PERSONPROFIL

Jakob Rixen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 16. juni 1984 i Svendborg I et forhold Bor i Aarhus Kommune

I

Jakob Rixen (LA) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Hospitalsudvalget.
Han var opstillet for partiet i Østjyllandsstorkreds ved folketingsvalget i 2015, hvor han blev valgt som 1. suppleant for partiet. Han stiller også op til valget i 2019.

Jakob Rixen er uddannet kandidat i i Statskundskab fra Aarhus Universitet. Han har bl.a. arbejdet som gymnasielærer på Vid Gymnasier i Grenaa, hvor han underviste i samfundsfag og international økonomi og som efterskolelærer på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole, hvor han underviste i bl.a. matematik, historie og samfundsfag. Privat er Jakob Rixen bosat i Aarhus Kommune.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Frihed er det bærerende element for min politiske tilgang. Vi er allesammen forskellige, derfor skal vi også have de bedste muligheder for at træffe forskellige valg. Pengene bør altid følge borgerne - derved får man langt strørre indflydelse på valget af f.eks. daginstitution, skole, uddannelse, hospital eller plejehjem. Vi skal have fjernet fremdriftsreformen og uddannelsesloftet, da det har medført en lang række negative konsekvenser for de studerendes valgmuligheder. Vi skal have styrket patientrettighederne, så det bliver mindre bureaukratisk at vælge et privathospital - hvis det lykkedes at få åbent op for muligheden for at kunne henvise patienterne til et privathospital, hvis de ikke kan tilbydes behandling indenfor 30 dage på et offentligt hospital, vil vi kunne mindske den sociale ulighed i sundhed. De først tjente 7.000 kr. om måneden skal være skattefri - det vil øge incitamentet til at være i beskæftigelse, mindske sort arbejde og hæve levestandarden betydeligt i bunden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark! Der har været tilfælde, hvor løn- og ansættelsesvilkår har været på et lavere niveau, end hvad der er normalt i Danmark. Dette er ikke i sig selv et problem, men nogle benytter disse tilfælde til at skabe tvivl om den fri bevægelighed og det indre marked i EU. Langt de fleste udlændinge, der arbejder i Danmark har en overenskomst. Den fri bevægelighed er en kæmpe gevinst for Danmark.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart finder jeg genoptjeningsperioden på 12 måneder passende. Liberal Alliance har ingen aktuelle planer om at ændre på dagpenge- eller genoptjeningsperioden.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder mere og mere af den samlede økonomi.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være fornuftigt at indføre et symbolsk beløb, som man skulle betale, når man selv retter henvendelse til lægen. I praksis foreslår Liberal Alliance en egenbetaling på 130 kr. pr. besøg, dog maks. 1.300 kr. om året - kronikere og socialt udsatte skal være undtaget. Gennemsnitligt har hver dansker kontakt med deres læge ca. 7 gange om året, hvilket er 25% oftere end vores norske naboer - indførelsen af en symbolsk brugerbetaling vil kunne begrænse antallet af unødvendige konsultationer.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der overhovedet ingen tvivl om! Det udvidede frie sygehusvalg har en stor del af æren for, at vi har fået nedbragt ventetiderne på en lang række behandlinger. Derudover har konkurrencen også været med til at sikre et større fokus på marginalomkostningerne, der er forbundet med de enkelte behandlinger - på nogle områder burde vi dog blive meget bedre til at sende behandlingerne ud af huset, da en del af udbudsaftalerne er billigere end det beløb, som det offentlige kan præstere.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris. I Danmark foretager Medicinrådet faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af nye produkter i forhold til effekten af eksisterende produkter. For produkter med samme effekt vælges det billigste. For nye produkter med bedre effekt vurderes effekt i forhold til pris. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om et produkt skal gøres til standard baseret på effekt.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort behov for udenlandsk arbejdskraft, derfor skal det gøres langt lettere at komme til Danmark, hvis man kan forsørge sig selv og ens familie. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp. Vi skal have bremset den spontane asyl, og hjælpe flere i nærområderne - derved kan vi også hjælpe flere konventionsflygtninge.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det inden for internationale konventioner kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, men det kan det ikke altid i dag. Kontanthjælpsloftet er nødvendigt, når man tager tilskudsjunglen i betragtning - alt for mange har kun et svagt incitament til at arbejde, da de er afhængige af fripladstilskud, boligstøtte og hjælp til tandpleje. Loftet skal bevares, da det begrænser det samlede tilskud - til gengæld skal vi øge incitamentet til at komme i beskæftigelse, ved at gøre de først tjente 7.000 kr. pr. måned skattefri.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er mere optaget af, at øge den samlede velstand og sikre, at vi alle får lov til at beholde lidt flere af vores egne penge, når skatten er betalt. Konkret har Liberal Alliance foreslået, at man ikke skal betale én krone i skat af de først tjente 7.000 kr. om måneden, hvilket vil være ensbetydende med, at det disponible rådighedsbeløb for alle danskere i beskæftigelse vil stige med 24.000 kr. om året.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, men det kan det ikke altid i dag. Der er desværre en alt for stor gruppe danskere, der har svag tilskyndelse til at arbejde. Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned, og der skal maksimalt være 40 pct. skat på arbejde, så der er en tydelig forskel mellem det at være i og udenfor beskæftigelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen. Heldigvis er skoledagen blevet kortere for børnene i indskolingen, og kommunerne har fået mulighed for at gøre skoledagen kortere for mellemtrinet og udskolingen. Det er vigtigt for børnene, at de også har mulighed for at indgå i andre fællesskaber.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden, og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen i folkeskolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige handicap og skærme nogle af dem, der er særlig voldsomme. Særligt af hensyn til børn med særlige udfordringer, men også af hensyn til den almindelige undervisning. Specialklasserne må dog aldrig blive en parkeringsplads - det er vigtigt, at vi sikrer en høj kvalitet både i forhold til specialundervisning og den almindelige undervisning.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre alle ældre gode basale vilkår, men det kunne være en god idé, hvis man i højere grad fik flere tilkøbsmuligheder. I den sammenhæng ville det være ønskværdigt, hvis der kom flere private aktører på markedet, da det ville højne mangfoldigheden og et bredere udbud til gavn for brugerne. Vi er allesammen forskellige, derfor bør vi i højere grad have frihed til at vælge til og fra i forhold til de ydelser, som vi ønsker.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer i de kommende år mange flere ældre, og vil man sikre et højt niveau i ældreplejen, er det nødvendigt dels at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der sikrer vækst og velstand i det danske samfund og dels at afbureaukratisere ældreområdet, så opgaveløsningen bliver så god og effektiv som muligt med fokus på kerneopgaven i stedet for fokus på indberetninger og dokumentationskrav. Liberal Alliance mener, at pensionsalderen skal hæves til 69 år og herefter følge udviklingen i levealder.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år kommer der mange flere ældre, og der kan være behov for at omprioritere ressourcerne. Men en god service for den enkelte borger kan ikke bare reduceres til en snak om flere ressourcer. For det handler i høj grad om, hvordan man bruger de ressourcer, der er afsat. Gennem smartere arbejdsgange og ved at plejehjem tager ved lære af plejehjem, der har indrettet sig på en smartere måde kan det lade sig gøre at effektivisere uden det går ud over servicen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Derfor er en differentieret moms på sunde fødevarer ikke vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler vi allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, så tanken om højere afgifter er en meget dårlig idé.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - topskatten bør fjernes. Topskatten er i realiteten blot er en særskat på flid, dygtighed og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand. Det er en mystisk incitamentstruktur at sænke nettotimelønnen for alle de timer, man arbejder udover 498.900 kr. om året efter at have betalt (det oprindeligt midlertidige) AM-bidrag.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver ikke rigere af at øge det offentlige forbrug. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice. Dette vil samtidig kunne frigøre midler, der kan bruges til at sænke skatter og afgifter for borgere og virksomheder, hvilket vil styrke økonomien.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne, fordi beskæftigede i Danmark ikke får så stor gevinst ud af at arbejde som man bør have. Med et lavere skattetryk behøver lønniveauet ikke være så højt for man har det samme eller mere til sig selv, når skatten er betalt.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Danmark har et skattetryk på ca. 46% af BNP. Det er blandt de absolut højeste skattetryk i verden. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter, og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for børn og unges alkoholforbrug påhviler forældrene og ikke staten. Derfor bør man ikke ændre aldersgrænserne for køb af alkohol. Når jeg har opholdt mig i udlandet, hvor aldergrænsen er højere - har det ikke været ensbetydende med, at de unge har indtaget færre rusmidler - men da det var lettere for dem at få fingerne i illegale rusmidler end alkohol, indtog de i højere grad andre rusmidler.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag. Til gengæld skal vi have sænket skatten - i særdeleshed på de første tjente kroner, på den måde vil det blive lettere for børnefamilierne at skabe et større økonomisk råderum til dem selv. Hvis de først tjente 7.000 kr. pr. måned blev gjort skattefri, vil alle danskere i beskæftigelse få 24.000 kr. mere til sig selv om året, når skatten er betalt.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, og der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Det er en meget væsentlig opgave for staten at yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier. Det er en opgave, der skal prioriteres højt, men ikke en opgave, der nødvendigvis betyder mere omfordeling.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af - derfor bør vi afskaffe forsvarsforbeholdet, så vi kan imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 % af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine bør være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen. EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af - derfor bør vi afskaffe forsvarsforbeholdet, så vi kan imødegå de udefrakommende trusler.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte - f.eks. er det en god idé, hvis flere ikke voldelige kriminelle kan afsone hele eller dele af deres straf med fodlænke, så de bevarer tilknytningen til lokalsamfundet og arbejdsmarkedet, da dette er essentielt i forhold til at undgå en kriminel løbebane i fremtiden.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves. Det er nødvendigt for at sikre ofrenes retsfølelse. Til gengæld bør langt flere af de ikke voldelige kriminelle have mulighed for at afsone hele eller dele af deres straf med fodlænke - det er med til at styrke rehabiliteringen og den kriminelles tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket højner sandsynligheden for, at de ikke returnerer til en kriminal løbebane, når de har afsonet deres straf.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn har gavn af at sidde i fængsel sammen med voksne, hærdede kriminelle. Tværtimod! Hvis børn og unge har fået foden ind på en kriminel løbebane, skal vi målrettet forsøge at hjælpe dem på bedre tanker. Rehabilitering og støtte er løsningen i forhold til de helt unge kriminelle - ikke lavere lavalder eller hårdere straffe!

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften bør afskaffes for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god idé at genbruge mere - men det er ikke en politisk opgave. Det bør stå den enkelte fri for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag. Det er prisværdigt, at der er mange danskere, der ønsker at genbruge mere - hvilket virksomhederne også imødekommer, da der er rigtig mange virksomheder, der tænker cirkulær økonomi ind i deres forretningsmodeller - i den sammenhæng skal vi sikre, at der ikke er nogle strukturelle barrierer, der besværliggører en sådan omlægning.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede i dag alt for meget i skatter og afgifter. Afgifterne skal derfor ikke sættes op. De skal sættes ned.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en tid hvor stærke ydre kræfter søger at destabilisere det europæiske samarbejde, er det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier. Vi skal have et smalt og stærkt EU. Et smalt EU fokuserer på at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. EU skal fokusere på det indre marked, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. Mere fokus på fred, frihed og frihandel - og langt langt mindre på detailregulering af medlemslandene.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende grænsekontrol er dyr, ineffektiv og en dårlig anvendelse af politiets ressourcer. Derudover vil indførelsen af permanent grænsekontrol i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent - den bør afvikles.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde. Det er kun de mest velbeslåede emigranter og flygtninge, der er har råd til at komme til Danmark for at søge asyl - hvis vi kan etablere nogle lejre tættere på verdens brændpunkter, vil vi uden yderligere udgifter kunne hjælpe langt flere.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 % alene ved at udbrede bedste praksis. Yderligere privat konkurrence på de pågældende områder, ville kunne fungere som en drivkraft i forhold til at sikre en højere effektivitet.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at udbrede den bedst kendte praksis og simplificere arbejdsgangene i det offentlige - mindre kontrol og mere tillid - ville vi kunne spare mange millarder i den offentlige sektor, uden at det ville gå ud over kernevelfærden.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis beskytte drikkevandet i Danmark. Og det gør vi! Landbruget er i forvejen så gennemreguleret, at vi har svækket vores egen konkurrenceevne, f.eks. er proteinindholdet i vores korn meget lavt, da landmændene kun har begrænsede gødskningsmuligheder. Selvfølgelig skal vi beskytte grundvandet - men vi må ikke skabe yderligere forhindringer for landbruget undervejs. Endvidere ville det være yderst besynderligt at indføre særregler for de østjyske landmænd.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principelt set burde det aldrig være ok at tvangsflytte beboere - man skal forholdvist frit kunne bosætte sig, hvor man ønsker. Når det så er sagt, så er der nogle enkelte områder i Danmark, hvor det desværre er svært at opretholde lov og orden - områder, hvor politiet, bandvæsenet eller ambulancerne ikke kan komme sikkert frem. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor de lovlydige borgere i områderne, derfor er det fornuftigt at få nedbragt andelen af almene boliger i de pågældende områder.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da langt størstedelen af persontransporten foregår på de danske veje, er det både nødvendigt og naturligt at placere hovedparten af statens infrastrukturelle investeringer her. E45 er allerede blevet udvidet til seks spor mellem Aarhus Syd og Skanderborg Nord, hvilket er godt for Østjylland - men vi skal skal videre, forhåbentligt kan vi i den nærmeste fremtid få udvidet E45 til seks spor mellem Vejle og Randers. Det vil være til gavn for erhvervslivet og pendlerne.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 830 Liberal Alliance in total 7786

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mere frihed

Mit primære mål som politiker er at sikre borgerne og institutionerne, den størst mulige frihed til at indrette deres liv og virksomhed, som de finder det mest muligt hensigtsmæssigt.

Mindre bureaukrati

Vi skal have mindre detailstyring og papirarbejde. Vi skal stole på de ledere og ansatte, der er ansat rundt omkring i de offentlige institutioner - lade dem drive deres virksomheder, som de finder det bedst. Det skal være lettere at opnå kommunale og regionale godkendelser - barriererne skal nedbrydes.

Borgeren i centrum

Borgerne skal have råd og vejledning til, hvor og hvordan de modtager den bedste service - offentligt eller privat - valgt er borgerens. I forhold til virksomhederne har vi også en forpligtelse til enkelthed og gennemsigtighed - vi skal være varsomme på ikke at modarbejde hinanden. Kommunen og regionen er til for borgernes skyld, ikke omvendt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at byrådet - bevidst eller ubevidst - har gjort det betydeligt sværere at være bilist i Aarhus. Det bør vi i min optik have ændret - vi skal have flere parkeringspladser i midtbyen, og vejene skal hellere gøres bredere fremfor smallere. Letbanen er et andet eksempel på en halvbagt løsning - jeg frygter det trafikale kaos ved universitet, når alle passagerne skal krydse vejen på samme tid for at komme til undervisning.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som enhver anden der af og til frekventerer Ceres Park for at støtte de hviie, så ønsker jeg naturligvis også, at vi får et nyt stadion uden atletikbanen, så vi kommer tættere på spillerne. Når det så er sagt, så mener jeg først og fremmest, at dette er en privat opgave at løfte. Kommunen skal naturligvis være åbne overfor et sådant byggeri - men det skal langt overvejende finansieres af private investorer.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at de nye byggerier er lidt højere, end vi ellers er vant til i Aarhus - men jeg synes samtidigt, at det er med til at give byen et mere moderne præg. Jeg værdsætter arkitektur og design - så jeg mener personligt, at de er med til at forskønne bybilledet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere nævnt, så mener jeg, at bilisterne alt for længe er blevet overset i Aarhus. Det er vigtigt, at vi igen får prioriteret infrastrukturen og parkeringsmulighederne - det vil være til gavn for hele byens borgere, besøgende og virksomheder.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger i meget høj grad af, hvad der sker med affaldet efterfølgende. Hvis det påviseligt er væsentligt bedre for miljøet, mere effektivt og billigere at gøre det på denne måde, så bør vi arbejde for dette - ellers bør vi ikke pålægge borgerne yderligere byrder.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsforeningerne bør overvejende være selvfinansierende - selvfølgelig kan der ydes økonomisk støtte til at skabe nye faciliteter eller starte nye foreninger - men det bør altovervejende være foreningerne selv der finansierer dette.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur bør i langt højere grad end det er tilfældet i dag finansieres af dem, der rent faktisk gør brug af og derfor har gavn af udstillingerne eller koncerterne.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Istedet for altid at tænke i flere penge, så skal vi blive bedre til at lære af de øvrige kommuner og udlandet - endvidere skal vi blive bedre til at inkludere civilsamfundet i forhold til at løfte opgaven.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en kæmpe udfordring foran os i forhold til, hvordan vi bedst muligt får integreret byens nydanskere. Men det er en opgave, der kan løses. Den bedste integration foregår i min optik på arbejdsmarkedet - derfor skal vi blive bedre til hurtigere at gøre flygtningene og andre indvandrere arbejdsparate, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Derved bliver de en ressource for samfundet, får højere livskvalitet og bliver bedre integreret.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere konkurrence er generelt gavnligt for alle parter - det fører til lavere priser og højere kvalitet. Derudover vil flere aktører naturligt føre til mere alsidige tilbud, hvilket jeg mener vil være den allerstørste gevinst - vi er allesammen unikke, derfor tror jeg ikke på 'one-size-fits-all' løsninger.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have større tillid til de offentligt ansatte og deres ledere - derfor skal der skabes yderligere muligheder for, at det et langt stykke hen ad vejen er netop dem, der har muligheden for at angribe den pågældende problematik på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv en del års undervisningserfaring, så jeg ved, at antallet af elever i en klasse har en kolossal stor effekt på udbyttet af undervisningen for den enkelte. Omvendt så går jeg ikke ind for en kommunalt fastsat grænse for antallet af elever i en klasse. Jeg så gerne, at skolerne fik langt mere selvbestemmelse, så de kunne tilrettelægge og organisere deres undervisning, timeantal og klassekoefficienter, så det gav mest muligt mening for den enkelte skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at der er ret mange, der dybest set er interesserede i at forblive arbejdsløse - det er sundt for alle og skaber masser af velværd og livskvalitet, at man har et arbejde at stå op til. Vi skal sikre et godt erhvervsklima, så der skabes flere arbejdspladser i kommunen. Derudover skal vi se på, hvorvidt jobcentrenes indsats kan forbedres, så folk hurtigere kommer ud på arbejdsmarkedet igen istedet for at sidde fast i diverse aktiveringsprojekter.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ingen - INGEN - der er bedre til vurdere, hvad pengene er bedst brugt på end folk selv. Folk skal have lov til at beholde flest muligt af deres egne penge - det giver måske incitament til at arbejde lidt mere, hvis man også kan mærke en større forskel privatøkonomisk - derudover giver det også langt mere velfærd, ikke i en kollektivistisk forstand, men på den måde at hver enkelt får mulighed for at bruge pengene på præcist det, som gør hverdagen lettere for netop dem.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge pengene der, hvor de gør mest muligt gavn. Selvfølgelig skal vi sikre et højt niveau i hele kommunen, men jeg mener ikke, at det umiddelbart er nødvendigt at opprioritere yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at det er en god idé at forøge indsatsen i forhold til, at færre finder en kriminel levevej attraktiv end det er tilfældet i dag. Når det så er sagt, så er det ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis skal tilføres væsentligt flere penge til området - da udbredelsen af den bedst kendte praksis og øget inklusion af civilsamfundet kan være med til at løse en lang række af problemerne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykellisterne skal naturligvis have gode og sikre forudsætninger - men vi skal droppe diverse prestige projekter.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores grønne områder er vigtige. Men det er også vigtigt, at vi ikke står i vejen for byudvikling og bedre erhvervsvilkår. Vi skal have boliger og arbejdspladser nok til, at vi kan følge med den demografiske udvikling og stigende indbyggertal.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo fantastisk at leve i en levende by, hvilket tilbagevende begivenheder som f.eks. Northside eller CCRA er gode eksempler på. Arrangementer som disse, skal kommunen værne om, og man skal skabe rammerne, så flere har lyst til at afholde arrangementer her - på grund af vores fleksibilitet - IKKE vores økonomiske støtte. Større begivenheder af denne art bør være selvfinansierende - det er i hvert fald ikke de Aarhusianske borgere, der skal betale regningen, hvis det står til mig.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis vigtigt, at man prioriterer indsatsen der, hvor der er mest brug for den. Men jeg er ikke overbevist om, at flere penge altid er løsningen. Vi skal blive bedre til at lære af hinanden, så den bedst kendte praksis bliver spredt fra kommune til kommune. Derudover skal vi blive bedre til engagere civilsamfundet i forhold til at hjælpe med at løfte denne opgave.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en kæmpe indsats at få kommuens flygtninge ordentligt integreret. Der bør investeres flere penge i at flygtningene hurtigere bliver arbejdsparate - da det er på arbejdsmarkedet sammen med andre danskere, at den egentlige integration går hurtigst.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ganske enkelt ikke passe, at man skal straffes for at have sparet op til sin alderdom. De mest velhavende ældre har jo ikke spyttet mindre i den fælles kasse gennem livet - tværtimod! Hvis man så ovenikøbet vil tilbyde dem dårligere kår, når de er blevet ældre, så hopper kæden da helt af. Selvfølgelig skal det være muligt at tilkøbe yderligere ydelser, hvis man har sparet op til sin alderdom - men de skal ikke betale mere end andre, fordi de har styr på deres økonomi.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have større tillid til de offentligt ansatte og deres ledere - derfor skal der skabes yderligere muligheder for, at det et langt stykke hen ad vejen er netop dem, der har muligheden for at angribe den pågældende problematik på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Institutionerne skal i langt højere grad end i dag sættes fri, så de får en langt højere selvbestemmelse over, hvordan de ønsker at tilrettelægge og organisere deres hverdag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kæmpe for at gøre Aarhus til den mest erhvervsvenlige kommune i landet. Vi skal sikre lave skatter og afgifter, hurtige behandlingstider og en høj grad af fleksibilitet. Vi skal ikke afsætte penge til iværksætterprojekter eller lignende - vi skal skabe de bedste rammevilkår for alle, så skal virksomhederne nok blomstre.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så helst grundskylden helt fjernet - men det er desværre en snært utopisk at tro på fra den ene dag til den anden - men vi skal sikre, at den først og fremmest ikke stiger. Når det er muligt skal den også sænkes. Når borgerne har købt og betalt deres egen bolig - så skal de betale mindst muligt til staten for at sidde i den, og de skal som minimum ikke gå og være bekymrede for, at deres udgifter pludseligt stiger.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1822 Liberal Alliance in total 19305

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Mere frihed

Mit primære mål som politiker er at sikre borgerne og institutionerne, den størst mulige frihed til at indrette deres liv og virksomhed, som de finder det mest muligt hensigtsmæssigt.

Mindre bureaukrati

Vi skal have mindre detailstyring og papirarbejde. Vi skal stole på de ledere og ansatte, der er ansat rundt omkring i de offentlige institutioner - lade dem drive deres virksomheder, som de finder det bedst. Det skal være lettere at opnå kommunale og regionale godkendelser - barriererne skal nedbrydes.

Borgeren i centrum

Borgerne skal have råd og vejledning til, hvor og hvordan de modtager den bedste service - offentligt eller privat - valgt er borgerens. I forhold til virksomhederne har vi også en forpligtelse til enkelthed og gennemsigtighed - vi skal være varsomme på ikke at modarbejde hinanden. Kommunen og regionen er til for borgernes skyld, ikke omvendt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finde på nye og bedre løsninger. Jeg er selv opvokset på landet, så jeg har set et utal af tomme busser trille igennem min lille landsby - det har ingen gavn af, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Jeg så gerne, at vi i højere grad fik udbredt teletaxaordninger. Derudover kan civilsamfundet også egenhændigt løse mange af disse udfordringer f.eks. ved at udbrede anvendelsen af samkørselsordninger.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tæt på byerne er det akutte beredskab godt, men længere ude på landet - i særdeleshed langs vestkysten og på Djursland skal vi have forbedret indsatsen. Vi skal blive bedre til at anvende sundhedshusene - og nogle steder udbygge deres kapacitet og behandlingsmuligheder.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan stadigvæk spare rigtig mange penge ved at gøre ting smartere. Beregninger har vist, at Regionen kan spare op mod 4,2 mia. kr. ved at udlicitere flere opgaver - det bør vi gøre, så vi får råd til at levere en endnu bedre service.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der eksisterer et stadigt stigende pres på sundhedsområdet - både pga. stigende omkostninger til f.eks. medicin, men også fordi flere henvender sig. En symbolsk brugerbetaling ved f.eks. at gå til læge kan være med til at finansiere en del af dette stigende udgiftsniveau - derfor synes jeg, at det vil være en god idé at indføre en begrænset brugerbetaling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god idé at indføre et symbolsk beløb f.eks. 100 kr. for et besøg hos lægen. Det dækker ingenlunde de faktiske omkostninger, men det spytter lidt ekstra i kassen, og gør måske også at flere lige tænker sig om en ekstra gang, før de går til lægen, hvilket vil nedbringe en del af den overbelastning, som mange praktiserende læger oplever. Børn, ældre og kronikere skal naturligvis være undtaget. Derudover bør de opfølgende konsultationer være gratis.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at alle borgere har deres egen læge - hvilket desværre ikke altid er tilfældet i dag. Hvis det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til yderområderne, bør det f.eks. undersøges, hvorvidt det i højere grad end i dag er mulig at differentiere lønniveauet, så det bliver mere attraktivt at arbejde i nogle af ydreområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening at specialisere sig indenfor noget forskelligt, og nyde godt af hinandens kompetencer. Derudover tror jeg, at det er sundt, at behandlingen kan foregå flere forskellige steder - så der opstår lidt konkurrence om kunderne, det vil højne både pris og kvalitet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene tilbyder nogle stordriftsfordele og mulighed for øget specialisering og bedre udstyr - derfor er de en god idé. Men det er vigtigt, at vi sikrer et ordentligt akuttilbud til dem, der bor langt fra supersygehusene.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene og Regionerne har i min optik en forpligtigelse overfor borgerne i forhold til altid at sikre, at de får mest muligt for pengene. Konkurrence er generelt med til at sikre en højere kvalitet til færre penge, så jeg hilser private virksomheder velkomne - og håber, at vi i fremtiden får udliciteret flere opgaver.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne tilbyde alle i Regionen et ordentligt akutberedskab - uafhængigt af, hvor de er bosat.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der findes forurenede grunde skal Regionen sammen med Staten, Kommunerne og private naturligvis være med til at sikre, at disse bliver renset, så de ikke udgør en sundhedsrisiko

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi skal finde på andre løsninger f.eks. udbrede teletaxaordningerne og fokusere på de mest anvendte ruter.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelserne skal placeres der, hvor der er flest muligt, der får gavn af tilbudet. Alle uddannelsestilbudene skal naturligvis ikke kun placeres i de allerstørste byer - men vi får altså heller ikke folk til at flytte langt ud på landet, fordi der ligger en uddannelsesinstitution. De skal placeres der, hvor behovet er størst.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne burde i min og Liberal Alliances optik nedlægges. Danmark er ikke større end et centralt organ ville være i stand til også at varetage de lokale hensyn som i dag sikrer Regionerne deres berettigelse. Det er ganske enkelt spild af resourcer, at vi f.eks. får etableret forskellige it-systemer i de enkelte Regioner, der ikke er i stand til at kommunikere.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør bero på en faglig vurdering, men umiddelbart er der behov for lidt flere sengepladser, da efterspørgslen desværre har været støt stigende de sidste par år.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt spare flere penge ved at effektivisere, afbureaukratisere og udlicitere - uden at det går udover servicen, det skal vi fortsætte med.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have større tillid til vores offentlige ledere og ansatte. Hvis det f.eks. som det er tilfældet med brystkræft kan påvises, at der er lægefagligt belæg for, at færre vil blive ramt af brystkræft, hvis de får taget et mammografi, så giver det jo god mening. Regionsrådet skal være lydhøre overfor fagpersonerne på området - og tilbyde screeninger på de områder, hvor det giver mening.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer giver god mening for dem der har dem, virksomhederne og staten. Vi ønsker allesammen den hurtigst mulige behandling, de private sundhedsforsikringer har været med at få nogle borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet - det er i min optik yderst positivt.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal satse på vækst alle steder. Vi skal sikre den enkelte størst mulig frihed til at bosætte sig, tage arbejde eller starte virksomhed lige præcis der, hvor vedkomne foretrækker dette. Jeg tror på, at vi skaber den størst mulige vækst, hvis vi sænker flere skatter og afgifter, blander os mindre og lader folk selv bestemme.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god idé, hvis vi i højere grad end i dag, får gavn af de ressourcer, som vores undergrund gemmer på.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik fungerer kun, hvis passagererne kan regne med relativt faste og hyppige afgange. Den bedste måde vi kan sikre dette på, er ved at fokusere på de mest anvendte ruter - hvilket typisk er ruterne mellem de større byer. Jeg tror på, at det vil løfte tilbudet for alle, hvis busserne kørte mere regelmæssigt - også til trods for, at man måske skal flytte sig lidt længere på egen hånd for at komme med. Derudover skal vi sikre et godt tilbud til og fra ungdomsuddannelserne.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi IKKE det! Vi skal have tillid til vores skoleledere og deres ansatte, og i langt højere grad end det er tilfældet i dag give dem mere selvbestemmelse, så de kan tilrettelægge indholdet, som de finder det bedst. Konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne vil være med til at sikre et højt niveau alle steder.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

1. suppleant Aarhus Kommune, Liberal Alliance

2015 - nu

1. supplant Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aarhus Business College

2018 - nu

Udvalgsmedlem Fordelingsudvalg ØST

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Liberal Alliance

2018 - nu

1. suppleant Aarhus Kommune, Liberal Alliance

2015 - nu

1. supplant Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aarhus Business College

2018 - nu

Udvalgsmedlem Fordelingsudvalg ØST

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik