PERSONPROFIL

Flemming Agerskov

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 9. januar 1960 i Viborg Gift 4 børn

C

Flemming Agerskov var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Flemming Agerskov blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er oberst og tidligere modtager af Kommandørkorset af Dannebrogsordenen. Flemming Agerskov er gift og har fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 211 Det Konservative Folkeparti in total 4412

Mærkesager

  • Sundhed
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Sundhed starter i folkeskolen og hele livet igennem, der skal være større fokus på dette i sammenhæng med god uddannelse i vores skoler. Ingen skal forlade folkeskolen uden en brugbar eksamen. Sundhed skal tænkes ind i undervisningen - børn har behov for at røre sig.

Ved sygdom skal patienterne være i fokus og ikke regneark og afregningsmodeller. Det vil sige både det kommunale sundhedsansvar og det regionale sundhedsansvar skal arbejde sammen og ikke tænke i interne afregninger. Afskaf de dele af kontrolregimerne, der udelukkende belaster sundhedsområdet - og brug pengene på at behandle og forebygge i stedet for.

De ældre fortjener respekt - lad dem blive hvor de bor - også hvis de skal i ældre boliger.

Og så skal politikere ikke bare gøre det bedste for borgerne de skal også vise vejen med det gode eksempel - Dine penge - dit valg.

Ordentlighed NU.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Oplandets skoler bør bevares for at bibeholde et godt nærmiljø - det koster naturligvis lidt penge - men skaber glæde og på sigt måske endda vækst.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligpolitikken skal dikteres af behovet - ikke ideologiske grunde. Der skal være en tilpas balance i hele Vejle kommune.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune savner at der skabes en langtidssikret trafikplan, der muliggør at biltrafikken kan glide også i myldretiden. Vejle skal have en ringvej vest om byen - med respekt for natur og miljø.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sund fornuft og konservatv politik, at forene forretning med at passe på vores miljø

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed og sunde vaner starter i barndommen - idræt er en vigtig adgang til et langt og sundt liv - uden livstilssygdomme.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er snarere behov for en optimering af de allerede allokerede midler.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart at nyankomne flygtninge udgør en udgift for kommuner og stat - hvorvidt de på sigt bliver til en ressource beror på den måde, som integration gennemføres på. Vi skal stille krav - og forvente positivitet i retur, så bliver en del sikkert til en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kun såfremt de gennemførte udbud er realistiske og sikrer en passende soliditet i de accepterede bud. Det må ikke gå ud over borgerne, at uegnede firmaer år kontrakterne primært baseret på billigste bud.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtig retur fra sygdom og ulykke er sundt for patienterne og tilmed kommunens økonomi.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele Vejle kommune skal føle sig som en del af fællesskabet - det kræver af og til at der bruges forholdsvis flere midler på at styrke kommunale tilbud - især på ældreboliger, børnepasning og skoleområdet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med nye veje til at aflaste vejle kommunes vejnet, så bliver det også sikrere at cykle på det der i dag er voldsomt befærdede veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tidlig forebyggelse - skaber livsglæde og jobmuligheder for den enkelte og er god samfundsøkonomi

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Midlerne der er afsat skal udnyttes bedre, der skal stilles krav, tages ansvar og vises resultater.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Snarere en optimering af nuværende ressourcer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette må bero på en individuel vurdering fra institution til institution - skal også ses i forhold til afskaffelse af lukkedage.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdspladser skaber liv og indtægter - derfor skal erhvervslivet styrkes.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 861 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Sundhed starter i folkeskolen og hele livet igennem, der skal være større fokus på dette i sammenhæng med god uddannelse i vores skoler. Ingen skal forlade folkeskolen uden en brugbar eksamen. Sundhed skal tænkes ind i undervisningen - børn har behov for at røre sig.

Ved sygdom skal patienterne være i fokus og ikke regneark og afregningsmodeller. Det vil sige både det kommunale sundhedsansvar og det regionale sundhedsansvar skal arbejde sammen og ikke tænke i interne afregninger. Afskaf de dele af kontrolregimerne, der udelukkende belaster sundhedsområdet - og brug pengene på at behandle og forebygge i stedet for.

De ældre fortjener respekt - lad dem blive hvor de bor - også hvis de skal i ældre boliger.

Og så skal politikere ikke bare gøre det bedste for borgerne de skal også vise vejen med det gode eksempel - Dine penge - dit valg.

Ordentlighed NU.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At der er sket et skred i belastningen af de sygehusansatte over en kam - er givet. Hvis man begynder at se på hvorledes administrationen er vokset, samtidigt med at man har skåret ned på de faglige medarbejdere, så kan man givet forenkle og udspare administration til fordel for fagligt sygehuspersonale, med en bedre hverdag for de ansatte og dermed også for patienterne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udliciteringer skal foretages med udbud, der vægter servicen og soliditeten ved tilbudsgiverne mere end blot den med det billigste bud.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sagen er lukket for så vidt angår straffe- og erstatningsansvar - det er alene et spørgsmål om etik og moral - og dermed vælgerne, der skal afgøre om de syntes, at Carl Holst var en ærlig politiker, der tjente borgernes interesser godt og ikke bare egne!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være et krav, at der er læger til stede, hvor der bor mennesker i Danmark. Det koster givet lidt mere at lokke læger væk fra storbyerne - men hvis det er det der skal til, så må regionen afsætte de fornødne midler.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse skal leve op til deres navn, de skal yde en super behandling på alle specialeområderne. De mindre lokale sygehuse skal bevaresmed en kapacitet, hvis det giver god mening for reaktionstiden - f.eks. på Ærø og andre isolerede dele af regionen. Behandlingstilbuddene skal ikke konkurrere med supersygehusene - men aflaste med indlæggelser af mindre komplicerede sygdomme og almene behandlinger efter udskrivelse fra et supersygehus.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening og der fokuseres på servicen, som ydes og anstændige ansættelsesvilkår - fremfor udelukkende, at prioritere de billigste bud. Sporene skræmmer i forhold til hidtidige udbud - det skal gøres bedre.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre relativ ens service på sundhedsområdet uanset geografi!!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores miljø lider og skal have en tiltrængt hånd. I samarbejde med staten skal regionen styrke genopretningen til alles bedste.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De to regionale trafikselskaber skal samles i et og de udsparede midler fra to administrationer kan så passende bruges på, at yde en bedre service generelt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal overvejes der hvor det giver jobmæssig mening.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Irrelevant at drøfte - der er jo ikke flertal for at ændre på regionsstrukturen i det nuværende Folketing - så lad os fokusere på at blive bedre til det vi gør her og nu.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et stigende behov for især ungdomspsykiatri

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det aflaster det offentligt betalte sundhedssystem er det en rigtig god ide - det gør at flere kommer igennem sygdom og ulykker - hurtigere og holistisk set billigere.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten i byerne kommer af sig selv - regionen skal i balance, hvorfor der skal bruges midler på at sikre, at alle i regionen får relativt ens vilkår.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flextrafik skal supplere, der hvor det ikke giver mening at anvende større busser.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Officeruddannelse Forsvaret

Erhvervserfaring

Oberst Forsvaret og Hjemmeværnet
C

Uddannelse

Officeruddannelse Forsvaret

Erhvervserfaring

Oberst Forsvaret og Hjemmeværnet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik