PERSONPROFIL

Henrik Thermansen Møller

Kristendemokraterne

Spidskandidat i Fredericia
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 20. juni 1968 i Fredericia Gift 1 barn

K

Henrik Thermansen Møller var i år 2017 kandidat for Kristendemokraterne til kommunalvalget i Fredericia kommune og for partiet i Region Syddanmark. Henrik Thermansen Møller blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Henrik T. Møller har bl.a. arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende og fotograf. Til daglig beskæftiger han sig som taxachauffør hos Fredericia Taxa. Privat er han bosat i Bredstrup.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 46 Kristendemokraterne in total 86

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på at der skal være.:

Gratis transport når misbrugerne skal afhente deres Metadon. Hvis misbrugeren ikke selv er i stand til at hente metadonen, skal metadonen leveres direkte til deres adresse.

Gratis kørsel til afhentning af receptpligtig medicin, når patienter bliver udskrevet, eller hvis enlige har svært ved at afhente medicinen.

Automatisk bevilling af kørestols rampe når brugeren skal sidde i stolen i mere end 3 måneder, eller hvis hældningen på en midlertidig flytbar rampe overstiger 5 grader.

Gratis transport til og fra sygehus eller plejecenter, hvis ens ægtefælle eller samlever er indlagt i mere end 5 dage. Dette gælder dog kun, hvis man er på en overførselsindkomst.

Hospice på øverste etage af det gamle Fredericia Sygehus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men først skal skyldspørgsmålet være 100% afgjort. Viser det sig at Dangødning har overtrådt deres tilladelse, så bør Dangødning også helt klart stilles til ansvar.

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvang er aldrig den rigtige løsning. Når en ældre medborger modsætter sig rehabilitering, ligger der altid en dybere årsag bagved. Rehabilitering fungere kun hvis der er en gensidig respekt, tillid og trykhed. Dette vil ALDRIG kunne opnås ved tvang. Oplysning, vejledning og omsorg er den rigtige vej. Derved opnår kommunen også at langt de fleste ældre gerne vil blive længst muligt i eget. Ofte dækker en modvilje over angst og usikkerhed.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kræver dog at en udflytning af virksomheden er en reel mulighed og at ud flytningen ikke bare medfører at virksomheden går tabt for Fredericia. Fredericia skal ligeledes kunne tilbyde en attraktiv placering et andet. Som udgangspunkt skal vi dog også se på muligheden for at øge sikkerheden på den pågældende virksomhed.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse på en stærk kollektiv trafik. Det skal være let at komme fra punkt A til B, overalt i Fredericia. Der hvor det ikke er økonomisk forsvarligt med busdrift, skal der tilbydes taxakørsel til samme pris som en busbillet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi producerer mere og mere affald. Det er simpelthen afgørende for vores fremtid, at vi bliver bedre til at genanvende vores begrænsede ressourcer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen til et godt liv, indebærer et sundt legeme og en sund sjæl. Idræt er en helt vital del af vores tilværelse. Jeg vil kæmpe for at idrætten bliver bredt tilgængeligt for hver enkelt borger i Fredericia. Det må ALDRIG være økonomien der sætter grænser for borgerens mulighed for idræt og motion.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er vigtigt med store kulturelle begivenheder. Men det bør ikke være kommunen der afgør hvilke kulturelle begivenheder der skal satses på. Et privat nedsat udvalg bør stå for mindst 75% at kommunens kulturelle midler.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia har desværre meget store problemer på området omkring vores socialt udsatte. Der er simpelthen blevet skåret for dybt. Man har ikke længere kun skåret ind til benet. Nej vi er faktisk begyndt at save i benet. Nå vi sørger for ordentlige vilkår for vores socialt udsatte vil vi hurtigt opdage at også den befolkningsgruppe er en værdifuldt del af vores samfund. Alle mennesker har værdi og alle mennesker giver noget værdifuldt til samfundet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores flygtninge er en enorm overset ressource. Vi bliver som samfund styrket og beriget af de velinstegrede flygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være let at svare ja til dette spørgsmål. men samtidig vil det være lige så let at sige nej. Der har desværre været rigtig mange sager hvor de private firmaer har svigtet voldsomt. Men der er også mange eksempler på at de private aktører fungerer langt bedre end det offentlige. Hvis de offentlige aktører får mere spillerum vil de sagtens kunne tilbyde samme høje serviceniveau som de private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal bruge flere penge på genoptræning. En dårlig genoptræning fører typisk til dårlig trivsel, forlænget syge periode og i sidste ende tab af arbejdsevne. Dårlig genoptræning er lig med dårlig forvaltning på det sundhedsfaglige område. Men dette er ikke ensbetydende med at der skal spares andre steder på det sundhedsfaglige område. En styrket genoptræning vil hurtigt vise sig at være en rigtig god forretning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KristenDemokraterne har et helt klart mål. Der skal indfører minimumsnomineringer i alle daginstitutioner. 0-2 årige.: Maks. 3 børn pr voksen. 3-6 årige.: Maks 6 børn pr. voksen. Maks. 28 børn i hver klasse. Er der special børn tilknyttet klasserne skal der som minimum til knyttes en ekstra voksen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er alt for let at blive arbejdsløs i hele landet. Men Fredericia skal arbejde på at bevare de arbejdspladser vi har. Stille krav til alle offentlige anlægsarbejder i området. Alle der arbejder i Fredericia skal garanteres de samme vilkår og den samme løn. Herved hjælper vi til at bibeholde arbejdspladserne på danske hænder.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattelettelser er altid fristende og tillokkende. Men her mener jeg helt klart at varme hænder, bedre omsorg og bedre nomineringer i skolerne er vigtigere en en sænkning af kommuneskatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprettes attraktive vilkår til læger, der etablerer sig i yderområderne. Der skal indfører en realkredit-pakke med særlige vilkår for långivning i yderområderne. Der skal tilbydes fulde IT- og Mobildækning overalt i landet. Vi skal genindføre en stærk kollektiv trafik. I tyndt befolkede områder skal vi genindføre buskørsel med Taxa. Let og kort adgang til børnepasning og skole.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familien er nu engang det bedste fundament i tilværelsen. Det er vigtigt at vi afsætter penge til at hjælpe socialt belastede familier. En kriminel, koster hurtigt langt mere end hvad forebyggende arbejde vil koste. Vi skal til at vise familierne mere tillid og høre langt mere på hvad de har af behov. De fleste familier ved godt hvad der skal til for at styrke familiebåndene.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen kommer det meget an på hvor vi ellers vælger at skære. Men det er desværre meget tydeligt at cyklisterne i Fredericia er et udsat folkefærd. Mange af vores cykelstier er i en sørgelig forfatning. andre cykelstier eksisterer stadig ikke, selvom de er blevet lovet opført gang på gang. Men opprioriteringen af vores cykelstier må ikke gå udover den sikre skolesti, eller renoveringen af fortorvene i Fredericia

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele vores eksistens er afhængig af en velfungerende natur. Hvis vi udstykker vores fælles arv. vil enorme værdier være tabt for evigt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er vigtigt med store kulturelle begivenheder. Men det bør ikke være kommunen der afgør hvilke kulturelle begivenheder der skal satses på. Et privat nedsat udvalg bør stå for mindst 75% at kommunens kulturelle midler.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores socialt udsatte boligområder er desværre en meget overset resurse i vores samfund. Samtidig er det også en kendsgerning at børn fra socialt udsatte boligområder hurtigt kan blive en meget stor økonomisk byrde for samfundet. Og så kan vi som samfund simpelthen ikke tillade os at vores medmennesker skal udsættes for den belastning det er at bo i et dårligt fungerende boligområde. Dette vil resultere i langt mindre bande relateret kriminalitet. og langt færre radikaliserede unge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores flygtninge er en enorm og desværre meget overset resurse i vores samfund. Samtidig er det desværre en kendsgerning at dårligt integrerede flygtninge hurtigt kan blive en meget stor økonomisk byrde for samfundet. En velintegreret person person vil automatisk føle et langt større ansvar for det samfund vedkommende bor i. Dette vil resultere i langt mindre bande relateret kriminalitet. og langt færre radikaliserede unge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt mener jeg at alle mennesker er lige. Alle har samme værdi og samme rettigheder. Men desværre lever vi ikke i et samfund hvor vi kan bruge løs på velfærden. Så der skal også være mulighed for at den ældre kan købe en anden ydelse end den ydelse vi tilbyder samtlige ældre i Fredericia. Men man skal ikke straffes på baggrund af sin økonomiske situation.. Derfor skal alle borgere behandles lige.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal bruge flere penge på vores sindslidende. Det er absolut ikke anstændigt som vi behandler denne befolkningsgruppe. Men det må absolut ikke ske på bekostning af andre dele af vores sundheds område. Pengene skal og kan findes andre steder i budgettet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KristenDemokraterne har et helt klart mål. Der skal indfører minimumsnomineringer i alle daginstitutioner. 0-2 årige.: Maks. 3 børn pr voksen. 3-6 årige.: Maks 6 børn pr. voksen. Maks. 28 børn i hver klasse. Er der special børn tilknyttet klasserne skal der som minimum til knyttes en ekstra voksen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private aktører er en vital del af enhver kommunes eksistensgrundlag og økonomi.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her mener jeg at den meget begrænsede besparelse der vil kunne opnås. vil koste alt for meget på velfærddområdet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 55 Kristendemokraterne in total 4809

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på at der skal være.:

Gratis transport når misbrugerne skal afhente deres Metadon. Hvis misbrugeren ikke selv er i stand til at hente metadonen, skal metadonen leveres direkte til deres adresse.

Gratis kørsel til afhentning af receptpligtig medicin, når patienter bliver udskrevet, eller hvis enlige har svært ved at afhente medicinen.

Automatisk bevilling af kørestols rampe når brugeren skal sidde i stolen i mere end 3 måneder, eller hvis hældningen på en midlertidig flytbar rampe overstiger 5 grader.

Gratis transport til og fra sygehus eller plejecenter, hvis ens ægtefælle eller samlever er indlagt i mere end 5 dage. Dette gælder dog kun, hvis man er på en overførselsindkomst.

Hospice på øverste etage af det gamle Fredericia Sygehus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundheds personale er desværre ofte tvunget til at løbe rigtig stærkt. Dette vil alt andet ligt give mulighed for fejl og misforståelser.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et spørgsmål der ikke umiddelbart vil kunne svares ja eller nej til. Men regionen skal lave sit hjemmearbejde noget bedre inden valget af en samarbejdspartner.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver borger bør stå til ansvar for sine handlinger. Dog skal skyld spørgsmålet være helt afklaret før en evt. erstatningssag.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må aldrig indføres brugerbetaling i Danmark.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må aldrig indføres brugerbetaling i Danmark.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe attraktive vilkår til læger, der etablerer sig i tyndt befolkede områder.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg ikke helt sikker på. Langt de fleste læger på privat hospitalerne er samtidig ansat i det offentlige. Jeg mener derimod at man burde forbyde lægerne at arbejde begge steder. Det vil altid skabe mistillid og utryghed når en hospitals læge, anbefaler en patient at lade sig indlægge på lægens privathospital.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lukningerne har desværre medført en voldsomt øget trafik af patienter. Syge borgere tvinges ud på lange transporter. Miljø omkostningerne er enorme, grundet det store antal patienttransporter. Men de menneskelige omkostninger er desværre endnu større.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er rigtigt mange faktorer der spiller ind. Pris, Kvalitet, sikkerhed, erfaring og ikke mindst garantier for levering af det lovede produkt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt klart at vi skal opprioritere vores akut beredskab i yderområderne. Men dette bør kunne ske uden at det vil gå ud over regionens generelle akut beredskab.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal efterlade planeten i en stand end vi selv har modtaget den.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør som udgangspunkt afskaffe den såkaldte standart Flex kørsel. Det er intet andet en stats finansieret taxakørsel. Pengene der spares skal bruges på at udbygge den kollektive busdrift. I de områder hvor det ikke er rentabel at drive en buslinje, bør der laves en aftale med Taxa omkring driften af den pågældende buslinje.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal som minimum sørge for en let, hurtig og gratis transport til ungdomsuddannelserne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt klart områder hvor regionen er bedre til at løse opgaver. men igen. Det er et spørgsmål som ikke bare vil kunne besvares her og nu

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør samle den psykiatriske behandling under regionerne og nedbringe medicinforbruget ved at give patienter og personale mere tid sammen. Intet menneske bør vente på psykiatrisk rådgivning og hjælp

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette krav skal simpelthen afskaffes

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utroligt fristende at sige ja til dette spørgsmål. Men jeg ved simpelthen ikke om effekten af disse screeninger er stor nok til at retfærdiggøre en udvidelse. Kan vi se en gavnlig effekt så ja.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En privat sundheds forsikring kan være en god ordning. Men en forsikring må aldrig erstatte et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Ventetiden skal bringes ned. men det skal ikke ske ved en udbygning af de private forsikringer. Alle borgere har samme ret til en kvalificeret og hurtig behandling

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er simpelthen nød til at satse på vækst i hele regionen. ikke bare i de store byer. De små samfund kan sagtens skabe fremgang og vækst.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre endnu et spørgsmål som simpelthen ikke vil kunne besvares med et ja eller nej. Hvad vil miljøbelastningen være. Hvad med de menneskelige omkostninger. der er utroligt mange faktorer som skal tages med i overvejelserne før dette spørgsmål kan besvares

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør som udgangspunkt at styrke den kollektive trafik. Dette betyder øget indsats på liniere med mange passagerer I de områder hvor det ikke er rentabel at drive en buslinje, bør der laves en aftale med Taxa omkring driften af den pågældende buslinje. Men intet sted i vores region skal folk undvære den offentlige trafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal helt klart styrke vores enkelte ungdomsuddannelser. Men om detail styring er den rigtige vej frem. Det er jeg simpelthen ikke kvalificeret til at svare på.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand for KD-Fredericia

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Fredericia Handelsskole

Erhvervserfaring

Chauffør Fredericia Taxa
K

Politiske hverv

Formand for KD-Fredericia

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Fredericia Handelsskole

Erhvervserfaring

Chauffør Fredericia Taxa

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik