PERSONPROFIL

Henrik Dam Kristensen

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 31. januar 1957 i Vorbasse Gift Bor i Billund Kommune

A

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller endnu en gang op til Folketinget, først og fremmest fordi jeg gerne vil være med til, at Danmark også i fremtiden, skal være et stærk velfærdssamfund, hvor vi tager os af hinanden og giver vores unge gode muligheder for en uddannelse og et godt og trygt liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet ønsker tryghed om dagpengesystemet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil ikke acceptere social dumping. Arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der bliver flere børn og ældre, skal der følge personale med, ellers bliver velfærden dårligere. Vi ser et pres på bl.a. sundhedssektoren, derfor ønsker vi også flere sygeplejersker ansat.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sundhedsområdet skal man være meget varsom med at konkurrere.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have den behandling, der passer til sygdommen. Jeg er godt tilfreds med, at vi har et prioriteringsråd, der træffer beslutning om anvendelse af ny medicin.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark. Nej tak til øget brugerbetaling.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet for nytilkomne har betydning for integration.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil hjælpe flere og mere, derfor vores forslag om hjælp i nærområderne. Vi skal føre en politik, så der ikke kommer flere til Danmark end vi evner at integrere. Integrationen fungerer ikke godt nok i dag og presset på Europa vil vokse.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uholdbart, når kriminelle udviste ikke kan blive hjemsendt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er altid et mål. Danmark er et af de mest lige samfund i verden, det skal vi blive ved med at være. Børn skal have samme muligheder, uanset hvilken familie de kommer fra.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde - og det kan det også for langt de fleste.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er særligt bekymret for børnefamilier. Socialdemokratiet vil nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende ydelsessystem. Indtil det arbejde er færdig, vil vi sikre en børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet er åbne over for at se på, om skoledagen er blevet for lang. Det er vigtigt, vi har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes nye løsninger til at løse problemet med inklusion. Det skylder vi både børnene og forældrene.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af vores børn og unge føler sig presset. Mistrivsel skyldes ikke en enkelt faktor, men præstationskulturen er en del af forklaringen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil prioritere ældreområdet, men det behøver ikke at gå ud over andre områder. Valget er mellem velfærd og skattelettelser. Jeg vælger velfærd.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vore ældre medborgere skal behandles ordentligt. De har medvirket til at bygge vores velfærdssamfund.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionsalder skal ikke hæves yderligere. Vi kan godt, hvis der er vilje, løbende investere i god ældrepleje.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momssatser er ikke den bedste måde til at fremme et bestemt forbrug.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at tilføre flere midler, ikke bare at omfordele, så vi løfter den kommunale velfærd. Vi ønsker et Danmark i balance.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal ikke sænkes.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere velfærdssamfundet. Derfor vil vi investere i velfærd frem for skattelettelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnet set er det et fornuftigt niveau i dag. For Socialdemokratiet er det vigtigt at fastholde og skabe arbejdspladser. Vi vil gerne sætte ind med målrettede initiativer i nye teknologier.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Lønnen i Danmark bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets partner, det er et godt system, som har tjent Danmark godt i mange år.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, de regler vi har i dag, er gode nok.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte børn og deres familier skal hjælpes. Derfor har Socialdemokratiet foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med udsatte børn. Børnechecken er indkomstafhængig - så de dårligst stillede børn får højere beløb end de mest velstillede.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, vi prioriterer daginstitutioner og skoler.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal ikke sænkes, men målrettes mere til nærområder.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig med samarbejde både i EU og NATO, og det gør og kan vi også, selvom vi har forbehold på forsvarsområdet. Socialdemokratiet støtter ikke en folkeafstemning i den kommende valgperiode.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke i orden, den måde Rusland har opført sig på de seneste år. Det er nødvendigt med en kontant linje overfor Ruslund, den skal vi fastholde sammen med vore partnere i NATO og EU.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker bedre resocialisering, men de, der har begået en lovovertrædelse, skal straffes.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal slås hårdt ned på voldskriminalitet, og jeg er villig til at se på skærpelse af straffen for vold.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger for mange ressourcer i dag. Øget genbrug er en af løsningerne.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet ønsker mange flere grønne biler. Vi har foreslået en række tiltag, så vi i 2030 kan have et mål om minimum 500.000 grønne biler.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at sætte gang i den grønne omstilling. Det er ikke mindst Socialdemokratiets indsat, der har medvirket til, at Danmark er førende i vindenergi. Vi har ambition om endnu mere grøn omstilling, men der er også en balance mellem konkurrenceevne og grønne afgifter.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som situationen er i dag, er grænsekontrol nødvendigt. Og det vil det være, til EU får styr på de ydre grænser.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få kontrol med tilstrømningen skal Danmark - gerne sammen med andre EU lande - oprette modtagecentre uden for Europa.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er med til at løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke selv kan løse.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder er konkurrence fint, men ikke altid, når det gælder kernevelfærd. Vi har set grelle eksempler på, at det er gået galt, f.eks. inden for ældreområdet. Det er op til kommunerne at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentligt ansatte gør hver dag en kæmpe indsats. Der hvor der er problemer med bureaukrati, bør det langt hen ad vejen løses med at give de ansatte frihed og tillid.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid fjerne unødigt bureaukrati. Det frigør også kræfter til at løse kernevelfærd.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at få bekæmpet det negative, der er i ghettoer. En for dårlig indsats i mange år har kostet, ikke mindst nogle af de unge, dyrt.

44 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne skal garanteres rent drikkevand. Derfor vil vi indføre et nationalt forbud mod anvendelse af pesticider i de områder, hvor der indvindes drikkevand.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den største trafikale udfordring der er i Østjylland, derfor haster det med udvidelsen. Socialdemokratiet vil afsætte penge til det. Også kollektiv trafik er vigtig.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingets Formand Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Beskæftigelsesminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2013

Transportminister Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2004 - 2006

Medlem af Europa-Parlamentet Folketinget, Socialdemokratiet

2000 - 2001

Socialminister Folketinget, Socialdemokratiet

1996 - 2000

Fødevareminister Folketinget, Socialdemokratiet

1994 - 1996

Landbrugs- og Fiskeriminister Folketinget, Socialdemokratiet

1990 - 2004

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Socialdemokratiet
1. næstformand af Folketingets Præsidium Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

1988 - 1990

Skoleleder AOF Grindsted

1986 - 1988

Dansk Flygtningehjælp, Grindsted

1978 - 1986

Landpostbud Vorbasse
A

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingets Formand Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Beskæftigelsesminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2013

Transportminister Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2004 - 2006

Medlem af Europa-Parlamentet Folketinget, Socialdemokratiet

2000 - 2001

Socialminister Folketinget, Socialdemokratiet

1996 - 2000

Fødevareminister Folketinget, Socialdemokratiet

1994 - 1996

Landbrugs- og Fiskeriminister Folketinget, Socialdemokratiet

1990 - 2004

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Socialdemokratiet
1. næstformand af Folketingets Præsidium Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

1988 - 1990

Skoleleder AOF Grindsted

1986 - 1988

Dansk Flygtningehjælp, Grindsted

1978 - 1986

Landpostbud Vorbasse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik