PERSONPROFIL

Gunner Poulsen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Varde Kommune

F

Gunner Kjerulf Poulsen (SF) er folketingskandidat. Gunner er formand for SF i Varde Kommune.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • EU
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig hvis du synes at det er naturens tur til at blive prioriteret i dansk politik.
Klima, vildere natur og miljø er det jeg ved mest om og som jeg kan gøre en forskel for i Folketinget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nix. Det undergraver bare overdanmarks villighed til at skabe et kvalitetssundhedsvæsen for alle - man vil jo ikke betale to gange...

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod er det vigtigt at starte en bevægelse hen imod gratis tandlæge og psykolog. Ulighed i sundhed er noget af det ledeste vi har.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fint niveau.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget ulighed giver mere kriminalitet og større grund til utrykhed. Det er ikke den vej vi skal :-)

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet går typisk ud over boligsikringen og at miste sin bolig, når man alligevel er langt nede socialt er ikke godt for noget. Det går specielt ud over børn og børnefattigdom sætter spor livet igennem!

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I hvert fald når der ikke følger flere penge med til at skolerne kan gøre hverdagen spændende.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Færre test er en vigtig del af en RoPå-reform.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er vigtigt og godt for alle, når der følger de ekstra ressourcer med der skal bruges for at det lykkes. I øjeblikket er det mere eksklusion der foregår, hvor børn med særlige behov ikke får dem opfyldt og bliver mobbeofre i skolen. Ikke min vej.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver flere ældre og derfor skal der selvfølgelig flere ressourcer til. Men finansieringen så jeg hellere over højere arveafgift, formueskat og højere topskat.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have en løn der sikrer en mulighed for at have et godt liv.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfungerende samfund det tænker på det hele menneske er vigtigt for virksomhederne. De dygtige medarbejdere har også børn, familie og brug for naturoplevelser.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske unge drikker for meget også under 16 år. Det skal ændres via mere ansvarlige voksne.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands forsøg på at destabilisere Europa gennem misinformation og opbygning af politikerlede skal bekæmpes hårdt. Demokrati skal tales op. Rusland udgør ikke nogen militær trussel mod Danmark, så militær kompromisløshed er ikke relevant.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have mere militær. På den anden side er Trump ikke den rette til at sikre stabiliteten i Europa, så måske skal vi i højere grad gøre det i EU.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rige lande skal bidrage til udviklingen i de fattige, så sikkerheden for alle øges.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn. Opdragelse til gode borgere sker ikke i fængslerne, men i en skole med ressourcer nok.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet ligger fint som det er. Vi har allerede strenge straffe.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal finansieres af højere afgifter på fossile brændstoffer. Der er samlet set ikke brug for flere biler på vejene.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cirkulær økonomi, hvor vi skaber vækst uden at bruge ekstra råstoffer er vejen frem.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at virksomhederne også tager deres del af slæbet med energieffektivisering, grøn transport og mindre brug af naturressourcer.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et fælleseuropæisk asylsystem, der så fordeler flygtninge der har fået asyl retfærdigt mellem landene.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er for eksempel den vigtigste beskyttelse for Danmarks natur, gennem Natura 200 og vandplanerne.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skærer mig i hjertet når endnu et privat firma går konkurs, eller har underbetalt deres medarbejdere.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det er sagt, at jeg mener at grænsehegnet er skadeligt, både for natur og menneskesyn, må det også siges at når man ser på kortet over udbredelsen af Afrikansk Svinepest, forstår jeg godt at danske svineproducenter bliver desperate. Jeg vil gerne i utvetydige vendinger opfordre ALLE til at overholde de fornuftige sikkerhedsforanstaltninger der er vedtaget. Jeg vil også opfordre EU til at intensivere kampen mod svinepest, der hvor den findes.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand Vardekredsen, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2012

Formand Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1990 - 1994

Lærer Biologi og Fysik/Kemi, Hjørring Seminarium

1988 - 1988

Laborantuddannelse Frederikshavn

1984 - 1987

Tømrerarbejdsmand og lærling Århus

Erhvervserfaring

2015 - nu

Lærer Lykkesgårdsskolen

2012 - 2015

Lærer Lem Stationsskole

1994 - 2012

Friskolelærer Lyngbjerggårdskolen
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand Vardekredsen, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2012

Formand Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1990 - 1994

Lærer Biologi og Fysik/Kemi, Hjørring Seminarium

1988 - 1988

Laborantuddannelse Frederikshavn

1984 - 1987

Tømrerarbejdsmand og lærling Århus

Erhvervserfaring

2015 - nu

Lærer Lykkesgårdsskolen

2012 - 2015

Lærer Lem Stationsskole

1994 - 2012

Friskolelærer Lyngbjerggårdskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik