PERSONPROFIL

Gitte Reimer

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Esbjerg

Bor i Esbjerg Kommune

B

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg vil bringe min mangeårige erfaring indenfor psykiatrien, sundheds- ældre- familie- og flygtningeområdet med mig som ballast til mit politiske arbejde på Christiansborg. Jeg vil i praksis arbejde for bedre vilkår for børn, unge og udsatte mennesker. Der skal ansættes 4.500 pædagoger, så der er mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Pædagoguddannelsen skal forbedres med flere timer og mere praksis. Alle dagplejere skal have en relevant grunduddannelse. Skolerne i Danmark lider under for få økonomiske ressourcer. Der skal derfor tilføres 1 milliard årligt som varigt ressourceløft og 1 milliard i en fremtidsfond til fortsat udvikling af skolerne. På det sociale område er der stigende fattigdom og fattigdomsydelserne som kontanthjælpsloftet, 225 -timers reglen og integrationsydelsen skal afskaffes. Integrationsindsatsen skal forbedre og kriminaliteten skal bekæmpes. Jeg vil også arbejde for mere omsorg og bedre rammer for et godt seniorliv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for at udenlandsk arbejdskraft lønnes efter dansk overenskomsmæssig løn påhviler virksomhedsejerne. Der er imidlertid huller i lovgivningen, så ligeløn kan omgåes. Dette må der sættes ind overfor fra politisk side.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling vil ramme udsatte borgere og påvirke sundhedstilstanden negativt. Alle danskere skal have lige ret til sundhedsydelser.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mod til at prioritere hvilke ydelser, der skal bevilges penge til. Vi skal sikrel mest mulig sundhed for så mange som muligt for de midler vi hartil rådighed.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil forebygge kriminalitet ved reel integration, der retter sig mod børn, unge og voksne. Jeg vil have styr på kriminalitet ved at styrke den koordinerende indsats på tværs af skattevæsen, politi og kommuner. Der skal oprettes 10 nye enheder under politiet med tilsammen 50 nye kriminalitetsforbyggere. Banderne skal stækkes og rekruteringen til dem skal stoppes. Lovgivningen mener jeg er god nok, men hvordan danske dommere tolker lovgivningen kan tages op til retslig vurdering.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige danskere skal kunne bo i Danmark med deres ægtefælle. Der skal stilles et krav om 5 års fremadrettet forsørgerpligt, når en dansk statsborger vil bo i Danmark med sin udenlandske ægtefælle.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende udlændingepolitik skaber flere problemer end den løser. Menneskesynet bag den nuværende udlændingepolitik er uden medmenneskelighed og forståelse for mennesker, der er i nød. Den danske udlændingepolitik sætter spørgsmål ved de danske frihedsrettigheder, retssikkerheden og det at alle er lige for loven . Den skaber fattigdom, parallelsamfund og er således en direkte trussel mod vores demokratis grundlove.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores arbejdsløshed er på et historisk lavt niveau. For de mennesker, der ikke er i arbejde, er det for de allerfleste ikke manglende motivation, der er grund til, at de ikke er i arbejde. Andre psykosociale forhold gør sig gældende for de fleste. Kontanthjælpsloft, integrationsydelse og dagpengebegrænsning skaber fattigdom og fattigdom og psykosociale problemer er ikke et incitament til at blive selvforsørgende.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk økonomi har det godt. Ikke desto mindre er der f.eks kommet flere fattige, og flere hjemløse. Der skal investeres i tidlige løsninger, der kan udvikle socialområdet. Der skal bygges flere kollegier og boliger med lav husleje. Fattigdomsydelserne skal afskaffes. ( kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse.)Der gives helt urimelige lønninger og fratrædelsesordninger både i offentligt og privat regi.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en fri og åben skole, der er åben mod verden og har plads til forskellighed. Børnene skal have en varieret skoledag og skoleledelserne skal gives frihed til på deres egen måde at indfri ambitionerne om den åbne skole. Der skal tilføres 1 milliard ekstra til skolerne og midlerne skal gå ubeskåret til folkeskolen og uden bindinger, således at man kan bruge midlerne der, hvor de gør bedst gavn.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detailstyringen og ensretningen af skolerne har taget overhånd. Det samme har test, trit og retning. Stopprøver for nogle børn i børnehaveklasserne er direkte skadeligt. Børn læring skal stimuleres og udvikles ved bl. a. at give dem tillid til deres egne muligheder, og at skabe en åben og fri skole, hvor der er plads til forskellighed, leg og gode relationer mellem elever og lærere. Hvor de økonomiske midler er til rådighed til en fortsat fagligt, veluddannet lærerstab.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De penge, der var beregnet til skolerne til inklusion, er brugt andre steder. Besparelserne igennem årene har også påvirket inklusionen negativt. Der skal derfor tilføres massive økonomiske ressourcer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ælreplejen tilhører vores velfærds kerneydelser, som skal prioriteres højt. Der skal gøres op med standardisering og velfærden skal tage udgangspunkt i den ældres egne behov. Grønthøsterbesparelser skal erstattes af viljen til at prioritere og modet til at gøre vores velfærdsydelser mere fleksible. Personalet skal have mere tid og nærvær sammen med de ældre således at den enkelte oplever tryghed, tillid og omsorg.Ubesatte stillinger skal besættes.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ramme de ældre, der ikke har så mange økonomisle midler til rådighed. Det vil medføre, at de ikke får de sundhedsydelser, som de har behov for.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen er en del af vore kernevelfærds ydelser, som skal prioriteres højt. Ældre borgere, der gerne vil arbejde ud over pensionsalderen skal have mulighed for det, og de der kan, skal blive nogle måneder længere på jobbet. Hvis man 5 år før sin folkepensionsalder er nedslidt eller ikke længere kan passe sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne komme på seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er en god ide at der bliver lagt lavere moms på sunde varer som f.eks grøntsager. Jeg går ikke ind for at der bliver lagt højere moms på f.eks. kød, men gerne slik og sodavand.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal fortsat bære mest, men skatten skal generelt sænkes på alt arbejde.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønnen for en dansk arbejder, sygeplejerske eller kontoruddannet er ikke for høj. Det er derimod lønninger til visse højt placerede ledere. Hvidvasksager, dårlig moral og personlig grådighed hos enkeltpersoner eller nogle steder i dansk erhvervsliv er derimod skadeligt for dansk økonomi. Specielt hvis man kun tænker på egen vinding og ikke medindrager nationelle hensyn. Man skal give noget tilbage til sit land og f.eks ikke bosætte sig i skattely i udlandet.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal ansættes 4.500 flere pædagoger. Der skal være ressourcer så alle børn bliver "set" hver dag, og danner relationer med de voksne. Der skal prioriteres en tidlig indsats og omfattende hjælp til udsatte familier. F.eks kan der ansættes en hjemmepædagog til udsatte familier. Børn, der bliver født af forældre, der har været anbragt, skal have den bedst mulige indsats uden skelen til omkostningerne. Endvidere skal disse børn følges, for at dokumentere om indsatsen virker.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske støtte til børnefamilier skal opretholdes. Jeg vil prioritere en tidlig indsats og omfattende hjælp til udsatte familier.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unges alkoholforbrug er alt for højt. En hævning af aldersgrænsen vil kunne begrænse forbruget.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil kæmpe mod de kræfter, der vil fjerne os fra EU, herunder russisk indblanding i vores demokrati.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske såvel som den europæiske ulandsbistand skal hæves markant.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. jeg ønsker at give dansk politi og forsvar bedre mulighed for at bekæmpe trusler og kriminalitet. Det er derfor ønskværdigt at der kommer en folkeafstemning om sikkerhedspolitikken, så vi fuldgyldigt kan være med i EU`s politi - og forsvarssamarbejde.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den koordinerende indsats mellem politi, skattevæsen og kommuner skal styrkes, således at bandemedlemmers lyssky forretninger kan slås ned. Bandemedlemmer, som er kontanthjælpsmodtagere, skal fuldtidsaktiveres.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke meget på at straf har nogen virkning. Det har derimod en tidlig forbyggende og koordineret indsats.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig at den socialpædagogiske indsats, der bruges i Danmark virker. Den tidlige forebyggende indsats er vigtig. Straf til børn under 15 år virker ikke og børn skal ikke spærres inde i fængselslignende institutioner.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

F.eks skal al beton genanvendes. Alene cementproduktionen står for 5 % af de menneskeskabte CO 2 udledninger. Langt flere byggematerialer skal genanvendes, således at vi skaber cirkulært byggeri.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det grønne Danmark skal ikke beskattes: Et grønt Danmark med et giftfrit landbrug, en grøn bilpark og et bæredygtigt byggeri. Afgiften på det, vi vil have mindre af i samfundet skal sættes op. Cigaretter, usunde fødevarer, kemikalier og biler skal beskattes efter deres CO 2 belastning. Vi vil derfor gennemføre en stor omlægning af vores skattepolitik, der flytter mindst 10 milliarder fra arbejds- og erhvervsskatter over på primært grønne og sundhedsfremmende afgifter.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Migranter og asylansøgere skal ikke sendes til lejre i Nordafrika, men der skal oprettes lejre der, hvor deres asylbehandling behandles. Herved er det kun de, der allerede har fået asyl, der kan komme til EU eller Danmark. Man undgår således også de talrige drukneulykker i Middelhavet.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er ineffektiv og løser ikke de virkelige problemer. Asylansøgninger skal behandles uden for EU`s grænser og terrortruslen skal -og kan kun- løses i et samarbejde med EU. Kriminaliteten er international og kan kun bekæmpes med et internationalt samarbejde.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da danskerne stemte os ud af Europol stemte vi os ud af EU`s politi og forsvarssamarbejde. Jeg ønsker at dansk politi og forsvar har bedre mulighed for at bekæmpe trusler og kriminalitet, og en folkeafstemning om sikkerhedspolitikken, ville derfor kunne rette op på dette meget uheldige forbehold, som danskerne ikke er tjent med.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages mere udgangspunkt i borgerens behov for hjælp. Fastsatte regler, dokumentationskrav og lovgivning, skal reduceres i størst muligt omfang.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været for mange sager, hvor private udbydere ikke kunne "levere varen" med efterfølgende ulemper for borgere og kommuner. Jeg trorsåledes at både stabiliteten, fagligheden og udviklingen bedst sikres i offentligt regi.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal udformes efter et nærhedsprincip, hvor politikere og forvaltning altid spørger, om en beslutning lige så godt - eller bedre - kunne træffes lokalt af medarbejderne og deres ledere sammen med borgerne. Mange administrative opgaver ville herved kunne reduceres.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da der er planlagt mange huller i hegnet, mener jeg at det er for omkostningstungt i forhold til den manglende effektivitet. Måske ovenikøbet farligt, da åbningerne planlægges at være nær ved veje, og derved kan dyrene komme til at true trafiksikkerheden. Endvidere vil hegnet forhindre en naturlig vandring for øvrige dyrearter Jeg vil foreslå større samarbejde med Tyskland om bekæmpelse der, og intensivere bekæmpelsen i Danmark. Man kan evt. honorere jægere for hvert skudt vildsvin med 1.000 kr.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meddelt at det fortsat kun vil være 15 % af de 170 km lange 400 KW luftkabel der kan graves ned. I stedet vil der ske en reduktion af 150 KZ luftbårne ledninger fra 324 km. til 145 km. Dette skulle reducere borgernes ulemper meget. Det vil være godt, hvis endnu flere kabler kan graves ned, og at de 26 KW graves ned der, hvor der er behov for størst mulig naturbeskyttelse. Endvidere skal de borgere, der bliver berørt af masterne have fuld kompensation for deres evt. økonomiske tab.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at fremme danskernes sundhed. Jeg mener at afgifterne på slik og sodavand begrænser forbruget.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 82 Radikale Venstre in total 1869

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De anvendte køretøjer kan køre, hvis de har en gyldig og godkendt registrering af køretøjet til det anvendte formål.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan bruges flere penge på offentlig transport og til at sikre bløde trafikanter med cykelstiet

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er alle lige for loven og skal have samme rettigheder.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1968 - 1972

sygeplejerske sygepleje, Holbæk Amt

1981 - 1984

familieterapeut familieterapi, The Kempler Institute

1991 - 1992

SD i ledelse ved Århus Universitet sygepleje, Århus Universitet

1996 - 1997

Merkonomuddannelse Kreativ problemløsning, Handelsskolen Ribe

1997 - 1998

merkonomuddannelse ledelse og samarbejde, Handelsskolen i Ribe

1998 - 1999

merkonomuddannelse virksomhedsorganisation, Handelsskolen i Ribe

1999 - 2000

merkonomuddannelse teambuilding, Handelsskolen i Ribe

Erhvervserfaring

bl.a. oversygeplejerske, afdelingsleder, nu pensioneret
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1968 - 1972

sygeplejerske sygepleje, Holbæk Amt

1981 - 1984

familieterapeut familieterapi, The Kempler Institute

1991 - 1992

SD i ledelse ved Århus Universitet sygepleje, Århus Universitet

1996 - 1997

Merkonomuddannelse Kreativ problemløsning, Handelsskolen Ribe

1997 - 1998

merkonomuddannelse ledelse og samarbejde, Handelsskolen i Ribe

1998 - 1999

merkonomuddannelse virksomhedsorganisation, Handelsskolen i Ribe

1999 - 2000

merkonomuddannelse teambuilding, Handelsskolen i Ribe

Erhvervserfaring

bl.a. oversygeplejerske, afdelingsleder, nu pensioneret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik