkøb. Det skal ske med mindst mulig miljøbelastning. Derfor skal den kollektive trafik styrkes i hele Danmark.

Vi skal modtage kvoteflygtninge
Krige og naturkatastrofer rundt om i verden driver mennesker på flugt. Det er en international opgave at sikre disse mennesker tryghed. Danmark skal løfte sin del af opgaven, ved igen at tage imod kvoteflygtninge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal der hvis der er behov for det. Umiddelbart er der både på børne og ældreområdet brug for flere hænder, men at skabe job bare for at gøre det, giver for mig ikke mening. Til gengæld bør både kommuner, regioner og staten sikre at der på deres arbejdspladser er rum til at hjælpe borgere der har brug for at blive hjulpet ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, bør betyde at det er overenskomsten i det land man arbejder, der afgør lønnen. Altså arbejder man i DK er det under dansk overenskomst.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De senere år er den økonomiske ulighed i Danmark øget. Der er mange faktorer der piller ind. Kontanthjælpslofter, den lave integrationsydelse og det øgede pres på de unge, samtidig med at der er givet markante skattelettelser, betyder at vi i dag har et A og et B hold. Det giver ingen mening, i det danske samfund er der råd til mad på bordet og tag over hovedet il alle.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en gruppe af borgere, som af forskellige grunde ikke magter at arbejde. Dem bør vi tage hånd om, så de fortsat føler sig som ligeværdige borgere.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen har haft de værst tænkelige vilkår i implementeringen. Hvis den "åbne skole" med musikskole, idrætsaktiviteter, lektiecafe, med lærer som hjælpere m.m. er en integreret del af skoledagen er det ikke min opfattelse at den er for lang. Da min yngste skulle starte i skole , var det med en skoledag på 6 timer i alders integrerede grupper. Jeg kaldte det verdens længste eftersidning - hun elskede sin skole:-) Sådan er vi voksne ikke altid de klogeste.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en langt mere differentieret folkepensionsalder, da nedslidningen er meget forskellig alt efter hvilket erhverv man har. Mennesker med fysisk eller psykisk belastende arbejde bør kunne få folkepension, når de er nedslidte, uanset alder.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vier ingen mening at stille det op på denne måde. Når der er brug for flere ressourcer til ældreplejen, bør de bevilges, men det behøver jo ikke være på bekostning af andre velværdsområder.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter som moms bør ikke være en automatik størrelse, men et styringsinstrument, hvor man fremmer fx sunde fødevarer og bøger ved at have lavere moms på disse.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder er en meget borget flok. Der er så stor forskel på om vi taler om Mærsk eller min brors enmandsfirma. Når vi vil fremme iværksætteri og innovation, er et af grebene at forenkle og evt. sænke skatter og afgifter. De store og etablerede virksomheder skal bidrage til fællesskabet og de multinationale firmaer, der opererer i DK skal betale skat her!!!

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilier dækker over et meget bredt spektrum af borgere i DK. Det vigtige er, at alle børnefamilier har midler til at børnene får en barndom uden bekymring for dagen i morgen.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte børnefamilier bør have øget støtte og især skal kontanthjælpsloftet væk og integrationsydelsen øges. Men det bør ikke som automatik gå ud over andre børn.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært imod bør den øges, da den bedste måde at formindske immigrationen fx fra Afrika, er at øge levestandarden i de lande hvor migranterne kommer fra.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er sikker på at den danske lovgivning er helt rimelig. Men de der dømmes for vold, skal hjælpes videre med deres liv , efter de har udstået deres straf.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ NEj NEj det er børn og børn skal behandles som børn, også selvom de har foretaget sig noget kriminelt.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er grænsehegnet symbolpolitik, da svinene kan komme igennem de huller, der nødvendigvis skal være i hegnet. IMen jeg er helt enig i at der skal arbejdes på løsninger for ikke at få afrikansk svinepest til landet.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man fravælger eksportkablet, vil der ikke være noget problemer. Derfor bør sagen genovervejes, vi har netop fjernet højspændingsmaster fx i Vejle Ådal.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 157 Socialistisk Folkeparti in total 4358

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Et godt børn- og ungeliv. Flere hænder i institutionerne, en styrket folkeskole og kortere responstid ved indberetninger.
Fritidstilbud og -faciliteter skal være tilgængelige og af god kvalitet.
Den kollektive trafik skal forbedres væsentligt især i landområderne. Det vil øge ligheden for uanset hvor man bor i Vejle Kommune.
l

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er åbenlyse udfordringer med inklusion i folkeskolen og responstiderne er alt for lange fra en medarbejder indberetter første gang til der tages hånd om det. Ved at styrke indsatsen vil der kunne spares andre steder. Hvis de små skoler pålandet skal bevares, skal de have flere ressourcer, for at kunne skabe et godt læringsmiljø for alle børn.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligområderne i kommunen skal være en blanding af ejer-, leje og andelsboliger, dermed får vi en bred sammensætning af beboerne i alle dele af kommunen. Dette skal der tages højde for hver gang der udstykkes kommunale byggegrunde.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set en række eksempler på private virksomheder der er gået konkurs. Det ser vi i SF med bekymring på, da vi mener vi skal værne om vore ældre medborgere og kvaliteten i ældreplejen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik i Vejle kommune har nået så lav en dækning, at den visse steder stort set ikke længere er eksisterende. Derfor køber folk bil nr 2 o g 3 i familierne, det skal stoppes, gennem styrket kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle kommune har vi en lang tradition for at affaldssortere og vi er fantastisk fode til det. Men man kan altid stræbe efter at blive perfekt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Foreningerne i Vejle kommune har et meget bredt tilbud af aktiviteter på alle niveauer. DEt skal fortsat understøttes og vil bl.a. ske i en kommende politik på området. Den skal udarbejde i samarbejde med foreninger og borgerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fokus på en god og tryg opvækst for børn. Men også hjemløse og misbrugere uden børn er udfordrede og bør inddrges i påhvilken måde de kan komme videre i deres liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge øger mangfoldigheden og bringer verden ind i lokalsamfundene. Dermed er de en ressource med et ofte uudnyttet potentiale.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det skal være indenfor den samme økonomi vil det ske. Men gives der tilbud som borgerne selv finansierer kan det naturligvis, for dem der har råd til det.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en generel forhandling om snitfladen mellem kommunen og regionen omkring genoptræning. Kommunikationen om dette fungere ikke, hvilket giver mange ulykkelige hændelser, vi som samfund ikke kan leve med. Der skal rette op på dette, da det går hårdt ud over ældre og enlige.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere voksne i skolen, om det alene skal være for at nedsætte elevtallet i klasserne er jeg ikke sikker på. I nogen tilfælde kan en stor klasse med to voksne være at foretrække ift såvel læring som det sociale miljø i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres en stor indsats for at sikre alle er i arbejdet, hvilket vi som borgere i Danmark har ret til. Der gøres et stort arbejde for at hjælpe jobsøgende med at finde det job der passer til dem. Ingen går ledige hvis der er et job at få.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor der er aktive lokalråd skal deres arbejde støttes. Hvor de ikke er skal de gøres en ekstra indsats for at få dem etableret. Skoler, dag- og fritidstilbud til børn skal sikres god kvalitet og tilgængelighed uanset hvor i kommunen man bor. Styrket kollektiv trafik. Det vil alt sammen koste penge og skabe bedre vilkår.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både af hensyn til miljøet og borgernes sundhed, bør det være sikkert at bevæge sig rund tpå cykel i hele kommunen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vellykket integration sker gennem sociale fællesskaber. Det kan være på arbejde eller der hvor man bor og i foreninger. Gennem puljemidler til foreninger vil man kunne øge den vellykkede integration.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatriområdet skal drøftes med regionen, da der også her er problemer med at finde en snitflade der sikrer borgerne får den nødvendige hjælp - og er det kommunen der skal tage en større opgave på sig, må vi gøre det.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daginstitutionerne er skåret helt ind til benet gennem de senere år. Samtidig stilles der større krav til personalet fra såvel politikere som forældre. Vi vl gerne have daginstitutioner, som sikrer at alle børn er sprogligt og socialt klar til skolelivet, når de kommer dertil. Hvis institutionerne sammen med forældrene skal sikre det, skal der flere hænder til.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF ønsker at fastholde grundskylden på nuværende niveau

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for SF Vejle Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - 2021

1. suppleant til Byrådet Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Specialkonsulent Århus Kommune
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for SF Vejle Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - 2021

1. suppleant til Byrådet Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Specialkonsulent Århus Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik