PERSONPROFIL

Jan Skræddergaard

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Kolding
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 6. september 1960 i København Gift 2 børn

D

Jan Skræddergaard var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i Kolding kommune og kandidat til regionsrådet i Region Syddanmark. Jan Skræddergaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Til daglig arbejder han med administration hos Agri-Norcold A/S.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 206 Nye Borgerlige in total 492

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Borgerne, lokalsamfund og skoler skal have mere mandat og selvbestemmelse. Politikkerne skal bestemme mindre.
Borgerne skal ikke underlægges en regeljungle som rammer i flæng. Der skal regelforenkling til, borgeren er mere ekspert på sig selv end en kommunal ansat. Lokalområderne skal tilføres højere grad af selvstyre og midler, med kommunen som rådgivende instans og facilitator hvor nødvendigt. Skolerne og bestyrelse / forældre skal have større indflydelse på tilrettelæggelse og drift af skolen. Infrastrukturen skal løftes til gavn for både erhverv, privatbilisme og bløde trafikanter, eks. er en attraktiv midtby med bedre parkering (gerne gratis i visse tidsrum), lettilgængelig midtby, bedre skoleveje og cykelstier. Afbureaukratisering skal komme ældre og svage borger til gode, ingen regeltyranni. Ingen religiøs rettet beklædning eller halal kød/fjerkræ i offentlige institutioner. Borgeren skal på et oplyst grundlag kunne foretage et til- eller fravalg. Alt andet er udansk og underminerer den danske velfærds- og kulturmodel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stofmisbrugere pynter ikke i midtbyen, så længe de er misbrugere bør disse tilknyttes væresteder i passende afstand til hvor vores børn / unge / ældre og besøgende til byen færdes. Misbrugere skaber ofte utryghed.

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaver underlagt en markedsmekanisme som udbud og efterspørgsel løses ofte effektivt. Men med kommunalt tilsyn.

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal skoleveje og kollektiv trafik i lokalområder undergå undersøgelse ift. transportbehov eks. flextrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sund fornuft at investere i sundere borgere. Langsigtet gevinst.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt dette kan stå økonomisk fornuftigt med en gevinst for både kommune og borgere (øget turisme og liv i kommunen med indtægt til følge)

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi hjælper bedst og mest økonomisk i flygtningenes nærområder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaver underlagt en markedsmekanisme som udbud og efterspørgsel løses oftest effektivt med et højt serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regelforenklinger og afbureaukratisering vil afstedkomme penge til begge dele. Mindre stat, mere menneske.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal have større frihed til i samarbejde med forældrene at bestemme selv. Herunder klassekvotient og andel af forældrebetaling ved evt. ønske om bedre kvalitet. Kommuner skal ikke drifte skolerne, men føre tilsyn. Skolerne skal baseres på danske værdier og dansk kultur.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentrene skaber ikke de nødvendige jobs til de arbejdsløse og skal herfor revurderes.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yder- og lokalområder skal have mere mandat og selvbestemmelse. Muligvis, ikke nødvendigvis flere penge, måske nærmere omfordeling af ressourcer. Yder- og lokalområder er eksperter på eget område.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette skal løses både lokalt og kommunalt med en præventiv indsats af både foreninger, frivillige og SSP.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes med infrastruktur, både hvad angår bilister som bløde trafikanter. Eks. er skoleveje og indfaldsveje til gavn for kommunen borgere og erhvervsliv. Den kollektive trafiks behov undersøges og effektiviseres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages hensyn til begge dele

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt dette kan stå økonomisk fornuftigt med en gevinst for både kommune og borgere (øget turisme og liv i kommunen med indtægt til følge)

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesket skal sættes i centrum, sammen med området. Der skal gives områder / råd større mandat til at tage vare på sig selv. Kommunalt tilsyn og rådgivning.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er et personligt projekt og ikke en statslig eller kommunal opgave.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, uanset formue har samme velfærdsrettigheder. Ønskes tillægsydelser, må man betale for disse.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regelforenklinger og afbureaukratisering vil afstedkomme penge til begge dele. Mindre stat, mere menneske.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En afbureaukratisering og forenkling kan tilføre flere kræfter og bedre normeringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere private virksomheder = flere indtægter til kommunen = bedre velfærd.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 191 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Borgerne, lokalsamfund og skoler skal have mere mandat og selvbestemmelse. Politikkerne skal bestemme mindre.
Borgerne skal ikke underlægges en regeljungle som rammer i flæng. Der skal regelforenkling til, borgeren er mere ekspert på sig selv end en kommunal ansat. Lokalområderne skal tilføres højere grad af selvstyre og midler, med kommunen som rådgivende instans og facilitator hvor nødvendigt. Skolerne og bestyrelse / forældre skal have større indflydelse på tilrettelæggelse og drift af skolen. Infrastrukturen skal løftes til gavn for både erhverv, privatbilisme og bløde trafikanter, eks. er en attraktiv midtby med bedre parkering (gerne gratis i visse tidsrum), lettilgængelig midtby, bedre skoleveje og cykelstier. Afbureaukratisering skal komme ældre og svage borger til gode, ingen regeltyranni. Ingen religiøs rettet beklædning eller halal kød/fjerkræ i offentlige institutioner. Borgeren skal på et oplyst grundlag kunne foretage et til- eller fravalg. Alt andet er udansk og underminerer den danske velfærds- og kulturmodel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Handel og ledelse IBC / UC syd

Erhvervserfaring

2016 - nu

Administrationsarbejder Agri-Norcold A/S
D

Uddannelse

Handel og ledelse IBC / UC syd

Erhvervserfaring

2016 - nu

Administrationsarbejder Agri-Norcold A/S

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik