PERSONPROFIL

Henning Hyllested

Enhedslisten

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 28. februar 1954 i Esbjerg Gift Bor i Esbjerg Kommune

Ø

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • EU
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Social dumping skal bekæmpes. På byggepladser og hoteller, i landbruget og på landevejen. Den uhyrlige sag med de filippinske chauffører viser, at der altid er grådige og afstumpede arbejdsgivere, der i jagten på billig arbejdskraft er parate til hvad som helst.
Den frie bevægelighed af arbejdskraft er problemet. Det skal ikke være muligt at tage arbejde i Danmark, uden at det sker til danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal der gøres op med EU's indre marked på dette område.

Folkepensionsalderen er på vej i vejret. I 2020 forhøjes den til 67 år. For de, som er 18 år i dag, bliver den 73 år og 6 måneder. Det skal stoppes! Det bliver en opgave, at få Socialdemokratiet og DF til at forlade forliget om den stigende pensionsalder, så vi bevarer den på det nuværende.
Enhedslisten har samtidig lavet et udspil om tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, der skal genoprette den ødelagte efterløn. "Godt seniorliv til alle" hedder det. Det kan findes på Enhedslistens hjemmeside.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private aktører lukrerer først og fremmest på, at det offentlige sundhedsvæsen er blevet udsat for nedskæringer gennem årtier. Danmark har et af verdens mest effektive sundhedsvæsner (og billige). Som samtidig påtager det sig forsknings- og uddannelsesindsatsen. Og kæmper en ulige kamp mod ideologiske politikere, der giver fanden i den lige og gratis adgang til sundhedsydelser, når det kommer til stykket.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ingen grænser. Man skal som dansk statsborger kunne bo og leve i Danmark sammen med den, man nu engang er blevet forelsket i. Selvfølgelig skal vi undgå pro forma ægteskaber, men reglerne lige nu er for stramme. De splitter familier og forhindrer, at mennesker, der elsker hinanden, kan leve sammen

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sikkert nogle få, men det er spin at gøre det til et problem. Det sker kun med den hensigt at forringe dagpenge og kontanthjælp og andre velfærdsydelser.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om enten eller. Flere ressourcer til ældreplejen behøver ikke betyde færre ressourcer til daginstitutioner, sundhedssektor, skoler mm. Der er brug for et generelt løft. De sidste årtiers mange skattelettelser til de mest velbjergede kunne anvendes bedre på velfærd. Ødelæggelsen af skattevæsnet, som skiftende regeringer har gennemført med åbne øjne, har samtidig betydet, at milliarderne er fosset ud af statskassen. Der er penge nok!

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen stiger og stiger. Hvis Du begynder på arbejdsmarkedet i dag som 18-årig, skal Du arbejde til Du bliver 73,5 år! Det rammer især dem med de hårdeste jobs og de korteste uddannelser. Samtidig er der alt for mange ældre, der ikke får den hjælp og omsorg, de har brug for. Det handler om at sikre alle en værdig alderdom. Vi skal kunne går fra, før vi er nedslidte, og der skal være en ordentlig ældrepleje, når det kommer der til.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen bør revideres kraftigt. Der er for mange uretfærdigheder i den nuværende system, og det er en kendsgerning, at en række udkantskommuner har problemer med økonomien og svært ved at opretholde et rimeligt velfærdsniveau.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har i mange år kæmpet for at sænke eller helt fjerne momsen på sunde, økologiske fødevarer. Så alle får mulighed for at købe dem. Vi kan sagtens være med til at forhøje momsen på skadelige produkter, men ikke på basale fødevarer.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten støtter de nuværende aldersgrænser. Men desværre brydes de i stor stil. Derfor ønsker vi bedre kontrol med, om butikkerne overholder loven, og skrappere sanktioner, hvis de ikke gør.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere målrettet støtte til udsatte og trængte familier

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er dog en undtagelse for virksomheder, der forbryder sig mod lovgivningen. Det gælder f.eks. i forbindelse med snyd og bedrag med skat, moms, arbejdsmiljø og løn i forbindelse med social dumping. Og det gælder den svindel, som virksomheder (banker) har gjort sig skyldig i forbindelse med bl.a. hvidvask og udbetaling af aktie-refusioner

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har faktisk en utrolig effektiv offentlig sektor. Det er en af grundene til, at Danmark scorer højt i internationale målinger på, hvor virksomheder gerne vil investere. Men i velfærdssektoren er der efterhånden skåret så meget ned, at der mangler hænder. De ansatte knokler for at få enderne til at nå sammen. Men der er også bureaukratiske regler og voldsomme dokumentationskrav, som tager tid fra børnene, de ældre eller patienterne. det skal der ryddes op i

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er givetvis nogle. Men at der skulle være mange, kan jeg ikke se. Udsagnet dækker over et forsøg på skære den offentlige sektor ned til sokkeholderne via omprioritering og andre nedskæringer.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Enhedslisten

2014 - nu

Turismeordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2011 - nu

Transportordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - 2018

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2003 - 2012

Bestyrelsesmedlem Havnearbejdernes Landsklub

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem 3F Esbjerg Transport

Erhvervserfaring

1981 - 2011

Havnearbejder Esbjerg Havn

1980 - 1980

Fabriksarbejder Esbjerg

1978 - 1980

Rejsesekretær Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund

1973 - 1978

Fabriksarbejder Esbjerg
Ø

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Enhedslisten

2014 - nu

Turismeordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2011 - nu

Transportordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Enhedslisten

2011 - 2018

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2003 - 2012

Bestyrelsesmedlem Havnearbejdernes Landsklub

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem 3F Esbjerg Transport

Erhvervserfaring

1981 - 2011

Havnearbejder Esbjerg Havn

1980 - 1980

Fabriksarbejder Esbjerg

1978 - 1980

Rejsesekretær Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund

1973 - 1978

Fabriksarbejder Esbjerg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik