PERSONPROFIL

Elin Søndergaard

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 16. januar 1968 i Nyborg Gift 2 børn

A

Elin Søndergaard var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Elin Søndergaard er uddannet sygeplejerske fra Svendborg Sygeplejeskole, og hun har siden uddannet sig som forældretræner på ADHD-området. Hun har i mange år beskæftiget sig med bl.a. anbragte børn og psykisk lidelse og som familiebehandler inden for bl.a. ADHD. Hun har desuden udgivet en bog om bl.a. det kommunale anbringelsesområde. I dag er Elin Søndergaard familieplejer, og hun arbejder desuden som sygeplejerske på Odense Universitetshospital.

Privat er Elin Søndergaard bosat i Ringe. Hun er gift, og hun er mor til to børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1462 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for mere fokus på psykiatrien og på at få ordnede og ens forhold for behandling uanset alder.
Udredning af børn samt hvordan man får hjulpet hele familien videre er et andet punkt. Inklusion i skolerne fordrer at de børn der har det svært, kan søge hjælp Evt chance udredning.
Personalet på sygehusene skal have et løft arbejdsmiljømæssige. De slider op med nuværende besparelser.
Vi skal forsøge at få beholdt al behandling på de offentlige sygehuse, og ikke på privat hospitaler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som sygeplejeske oplever jeg, hvor stærkt jeg skal løbe, for at følge med. Specielt dokumentationen og screening af patienter tager meget tid fra selve sygeplejen.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal holde de opgaver "hjemme" som vi kan. Det giver mest mening, samt det er lettere at kontrollere

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver svært at løfte bevisbyrden. Derved skal der bruges mange midler på, at få det hele stykket sammen, til en holdbar sag. Jeg tænker derfor, det ikke giver mening at bruge flere penge på det. Dermed ikke sagt, at jeg frikender Holst for de forteelser, han er anklaget for

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal, som borgere i Danmark, have samme og lige vilkår. Derved skal vi alle, kunne få samme behandling uanset, hvor mange penge du har .

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige læge for alle. Et gebyr vil - uanset størrelsesorden - gøre, at nogle ikke vil kunne få råd til, at komme der til. Igen en skævvridning, jeg ikke kan lide eller vil være en del af

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må tænke alternativt. Nuværende løsninger med læger på skifteordninger, finder jeg ubetinget gode og brugbare i de distrikter, som mangler lægedækning nu.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal holde specialisterne i sygehusene, så vi får samlet erfaringen på samme sted. Ved, at indgå samarbejde med private, er der i min verden risiko for, at der indgås ikke helt ok aftaler mellem de to afdelinger. Vi har tidligere set læger som har henvist til egen private praksis. Det skal vi undgå

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse er gode, men de kan ikke erstatte de små huse helt. Som sygeplejerske ved jeg, at alt bliver effektiviseret. Og specialiseret. I min verden, ville det være ideelt, at man brugte de små huse til flere mindre ukomplicerede og ambulante operationer. Derved kan vi bruge supersygehusene til de områder, der kræver andet specialteam af læger, udstyr og andet personale.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver på ingen måder hverken billigere eller bedre ved at få nogle ekstra led ind i forretningsgangen. Så hold det hjemme. Det er vi bedst tjent med

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have udlært private frivillige, rundt om i yderdistrikterne til, at kunne bruge hjertestartere etc. Det er en af måderne, at afhjælpe de alleryderste steder. Der ses flere steder, at der er oprettet ordning med kædesms ved behov for hurtig indsats. Der ses. hvor disse løsninger er, at der er en forbedret indsats uden at behøve at sætte flere biler og læger ind. Det må dog ikke erstatte ambulancerne mere end i dag.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen rigtigt meget forurening af grunde som der vil gå århundrede før de er oprenset. Jeg mener at vi skal se at finde penge så vi kan få gjort rent bord! Forureningen bliver ikke mindre af at ligge hen. Tværtimod.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er derude, hvor man som ung i uddannelse, ikke kan komme fra landet og til uddannelsesstedet. Der kører tog, men man glemmer at få prioriteret, at busserne også skal være der, for at få hele oplandet med. Jeg ville gerne, at man gjorde det attraktivt, at benytte off. transport. Jeg tænker i kr og ører. Som det ligger nu, kan det bedre svare sig, at købe en bil, end at bruge offentlige transport. Det er ikke godt. Jeg tænker her også på miljøet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var virkeligt ønskværdigt. Ved, at centralisere uddannelserne, så affolker vi landet. Der skal være så kort som muligt for, at alle får samme mulighed for, at tage en uddannelse. Vi har foruroligende mange unge uden uddannelse som bor i yderdistrikterne. Jeg er af den holdning, at lang vej til uddannelsesstedet her har betydning. Det skal være kort for, at vi får alle med.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene er for store økonomisk til kommunedrift. Regionsopgaverne kommer for langt væk fra borgerne, hvis det flyttes til staten. Det er en balancegang som kan være svær. Min oplevelse er, at det må ikke blive større. Og ej heller mindre.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er på godt dansk vanvittigt underprioriteret. Vi er nået derud, hvor vi faktisk ikke kan være os selv bekendt. Vi har patienter, som ikke når at trække vejret, inden de igen er udskrevet. De når på ingen måder, at blive fit for fight før, de tvinges ud på egen boldgade igen. Jeg ser store problemer ift at få udredninger udført, så hurtigt som ønskværdigt. Det halter både i børne og voksen regi. Vi mangler ligeledes støtte og hjælpemuligheder for pårørende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er en aftale, bør den efterleves. Ellers er der ingen grund til, at man indgår aftalen. Når det er sagt, så kan det være vanvittigt svært, at løbe stærkere end vi allerede gør. At budgettet derved overskride aftalens beløb, kan være uundgåeligt i nogle tilfælde

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sparer med tidlig indsats. Specielt hvad angår fx kræft at gøre. Her kan screening være med til, at opdage sygdommen i sit tidligste stadie, og derved undgå dyre lange behandlinger. Dyre, både menneskeligt og økonomisk .

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De giver et ulige Danmark. Det er ikke min holdning, at det er godt.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at, have landsbyerne med. Hvis ikke, så affolkes yderdistrikterne så meget, at man lukker det helt ned. Jeg tænker her bla på transport. Når man ikke prioriterer offentlige transportmuligheder ude på landet, så flytter de unge her fra. Det er svært, at få dem tilbage, når først de er flyttet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker, vi skal kigge på hvad ordet "råstofudvinding" omfatter. At man i dag kalder landmandens opsamlede sten fra markerne for råstof kan undre mig. Det giver i min verden ikke mening. Jeg ser nu store stenbunker ligge i hegn og diger. Spørger du bonden, er det fordi de ikke vil bruge energi på, at søge om tilladelse til, at få lov at "udvinde" stenene. Jeg ser mange ressourcer gå spildt til den vej. Så for mig er det mere et spørgsmål om at se på HVAD råstofudvinding egentligt er.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min holdning er, at der er blevet busafgange med få passagerer pga, at ruterne er blevet nedprioriteret. Derved, er der blevet færre afgange, med det resultat, at tidligere brugere, har måtte købe bil for, at kunne komme frem og tilbage til tiden. Så nej. Vi skal kunne komme på job, uanset hvor vi bor.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med alt for meget topstyring. Jeg mener, vi bør kunne stole på de, vi har ansat til opgaven ude i uddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Uddannelse

Forældretræner ADHD-foreningen
Sygeplejerske, Svendborg Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Odense Universitetshospital
Plejemor Faaborg-Midtfyn Kommune
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Uddannelse

Forældretræner ADHD-foreningen
Sygeplejerske, Svendborg Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Odense Universitetshospital
Plejemor Faaborg-Midtfyn Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik