PERSONPROFIL

Iben Høiaas Jeppesen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Bor i Aarhus Kommune

I

Mærkesager

  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt for mig, at alle danskere har mest mulig frihed til at leve det liv de ønsker. Vi skal have et samfund der stiller nogle rammer og muligheder til rådighed, men som ikke forsøger at putte alle mennesker ned i samme kasse. Vi skal derfor have lettet skatten og give mulighed for at danskerne selv kan vælge mellem private og offentlige udbydere på kernevelfærden.

Det er vigtigt for mig, at den velstand vi nyder godt af i Danmark også bæres videre til næste generation. Det gør vi ved at styrke dansk økonomi og vækst gennem erhvervslivet. Vi skal sænke skatten, og fjerne unødige afgifter og bureaukrati i erhvervslivet.

Det er vigtigt for mig, at vi får en bedre og billigere offentlig sektor. Vi skal styrke kernevelfærden. Det gør vi ved at effektivisere i det offentlige, og ved at lade flere private virksomheder levere ydelserne i det offentlige. Mere konkurrence og effektivisering spare penge, som vi kan bruge på bedre velfærd og på skattelettelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

I Liberal Alliance har vi ingen nuværende planer om at justere dagpengeperioden eller genoptjeningsperioden.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har i disse år brug for arbejdskraft, og vi skal derfor prise os lykkelige hver gang udlændinge søger en ledig stilling i Danmark. To af grundpillerne i EU er den fri bevægelighed og det indre marked, og det ser vi i Liberal Alliance som en kæmpe fordel og styrke for Danmark og for hele EU. En gns. dansk familie får ca. 65.000 kr. mere om året pga. EU’s indre marked. En EU-borger der bor og arbejder i Danmark bidrager med 28.000 kr. årligt til statskassen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at vi skal effektivisere den offentlige sektor. Altså indføre de bedste metoder over alt, droppe unødigt papirarbejde og droppe ikke værdiskabende opgaver. Flere undersøgelser har gang på gang vidst, at der er et kæmpe potentiale for at spare penge – i første omgang omkring 10%, svarende til 55 milliarder kroner årligt. Og formentlig endnu mere på sigt. Det vil frigøre ressourcer til kernevelfærd og til flere varme hænder – og til skattelettelser.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance mener vi at borgerne skal have frit valg mellem godkendte sygehuse. Pengene skal følge borgeren, og borgeren skal vælge hvor behandlingen udføres - offentligt eller privat. At indfører frit valg for borgerne mellem hospitaler giver øget konkurrence, som dermed vil skabe mere effektivitet, bedre service og billigere behandlinger. Det vil også betyde mere lighed, der alle har mulighed for frit at vælge, frem for i dag, hvor det kun er dem der har råd.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er det Medicinrådet – altså fagligheden – der vurderer pris vs. effekt. Det er en fin model, der sikre at det er eksperter der ud fra faglige vurderinger træffer beslutninger. Hvis et produkt ikke er gjort til standard, vil en patient stadig have adgang til det, hvis en lægefaglig vurdering tilsiger det af hensyn til den specifikke situation.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør indføres et beskedent beløb for at besøge egen læge, efter inspiration fra Sverige. Brugerbetaling kan være med til at øge borgernes ansvarsbevidsthed. Børn og kronikere friholdes, og der indsættes et loft for alle, for meget de skal betale årligt. Skatter vil stadig være den primære finansiering, og indførelse af brugerbetaling vil naturligvis modsvares af skattelettelser.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle der kan forsørge sig selv og overholder Danmarks love, skal være velkomne. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Lige som med indvandring må det gælde med familiesammenføring, at de første 5 år er egenfinansieret, dvs. ingen betalte ydelser fra staten.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle områder af dansk udlændingepolitik er der grund til at stramme op, især i henhold til at sikre selvforsørgelse, nedbringelse af kriminalitet i særlige områder samt nedbrydning af parallelsamfund. Andre områder af udlændingepolitikken kan løsnes lidt, herunder virksomheders mulighed for at rekruttere den arbejdskraft de har brug for.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man er i Danmark, skal man overholde landets love. Hvis ikke man kan det, så skal man ikke være her.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er en tilskyndelse til at komme i arbejde. Det skal være attraktivt at arbejde, fremfor at være på offentlig passiv forsørgelse. Det er langt bedre for den enkelte at være i arbejde frem for på passiv forsørgelse. Der er 217.000 danskere med svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde. Øges de sociale ydelser, vil mange af disse danskere ikke have et økonomisk incitament til at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. 217.000 danskere har et svagt økonomisk incitament til at arbejde, fordi de får for lidt ekstra ud af at arbejde, i forhold til at være på offentlig forsørgelse. Ved at øge de offentlige ydelser, vil denne gruppe have endnu mindre eller intet økonomisk incitament til at arbejde. I Liberal Alliance mener vi at ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. der tjenes hver måned. Man skal forsøge sig selv, før man forsøger andre.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk ulighed siger ikke noget om hvor godt det enkelte menneske har det, men kun om hvor meget det enkelte menneske ejer sammenlignet med andre. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen, ville uligheden stige voldsomt. Men ville nogle danskere være dårlig stillet af den grund? Nej. I Liberal Alliance er vi interesseret i at øge den samlede velstand, fremfor at stræbe efter økonomisk lighed. Det er til gavn for alle i Danmark.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har hele tiden været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. Med Merete Riisager i spidsen, har vi nu fået overbevist de andre partier om at især de mindste elever skal have kortere skoledage. Der skal nemlig også være plads til frihed og til et liv uden for skolen. Det er ikke vigtigt at man er mange timer i skole, men at fagligheden er høj når man er der.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og tests er et redskab, der kan fortælle lærere, forældre og elever, hvor eleven står henne - hvad eleven er god til og hvad eleven er knap så god til. Det giver noget at stræbe efter. Det faglige niveau i folkeskolen halter, og der er derfor brug for disse redskaber.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børn skal kunne være i skolen, men ikke nødvendigvis sidde i samme klasselokale. Inklusionen er gået for vidt, og det er ikke til gavn for nogen hverken de inkluderede elever, de andre elever eller lærerne. Vi skal give alle elever en ordentlig og svarende skolegang, med særlige tilbud for dem der har særlige handicap eller behov. Det er ordentlighed.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener i stedet at man bør åbne op for at private virksomheder i langt højere grad kan levere ydelserne inden for ældreområdet. På den måde sikre vi at der kommer konkurrence på markedet, konkurrence vil skabe bedre og billigere løsninger, til gavn for slutbrugerne: De ældre. Det vil også sikre et meget mere mangfoldigt udbud, som kommunerne og de ældre kan vælge i mellem, og som tager højde for at alle ældre og alle kommuner ikke er ens.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år kommer der flere ældre, og i Liberal Alliance har vi sat midler af i vores økonomiske plan til at tage højde for udviklingen. Men flere penge er ikke bare løsningen – det handler også om hvordan mand bruger pengene. Flere og flere undersøgelser peger på, at vi gennem smarte arbejdsgange, og ved at lære af andre plejehjem, kan spare penge uden at det går ud over serviceniveauet i ældreplejen. Der er rift om pengene i det offentlig, så vi skal have mest muligt ud af hver krone.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I fremtiden får vi flere ældre. Vil man sikre det høje niveau i ældreplejen, så skal der gennemføres arbejdsmarkedsreformer, der sikre vækst og velstand. Dertil bør ældreområdet afbureaukratiseres, og der bør være mere konkurrence fra privat udbydere. I Liberal Alliances økonomiske plan er der afsat midler til at følge med det stigende antal ældre i fremtiden. Pensionsalderen bør hæves til 69 år, og derefter følge udviklingen i levealder.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mindre omfordeling og større gennemsigtighed med udligningsordningen. Det vil gøre ordningen mere retfærdig og fremme ansvarliggørelsen hos kommunerne.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke indføres mere statsligt formynderi. Danskerne skal være frie til at foretage de valg de synes er bedst for dem og deres liv. I Liberal Alliance har vi tillid til at danskerne er bedst til at styre deres eget liv, ikke staten. Eksempelvis kan det godt være at chokolade ikke er godt for din krop i større mængder, men chokolade kan være med til at redde hele ugen fredag aften, og det er ok – det skal staten ikke straffe.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskat er en straf og en dummebøde på flid og på mennesker der gør en ekstra indsats. Hvorfor skal staten pålægge en ekstra-ekstra skat på de mennesker, der har valgt at prioritere et liv med arbejde og flid? Topskatten er ødelæggende for velstanden i vores samfund, da den fjerner incitamentet for mange til at gøre en ekstra indsats. Hvis man fjerner topskatten, vil det stadig i massivt overvejende grad være dem med højeste indkomster der bærer det tungeste læs og skæpper mest i statskassen.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er tæt på at være verdens mestre i offentlige udgifter – 1.100 milliarder kroner bruger vi i 2017. Der er ikke behov for flere penge, men derimod behov for at bruge de eksisterende penge bedre. Vi skal slanke og effektivisere det offentlige. Det vil frigøre ressourcer til bedre kernevelfærd og til skattelettelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattetrykket i Danmark skal ned, da det skader danske virksomheders konkurrenceevne. Det man beskatter, får man mindre af, og beskatning af virksomheder er reelt set beskatning af arbejdspladser. Hvis Danmark skal være et velstående land fremadrettet med tilstrækkelige arbejdspladser, så kræver det at Danmark er et attraktivt land at starte og drive virksomhed i. Det sørger vi blandt andet for, ved ikke at overbebyrde virksomhederne med skatter og afgifter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark fastsættes lønnen af arbejdsmarkedets parter og ikke fra politisk side. Lønniveauet er ikke et problem. Det er skattetrykket derimod, da det betyder at danskerne ikke får så stor gevinst ud af arbejde, som man burde have. Fordi man grundet skattetrykket får mindre ud af at arbejde presses lønniveauet op, og svækker den danske konkurrenceevne. Sænker man skatten, behøver lønniveauet ikke at være så højt, for at man får det samme eller mere til sig selv når skatten er betalt.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for unges alkoholforbrug ligger hos deres forældre. Ikke staten. Liberal Alliance har derfor ingen planer om at ændre på aldersgrænsen for køb af alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest mulige penge fra familierne. Jeg mener at vi i Danmark bør koncentrere os om at hjælpe de socialt udsatte børnefamilier, fremfor at omfordele fra middelklasse til middelklasse, som vi i høj grad gør i dag. Opgaven med at hjælpe de socialt udsatte børnefamilier skal prioriteres højt, men det betyder nødvendigvis ikke mere omfordeling. Danskerne betaler alt for meget i skat of omfordeling, og jeg vil gerne nedsætte skatten for alle.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier. Vi skal derimod sænke skatten markant, sådan at alle får mere økonomisk frihed til at leve som de ønsker – også børnefamilier. Siden valget i 2015 har Liberal Alliance været med til at lette skatten for 21 milliarder. Vi vil efter valget blive ved med at kæmpe for flere skattelettelser til danskerne.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark lever op til den forpligtigelse vi har indgået i FN med en udviklingsbistand på 0,7% af BNI. Vi bør prioritere udviklingsbistanden, sådan at den tilfalder verdens fattigste som har mest brug for det. Samhandel er en afgørende faktor for økonomisk udvikling i de fattige lande. Derfor bør Danmark arbejde for at fjerne EU's handelsbarrierer og afskaffe landbrugsstøtten, sådan at udviklingslande uden for EU for mulighed for at konkurrere på et mere lige globalt marked.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance mener vi at Danmark i lyset af Ruslands truende adfærd og militære aktioner fortsat skal fastholde og etablere stærke sikkerhedsalliancer, konkrete sanktioner og afstandtagen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i lyset af trusselsniveauet i Europa, bør vi styrke vores sikkerhedssituation. Ikke kun alene, men sammen med vores nærmeste. EU er blandt andet skabt for at holde fred, og vi bør styrke vores forsvarssamarbejde med EU. For at vi kan gøre dette fuldt ud bør vi afskaffe det danske forsvarsforbehold, sådan at vi kan imødegå trusler udefra sammen med de øvrige EU-lande.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begår man kriminelle handlinger, skal man selvfølgelig straffes. Men jeg anser det for positivt, hvis strafelementet også har resocialiserende sigte. Jeg mener at det er gavnligt for samfundet, hvis vi forsøger at hjælpe kriminelle ud af en kriminel bane.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves. Vi skal sende et klart signal om, at vi som samfund på absolut ingen måde tolerere vold mod et andet menneske.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med en række af Folketingets andre partier, har Liberal Alliance været med til at indføre et nyt Ungdomskriminalitetsnævn, der skal skræddersy en helhedsorienteret kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som er på vej i en kriminel løbebane. Disse unge skal tilbage ind i fællesskabet, de skal ikke risikere at sidde i fængsel med voksne, hærdede kriminelle.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance er vi med på at fjerne afgiften på elbiler el-biler og hybrid-biler, sådan at vi kan sætte skub i udviklingen. Men vi mener også at vi bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, sådan at danskerne får råd til sikre, gode og økonomiske rentable biler. Mange familier, pendlere og danskere bosat uden for de store byer er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Også de steder hvor el-bil teknologien ikke slår til lige nu.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne i Danmark betaler rigeligt i skatter og afgifter, og er pålagt rigeligt mængder af bureaukrati og bøvl. Skatter og afgifter for virksomheder bør derfor sænkes.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må primært være op til den enkelte forbruger og virksomhederne (som jo styres af forbrugerne).

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har samlet set store fordele af at være med i EU. Herunder især fred i Europa, den frie bevægelighed og det indre marked. EU's indre marked giver gennemsnitlig dansk familie 65.000 kr. mere om året. Men EU skal være smallere, og koncentrere sig om kerenopgaverne - fred, frihed og frihandel. På andre områder skal vi arbejde for mere national selvbestemmelse, eksempelvis i henhold til sociale ydelser og barsel.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør kun opretholdes grænsekontrol, når en aktuel situation kræver det. Såfremt vi indfører permanent grænsekontrol, vil det have den konsekvens at Danmark må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion. Det har Danmark ikke gavn af. Derfor skal grænsekontrollen ikke gøre permanent.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i nærområderne. Det medfører færre omkostninger, end at asylbehandle dem i Danmark. Man kan altså hjælpe langt flere i nærområderne for de samme penge.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, nedsat af den tidligere socialdemokratiske regering, konkluderede at der er et potentiale for at spare 10% af udgifterne i den offentlige sektor, ved at udbrede best-practice og reducere unødig administration og bureaukrati. Det svarer til ca. 55 milliarder kroner. Hvert år. Og på længere sigt, er potentialet højere. Det er penge vi i dag smider bort, som vi i stedet kunne bruge på kernevelfærd og skattelettelser.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle opgaver der kan udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, bør blive det. Det vil skabe konkurrence mellem udbyderne, og konkurrence giver altid de bedste ydelser til den bedste pris, hvilket er til gavn for kunden – i dette tilfælde den enkelte borger. Dette er til gavn for samfundet, da vi vil spare penge, men det sikre at borgerne for den bedst mulige velfærd for pengene. Lige som staten hyre private til at bygge veje og broer, bør staten også hyre private på andre områder.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, nedsat af den tidligere socialdemokratiske regering, konkluderede at der er et potentiale for at spare 10% af udgifterne i den offentlige sektor, ved at udbrede best-practice. Det svarer til ca. 55 milliarder kroner. Hvert år. Og på længere sigt, er potentialet højere. Det er penge vi i dag smider bort, som vi i stedet kunne bruge på kernevelfærd og skattelettelser. Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter og må med rette forvente at de bruges så effektivt.

43 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt størstedelen af persontransport i Danmark foregår på de danske veje. Derfor bør man prioritere størstedelen af statens investeringer i infrastruktur her. Erhvervslivet i Østjylland påpeger trængsel, især på E45, som en af de væsentlige udfordringer for erhvervslivet i Østjylland. Væksten sidder simpelthen i kø. Det vil jeg meget gerne kæmpe for at gøre noget ved. Sammen med DF og regeringen har Liberal Alliance fremlagt en plan for at styrke infrastrukturen bl.a. på E45 i Østjylland.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nogle boligområder er der store problemer med ghettodannelse, bander og parallelsamfund. Derfor har Liberal Alliance som en del af regeringen og sammen med S, SF og DF indgået en aftale på boligområdet der skal bekæmpe dette. Dette indebærer blandt andet, at det skal være lettere at udsætte lejere, der har begået alvorlig kriminalitet. Aftalen indeholder også initiativer, der nedbringer almene boliger i disse områder og øger andelen af privat ejede boliger.

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbruget er i forvejen underlagt en lang række regler og kontroller, og de har ikke behov for flere. I Danmark er der sket en overimplementering af EU-regler, og det er konkurrenceforvridende for danske landmænd sammenlignet med deres EU-kollegaer. Vi skal selvfølgelig sikre grundvandet - men det er der allerede lovgivning omkring. Landbruget giver Danmark forsyningssikkerhed og sørger for at vi år efter år kan spise gode danske råvarer. Vi skal arbejde med, ikke mod, landbruget.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 87 Liberal Alliance in total 7786

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Trafik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan godt lave flere cykelstier, men det behøver ikke at være på bekostning af andre trafikale områder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2017 - nu

Kasserer Liberal Alliance Østjyllands Storkreds

Uddannelse

2011 - 2014

Cand.merc Erhvervsøkonomi, Marketing, Aarhus Universitet

2008 - 2011

HA Almen (B.Sc.) Erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Kundeudviklingschef Jyllands-Posten

2016 - 2018

Head of Insight Jyllands-Posten

2015 - 2016

Seniorkonsulent, Market Intelligence Jyllands-Posten

2014 - 2015

Market Intelligence Konsulent Jyllands-Posten
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2017 - nu

Kasserer Liberal Alliance Østjyllands Storkreds

Uddannelse

2011 - 2014

Cand.merc Erhvervsøkonomi, Marketing, Aarhus Universitet

2008 - 2011

HA Almen (B.Sc.) Erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Kundeudviklingschef Jyllands-Posten

2016 - 2018

Head of Insight Jyllands-Posten

2015 - 2016

Seniorkonsulent, Market Intelligence Jyllands-Posten

2014 - 2015

Market Intelligence Konsulent Jyllands-Posten

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik