PERSONPROFIL

Edvard Korsbæk

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Esbjerg Kommune

Å

Edvard Korsbæk (AL) er senior udvikler ved Datasign A/S.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Hvis vi ikke får styr på klimakrisen kan det hele sådan set være ligemeget. Jeg vil arbejde for, at vi går foran på den grønne omstilling, og finder, at alt skal vurderes på en grøn bundlinje.

Jeg vil arbejde for, at offentlige ansatte får lov til at arbejde fagligt i stedet for kontrolleret.

Jeg vil arbejde for, at vi får en politisk kultur, hvor vi arbejder sammen for at skaffe gode løsninger, for flere ved mere.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bemærker, at en del medcin til terminale kræftpatienter har meget ringe dokumenteret effekt, en del bivirkninger og en meget, meget høj pris. Jeg vil hellere acceptere, at jeg er nået til enden af mit jordeliv.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har dyb respekt for, hvad det offentlige sygehusvæsen laver indenfor meget snævre økonomiske rammer. For Alternativet er det vigtigt at prioritere flere ressourcer til forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme, stress, angst og depression. Fysisk og mental sundhed skal i højere grad ligestilles, og der skal udarbejdes en national strategi for mental trivsel blandt børn og unge.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et rigt samfund, og vi lever i en global verden. Når jeg hører om velfungerende, dansktalende og arbejdende mennesker, der lander i den forskrækkelse der er en del af samfundsdebatten, bliver jeg decideret vred.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

1. I 2017 ejede de rigeste 10 procent 47,3 procent af formuerne, mens halvdelen af befolkningen tilsammen kun ejede 5 procent. Alternativet ønsker at styrke omfordeling fra rig til fattig for at reducere ulighed og fattigdom, hvorfor vi bl.a. foreslår at sænke skatten på de laveste indkomster og beskatte nettoformuer over tre mio. kr. med 1 procent om året.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gennemført en konstant nedskæring af offentlige ydelser, så vi er ved at have et decideret fattigdomsproblem. Folk er på offentlige ydelser fordi de har problemer, ikke fordi de har lyst til det

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre op med stress og præstationsangst hos børn og unge ved at afskaffe nationale test i folkeskolen og erstatte karakterer med feedback i folkeskolen. Desuden skal uddannelsesloftet og fremdriftsreformen afskaffes, så der bliver bedre og mere tid til den gode uddannelse.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er tydeligt, at nogle elver der har brug for overskuelighed og genkendelighed bliver voldsomt svigtet i vore inkluderede skoler

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en fleksibel tilbagetræknings alder. En hårdtarbejdende ufaglært, der har arbejdet hårdt fysisk hele sit liv skal kunne trække sig tilbage meget før de 67, og en akademisk arbejder, der stadig kan bidrage til samfundet, skal fortsætte så længe som muligt

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er voldsomme forskelle i lønniveauerne. Man kan tvivle på, at de højest betalte er de penge værd, de får, og når man ser en direktør få et større millionbeløb i fratrædelsesgodtgørelse for at køre en virksomhed ned, er det nemt at blive forarget

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

1. 48.300 børn lever i dag under fattigdomsgrænsen, hvilket er en stigning på over 10.000 børn i forhold til året, som ikke mindst skyldes indførelsen af kontanthjælpsloftet. Alternativets vision er, at ingen børn skal vokse op i fattigdom, hvorfor vi ønsker at afskaffe kontanthjælpsloftet og sænke skatten på de laveste indkomster.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet, der er vigtigere end at få vores børn godt i gang. Det giver både på den sociale bundlinje og på den økonomiske

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil over de næste år se flere og flere klimaflygtninge. Det er ikke godt for flygtninge, og heller ikke godt for os. Og hvem vil det gå ud over - De svageste herhjemme. Ulandsbistanden er en af mulighederne for at gøre klimakrisen mindre.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putins Rusland opfører sig på mange måder meget lidt pænt overfor andre nationer, og den måde at opføre sig på kan jeg ikke støtte.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal væk fra de seneste årtiers militære aktivisme. Vi skal i stedet fokusere på humanitære indsatser, opbygge udenrigstjenesten og fokusere på diplomati og forebyggelse.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man erstatter ordet 'Retsfølelse' med 'Hævnfølelse' bliver tingene nemmere at forstå. Jeg har ganske stor respekt for, hvad man kan gøre ved resocialisering, og er stor tilhænger af fodlænker, åbne fængsler osv.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i de senere år valgt at straffe hårdere og hårdere, uden at det har haft nogen dokumenteret indflydelse på kriminaliteten. USA, der har langt hårdere straffe, har efterhånden et kapacitetsproblem i fængslerne, og det er ikke en atraktiv vej at gå

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi taler om BØRN!

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kørt New Public Management langt ud over hvad det gjorde rigtigt godt i starten, hvor det var et værktøj til at decentralisere beslutninger. Vi skal vende tilbage til at stole på offentlige ansattes faglighed og lyst til at gøre en positiv forskel

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er det offentlige fantastisk dygtige til de opgaver de arbejder med. Vi bør fokusere mere på at give offentlige ansatte mulighed for at bruge deres faglighed end på at udlicitere

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er formuleret som valget er økonomisk - Det er det ikke kun. Der er også nogle tekniske udfordringer ved jordkabler.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er et vigtigere spørgsmål end grænsehandel, og vi har et rigtigt problem med overvægt osv.

Politiske hverv

2016 - nu

Bestyrelsen Alternativet Esbjerg Alternativet

Tillidsposter

1989 - 1994

Formand for foredragsudvalget Danmarks Gummiteknologiske Forening

1992 - 1994

Styregruppe Cermat EU Brite Euram

Uddannelse

1976 - 1981

Akademiingeniør Kemi, DIA

Erhvervserfaring

2017 - nu

GDPR Konsulent BB-Soft APS

2014 - 2017

Senior developer Datasign A/S

1994 - 2014

Selvstændig IT Konsulent BB-Soft A/S

1989 - 1994

Laboratoriechef Scanrub A/S

1984 - 1988

Emballageingeniør Colgate Palmolive A/S
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Bestyrelsen Alternativet Esbjerg Alternativet

Tillidsposter

1989 - 1994

Formand for foredragsudvalget Danmarks Gummiteknologiske Forening

1992 - 1994

Styregruppe Cermat EU Brite Euram

Uddannelse

1976 - 1981

Akademiingeniør Kemi, DIA

Erhvervserfaring

2017 - nu

GDPR Konsulent BB-Soft APS

2014 - 2017

Senior developer Datasign A/S

1994 - 2014

Selvstændig IT Konsulent BB-Soft A/S

1989 - 1994

Laboratoriechef Scanrub A/S

1984 - 1988

Emballageingeniør Colgate Palmolive A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik