PERSONPROFIL

Ida Damborg

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 11. marts 1969 Gift 3 børn

F

Ida Damborg (SF) har været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark siden 2012, hvor hun som suppleant blev medlem.

Hun var medlem af Køge Byråd som 20-årig og var i en kort periode folketingsmedlem som stedfortræder for Karina Lorentzen Dehnhardt i perioden fra 2011 til 2012.

Udover at være regionsrådsmedlem arbejder hun som uddannelsesleder hos IBC Kurser. Privat er hun gift med Ole, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2685 Socialistisk Folkeparti in total 0
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2883 Socialistisk Folkeparti in total 28781

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Der skal være lige adgang til sundhed. Derfor skal vi have et anstændigt ambulanceberedskab, der dækker HELE regionen. Når der er langt til sygehusene, skal akut behandling starte med kvalificeret personale på ulykkestedet. Det har jeg kæmpet for i 4 år - og kampen er kun lige begyndt.
Vi skal sikre uddannelse i HELE regionen. Derfor skal vi skubbe på med at decentralisere vores uddannelser og sikre offentlig transport til vores uddannelser

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er høj på regionens sygehuse, men flere medarbejdergrupper melder pas; nu går det ud over patienterne, at de har for travlt. Det SKAL vi lytte til som politikere.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker offentlig ambulancekørsel, der lykkes. Derfor undlod vi at stemme om at hjemtage hele ambulancekørslen, fordi vi frygtede om det var for stor en mundfuld. Derfor ville vi hjemtage i mindre portioner, så det kunne foregå mere gnidningsfrit for borgerne.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var vigtigt at undersøge sagerne omkring Carl Holst til bunds. Et flertal i regionsrådet har kørt en nidkær ankepraksis overfor patienter, der har fået erstatning. Den praksis er jeg uenig i, men Carl Holsts administration bør undergå mindst samme nidkærhed. Nu har en af de ypperste på området vurderet, at der er begået fejl - både af Carl Holst og regionen, men at det ikke kan svare sig at starte en erstatningssag. Det tager jeg til efterretning.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis økonomi afgør om du går til lægen, så vil mange udsætte besøget - og sygdommen måske forværres, så behandlingen bliver mere indgribende.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og der skal laves en bred vifte af muligheder - herunder regionsdrevne klinikke.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten vil stige i det private, hvor aktionærerne griner hele vejen ned i banken.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er steget med højere specialisering på de færre sygehuse. Men forudsætningen er, at der er nære tilbud i hele regionen for mindre komplicerede ting samt en anstændigt ambulanceberedskab

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver større flexibilitet og kvalitet for pengene at holde opgaverne som offentlige

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en ligning jeg accepterer. Man betaler samme skat i yderområderne og har krav på samme akutte beredskab. Et stærkt lokalt beredskab er forudsætningen for centraliseringen af sygehusene.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men området er underfinansieret i forhold til mængden af frourenede grunde

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kunne starte med at sammenlægge de 2 regionale trafikselskaber... Så ville der være 7 mio kr mere om året til kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for veluddannet arbejdskraft i hele regionen, derfor giver det god mening at placere uddannelser spredt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Statens mislukkede selskaber med udpegede medlemmer i bestyrelserne; DONG eller Post Nord viser at det ikke er sagen for at afløse regionerne. Tværtimod så lykkes regionerne med opgaven, afskaffe ventelister, og skabe et lokalt forankret sundhedsvæsen med lokale forskelle - fordi områder er forskellige.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stigningen af antal patienter i psykiatrien hænger slet ikke sammen med den meget mindre stigning i penge. Psykiatrien er underfinansieret og finansieringen skal komme fra regeringen - istedet for de vanvittige skattelettelser.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor er vi med i et budgetforlig, hvor vi forsøger at planlægge udenom effektiviseringskravene på mange afdelinger.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vurdering af, om man finder nok sygdomme så tidligt, at livskvaliteten og behandlingen mindre indgribende - eller om man er med til at gøre mennesker utrygge for om de er syge. jeg mener ikke regionen skal igangsætte mange store screeningsprogrammer.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer vil kun tage sig af simpe behandlinger. De komplicerede behandlinger vil altid være i det offentlige, fordi de private ikke kan tjene penge på de komplicerede tilfælde, hvor flere behandlinger skal tilpasses.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele natur/turismeerhvervet ligger langt uden for de store byer, men er en af regionens største vækstmotorer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang vi giver tilladelse til råstofudvindelse, så beskades naturen. Derfor skal vi nøje se på skaderne hver gang tilladelse gives.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik bør være tilgængelig for alle i hele regionen. Hvis der er behov for flere busser i de store byer, bør området tilføres flere penge.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver, at regionspolitikere helt fralægger sig sognerådsmentaliteten.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2012 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2011 - 2012

Folketingsmedlem (Stedfortræder) Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem VUC Vest

Uddannelse

1991 - 1996

Professionsbachelor Lærer, N. Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Uddannelsesleder IBC Kurser

2006 - 2013

Sygehuslærer Sygehus Lillebælt
F

Politiske hverv

2012 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2011 - 2012

Folketingsmedlem (Stedfortræder) Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem VUC Vest

Uddannelse

1991 - 1996

Professionsbachelor Lærer, N. Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Uddannelsesleder IBC Kurser

2006 - 2013

Sygehuslærer Sygehus Lillebælt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik