PERSONPROFIL

Henny Fiskbæk Jensen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Esbjerg Kommune

A

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

1. Bekæmpelse af social dumping. Der skal være en reel risiko for at blive opdaget, hvis man svindler med løn, skat og arbejdsmiljø. Danske virksomheder og medarbejdere skal ikke udsættes for unfair konkurrence og løndumping fra udenlandske virksomheder.
2. Danmark har ikke brug for flere reformer, eller højere pensionsalder. Vi har brug for arbejdspladser til de ledige og de der ikke længere kan yde 100%. Som formand for HK Privat Sydjylland ser jeg dagligt mennesker, der rammes hård og brutalt når de falder ud af dagpengesystemet eller bliver syge efter et langt arbejdsliv. Der skal være mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
3. Danmarks fremtid er afhængig af kloge hoveder og smarte hænder. I fremtiden bliver uddannelse en forudsætning for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, for langt flere skal sadle om i løbet af et arbejdsliv. Jeg vil kæmpe for gode rammer og lige muligheder til alle uanset bopæl, økonomi og tidligere uddannelsesbaggrund.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ekstra bevilling har betydet at den danske statskasse har scoret 631 millioner kroner på tre og et halvt år på at kontrollere især østarbejdere i Danmark for skattesnyd og momssvindel. Det viser den nyeste opgørelse fra Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet om indsatsen mod social dumping. Denne bevilling udløber i 2020.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være i stand til at håndterer de mange flygtninge og familiesammenførte der kommer til Danmark. Der skal være et loft over, hvor mange vi kan tage imod, så vi sikre, at de der er kommet hertil bliver uddannet, får arbejde og bidrager til vores fællesskab og den danske velfærdsmodel. Lægehjælp, skolegang og ældrepleje er for alle, men f.eks. børnepenge og pension der skal optjeningsprincippet gælde. Skolegang og uddannelse sikre at de kan være med til at genopbygge deres land efter krigen

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen er herre over kærlighed. Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at ægtefæller skal leve adskilt, i hver sit land og slet ikke hvis der er børn involveret.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overskuddet til at finde arbejde forsvinder, når sikkerhedsnettet ikke er der længere, og man hver eneste dag skal kæmpe for at få hverdagen til at hænge sammen.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I mit efterhånden lange arbejdsliv, har jeg mødt flere mennesker der kæmpede for at finde et arbejde, for at blive fri for de offentlige ydelser, end der kæmpede for at blive fri for at arbejde for at få offentlige ydelser.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange eksempler fra dagligdagen ude på folkeskolerne, der viser mistrivsel både blandt elever og lærere.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sidste tids afsløringer af virksomheder der snyder i skat, banker der hvidvasker penge, borgere og forretningsdrivende der forgæves ringer efter politiet og forældre der hellere vil gå på nedsat tid end afleverer børn i underbemandede institutioner, så kan det kun være en økonomisk gevinst at investerer i det offentlige.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med ca. 65 milioner mennesker på flugt, fra fattigdom og klimaforandringer, er det bydende nødvendigt at både Danmark og det internationale samfund finder en løsning. Hvis ulandsbistanden sænkes betyder det blot flere klima- og fattigdomsflygtninge, det vil øge presset på grænserne til Europa.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil animere dem til at udvikle teknologiske løsninger, og det vil gavne miljøet. Samme princip der gennem mange år er brugt over for de ledige, for at tilskynde dem til at finde arbejde.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der oprettes modtagecentre udenfor Europa, kan behandlingen af asyl ske i et modtagecenter i stedet for i Danmark, eller et af de andre europæiske lande. Det betyder at det ikke længere er en lukrativ forretning at smugle mennesker over Middelhavet. Flygtninge der kan få asyl bliver flyttet til en FN lejr, og derfra fordelt via en kvoteordning til bl.a. Danmark, og migranterne sendes hjem.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede gået ud over kernevelfærden. Se hellere på om de mange udliciteringer af offentlige velfærdsopgaver ikke æder hele gevinsten i form af kontrolforanstaltninger og endeløse beskrivelser af udbuddene.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange dårlige eksempler på private virksomheder i f.eks. hjemmeplejen der går konkurs, hvorefter de ældre står uden hjælp med øjeblikkelig virkning. Kommunerne står tilbage med sorteper og skal med dags varsel finde personale til at varetage opgaven. De konkursramte lønmodtagere får ikke løn for det arbejde der er udført, og der mangler måske både indbetaling af skat og moms.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er spild af skattekroner. Hvad hjælper et hegn, hvor der er huller til jernbaner, veje og vandløb. Den største fare er dyretransporter der har været i lande med smitte. Mange lastbiler er ikke gjort rene inden de kører ind i Danmark. Brug pengene til kontrol af dem.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor en kortsigtet løsning, der kan blive mere omkostningstung i længden, fordi de ødelægge vores helbred, natur og miljø. Der skal være jordkabler, hvis det på nogen måde er teknisk mulig.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil hjælpe dagligvareforretningerne i Danmark mere, hvis vi havde differentieret moms, så sunde fødevarer var billigere, og man skulle betale pant på dåserne i grænsekioskerne. Desuden betragter mange turen til grænsen som en udflugt, og ser ikke på den reelle samlede pris for varer købt i Tyskland inkl. brændstof og slitage af bil.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Uddannelse

2016 - nu

Akademiuddannelse Ledelse, IBA Erhvervsakademi Kolding

1981 - 1983

Faglært Speditør, N.E. Kock, Padborg

1972 - 1974

Faglært Koge-, smørrebrødsjomfru, Hotel Dania,Silkeborg

Erhvervserfaring

2012 - nu

Afdelingssektorformand HK Sydjylland

2003 - 2012

Faglig konsulent HK Privat Sydjylland

2002 - 2003

Etnisk konsulent AF Haderselv

2002 - 2002

Organisationsrådgiver Mellemfolkeligt Samvirke

1983 - 1999

Speditør Transportvirksomheder

1974 - 1980

Koge-, smørrebrødsjomfru Hoteller
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Uddannelse

2016 - nu

Akademiuddannelse Ledelse, IBA Erhvervsakademi Kolding

1981 - 1983

Faglært Speditør, N.E. Kock, Padborg

1972 - 1974

Faglært Koge-, smørrebrødsjomfru, Hotel Dania,Silkeborg

Erhvervserfaring

2012 - nu

Afdelingssektorformand HK Sydjylland

2003 - 2012

Faglig konsulent HK Privat Sydjylland

2002 - 2003

Etnisk konsulent AF Haderselv

2002 - 2002

Organisationsrådgiver Mellemfolkeligt Samvirke

1983 - 1999

Speditør Transportvirksomheder

1974 - 1980

Koge-, smørrebrødsjomfru Hoteller

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik