PERSONPROFIL

Hans Kristian Skibby

Dansk Folkeparti

Valgt i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Hedensted

Født 18. januar 1969 i Brædstrup Gift 3 børn Bor i Hedensted Kommune

O

Hans Kristian Skibby (DF) er viceborgmester i Hedensted Kommune. Han er medlem af Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Hans Kristian Skibby har beskæftiget sig med lokalpolitik siden 1997, hvor han første gang blev valgt ind i det daværende Tørring-Uldum byråd. Han er desuden medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, hvor han er Erhvervs- og Vækstordfører.
Han er uddannet speditør og har tidligere arbejdet i Fletex A/S.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for størst mulig indflydelse til Dansk Folkepartis værdigrundlag med eksempelvis Danmarks bedste bud på en god ældre, sundheds- og velfærdspolitik.

Kritisk tilgang til EU's stigende centralisme, markante udlændinge- og integrationsstramninger og skærpet retspolitiske stramninger overfor de som ikke vil overholde landets lovgivning.

Jeg vil forsvare frihed, ytringsret og demokrati, men modarbejde de politikere der i misforstået godhed sælger ud af danske traditioner og leveform.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke passivt se til, at den danske arbejdsmarkeds model undergraves fra andre lande. Vi skal stille krav og udfordre de rigide EU regler som reelt ødelægger vort system.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at 12 måneder er et passende antal måneder for at kunne opnå danske dagpenge.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et selvstændigt mål at skabe flere offentlige jobs. Vi skal udvikle os - og det skal vi også i den offentlige sektor. Men derfra til at sætte tal på stigningstakster eller fald, det vil jeg ikke bevæge mig ud i.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes det er fint med gebyr på udeblivelser fra læger, sygehuse og kliniker. Men ellers ser jeg ikke noget sagligt belæg for at indføre brugerbetaling på sundhed. Vi betaler jo for det over skatten!

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet forkert i at vi løbende konkurrence udsætter statslige, regionale og kommunale opgaver. Det betyder ikke at opgaverne nødvendigvis bliver udliciteret, men alene at vi får beskrevet de ønskede opgaver og får vished om hvorvidt vi får mest mulig velfærd og service for de midler der er til rådighed.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægefaglige vurderinger må være vejen frem. Vi bruger ufatteligt mange skattekroner på medicin. Så jeg sætter min lid til lægernes vurdering.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vi har gennemført en lang række stramninger, men ret beset så er det rettidigt omhu at gennemføre endnu flere stramninger især på sociale overførsler og på retsområdet. Udvisningsdomme skal effektueres og afviste asylsøgere skal ikke blomstre årevis i statslige udrejsecentre, men derimod sendes hjem straks efter afgørelsen.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dybt provokerende at vi gang på gang oplever at kriminelle udlændinge ikke kan sendes ud af landet ved dom på grund af internationale konventioner og udlændinges rettigheder. Vi må ændre lovgivning og sikre en opdatering af konventioner så de modsvarer den verden vi lever i idag.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Krav om selvforsørgelse, vurdering af hvilket land ansøgere kommer fra og sociale forhold bør sammen med ens uddannelses/beskæftigelsesmæssig situation danne baggrund for en konkret vurdering.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fornuftig måde at øge incitamentet til at yde på det danske arbejdsmarked. Personer skal ikke unødigt være på passiv forsørgelse, men derimod tilskyndes til at være selvforsørgende.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke som sådan fjerne al økonomisk ulighed. Der vil altid være nogen som er bedre til at kapitalforvalte og tjene penge end andre, ligeledes er der også nogen som er bedre til at bruge dem end andre. Men socialt skal vi sikre et rimeligt bund niveau, men også lade de der yder mest, arbejder mest og betaler mest topskat beholde et rimeligt beløb af deres indkomst. Man skal i det hele taget tilskynde folk til at arbejde og yde en indsats.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja men årsagen skal findes i at skatten på de først tjente kroner er i overkanten. Så ved at lavindkomstgrupper kan få en mindre skat på den laveste lønindkomst kan vi sikre, at man ikke reelt straffes for at påtage sig et arbejde. Eksempelvis ved at hæve den skattefri bundgrænse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forskelligt fra kommune til kommune. Men der er kommuner hvor dagene er blevet for lange og eleverne får for sent fri.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at vise de nye generationer, at der stilles krav dels på landets uddannelsesinstitutioner men også på landets mange typer af arbejdspladser. Så karakterer og tests er ikke noget man gør for at genere de unge, men for at forberede dem på virkelighedens verden, hvor man ikke kommer uden om at skulle måle evner og kvalifikationer. Men dermed ikke sagt at det skal tage overhånd!

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er noget forskelligt hvordan de enkelte kommuner har valgt at forvalte aftalen om inklusion i folkeskolen. Men der er klart et antal elever som bør udtages til mere målrettede specialtilbud.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være brugerbetaling på at blive gammel, set i relation til sundhed, pleje og omsorg.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er åbenlyst at vi har et efterslæb på den borgernære velfærd, når det gælder ressourcer til ældrepleje og omsorg. Det er en bunden opgave at få øget indsatsen.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DF er med i pensionsaftalen som blev indgået for ganske mange år siden. Såfremt der skal ske ændringer ud over det aftalte, så er der en ny situation.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne en lavere moms, men det er vanskeligt at finde en bæredygtig finansiering. Differentieret moms skaber risiko for spekulation og svindel, så der er mange ting som ikke taler for at indføre forskellige momssatser.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en klart at nogle kommuner må vinde og tabe på den kommunale udligning. Men det er vigtigt at landet ses som en samlet nation hvor vi sikrer nogenlunde lige velfærd i ex. folkeskoler, sygehuse og ældreomsorg. Derfor har vi udligning og det skal vi fortsat have, da Danmark skal ses som en samlet velfungerende enhed med hovedstad, landdistrikter og provinsbyer.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan diskutere hvor skattegrænsen for topskat skal ligge, men vi bør fortsat have en topskat på de højeste indkomster.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke på, at vi allerede i dag investerer massivt på området, så svaret er ikke altid bare at sende flere penge, men derimod at sikre at de midler som der er til rådighed bruges bedst muligt.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelse vil altid følge konjunkturer op og ned. Det høje danske lønniveau sikrer jo også at der er noget at beskatte, så vi kan finansiere velfærd som uddannelse, sundhed, forebyggelse og alle de andre prioriteter som vi alle borgere forventer at der er styr på. Dansk økonomi er samlet set i en rigtig god form og det skal komme alle til gode!

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Primært afgifter som følger med produktion og serviceydelser bør begrænses. Vi skal sikre at det bliver billigere at være dansk producent, så danske virksomheder bedre kan konkurrere på de internationale markeder.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart syntes jeg at det er fint med en aldersgrænse på 16 år. Men det er ikke et kardinalpunkt for mig.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er situationen, så skal vi vide hvordan de mange penge skal finansieres? Jeg syntes at danske børnefamilier allerede i dag modtager meget støtte i form af børneydelse, dagpleje, skole og fritidstilbud. Der er offentlig medfinansiering i dag og det skal der også fortsat være.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man vil reelt fastholde de socialt udsatte på "støtten" hvis vi bare bevidstløst begynder at give dem endnu flere penge. Så det er den forkerte vej at gå.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i danske interesse, at vi har et godt samarbejde og dialog med så mange lande som muligt. Herunder Rusland. Men dermed ikke sagt at vi har behov for at synliggøre de områder hvor vi ser forskelligt på tingene.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler stadigvæk vildt mange penge i ulandsbistand. Det vil vi også gerne, men pengene skal gå til de rigtige indsatser eksempelvis at få stoppet befolkningstilvæksten i Afrika og asien. Vi bør i øget grad åbne vore markeder for udviklingslandendes eksportvarer og dermed øge samhandlen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske EU forbehold skal naturligvis bevares og meget gerne udbygges med et forbehold på det sociale område, så danske dagpenge, pensioner, SU, børnepenge og andre danske ydelser foræres væk til andre EU landes borgere som ikke opholder sig i Danmark. Danmark er med i NATO og det skal derimod udbygges med et større dansk engagement!

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke noget imod resocialisering, da det jo er en del af opgaven overfor de indsatte kriminelle. Men det betyder bestemt ikke at der skal være mindre vægt på straf. De kriminelle skal straffes for deres gerninger og alt for ofte ser vi for milde straffe i den lave ende af strafudmålings skalaen. Vi ser gerne mere brug af minimumsstraffe så de dømte får en fornemmelse af at deres handlinger modsvares med en passende dom.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger næsten sig selv. Vold mod andre personer er en ganske alvorlig forseelse.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør stå på mål for sine gerninger, men det betyder jo ikke at unge under 15 bliver fængslet som nogen fejlagtigt påstår. Ved at sænke den kriminelle lavalder vil vi sikre at også unge under 15 vil få et retskrav på en advokat i forbindelse med deres sager. Vi kommer ikke udenom, at der bør stilles grundlæggende krav og også mulighed for sanktioner overfor de unge som ikke kan finde ud af at opføre sig ordenligt. Grov vold skal straffes - også hvis en voldsmand er under 15.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke gøre det hurtigere end økonomi og infrastruktur kan følge med til. Ydermere så viser forskningen at en el-bil skal køre ufatteligt mange kilometer før end den "overhaler" en alm. bil i det grønne regnskab.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med at skrue op for afgifterne overfor de producerende virksomheder i Danmark. De skal kunne konkurrere på de internationale markeder.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er igennem de senere år blevet langt bedre til det, men der kan sagtes gøres mere. Så vi skal fortsætte indsatsen.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere DK og mindre EU. Formynderi og skæve regler fra EU ødelægger reelt medlemslandendes ret til selv at prioritere.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis. Grænsekontrol virker!

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men de skal ikke kunne ankomme til en lejr i hjemlandet og søge om dansk asyl fra stedet. Lejrene skal oprettes for at vi kan sende dem hjem dertil.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke være rimeligt at påstå så firkantet. Der er givet vis meget som kan gøres bedre og mere omkostningseffektivt. Den vej skal vi også gå, så vi får fjerne unødige omkostninger og unødigt besværlige arbejdsgange.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er ikke den ubetinget lykkelige vej til mere service for pengene. Vi siger ja til konkurrence udsættelse, men ofte vil netop en konkurrence udsættelse vise at opgaven løses godt og prismæssigt fornuftigt i dag.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange jobs vil givet kunne skæres væk uden at kernevelfærden som sådan udhules. men vi skal også huske at udvikle os og uddanne flere og flere til jobområder hvor der er mulighed for ansættelse.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt et sprøjtemiddel er lovlig at benytte, giver det god mening at lade jordbrugerne benytte dem. Men de godkendte sprøjtemidler skal naturligvis igennem en omfattende testperiode og vi skal løbende foretage miljøkontrol af grundvandsforhold mv. Det gør man også i dag.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er gældende lovgivning, at man kan tvangsflytte familier eksempelvis efter gentagende grov kriminalitet, hærværk og chikane. Så det skal man naturligvis kunne gøre. Boligforeninger benytter sig også af muligheden, netop fordi det er bedst at tage skyldige hensyn til områdets mange andre beboere som ønsker at bo i sikre og trygge omgivelser.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt i gang og har i efteråret 2018 indviet den første strækning imellem Aarhus og Skanderborg. Flere initiativer er på finansloven til projektering af den samlede strækning fra Randers til Vejle. MEN tilvalg og prioritering af E45 er jo ikke et fravalg af den regionale kollektive trafik. Det skal ses som en samlet trafik og pendler indsats!

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1263 Dansk Folkeparti in total 4379
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1456 Dansk Folkeparti in total 4294

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Der skal være blinkende neon lygter på den borgernære velfærd i Hedensted Kommune. DF vil arbejde intenst og målrettet for forbedrede vilkår i ældreplejen, handicapområdet, folkeskolen og ikke mindst den kommunale dagpleje.

Vi skal fortsat udvikle kommunen decentralt og med stor respekt for de enkelte lokal- og bysamfund. Vi lukker ikke folkeskoler, men derimod forbedre de lokale busruter og vedligeholde bedre på asfaltveje og fortove. Vi vil fortsat udbygge antallet af cykelstier.

Kommunen skal indføre en minimumsstandard for tilrejsende migranter. Tolkeudgifterne er eksploderet og det skal stoppes med skarpe krav og færre bevillinger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør tilbyde overvægtige gratis motion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en opgave for det enkelte menneske, selv at tilrettelægge og betale for idræt og motion. Kommunen må godt rådgive og formidle bredt, men betalingen bør man selv stå for. Hvorfor skal naboen betale?

2 Det er fornuftigt at kæmpe for en udvidelse af motorvej E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Presset på det østjyske og midtjyske motorvejsnet er stærkt stigende Det 3' spor er ubetinget en af de største nødvendigheds-investeringer. For Hedensted Kommune, som pendlerkommune, er det især vigtigt for at tiltrække og fastholde kommunen som en god bosætningskommune.

3 Kommunens plan om at svække kravene til dokumentation og registrering bl.a. på plejeområdet betyder forringet retssikkerhed for de ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens ansatte bruger meget tid på registrering og dokumentation. Det vil de også gøre fremadrettet, men vi vil gerne konvertere administrationstimer til ansigt-til-ansigts timer, med fokus på borgernær velfærd. Vi har set eksempler på dobbelt registrering og unødig detailregistrering. Derfor giver det god mening at gennemgå procedurer og tilpasse, gerne ved hjælp af nye administreringsværktøjer. Samlet set er målet at få flere servicetimer for de samme økonomiske ressurser.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De to opgaver skal efter vores opfattelse gå hånd i hånd. Vi kan ikke bruge alle midler på det ene område og stoppe investeringer på det andet. Vi har i Hedensted Kommune private biler fordi det er nødvendigt når vi består af så mange byer og landområder. Kommunens borgere arbejder ofte udenfor kommunegrænserne. Ligeledes skal de regionale og lokale busruter sikres rimelige driftsvilkår. Her må Region Midt holdes til ilden set i forhold til de regionale ruter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede i dag godt med hvad angår kildesortering mv. Men det skal naturligvis udnyttes såfremt der er forbedrede løsningsmodeller end de som vi benytter i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Hedensted Kommune sikrede vi i forrige budget, at det er tilskud til "gratis haltimer". Vores kommune ligger i top i antal boldbaner, idrætshaller mv. i forhold til antallet af indbyggere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det har vi masser af frivillige og entreprenante personer, virksomheder og foreninger som er langt bedre til. Jeg afviser ikke kommunal medfinansiering af enkelte arrangementer og underskudsgaranti i visse tilfælde. Men overordnet set skal der ikke tilføres flere kommunale midler til området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil jo være nemt at sige ja, men pengene skal også findes i den virkelige verden og det vil vi i DF ikke ved at spare på "normalområdet". Tværtimod det vigtigt at vi sikrer kvaliteten i opgaverne. Herunder at resurser bruges så effektivt og målrettet som muligt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

75% ender udenfor arbejdsmarkedet eller i støttet beskæftigelse, hvis man ser på landet som helhed. Hedensted er det dog bedre en landsgennemsnittet. Men indvandring af migranter fra Afrika og asien er samlet set en stor underskuds-forretning.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke imod private aktører i ældreplejen, men vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten i opgaven. Konkurrence udsættelse kan være sundt nok og med til at få belyst om vi får nok for pengene.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man ikke binde op på, at tage midlerne fra andre sundhedsområder. Forbedringerne skal naturligvis finansieres ud fra det samlede kommunale budget.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er enkelte klasser hvor vi når op på maksimum antallet af elever i klassen. Men gennemsnittet i Hedensted Kommune syntes jeg er ok. Vi skal sikre at der som i dag fortsat følger flere resurser med til de store klasser og færre til klasser med relativ få elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det syntes jeg er et underligt spørgsmål.... Mange bliver ledige, men årsagerne kan jo være meget forskelligartet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget gerne, men det skal kunne finansieres krone for krone, uden at gå ud over det nuværende serviceniveau den borgernære velfærd, herunder folkeskoler, dagpasning, ældreomsorg og Hedensted Kommunes strategi som værende en decentral orienteret kommune som understøtter de enkelte bysamfund og lokalområder i kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi laver anlægsbudgetter 4 år frem hvert år og jeg syntes der er stor forståelse i byrådet af, at vi ikke skal glemme kommunens borgere som bor udenfor bygrænserne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er heldigvis ikke her som kommunen har et efterslæb. SSP skal virke og det gør det også i vores kommune. Naturligvis vil man kunne finde eksempler hvor en ung ikke får den optimale støtte. Men det er ikke altid et spørgsmål om flere resurser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes det er forkert at sætte det op på den måde. DF støtter langt flere cykelstier, men hvor midlerne skal findes er en overordnet opgave i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg elsker flot og uberørt natur, men kommunen er ikke et naturmuseum. Naturligvis skal vi ikke ødelægge og spolere naturen, men vi skal også give plads til lokale udvikling og fastholdelse af virksomheder og andre initiativrige.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frivillige og entreprenante personer, virksomheder og foreninger er velkommen til at komme med ideer og projekter . Jeg afviser ikke kommunal medfinansiering af enkelte arrangementer og underskudsgaranti i visse tilfælde. Men overordnet set skal der ikke tilføres flere kommunale midler til området.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger nok opgaven i dag.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bestemt nej. Vi har brugt rigeligt og gør det desværre fortsat... Derimod skal vi stille flere krav til de tilrejsende migranter fra afrika og asien og lukke pengekassen så meget som muligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje modtager man fordi man har et plejebehov. Det skal man ikke betale for.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet må være at vi normeringsmæssigt ligger bedre end Horsens og Vejle. dag ligger Hedensted Kommune midt imellem.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en opgave som vi i dag har stor opmærksomhed på. Hedensted Kommune viser sig i erhvervsmålinger om værende en rigtig god kommune hvad angår rammebetingelser for virksomheder og deres ansatte. Det er ikke en sovepude, men vi gør det godt med de nuværende økonomiske rammer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil da være dejligt, men det skal også finansieres. DF forhandler gerne men jeg tror det bliver langt ude i fremtiden at grundskylden kan sænkes.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Viceborgmester Hedensted Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Hedensted Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Bestyrelsesformand, Hedensted Spildevand A/S Dansk Folkeparti

2005 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2005 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti
Vækstordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Erhvervsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1986 - 1989

HH, Højere handelseksamen Horsens Handelsskole

Erhvervserfaring

1999 - 2005

Projekt-speditør Flextek A/S, Hedensted

1997 - 1999

Logistikchef Vesterlund Bageri A/S, Give

1995 - 1997

Lager- & transportchef Kelsen International Bakery A/S, Nørre-Snede

1992 - 1995

Transportansvarlig Højbjerg Maskinfabrik A/S, Aarhus

1990 - 1992

Speditør DFDS A/S, Horsens
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Viceborgmester Hedensted Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Hedensted Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Bestyrelsesformand, Hedensted Spildevand A/S Dansk Folkeparti

2005 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2005 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti
Vækstordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Erhvervsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1986 - 1989

HH, Højere handelseksamen Horsens Handelsskole

Erhvervserfaring

1999 - 2005

Projekt-speditør Flextek A/S, Hedensted

1997 - 1999

Logistikchef Vesterlund Bageri A/S, Give

1995 - 1997

Lager- & transportchef Kelsen International Bakery A/S, Nørre-Snede

1992 - 1995

Transportansvarlig Højbjerg Maskinfabrik A/S, Aarhus

1990 - 1992

Speditør DFDS A/S, Horsens

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik