PERSONPROFIL

Ditte Madvig Evald

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Tønder Kommune

Å

Ditte Madvig Evald (AL) er museumsvært Museum Sønderjylland, Tønder Museum. Derudover er hun ejer af en mindre virksomhed , U-Story, som laver workshops, foredrag og specialdesignede forløb for organisationer, virksomheder og private, der vil forbedre kommunikation gennem personlig storytelling.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Som beboer i det sydligste Danmark, er det vigtigt for mig, at vi bliver ved med at have et fokus på, at landet skal hænge sammen. Uanset om det handler om de muligheder vi har for udvikling, tiltrækning af arbejdskraft, fri bevægelighed - også over grænsen, uddannelse, transport og iværksætteri.

Jeg vil være med til at vise, at vi alle kan være en del af løsningen - jo før vi går i gang med det, jo mere indflydelse har vi på, hvad den kan være.

Jeg tror på, at vi skal arbejde sammen for det fælles bedste, stille hinanden til ansvar og skabe et samfund, hvor der er værdi i det at være menneske, hvor miljøet bliver respekteret og hvor vi kan og vil hinanden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville give langt større fleksibilitet både for den enkelte og for arbejdsgiveren.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom det overvejende burde være EU der arbejdede for det.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er umuligt at svare ja eller nej til. Det kommer helt an på, hvilke områder man taler om, og i forhold til hvad. Der er helt klart områder der har brug for flere hænder og steder, hvor Alternativets politik vil føre til færre ansatte.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus i sundhedsvæsnet bør være, at yde den bedst mulige indsats for de borgere der har brug for hjælp - det burde ikke være noget der skal tjenes penge på.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på alternativet. Men et generelt arbejde for at nedsætte medicinpriserne, så alle kan få den bedst mulige behandling er klart at foretrække.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler i meget lille grad om ydelsen. De fleste mennesker vil gerne være en del af og bidrage til samfundet.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed skaber tryghed.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hjælper ingen at gøre fattige mennesker og deres børn fattigere, og det får heller ikke flere i job. Derudover har 75% af dem der rammes udfordringer (sygdom, handicap, misbrug etc.).

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når fokus er på test og tal, så er det nemt at glemme, at folkeskolen er en af vores vigtigste dannelsesinstitutioner.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om enten eller. Det handler om den måde vi indretter vores samfund på.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle område ja, på andre områder nej.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal sættes op. Hvis vi vil gøre noget for at undgå større flygtningestrømme i fremtiden, må vi give noget til de områder, der har brug for udvikling. Det være sig pga. krig eller klimaudfordringer etc.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal aldrig tolereres, og det skal selvfølgelig have en konsekvens, hvis man begår vold. Men højere fængselsstraffe får ingen til at undlade at begå vold. Der skal mere forebyggelse og bedre rehabilitering af voldsmænd til.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi vores affald indeholder vigtige ressourcer, der slider på planeten at udvinde. Det vinder vi alle på.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et lille land, der klart har store fordele af at være en del af EU.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den dyre og unødvendige grænsekontrol skaber unødige barrierer i udviklingen af forholdet til vores tyske naboer. Derudover forringer den det lokale politiarbejde, der med forebyggelse og fysisk tilstedeværelse gjorde en forskel.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er umuligt at svare ja eller nej til. Det kommer helt an på, hvilke områder man taler om, og i forhold til hvad. Der er helt klart områder der har brug for flere hænder og steder, hvor Alternativets politik vil føre til færre ansatte.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsopgaver bør være er en statsopgave, der ikke skal tjenes penge på.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er endnu ikke lykkes mig at finde evidens for, at et hegn overhovedet har en effekt. Dels fordi vildsvin formodentlig finder en anden vej ind, dels fordi en eventuel smitte har størst risiko for at komme fra mennesker. Derudover er det dyr symbolpolitik, der vanskeliggør det gode samarbejde i grænselandet.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At gå på kompromis med vores sundhed for at undgå grænsehandel er kortsigtet. Det kan langt bedre betale sig at arbejde for at nedsætte forbruget af slik og sodavand.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Forperson i Tønder kommune Alternativet

Uddannelse

2005 - 2008

Cand. mag. Moderne kultur og kulturformidling, Københavns universitet

2001 - 2005

Bachelor Litteraturvidenskab, Københavns universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Museumsvært MSJ

2016 - nu

Iværksætter U-story

2014 - 2016

Kommunikationsmedarbejder Adventure Heart
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Forperson i Tønder kommune Alternativet

Uddannelse

2005 - 2008

Cand. mag. Moderne kultur og kulturformidling, Københavns universitet

2001 - 2005

Bachelor Litteraturvidenskab, Københavns universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Museumsvært MSJ

2016 - nu

Iværksætter U-story

2014 - 2016

Kommunikationsmedarbejder Adventure Heart

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik