PERSONPROFIL

Flemming Leer Jakobsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat i Region Syddanmark

Født 10. juli 1968 i Jersie, Solrød Single

Ø

Flemming Leer Jakobsen (EL) var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er førtidspensionist. Derudover er han formand for SIND Vejle.
Flemming er tidligere FN-soldat udsendt til Namibia 1989-90. Han har tidligere også arbejdet som adhoc projektmedarbejder i Muskelsvindfonden.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 161 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Psykiatrien i Region Syddanmark skal opprioriteres

Psykiatrien skal sidestilles med det øvrige sundhedsvæsen. Psykiatrien skal gøres mere attraktiv for nye medarbejdere. Der gøres allerede idag meget. Men at psykiatrien i mange år har været underprioriteret økonomisk hjælper ikke på det. Ned med tvang.

Sundhed til alle - afskaffelse af ulighed i sundhed

For kontanthjælpsmodtagere kan det især være en udfordring at komme til undersøgelser i det offentlige sundhedsvæsen. Der har været forlydender allerede før kontanthjælpsloftet, at nogle kontanthjælpsmodtagere bad om at få flyttet møder frem til først på måneden. Så havde de råd til transporten. Reglen om at der kun kan gives transport refusion for afstand over 50 km. skal ikke gælde for de ramte af kontanthjælpsloftet.

Regional medindflydelse

De 2 procents effektiviseringskrav skal afskaffes permanent & ikke kun i 2018. Regionen skal bevares. Regional demokratisk styring af sundhedsvæsenet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte har mange opgaver. Men de gør et kæmpe stort & godt stykke fagligt arbejde ude på hospitalerne. Netop for at sikre kvaliteten. Men vi skal sikre, at ingen nedslides på grund af det høje arbejdspres. De ansatte skulle gerne holde til jobbet til de går på pension. Det sikrer opsamling af vigtig viden & erfaring til gavn for patienterne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Syddanmark sparer kr. 60 Mio. om året ved selv at stå for den del af ambulancekørslen, der var udliciteret til BIOS.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis der er mulighed for det.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, som socialist mener jeg, at det er et fælles ansvar at tage vare på de syge. Generelt set synes jeg, at jeres spørgsmål bærer præg af at løbe efter den borgerlige dagsorden. Men jeg ønsker ikke det. Jeg er revolutionær socialist. Vi skal som samfund tage hånd om de socialt udsatte & syge mennesker. Jo før, vi får afskaffet kapitalismen. Jo bedre. Hvordan synes i selv, det går ? Stem på Enhedslisten den 21.11.17 fra kl. 8 til kl. 20 ! Liste Ø. Gerne på nr. 17 i 17 ! #rv17

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på vilkår. Det vil øge ulighed i sundhed. Kontanthjælpsloftet har givet de socialt udsatte et yderligere skub i den forkerte retning.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er mangel på uddannede læger. Især praktiserende læger. Herunder også en udfordring i psykiatrien i fremtiden. At de ikke er uddannet skyldes dårlig eller manglende politisk ledelse fra de øvrige partier.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Totalt stop for brug af private i det offentlige. Det skal kun være regionen, der står for sygehusvæsenet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er et supersygehus uden køkken en god løsning ? Læs OUH.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen privatisering af bagvejen. Der skal være fuld demokratisk kontrol med alle dele.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere lokale sundhedstilbud. Centralisering i store enheder gør det vanskeligere for socialt udsatte at komme frem. En opprioritering af akutberedskabet tror jeg ikke nødvendigvis vil gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en trussel imod vort drikkevand, hvis forurenet jord ikke bliver fjernet. Det skal være staten, der skal betale udgiften for Grindstedværkets statslige godkendte deponering i Kærgårdplantagen. Det skal Region Syddanmark ikke betale. Det koster kr. 100 Mio.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle forsøg på at udsulte den kollektive trafik skal modarbejdes. Når socialismen bliver en realitet kunne vi starte med at køre i venstre side. Bare fordi vi kan beslutte det. På demokratisk vis.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Decentrale ungdomsuddannelser vil være med til at binde folk til det lokale område. Det vil også være til gavn for de lokale samfund, der så ikke bliver affolket. Der skal ske en markant opprioritering rekruttering til SOSU uddannelserne. Ellers kommer der mangel på arbejdskraft for den gruppe i årene fremover.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, Send flere penge finansminister Kristian Jensen. Eller lad regionerne opkræve skat igen, som Enhedslisten ønsker det. Der manglede i august 2017 20 psykiatere i Region Syddanmark i psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens suspendering af 2 procents effektivisering i 2018 UDEN ekstra økonomiske ressourcer betyder, at der mangler kr. 1.5 Mia. til at takle de flere ældre herhjemme. Det skal være permant stop for 2 procent effektivsering med ekstra penge til sygehusvæsenet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet ny metode til tidligere opsporing af eksempelvis åreforkalkning med ultralyd. Det forebygger blodpropper & sikrer livskvaliteten. Det vil også spare penge, der kan bruges andre steder. Men ikke i alle tilfælde skal der bruges medicin. F.eks. ved højt kolesterol tal, hvor der idag breder sig en tilgang med ændrede kostvaner. Forebyggelse er bedre end at helbrede.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er med til at skævvride samfundet & øger ulighed i sundhed. Det gule sygesikringskort skal gælde for behandling & hjemtransport ved sygdom i udlandet over hele verdenen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdspladserne må meget gerne være offentlige. Også inden for produktion af energi, tandlæger & mange andre ting til gavn for fællesskabet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages mere hensyn til naturværdier ved råstofudvinding. Tilladelser skal være til lokalt brug & ikke til eksport. Der skal stilles skrappe krav om genetablering af naturområder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves ordninger med kollektiv trafik med teletaxi i de områder, der reelt idag ikke har kollektiv trafik efter kl. 18. Syge på kontanthjælp skal have gratis adgang til transport til undersøgelser & behandling i sundhedsvæsenet. Idag får alle kun refusion efter de første 50 km - hver vej.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten
Tidligere medlem af regionsbestyrelsen, Region Syddanmark

Tillidsposter

2010 - nu

Lokalformand Sind Vejle

Uddannelse

1990 - 1993

HH Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten
Tidligere medlem af regionsbestyrelsen, Region Syddanmark

Tillidsposter

2010 - nu

Lokalformand Sind Vejle

Uddannelse

1990 - 1993

HH Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Syddanmark

Seneste politik