PERSONPROFIL

Else Kayser

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 24. juni 1953 i Herselv sogn, Frederecia Gift Bor i Aarhus Kommune

Ø

Else Kayser (EL) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. I de politiske udvalg er hun næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse samt medlem af Forretningsudvalget, Hospitalsudvalget og Udvalg for Nære Sundhedstilbud.

Derudover er hun folketingskandidat for partiet.

Else Kayser er uddannet sygeplejerske fra Århus Kommunehospital, i dag efterlønner, med deltidsjob som indretningskonsulent hos DEAS. Hun har tidligere været tillidsmand, fællestillidsmand og senere kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Midtjylland.

Privat er Else Kayser Aarhus bosat i Aarhus og gift med Bjarne Buch-Larsen.

Sidder i hovedbestyrelsen for Enhedslisten.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Ældreområdet
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Øget lighed i vores samfund, afstanden mellem rig og fattigt skal mindskes, med social og sundhedsmæssigt tryghed. Der skal sikres lighed i sundheds, sammenhæng de sundhedsvæsen,forebyggelse og et ordentligt arbejdsmiljø
Der skal sikres ret til arbejde og uddannelse med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der sikrer tryghed.
Der skal sikres indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsmarkedet i såvel den private som offentlige sektor.
Demokratiet i vores fælles samfund skal ske gennem en aktiv borgerinddragelse og samskabelse. En aktiv og levende kulturpolitik skal understøtte demokratiet og den civile kurage.
Vi skal styrke det internationale samarbejder og den fredelige sameksistens gennem et FM, der genvinder sin overnationale status. Ikke mindst i forhold til klima, bæredygtighed og grøn omstillingen. Samt med Brundtlands ord “”tænk globalt handl lokalt”. Vi har kun en kilde og der er intet afløb eller navlestrng.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder ikke alene arbejdskraft fra EU, men globalt. Arbejder man i Danmark skal det ske på danske overenskomst og arbejdsmiljøaftaler.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gennem årerne sket en stigende forringelse af de arbejdsmarkedspolitiske vilkår, eks på understøttelse og efterløn. Hvis vi som samfund ønsker et fleksibelt arbejdsmarked er det nødvendigt med en fleksibel arbejdsmarkedspolitik, der giver tryghed i dagligdagen Ingen må måske dagpengene uden at være tilbudt arbejde eller uddannelse

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med flere ansatte, såfremt vi skal sikre en ordentlig velfærd målrettet alle generationer fra fødsel til grav. Igen med den stigende robotteknologi vil der bliver frigjort arbejdskraft som vil kunne arbejde i den offemntlige sektor.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går som overordnet princip ind for lighed i Sundhed og tager afsæt I WHO¨s vision om fysik og Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom eller svækkelse” (1948). ”Mental sund- hed er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfol- de sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber”(2001). Sundhed hand- ler altså også om velfærd og livskvalitet.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen har gennem de sidste 15 år øget produktiviteten med omkring 25-30 %. Årsagen er ikke de private aktører men overnationale stramme økonmikske aftaler der er lagt ned over kommunerne og regionern

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der foreligger i dag politikker om at den medicin der bruges skal have beviselig og dokumenteret effekt. Det er nødvendigt at derf sker et internationale samarbejde i forhold til at presse medicinalindustrien. Vurderingen af et produkt må ske ud fra et samlet fagligt sundhedsøkonomisk skøn

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må gøres op med den strammerkurs der føres fra DF og Inger Støjberg. Vi råber på fremtidig arbejdskraft og samtidig optræder vi ganske “ugæstfri” Folk der kommer til landets skal understøttes i hurtigt at blive et aktiv i vores fælles samfund.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontantshjælploftet har betyder at vi ser et stigende antal unge der ende i fattigdom og forarmelse med øget sygdom og misbrug til følge. Undersøgelser har vist at kontanthjælpsloftet har haft den modsatte virkning i forhold til at få unge i gang med uddannelse og arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Menneskene har som flest altid gerne villet klare sig selv, og være med i arbejdsfælllesskaber. Udfordringen bliver at skaffe job til fremtidens kortuddannede. Samtidig må sikres at folke arbejde på overenskomstmæssige forhold og der må skabes regulære job. Dansk kulturliv er “storslem” i forhold til at sikre regulære job.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har forslået at skolereformen reformeret bla, nedsættelse af skoledagen og bedre forberedelsestid for undervisernes.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakter kan godt være et objektiv værktøj men bør understøttes med understøttende dialog.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må ses i sammenhæng med ressourcer og om man er i stand til at tilgodese det enkelte barns særlige behov.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra Enhedslisten peger vi på lighed i sundhed uanset om det er i regionerne eller kommunerne.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den domgrafisk udvikling er det nødvendigt at der fremover uddannes og ansættes flere i den offentlige sektor. Med fremtidens robotteknologi vil man kunne flytte folk fra industrien over i den offentligere sektor. Det forudsætter at man skattesætter fremtidig robotteknologi til vores fælles velfærdsasamfund.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den demografiske udvikling er det nødvendigt med flere ressourcer er da vi ved at der altid støder flere sygdomme og skavanker til med alderen Det er som altid et spørgsmål om samfundsmæssig prioritering om hvor stor den offentlige sektor skal være

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have momsen ned på daglige fødevarer men gerne prisen op på cigartretter.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er og bliver en skrøne, der har til formål at presse lønningerne. I dag ønsker nogle arbejdsgiverne på områder at hente arbejderkraft længere og længere væk som vi så på chaufførområdet ned ved grænsen og og som man har set inden for den danske skibsfart.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det er nødvendig med en aktiv skatte- og afgiftspolitik, der mindsker afstanden mellem rig og fattig i vores samfund. Private virksomheder i Danmark må aktivt bidrage til fællesskabet og betale skat he ri landet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror desværre ikke at en hævelse vil hjælpe. Istedet må arbejdes med en ungdomskultur der har et andet fokus og med nogle solide og inspirerende ungdomstilbud.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har økonom,isk sårbare familier idag som lever i fatttigdom. En barndom i fattigdom giver ar på sjælen og hvor børne taber på point i forhold til at få fat i livet. Ulighed slår igennem på mange niveauer.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil skabe en kunstig modsætning. Såfremt vi fået et retfærdigt skattesystem vil der være det nødvendige økonomisk råderum til at understøtte familierne. Kampen må være lighed i den sociale og Sundhedsfaglige indsats hvilket betyder at der er de faglig vurderede behov der sætter dagsordenen.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten ønsker ikke deltagelse i militær stategi hverken i EU eller NATO. Men ønsker at fredsarbejde styres og organiseres af FN.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at man søger dialogens vej. Hvis ikke vil vi igen ser en ustyrligt oprystning. Det er ikke ensbetydende med at man ikke fører en kritisk tilgang i forhold til demokrati.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelse viser at antallet af lovbrydere er faldet. Hårdere straffe virker modsat en resocialisering. Man kan stille spørgsmål om hvorfor økonomisk kriminalitet straffes mindre end anden kriminalitet

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har tillid til at vores retsvæsen udmønter den straf de vurderer ret passende. Jeg mener at der i forhold til voldkrimalitet bør arbejdes med en resocialisering og der bør forskes i området i forhold til årsag og resocialisering. Igen spørgsmålet om hvordan vi forholder os til økonomisk kriminalitet og grådighed.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet blandt helt unge bør være en pædagogisk indsat byggende på resocialisering og forebyggelse

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at man styrker den samlede kollektive trafik som modkrafty til den sigende bilisme. Man må arbejde med en samlet mobilitetsplan herunder omlægning til bruge af delebiler, omlægning til el og brint

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever at flere og flere forholder sig aktiv til genbrug. Der bør sættes massivt ind med viden og formidling af genbrug indenfor for alle områder, byggeri, mad, vand plastaffald, tekstiler ect. Der bør stilles krav til producenterne om at produktion kan genbruges.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kun en klode og kloden har ingen navlestren.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med et stærk internationalt arbejde. Desværre er befolkningen ikke vidende om hvor meget der reelt bestemmes overnationalt. Samtidig oplever vi hvordan folketinget begynder at føre “sognerådspolitik”

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke imod en målrettet grrænsekrol der har et formål og som giver mening, eks. Menneskesmugling af eks. Kvinder til prostitution eller narkosmugling og internationale kriminalitet. Men en grænsekontrol der bygger på en symbolpolitik, vil være at bruge. Ressourcer på bekostning af andre opgaver

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ingen lette løsninger på dette komplicerede spørgsmål. Jeg mener ikke mennesker begynder at vandre uden at der er grund til det. Det kan være miljøkatastrofer, forarmelse, krig og undertrykkelse. Derfor skal der sættes ind med mange aktiviteter, ikke mindst i forhold til de lejere og flygtningelejre der opstår men også hvis folk ønsker at vende tilbage. FN¨s rolle burde styrkes i forhold til det overnationale ansvar og planlægning herunder spørgsmålet om aftale kvoteflygtinge.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er yderst effektiv. Samtidig præges den i flere situationer af krav om unødig dokumentation og kontrol på bekostning af mindre tid til faglig vurdering og indsats fra de ansatte. De ansatte skal i højere grad inddrages i planlægning af det konkreter arbejde

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

erfaringer viser at udlicigtering af eks ældreområdet betyder en ustabilitet, hvor den offentlige sektor alligevel må tage over når der sker kon kunkurrenceforvridning. Udlicitering har kun eget ene formål at tjene penge, enten via arbejdsmiljøet eller ringere service.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er beviseligt at antallet af akademiske stillinger indenfor den offentlige sektor er steget procentvis mere end dem der arbejder med direkte borgerkontakt. Samtidig stilles der store krav til dokumentation- politisk sagsarbejde, de kræver flere stillinger, Denne udvikling bør dog følges nøje i forhold til at sikre den direkte kærnevelfæd og direkte borgerkontakt

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Istedet for tvang må man gå i aktiv dialog med beboerne og arbejde med borgerinddragelse. Vi ha brug for almene boliger som folke har råd til at kunne betale.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden regionernes dannelse har man skåret på den kollektive trafik. Det er nødvendigt at kommuner - regioner og staten styrker den fælles moblitet. Det er nødvendigt at der tilføres flere ressourcer til den lokale trafik, såfremt man skal styrke sammenhængskraften i vores samfund

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4029 Enhedslisten in total 32182

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Sammenhængende sundhedsvæsen, bedre mental sundhed, godt arbejdsmiljø og grøn omstilling.

Der er ikke brug for skattelettelser, men derimod for retfærdig skat og bedre offentlig velfærd. Vi må sikre bedre økonomisk grundlag for regionerne. De 2 % produktivitetskrav er endelig væk, men pengene mangler

• Det nære og sammenhængende social- og sundhedsvæsen må udvikles. Hvor et er fagligt forsvarligt, må sundhedsvæsenet rykke tættere på borgeren. Der må – i samspil med hospitalerne - etableres fælles kommunale/regionale sundhedshuse omkring i regionen.

• Der skal øget fokus på psykiatrien og den mentale sundhed. Børne- og ungepsykiatrien skal styrkes mhp. tidlig afklaring af sygdom og behandling. Der skal skabes langsigtede økonomiske rammer for psykiatrien, fremfor som nu at anvende satspuljemidler. Der må sikres det fornødne antal psykiatriske sengepladser. Både patient og pårørende skal indtænkes som ressourcepersoner.

• Høj faglighed og godt arbejdsmiljø for de ansatte må i front.. Tillid og inddragelse af de ansatte, fremfor kontrol må være bærende.

• Grøn omstilling, økologi og bæredygtighed må indtænkes i forhold til drift og anlæg

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt kan man ikke svare . Det er ufornuftigt at køre med store tomme busser. Enhedslisten har foreslået at der udvikles en samlet plan for den kollektive trafik i regionen i samarbejde med kommunerne og relevante interessenter At man arbejder for en sammenhængende trafik politik bestående af tog, store og små busser, flextrafik og delebilsordninger. At man aktivt inddrager befolkningen i planlægning og med afsæt i lokale kørselsbehov. Grøn omstillingen og bæredygtighed skal indtænke.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er agt nogle fornuftige linier for det akutte beredskab og som også er justeret og udbygget under vejs med eks. førstehjælpere i lokalområderne. De første min. kan være afgørende for overlevelse eller sikring af et godt resultat af indsatsen. Udfordringen er også at informere befolkningen om indholdet i den akutte indsat. At 1.behandlingen allerede starter i ambulancen. Det akutteberedskab i forhold til socialt udsatte og psykisk syge bør videreudvikles.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt kan man ikke stille spørgsmålet. Det er et politisk valg. Regionerne må samlet sikres flere ressourcer. Nej til skattelettelse - ja til velfærd. Ja til at regionerne får lov til som en del af demokratiet at udskrive skatter

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for et offentligt finansieret, drevet og organiseret sundhedsvæsen. Vi peger på at det skal udvides til at omfatte såvel tand- som synsproblemer eller problemer med muskler og bevægeapparat. Det er nødvendigt at få en bedre regulering a medicinpriser. Enhedslisten går grundlæggende ind or lighed i sundhed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går ind for et offentligt sundhedsvæsen uden patientbetaling. Vi mener man skal sørge for at patienterne får et SMS opkald forud for besøg, således de ikke glemmer det aftalte mødetidspunkt. At konsultationstiden bruges optimalt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står med en udfordring i at skaffe dansk sprogede læger til yderområderne eller til socialt belastede områder. Et af midlerne kan være højere løn. Jeg opfatter det som en kortsigtet løsning og en opadgående spiralløsning. Et andet kunne være at sikre gode praktik forhold for vores unge læger med erfarne mentorer, gode infrastrukturer som daginstitutioner, skoler ect. En øge uddannelseskapacitet vil på længere sigt være løsningen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten er imod udviklingen med privathospitaler og mener ikke det det nødvendigvis vil udvikle kvaliteten. Vi mener kvaliteten vi øges ved at "sætte de ansatte fri forhold til faglighed og indflydelse på udvikling og tilrettelæggelse. Enhedslisten Region Midtjylland ar sagt ja ilet samarbejde med Novo Nordisk fonden om udvikling af Steno Diabetes center med henblik på national og international faglig udvikling i forhold til det øgede antal sukkersyge patienter.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for et avanceret og specialiseret sundhedstilbud samtidig med at vi peger på opretholdelse og udvikling af ikke specialiserede tilbud i lokale enheder, eks. ambulatorier i fælles kommunale-regionale sundhedshuse. Det nære sundhedstilbud og akutte beredskabet skal sikres. "hvad der ikke r svært , skal være nært"

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten er imod udlicitering af offentlige opgaver. Praksis ha vist at vaskeri, køkkendrift altid har været fuld konkurrencedygtige. Hospitalsvaskeri kunne i stedet inlicitere kommunale vaskeriopgaver. Enhedslisten mener at service og rengøring bør samtænkes med kærneopgavnerne som pleje, rehabilitering og behandling. Patienttransporten vil naturligt kunne hjemtages og samtænkes med hele den præhospitale indsats.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt a sikre tryghed for befolkningen. Det gøres bl.a ved at følge lokal befolkningens sundhedstilstand og demografiske udvikling. Det akutte beredskab skal ses i sammenhæng med den samlede akutplan og nære sundhedsvæsen. Der må sikres et højt informations niveau om indholdet i den præhospitale indsats og funktion herunder førstehjælpere på arbejdspladser og lokalområder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuner og region må i fællesskab sikre arbejdet med at få afdækket hvor der findes forurenede grunde og løsninger i forhold til genopretningen, herunder ansvaret for forureningen, Ikke mindst af hensyn til drikkevandet hvor ansvaret ligger i kommunerne. Region har ansvaret for afværgeforanstaltning af fortidens miljøsyndere. Vi har ikke brug for flere tilfælde af Cheminova, høfde 42.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med flere statslige penge til udbygning af den fremtidige kollektive trafik. Den kollektive trafik skal understøtte sammenhængskraften mellem land og by og udkantsområderne. Det skal modgå at de større byer strander til i biler og bilkører og det vil understøtte miljøet. Det forudsætter at den kollektive trafik er sammenhængende og fleksibel og med et rimeligt prisniveau.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal vi have unge i gang med uddannelser som eks. erhversuddannelse og gymnasier forudsætter det, at der er gode lokale trafik tilbud med rimelige geografiske afstande. Gode uddannelsestilbud forudsætter samtidig at der er et nødvendigt befolkningsgrundlag. Den moderne teknologi må indtænkes som læringsmulighed. Ligeledes må der indtænkes billige ungdomstilbud som alternativ tilbud, tilsvarende efterskolerne. Der må samtidig arbejdes for nødvendige praktikpladser i lokalområderne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for bevarelse og udbygning af regionernes råderum, herunder styrkelse af demokratiet, eks. retten til udskrivelse af regionsskatter. Vi mener regionerne skal have større råderum og koordinering i spørgsmålet om socialpsykiatrien og i spørgsmålet om miljø på tværs af kommunerne, herunder den kollektive trafik.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at statens sikrer regionerne bedre økonomiske vilkår indenfor psykiatri. Satspuljemidlerne skal erstattes af langsigtede økonomiske budgetter med henblik på at styrke psykiatrien. Den uddannelsesmæssige indsats og forskningen skal øges

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter massiv pres fra arbejdspladser og faglige organisationer er det lykkedes at komme af med de tilbagevendende besparelser. Udfordringen er nu hvordan man får rettet op på det økonomiske efterslæb på knap 30 % oparbejdet over de sidste 15 år og som har betydet nogle fortravlede arbejdspladser i forhold til faglighed og arbejdsmiljø. Der er råd . Enhedslisten peger på fælles velfærd fremfor skattelettelser.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten afviser ikke brug screeninger hvor det giver mening. Vi ønsker dog ikke at screening understøtter unødig bekymring og sygeliggørelse. Vi går ind for strukturel forebyggelse internationalt, nationalt, regionalt og kommunalt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for lighed sundhed og igen kan komme foran i køen. Det er den faglige vurdering hvem der skal behandles først. I forvejen ved vi hvordan uligheden i sundhed betyder at den ufaglærte eller kortudannede har færre leveår. Sundhedsvæsenet skal finansieres over de fælles skatte indtægter og ikke ved at arbejdsgiver finansierede forsikringer kan trækkes fra i skat. Fællesskabet betaler sig.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

International forskning viser hvordan væksten stiger i de store byer på bekostning af lokalsamfundet og udkantsområderne. En udvikling, der er menneskeskabt. Spørgsmålet er om man ikke skal retænke vækstbegrebet, herunder infrastruktur og grøn omstilling eks. i spørgsmål om økologi "fra jord til bord" Er det fremtidens lykke at vi alle skal bo storbyer eller skal vi søge at sætte en anden dagsorden.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kun en jord og den har vi fælles ansvar for, herunder anvendelse af ressourcer. Enhedslisten peger på hvor det er muligt at genanvende flest mulige ressourcer, eks plastaffald på hospitalerne, byggeprodukter, eller asfalt. Der m derfor forskes i genanvendelse.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal understøtte sammenhængskraften mellem land og by og udkantsområderne. Det skal modgå at de større byer strander til i bil og det vil understøtte miljøet. Det forudsætter at den kollektive trafik er sammenhængende og fleksibel og med et rimeligt prisniveau. Formen for den kollektive trafik skal afpasses befolkningsgrundlaget, der skal sikres et offentlige trafiktilbud som måtte have behov., uge som gamle. Enhedslisten peger på udarbejdelse af helhedsløsning.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen kan arbejde for rum og rammer for ungdomsuddannelserne, sikre et koordineret og varieret tilbud, men samtidig sikre selvbestemmelse for den enkelte ledelse, ansatte og studerende i forhold til den konkrete planlægning.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Nære Sundhedstilbud Region Midtjylland, Enhedslisten

Tillidsposter

2018 - nu

Regionsmedlem, Region Midtjylland Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Erhvervserfaring

2014 - 2017

Chefkonsulent Region Midtjylland

1997 - 2013

Kredsformand Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
indretningskonsulent. deltidsjob DEAS
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Nære Sundhedstilbud Region Midtjylland, Enhedslisten

Tillidsposter

2018 - nu

Regionsmedlem, Region Midtjylland Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Erhvervserfaring

2014 - 2017

Chefkonsulent Region Midtjylland

1997 - 2013

Kredsformand Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
indretningskonsulent. deltidsjob DEAS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik