PERSONPROFIL

Henrik Dahl

Liberal Alliance

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 20. februar 1960 i Vejlby-Risskov Bor i Esbjerg Kommune

I

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Bureaukrati

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark!

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Liberal Alliance har ikke aktuelle planer om at ændre på dagpengeperiode eller genoptjeningsperiode.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det inden for internationale konventioner kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Der er områder af den danske udlændingepolitik, hvor der er grund til at stramme op. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er en meget stor økonomisk belastning for det danske samfund. Det er afgørende at få nedbragt denne omkostning, og det sker bl.a. gennem selvforsørgelse. Omvendt er der områder af den danske udlændingepolitik, der kan ændres, så det bliver lettere for virksomheder at ansætte den arbejdskraft de har brug for.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt, og Liberal Alliance vil derfor skærpe reglerne yderligere ved at reducere kontanthjælpsloftet.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, men det kan det ikke altid i dag. Der er desværre en alt for stor gruppe danskere, der har svag tilskyndelse til at arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er optagede at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge uligheden i indkomster, men alle vil få en højere levestandard. Liberal Alliance finder det derfor ikke meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed, så længe levestandarden stiger. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at være realistiske og sige, at alle børn skal kunne være i skolen, men det er ikke alle børn, der nødvendigvis kan sidde sammen ude i klasselokalet. Inklusionen i skolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige problemer.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har altid været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år kommer der mange flere ældre, og der kan være behov for at omprioritere ressourcerne. I Liberal Alliance er vi opmærksomme på det stigende antal borgere, der trækker på det offentlige forbrug. Vi har derfor i vores økonomiske plan, foruden et stærkt fokus på at effektivisere den offentlige sektor, afsat midler til at følge det demografiske træk, så der faktisk er afsat ressourcer til, at de mange flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er tilhængere af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet, så vi sikrer maksimal mangfoldighed og så bredt et udbud som muligt til gavn for brugerne.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler nu topskat. Det er altså ikke blot en skat for de personer, der har skyhøje lønninger. Topskatten er i realiteten blot er en særskat på flid og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Liberal Alliance mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og tanker om højere afgifter er ikke noget vi støtter.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug, og Liberal Alliance mener ikke det skal være højere. I stedet, at man bør fokusere på at sænke skatter og afgifter for borgere og virksomheder for at styrke økonomien.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Danmark har et skattetryk på ca. 46 pct. af BNP. Det er blandt de absolut højeste skattetryk i verden. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, så der gives mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Vi har siden folketingsvalget i 2015 lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., men det danske skattetryk er stadig for højt. Det besværliggør danskernes liv, og det indsnævrer børnefamiliernes økonomiske handlerum.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at ansvaret for børn og unges alkoholforbrug påhviler forældrene og ikke staten, og derfor har Liberal Alliance ikke planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, og der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Liberal Alliance vil derfor nedsætte skatten for alle.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I lyset af et stigende trusselsniveau i Europa, hvor udenlandske stater blander sig i demokratiske valg, hvor udenlandske stater planlægger og udfører attentater på europæisk jord og hvor Rusland har en stadigt mere aggressiv fremfærd, er der behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation, og derfor har vi forstærket os med forsvarsforliget, der over de kommende år opgraderer det danske forsvar.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man helt bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede i dag alt for meget i skatter og afgifter. Afgifterne skal derfor ikke sættes op. De skal sættes ned.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør stå den enkelte dansker frit for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag – men at kalde det en vigtig politisk opgave vil være en overdrivelse. Det bør i vid udstrækning være op til den enkelte forbruger.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor har imidlertid med tiden vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er potentialet endnu højere, da der også er mulighed for løbende innovation og forbedringer.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler i forvejen nogle af verdens højeste energipriser, og regningen for at nedgrave kablerne ender kun et sted - hos forbrugeren.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler mere end rigeligt i skatter og afgifter. Afgifterne skal sættes ned.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - nu

Undervisningsordfører Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - nu

Ordfører for afbureaukratisering Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Næstformand for Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Udenrigsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

1993 - 1994

Næstformand Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark

1997 - 2000

Medlem BioTIK-gruppen i Erhvervsministeriet

1998 - 2001

Medlem Nyt Europas arbejdsudvalg

2000 - 2003

Medlem Anti Doping Danmarks oplysningsudvalg

2011 - 2012

Medlem Værdikommissionen

Uddannelse

1990 - 1993

Ph.d Copenhagen Business School

1985 - 1986

MA Communications, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

1987 - 1988

MA Communications, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

1980 - 1987

Cand.scient.soc. Sociology, Københavns Universitet

1978 - 1980

Sprogofficer Russisk, København

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Foredragsholder og forfatter København

2009 - 2014

Anmelder Weekendavisen

2008 - 2009

Udviklingschef Niras A/S, Allerød

2004 - 2005

Studievært DR P1, København

2003 - 2008

Adjungeret professor Copenhagen Business School

1999 - 2008

Medindehaver Explora A/S, København

1994 - 1998

Forskningschef AC Nielsen AIM, København

1993 - 1994

Adjunkt Roskilde Universitetscenter

1990 - 1993

Adjunktvikar Copenhagen Business School

1988 - 1990

Medieforsker DR - Danmarks Radio
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - nu

Undervisningsordfører Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - nu

Ordfører for afbureaukratisering Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Uddannelses- og forskningsordfører Folketinget, Liberal Alliance

2015 - nu

Næstformand for Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Udenrigsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

1993 - 1994

Næstformand Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark

1997 - 2000

Medlem BioTIK-gruppen i Erhvervsministeriet

1998 - 2001

Medlem Nyt Europas arbejdsudvalg

2000 - 2003

Medlem Anti Doping Danmarks oplysningsudvalg

2011 - 2012

Medlem Værdikommissionen

Uddannelse

1990 - 1993

Ph.d Copenhagen Business School

1985 - 1986

MA Communications, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

1987 - 1988

MA Communications, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

1980 - 1987

Cand.scient.soc. Sociology, Københavns Universitet

1978 - 1980

Sprogofficer Russisk, København

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Foredragsholder og forfatter København

2009 - 2014

Anmelder Weekendavisen

2008 - 2009

Udviklingschef Niras A/S, Allerød

2004 - 2005

Studievært DR P1, København

2003 - 2008

Adjungeret professor Copenhagen Business School

1999 - 2008

Medindehaver Explora A/S, København

1994 - 1998

Forskningschef AC Nielsen AIM, København

1993 - 1994

Adjunkt Roskilde Universitetscenter

1990 - 1993

Adjunktvikar Copenhagen Business School

1988 - 1990

Medieforsker DR - Danmarks Radio

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik