PERSONPROFIL

Jan Køpke Christensen

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Spidskandidat i Aabenraa
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 9. april 1955 i Aabenraa Gift 2 børn Bor i Aabenraa Kommune

D

Jan Køpke Christensen (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Aabenraa kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Jan Køpke Christensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har i løbet af sit liv arbejdet som håndværker, lærer, journalist og redaktionsleder. Derudover har han været medlem af folketinget samt formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

1. Omgående Asylstop
2. Omgående udvisning af kriminelle udlændinge.
3. Udlændinge der vil være i Danmark skal være selvforsørgende.
4. Reel grænsekontrol på hele grænsen. Også ud af Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Der er ansat ca. 6000 flere i den offentlige i 2018. der skal ansættes flere i den private sektor og ikke i det offentlige. Tværtimod. Det offentlige sektor skal altså være mindre.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De regler der er skal naturligvis overholdes. Men løndannelsen skal arbejdsmarkedets parter selv klare i Danmark. Det skal politikerne ikke blande sig i.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Arbejdsløshedsforsikringen skal være mere fleksibel så man kan tilkøbe sig større dækning og kortere optjeningsperiode.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ligegyldig om det er det private eller offentlige der leverer sundhedsydelserne. Der bør ske en afbureaukratisering. Væk med kontrol og for meget administration, så patienterne bliver prioriteret først. Politikerne skal bestemme mindre og fagpersoner mere. Private behandlere skal have større muligheder. Det skal der være plads til. Pengene skal følge patienten.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke koste at blive syg.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægefaglig vurdering skal ligge til grund for hvad vi skal tilbyde af medicin. Nye behandlinger kan være omkostningsfulde, men vi skal kunne tilbyde den bedste og nyeste behandling og medicin.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet skal bruge økonomiske ressourcer på danske statsborgere og ikke give ophold til udlændinge, der ikke vil indordne sig under dansk lovgivning. Danske regler skal gå forud for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det skal indskrives i dansk lov.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er overhoved ikke for stram. Udlændingepolitikken skal løser fra bunden. Det gøres ved 1. Asylstop. 2. Kriminelle udlændinge sendes ud, konsekvent efter første dom . 3. Udlændinge der vil være i Danmark skal forsørge sig selv.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for danskere der forelsker sig i en borger fra udlandet. Dette pga. at politikerne har modtaget alt for mange indvandrere fra bl.a. Mellemøsten, som ikke deler vore danske værdier.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er meget lille. problemet i Danmark er at velfærdssystemet ikke hjælper de svareste godt nok. De syge har ikke nogen gavn af den store omfordeling der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er primært ikke ydelserne der afgør om man tager et arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hellere forenkle systemet så syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet. De raske tilbydes en basisydelse på 6000 skattefrit uden modkrav om at andre ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være den enkelte skoles egen vurdering sammen med forældrene der vurderer hvad det er bedst for eleven.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagens længde skal afgøres af den enkelte skole. Skolereformen er alt for styrende for skolerne. Vi ønsker at slippe skolerne fra politikernes spændetrøje.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver er udmærket, både for. Nye Borgerlige vil skabe mere frihed for den enkelte skole til selv at vurdere behovet for hvor mange test der skal være. Det skal ikke testes for politikernes skyld.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver heldigvis flere ældre end tidligere. Det koster og løsningen er at udvikle innovation og få et sprudlende erhvervsliv, så samfundet bliver mere rigt og dermed har råd til en ordentlig behandling af vore ældre. Vi skal have investeringer i erhvervslivet og få mere produktion og dermed beskæftigelse. Den samfundsmæssige kage skal være større og det gøres ved at sænke skattetrykket.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert at man skal hæve pensionsalderen end aftalen fra 2006. Den forventede højere levealder kan dog resultere i en højere pensionsalder. Flere bør spare op til deres egen pensionsalder. Det er nemmere når man letter beskatningen af danskerne.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke. Flere penge skal følge den ældre, så de selv kan vælge mere frit blandt private til at få den hjælp de har behov for.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal ned. Det er en misundelsesskat. Selv håndværkeren og sygeplejersken betaler topskat. Generelt skal vi fokusere på at nedsætte verdens højeste skattetryk. NB ønsker en flad skat.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ordningen er et problem for nogle kommuner og et mindre problem for et større antal kommuner. Ordningen kan virke uretfærdige komplicerede og uigennemskuelige

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et forsøg på at regulere borgernes forbrugsmønster og det siger vi nej til. Hvis man vil sænke momsen skal det ske for alle fødevarer som fx i Tyskland.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige sektor skal være mindre. Der er for mange ansat i den offentlige sektor. Den private sektor skal være større og den offentlige mindre. Offentlige sektor giver ikke større velstand, Tværtimod.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når pengene bliver i virksomhederne skal de ikke beskattes. Kun når udbytte eller løn udbetales ejere og ansatte skal beskatning ske.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne er ikke for høje. Det er skatten der er for høj. Virksomhederne belastes urimelig og lønmodtagerne får for lidt med hjem som de kan råde over.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker mere frihed til at bestemme selv over ens egne penge. Deraf følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomien for danske familier skal øges. Ikke genne øgede flere tilskud, men ved at sænke eller fjerne en række afgifter der tynger tungt i familiernes økonomi. Halvere afgiften på brændstof og el samt helt fjerne registreringsafgifterne og almindelige forbrugsvarer.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for større personlig ansvar. Også fra forældrenes side. De skal opdrage deres børn til et fornuftigt alkoholforbrug. Vi har brug færre forbud og ikke flere.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Russerne er pt. ikke venlige naboer. Vi skal derfor med NATO sørge for at beskytte danskerne og andre NATO-lande. Overordnet skal vi naturligvis arbejde for at komme på bedre fod med Russerne. Dette skal gøres med andre demokratier i Europa.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i NATO og det skal fortsætte og Styrkes.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal fjernes. Vi skal først og fremmest tænke på danske statsborgere. Der skal være frihedshandel med de fattige lande. Over skatten skal vi udelukkende betale til nødhjælp og drift til FNs flygtningelejre.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent efter første dom. Kun for danske fanger bør der være et resocialiseringsprogram.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen skal hæves. Straffen er ikke i overensstemmelse med borgernes retsfølelse, fx ved mord, vold og voldtægt. Straffen skal derfor sættes op.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er man "voksen" nok til at lave kriminalitet må man også stå til ansvar. Det gælder ligeledes hvad angår strafudmålingen/sanktionsmuligheder. Nytænkning er der behov for.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

udmærket at genbruge affald. Det skal dog være med fornuft og ikke af ideologiske grunde. Økonomisk ideologi skal ikke være det bærende element.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifterne skal ikke bruges som en pengemaskine for statskassen. Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. Principielt bør dem der forurener bevidst, betale for oprydningen.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige ønsker af fjerne afgifter på alle biler. Afgifter på biler ødelægger mobiliteten og arbejdspladser.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være reel grænsekontrol. ikke kun ind i landet men ligeledes ud af landet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal forlade EU. Dansk lovgivning skal ubetinget stå over EU love. Det oprindelige EF skal tilbage, hvor vi har et fornuftigt samarbejde landene imellem hvad angår handlen. Kort sagt ønsker jeg frihandel.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal kun have hjælp i nærområder. EU lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl i Danmark. Gør vi det som Nye Borgerlige vil er der ikke behov for at oprette og drive lejre. Vi kan i stedet øge støtten så FN har mulighed for at drive lejre hvor behovet er.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af love og regler er alt for stor og skal reduceres kraftigt. Fx fylder reglerne for dagpenge snart 30.000 sider. Der er alt for mange akademikere (DJØFére) ansat i det offentlige.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden. Lavtlønsjob i kærnevelfærden blev efter finanskrisen skåret ned og dem i de akademiske højtlønsjob blev flere. det er en gal udvikling. fx kan man lukke jobcentrene. Hermed frigøres 9000 offentlig ansatte til produktive jobs i den private sektor. Jobcentrede koster ca. mellem 3 og 4 milliarder, bare i administration. De får kun ganske få borgere i jobs.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere privatisere ydelserne og lade pengene følge borgerne. Privatisering bevirker større konkurrence og plads på markedet for flere udbydere. Konkurrence kan være sund, men ikke ubetinget. Derfor overvejende ja til spørgsmålet.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre hvad vi kan for at undgå smitte over landegrænsen, bl.a. til skade for det danske landbrug.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør bruge alle kræfter på at flest mulige kilometer af el-nettet langs vestkysten sker med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter i Danmark skal ned, så det mindsker grænsehandlen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 330 Nye Borgerlige in total 684

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at gøre op med beaukratiet. Bedre erhvervvilkår og bedre velfærd så vi kan prioritere de svageste bedre.

Vil bibeholde Fjordskolen der er en skole for de svageste i Aabenraa byområde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange protester/underskrifter skal der tages hensyn til. I Nye Borgerlige, liste D vil vil ikke flytte denne gruppe medmennesker, der i forvejen har det svært. De bør være i Aabenraa by, hvor der er mange aktiviteter og oplevelser som eleverne kan drage nytte af i deres udvikling. Vi er kede af at Nye Borgerlige er det eneste borgerlige parti der er på eleverne og forældrenes side.

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bare have mere fokus på udbudsmaterialets indhold. Med andre ord have sikkerhed på hvad vi ønsker så servicen er i top.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ønsker gerne flere midler til forebyggelse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal den enkelte skole selv administrere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er der yderområder der skal tilgodeses og så må bymidten nedprioriteres i den kommende byjrådsperiode.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er først og fremmest forældrenes ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke modtage flere flygtninge og ejheller bruge penge integration i lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet skal forkæles, da det vil skabe arbejdspladser og dermed større produktion, der igen vi generere flere indtægter til kommunekasse. Dermed får vi bedre økonomisk basis for bedre velfærd, bla. til vore syge og handicappede.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 525 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at gøre op med beaukratiet. Bedre erhvervvilkår og bedre velfærd så vi kan prioritere de svageste bedre.

Vil bibeholde Fjordskolen der er en skole for de svageste i Aabenraa byområde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

1989 - 1998

Folketingsmedlem Fremskridtspartiet
Lokalformand Aabenraa Kommune, Nye Borgerlige

Uddannelse

Erhvervs- og efterskolelærer, selvstændig, håndværker, journalist(DJ) mm. Samfundsfaglig, DEL, lærerseminariet etc.

Erhvervserfaring

TV reporter ALT tv
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

1989 - 1998

Folketingsmedlem Fremskridtspartiet
Lokalformand Aabenraa Kommune, Nye Borgerlige

Uddannelse

Erhvervs- og efterskolelærer, selvstændig, håndværker, journalist(DJ) mm. Samfundsfaglig, DEL, lærerseminariet etc.

Erhvervserfaring

TV reporter ALT tv

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik