PERSONPROFIL

Hans Holmer

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Kolding
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 1. maj 1980 i Kolding Gift 3 børn

F

Hans Holmer (SF) er byrådsmedlem i Kolding Kommune. Han er bl.a medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.
Han har tidligere stillet op til kommunalvalget i 2013 samt til folketingsvalget i 2015.

Han blev uddannet som fuldmægtig ved Told&SKAT, og han arbejdede i mange år som dette hos SKAT. På nuværende tidspunkt arbejder han som afdelingschef ved Huset Venture i Danmark, som er en socialøkonomisk virksomhed. Privat er Hans Holmer gift med Kristina, og sammen har parret tre døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 275 Socialistisk Folkeparti in total 3616
KV 2013 Personlige stemmer 267 Socialistisk Folkeparti in total 2664

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vores inkluderende fællesskab-Tillid til hinanden
Jeg vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

Vores børn og unge
Tidlig indsats for udsatte børn- Det kræver at samarbejdet mellem pædagoger og forældrene skal have bedre betingelser. Børn i gråzoner skal have de rette tilbud, uanset om de har en diagnose eller ej. Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud
Folkeskolen er førstevalget- Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage, mere forberedelsestid til lærerne

Vores grønne kommune
Genanvendelse og Bæredygtighed er omdrejningspunktet:
Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejles i strategier, der sikrer høj genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt produceret. Der skal være fokus på genanvendelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig. Det har en rigtig fin placering der hvor det er i dag. Det skal ligge et sted hvor det er tæt på de borgere, som har brug for værestedet.

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Kolding haft en række eksempler på private virksomheder som er gået konkurs. Det er noget vi i SF ser med bekymring på og mener vi skal værne om ældreplejen.

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores slogan er aldrig blevet en del af Koldings borgeres identitet. Jeg synes i stedet vi skal have fokus på cirkulær økonomi, upcycling og genanvendelse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere bruge pengene på cykelstier eller flere lærer elle pædagoger til vores børn.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genanvendelse og Bæredygtighed er omdrejningspunktet. Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejles i strategier, der sikrer højest mulige genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være strategisk rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt producerede varer og tjenester. Der skal være fokus på, at produkter kan repareres, re-designes eller genanvendes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er også her vores børn og unge lære at være en del af foreningslivet og de lærer at fællesskabet kan mere end individet. Derfor går vi i SF til valg med et ønske om flere penge til vores idrætsanlæg og haller i Kolding kommune.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed for borgerne er vigtigt. Så langt kan de fleste blive enige, og det må vel være vigtigere at være sund end at være kulturel? Men sundhed er i vores (sen)moderne samfund ikke længere bare et spørgsmål om kondi- og kolesteroltal. Det er også et spørgsmål om mental sundhed, herunder stress. Og her spiller kultur en ganske betragtelig rolle. Man får det simpelthen bedre. -Derfor skal der afsættes flere penge til kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte skal mødes af en sammenhængende indsats, hvor forvaltninger arbejder på tværs, når borgeren har brug for hjælp. Det betyder, at der kun er en indgang til hjælp, så det bliver let at henvende sig og finde ud af, hvordan man kan blive hjulpet videre – også selvom det kræver løsninger, som ligger spredt over forskellige forvaltninger. Det betyder også, at vi møder borgeren med hjælp der, hvor borgeren er, fx tandlægen i Folkekøkkenet – Her hører vi dem i sager vedrørende deres egne forhold.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frem for at se flygtninge som en udgift ønsker jeg i langt højere grad, at integrere og se flygtninge som et potentiale, som vi får brug for i fremtiden på det danske arbejdsmarked.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit svar behøves næsten ikke en nærmere forklaring. Vi har set hvor galt det kan gå i Kolding kommune når hjemmehjælpen udliciteres. Jeg synes vi som kommune selv skal stå for den del af velfærden, fordi at det er vi bedst til.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker ikke at de genoptræning og færre penge til området er hinandens modsætning. Ved at vi har en god og effektiv genoptræningsforløb for borgerne, sikrer vi også at de hurtigt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet og dermed være med til igen at sikrer kommunens indtægter, som j blandt andet går til sundhedsområdet. Så en tidlig og effektiv genoptræning skaber en gevinst for alle.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Lokalområdets folkeskole skal være førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage og mere forberedelsestid til lærerne – samt at der udbygges i relevante områder, så forældre ikke nødtvungent vælger privatskolerne. vi foreslår at skoledagen forkortes for alle elever med ½ time om dagen. Desuden foreslår vi foreslår vi en 2-voksenordning og færre elever i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange arbejdsløse vil gerne i job og har brug for støtte og hjælp til at blive jobparate. Det er et fåtal af de arbejdsløse hvor større krav gør dem mere arbejdsparate.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig. Jeg vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og skabe rehabiliterende og udviklende tilbud for syge eller handicappede medborgere så ingen udelukkes af fællesskabet

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi i Kolding kommune også er god til at varetage yderområderne interesse. Jeg vil dog arbejde for, at vi kan få bedre nogle busruter i Kolding kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert. Det vil være til gavn for hele samfundet. Vi arbejder for en målrettet forebyggelsesindsats. Jeg synes vi i Kolding kommune i forvejen gør det godt, men vi kan altid blive endnu dygtigere.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kæmper for flere og bedre cykelstier, for at gøre det mere attraktivt at være cykelpendler så vi kan mindske den forurenende trafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min og SF-Koldings vision, at Kolding Kommune er en foregangskommune, når det handler om at beskytte miljø, klima og natur. Det skal ske gennem modig lokal planlægning og med inddragelse af borgere, erhvervsliv og lokale organisationer, da der ikke kan skabes markante ændringer uden lokal forankring. Jeg mener vi skal bevare og styrke en flot og alsidig flora og fauna. Det er vigtigt at sikre det vilde dyreliv kan trives.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Kultur binder os sammen og skal være tilgængeligt for alle. Biblioteker og kulturhuse er vigtige for livslang dannelse og giver alle uanset social baggrund adgang til kultur og viden.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillid til hinanden. Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg synes, at vi har fundet en god balance i Kolding kommune. Frem for at se flygtninge som en udgift ønsker vi i langt højere grad, at integrere og se flygtninge som et potential

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den ældre skal have mulighed for køb af ekstra hjælp eller ydelser. Det er dog afgørende for mig at standarden er høj uanset pengepungens størrelse.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at det er et enten eller. Vi skal have råd til at behandle alle med værdighed. Ellers er det et fattigt samfund vi lever i.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg vil sammen med SF-Kolding give forældrene reelt frit valg mellem dagpleje og vuggestue, og det kræver, at antallet af institutionspladser hæves. Vi vil hæve kvaliteten af arbejdet i institutionerne ved at arbejde for at øge antallet af pædagoger til 80%. Det kan blandt ske ved at opgradere PAU-ansatte og medhjælpere. Jeg mener vi, at der skal indføres faste normeringer for antallet af børn i forhold til antallet af voksne i daginstitutionerne. SF foreslår normeringer med 3 børn pr voksen i

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig. Istedet skal vores Erhvervsstrategi gå gennem vores børn- vi skal investere endnu mere i folkeskole og daginstitutioner, så kan vi bruge det som en attraktiv erhvervsstrategi. Vi skal tiltrække vi børnefamilie ved at have de bedste skole, fritids og kulturtilbud Virksomheder har også gavn af et stærkt velfærdssamfund hvor der bliver passet godt på kommunens borgere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for pengene til at skabe en kommune hvor der er råd til velfærd, så vi kan give vores børn en god opvækst og vores ældre en værdig alderdom.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 160 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Vores inkluderende fællesskab-Tillid til hinanden
Jeg vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

Vores børn og unge
Tidlig indsats for udsatte børn- Det kræver at samarbejdet mellem pædagoger og forældrene skal have bedre betingelser. Børn i gråzoner skal have de rette tilbud, uanset om de har en diagnose eller ej. Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud
Folkeskolen er førstevalget- Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage, mere forberedelsestid til lærerne

Vores grønne kommune
Genanvendelse og Bæredygtighed er omdrejningspunktet:
Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejles i strategier, der sikrer høj genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt produceret. Der skal være fokus på genanvendelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Suppleant i denne byrådsperiode

2017 - nu

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Fritids- og Idrætsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Klimaudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2005

Fuldmægtiguddannelsen, Told&Skat

Erhvervserfaring

2017 - nu

Afdelingschef Huset Venture i Danmark

2001 - 2017

Fuldmægtig SKAT Haderslev
F

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Suppleant i denne byrådsperiode

2017 - nu

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Fritids- og Idrætsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Klimaudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2005

Fuldmægtiguddannelsen, Told&Skat

Erhvervserfaring

2017 - nu

Afdelingschef Huset Venture i Danmark

2001 - 2017

Fuldmægtig SKAT Haderslev

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik