PERSONPROFIL

Jan Voss Hansen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Tønder
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. juli 1962 i Århus I et forhold 4 børn Bor i Tønder Kommune

O

Jan Voss Hansen (DF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, hvor han er valgt for Dansk Folkeparti. Han er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen. han stillede op som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark til regionsvalget i 2017, dog uden at blive valgt ind.

Jan Voss Hansen er uddannet inden for ledelse og døgninstitutionsområdet, men han arbejder i dag som fuldtidspolitiker.

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for følgende udsagn, danske værdier og interesser.

De små sygehusene skal/bør bevares, de er værdifulde og bevaringsværdige.

De offentlige arbejdspladser i Danmark skal ikke være en religiøs arbejdsplads eller udstillingsvindue for de ansattes religiøse tilhørsforhold. De offentlige ansatte skal være personlig neutrale i deres påklædning og udsmykning.

Udlicitering af social- og sundheds kerneopgaver må ikke være fremtidige besparelser. Jeg har tillid til de kommunale ansatte. Den nødvendige og tilstrækkelige hjælp skal være udgangspunktet.

Ensomhed er roden til mange problemer. Derfor er ensomheden en nød, som skal knækkes.

Ulovligheder og ulovlige ophold i Danmark skal ikke tolereres. Permanent grænsekontrol.

Mere og bedre IT-sikkerhed som forebyggelse mod fejl og hacking. Skabe muligheder og rammer for udvikling.

Det handler om at kunne kigge ind i fremtiden og videreudvikle det som fungere godt og kunne afvikle det som ikke fungere. Tak for din tid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske overenskomst model for løn og arbejdsforhold skal bevares, dette betyder at løndumping skal bekæmpes.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det viser sig jo nødvendigt. Dette ser vi nu med F.eks. for få Sosu hjælpere samt på mange andre dele af sundhedsområdet.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske og måske ikke, jeg mener, at de offentlige ansatte allerede gør en kæmpe stor indsats i dag. Det som jeg har oplevet er, at private virksomheder som underbyder det offentlig og efterfølgende går konkurs.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, helt klart. Hvis der ligger en dom, viser det jo et signal om deres tilgang til Danmarks love og regler samt om deres egen værdier.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig. Dansk Folkeparti har gennem mange år fået danskenes øjne op, dette ser vi ved, at mange ønsker en grænsekontrol samt gennem Danmarks 4 forbehold overfor EU. Men der mangler et stor eftersyn af Danmarks underskrevne konventioner.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette loft er med til at få sat gang i tilskyndelsen til at finde et job og dermed muligheden for at blive selvkørende uden offentlig støtte.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som dansk statsborger, skal man have lige muligheder for deltage i de opgaver og muligheder, der ligger som borger i Danmark. Både de pligter og rettigheder som man har som samfundsborger, uanset ens økonomiske grundlag.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er vigtigt, at man som elev og borgere i Danmark bliver målt på ens handlinger og resultater. Om det så er for meget eller for lidt, må man derfor finde en gylden middelvej.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nogle elever er den for lang og for andre ikke. Jeg tænker, at det skal man evaluere på.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor oplever man, at der bliver flere og flere privat skoler. Jeg tror, at det skyldes, en alt for stor inklusion af børn med særlig behov i folkeskole.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle velfærdsområder er vigtige, derfor skal man ikke tage fra et velfærdsområde til et andet velfærds område. I stedet for bør man kigge på andre områder som F.eks. flygtning-, indvandre- og integrations området som kan afgive penge til velfærdsområdet.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker ikke, at det skulle være nødvendigt.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja tak, tænker jeg, fordi det giver både på den korte og lange bane sundere danskere, som igen mindsker livstils sygedomme, som F.eks. overvægt og diabetes.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har for nuværende ikke taget stilling til dette, da der foregår mange tanker og drøftelser omkring dette område. Men det er en god ide at få dette drøftet efter et folketingsvalget.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbud og efterspørgsel er også nøgleord for dette spørgsmål. Den danske lønmodel sætter jo dagsorden for det danske lønniveau og er jo aftalt mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis dette giver mening og bringer en styrket økonomi til samfundet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er både for og imod, da lighedsprincippet er i spil. Hvis man som rig familie har overskud, kan man jo give disse penge til velgørenhed.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Jeg ville hellere hjælpe mange flere for de samme penge, end bruge dem på migranterne.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark og Folketinget skal selv kunne bestemme hvor, hvornår og hvordan Danmarks militær skal deltage i en konflikt, så et klart Nej Tak til afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvad, slipper vi ikke af med Rusland, de er og bliver en del af Østersøen. Og for Danmark, et land som vi skal tage alvorligt.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål kommer helt an på, hvad de straffede personer er dømt for, samt deres begåede lovovertrædelser.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, såfremt det kan gøres og kan indfases på sådan en måde, at infrastrukturen kan nå at følge med udviklingen.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker, at alt det som giver mening af genbruge og ikke giver øget ulempe for danskerne af håndtere.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit udgangspunkt er, at den som forurener bør/skal betale. Med der er jo mange ting at tage med i betragtning omkring dette spørgsmål.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig, fordi jeg tror, at et overvejende flertal af den danske befolkning gerne vil have en permanent grænsekontrol.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA TAK. Ved at gøre dette, rækker de afsatte penge til mange, mange flere mennesker og kan hjælpe mange flere mennesker videre eller tilbage i områder, hvor de kommer fra.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever det offentlige som mere nær på borgerne. Men desværre ser jeg EU som bureaukratiske samt dens lovivning som tilvejebringes fra EU. Alt dette skal det offentlige agere i, samt vejlede overfor borgerne.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbygning af elkabler bør ske med jordkabler, selvom det bliver dyrere end elmaster.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der står meget på spil, herunder den danske kød eksport samt rigtige mange arbejdspladser. Derfor må man handle og ikke bare se på, at svinepesten kommer nærmere. Og her er en af indsatserne et hegn.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er det som får mennesker til at handle? Det er gode tilbud og oplevelsen, samt at have gjort en god handel. Derfor skal vi gøre en god handel bedre i Danmark.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 332 Dansk Folkeparti in total 2214
KV 2013 Personlige stemmer 315 Dansk Folkeparti in total 2108

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal arbejde for flere kæmpevindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kæmpevindmøller skal som udgangspunkt være på havet. Der kan være områder på land, som kan opfylde lokal befolknings krav om kæmpe vindmøller på land.

2 Kommunen bør arbejde på at udvide nationalpark Vadehavet, så større landområder bliver omfattet. 

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil mene, at nationalpark Vadehavet skal have ben at gå på først, så at sige. Lad os se, hvad de næste år bringer fremadrettet. Der er jo mange interesser og jordbesidere som skal inddrages i en mulig udvidelse af nationalparken.

3 Tønder har behov for at investere flere penge i indsatsen for børn truet af omsorgssvigt, da det er et område, som kommunen historisk set har udfordringer med.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig. Tønder kommune bruger mange flere penge på området nu, og der er sat stor fokus på området, som har været underprioriteret. Det er derfor et vigtigt område at have opmærksomhed på samt at kunne handle udfra de oplysninger, der måtte forligge.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biltrafikken vil stige og stige, hvilket betyder øget udgifter til vejanlæg og vedligholdelse. Derfor er det meget vigtig ikke at glemme alle de, som ikke har adgang til en bil. Derfor bør/skal det undersøges og afvejes, hvem og hvor stort et behov der er, for kollektiv kørsel, og ud fra dette planlægge inversteringer i området.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det system, som fungere i dag er tilstrækkelig, indtil videre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er under pres. Presset hedder Xbox og PlayStation som tager mere og mere tid af de unges og voksens tid. Derfor kunne en omgang gratis tilbud være en model. Men fælleskabet og viljen til at se og omgåes andre mennesker skal jo være tilstede, før det kan lykkes.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja og nej. Sålænge man skal spare på ældreområdet og de syge/udsatte samt handicap området, mener jeg ikke, at der skal bruges flere penge på området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at man ikke må spare på de svage borgere. Da der bliver et større behov, for at hjælpe disse grupper fremadrettet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninger eller migranter udgøre en større og større udgift samfundsmæssigt. I år2015 koste det omkring 16 milliarder og i 2016 det dobbelt. Dette udgiftspres skal nogen jo betales, og det er skatte borgere i kommunerne. Detfor udgør dette et udgiftspres for kommunerne og skatteborgere, og dermed en udfordring/problem at finde økonomi, og dermed er besparelser i spil.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke udlicitering af den kommunale ældrepleje. Jeg har tillid til de kommunale ansatte, som hver dag gøre et stor stykke arbejdet. Flere kommuner har valgt at udlicitere disse områder, hvilket har haft store konsekvenser for borgere og kommunerne med konkurser samt store udgifter tilfølge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er et vigtigt redskab til hurtige helbredelse og funktioner, så borgere hurtige kan vende tilbage til sin normale livssituation. Der er mange forskelige tiltag på sundhedsområdet, så det at kunne skrue ned for et område og fremme et andet området er mulighed, i et hvis omfang. Men man skal tænke sig godt om.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om at antal betyder noget. Jeg vil mene at man skal/bør følge de anbefalinger, som kommer fra de faglige organisationer, som kender området.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil mene, at jobcenter har de nødvendige instumenter til at følge op og henvise en ledig til aktivering eller job. Hertil kommer de faglige organisationer som samarbejder med jobcenter. Men der er mennesker, som desværre ikke er arbejdsmarkedsparate, enten af fysiske eller psykisk årsager.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe en kommunen kan få sine udgifter og indtægter til at passe, ser jeg umildbart ingen behov for dette.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, selvfølgelig i det omfang, som det viser sig som en fordel for borgere og yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt at bruge penge på forebyggelse. Desværre vil der nok altid være unge, som tiltrækkes af det farlige og dermed det spændende miljø, som udgør kriminalitet. Men som udgangspunkt skal der være fokus på ungdoms tendenser og de glidebaner, som kan ende med bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cylkestier er altid dejligt at cylke på. Inversteringer i området skal være med baggrund i behovet og antal af cyklister. Trafik sikkerhed for cyklister skal optimeres, men bør/skal ikke gå ude over andre trafiksikkerheds områder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette dilemma er en udfordring. Udstykningen af enhversejendomme giver skatte grundlag, som kan være med til at finansiere bevaring af naturområder fremadrettet. Derfor skal det tænkes godt igennem, da der både er fordele og ulemper.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, sålænge alle de kulturelle, som vil benytte sig at disse kulturelle tilbud, selv betaler det, som det koster.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil som reglen altid være en god ide at fokusere på udsatte boligområder, samt lave tiltag som inddrager borgere omkring situationer, som er eller kan være en gevinst for området og dens borgere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at man skal bruge “flere penge” på dette område, da mange af disse mennesker, efter min opfattelse skal hjemsendes igen, indenfor en kort årrække.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at hvis man er tilknytte ældreplejen, er man som udgangpunkt, omfatte af det offenlige hjælp. Der bør/skal ikke være afgørende, om man er rig eller ikke.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er et område som bør/skal opprioriteres, da det kan/har stor menneskelige omkostninger samt for det omgivende samfundet, herunder også omkostninger på sundhedsområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal/bør være det antal, som de faglige organisationer anbefaler.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes puljer til dette. Et godt ehversklima er en grundsten for en kommune, da dette skaber arbejdspladser og dermed et skatte grundlag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sålænge udgifter og indtægter passer i kommunen, ser jeg ikke et behov nu.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1298 Dansk Folkeparti in total 72356

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange opgaver er en del af fremtiden. Det handler om at der er tid nok til at løse dem. Kvalitet og tid hænger sammen. Når det er sagt, drejer det sig også om opgavernes sværhedsgrad. Jeg er som DFer stolt og glad for, at DF har fået besparelsekravet på 2 procent væk i år 2018.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afprøvet, med et dårligt resultat.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et juridisk spørgsmål, som jeg på nuværende tidspunkt ikke kan svare på.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tak. Som udgangspunkt bør/skal der være gratis sundhedsbehandling, dog skal udeblivelse uden afbud, udløse et gebyr, som gør, at man ikke forsætter denne adfærd. Jo dygtige og bedre undersøgelser og behandlingerne bliver, jo flere muligheder for behandlinger bliver der vel også. Om man så skal fravælge og tilvælge nogle dyre behandlinger, skal der sætte fokus på fremadrette samt skabes en folkelig debat, før stillingtagen.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tak, men der bør/skal indføre et gebyr for udeblivelse uden grund, således at den adfærd ændres.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det kunne være en af flere veje. Jeg mener at lægerne skal/bør have en kontrakt med sundhedsvæsen/samfundet på samme måde med jagerpiloter i forsvaret. De har efter endt udddannelse en pligt til at tjene forsvaret og Danmark i en årrække. Det samme princip kunne gøre sig gældende i regionen, overfor de nyuddannet læger, som udsendes til de byer og områder, hvor der er lægemangel.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først må man gør op med om vores holdninger om vores hospitaler, skal de udsætte for en privatisering? Dette er et grundsynspunkt for mig. For det handler jo også om den forpligtelse, det offentligt har overfor borgere. Ligeledes kommer det til at handle om, hvad der bliver tilbage af borgere på vores sygehuse. Bliver sygehusene udsultet og dermed mangler penge til driften af sygehusene? Derfor må vi gør op med privatisering, skal det være udvikling eller afvikling af de offenlige sygehuse?

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye superhugehuse er gode, da de har spids kompentencer for de forskellige områder. Men de mindre sygehuse både Tønder sygehus og Nyborg sygehus skal selvfølgelig beholdes og gerne flere. De små sygehuse er bevaringsværdig, borgerne skal ikke køre langt til en behandling. De små sygehus bør/kan laves om til modtage center for færdigbehandlet borgere fra supersygehuse samt være lokale sundhedscenter i samarbejde med kommunerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er som regl en måde at give og spare penge på, som jeg ser det. Udgangspunkt er for mig, at såfremt et hospital og borgerne får fordel af de opgaver som gives ud, skal dette kunne bevises, at være til gavn for borgerne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at regionen har en forpligtelse til at opprioriter både i byerne og i landkommunerne. Dette er meget vigtigt, at man ikke gør forskel på borgere og deres behov for akut hjælp.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig, da man skal fremtænke beskyttelse af vores fælles grundvand. Det handler om afdækning af problem områder samt hvem der skal betale regningen? Grundlæggende er det jo at forurenere betaler, men desværre holder det jo ikke altid. Derfor skal der oprettes en konto, som er øremærket oprydning. Hvem skal så betale, det skal forurenere som udgangspunkt, men ellers de enkle vandforbruger. Hvis man ikke gør dette, kan det ende med, at der ikke er rent vand at hente i fremtiden.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik er et område, som man fremad skal få kigget på, og i et endnu bedre samarbejde med kommunerne. Der er sikker lavet flere undersøgelser om behov og mulighederne, men handler det ikke om myndighedernes og politikernes vilje, om bevillig til området?

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid som udgangspunkt, en god ide at afsøge muligheder for uddannelser og arbejdspladser i landkommunerne. Derfor bør dette selvfølgelig indgå som et opmærksomheds- og fokus område fremadrettet.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, hvis regionen har bedre og flere kompentencer indenfor områderne, bør/skal regionen løse den, sålænge andre ikke har bedre kompentencer overfor borgerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja tak, dette skal/bør være i et samarbejde med kommunerne samt deres behandler og rådgivning. Dette område er meget vigtigt, fordi man skubber disse ulykkelige mennesker og problemstillinger foran sig, snebolde effekten. Hvem skal så betale, det kan ske ved at sammenlægge alle de forskellige tilbud, som sandsynligvis overlapper hinanden mellem regionens tilbud og de kommunale tilbud.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om 2 procents besparelse er taget af bordet for 2018. Bør man stadigvæk kigge på mulighederne for samdrift og forbedringer, hvor det er muligt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, såfremt man ikke ved, hvorfor der er eller bliver flere raske mennesker i fremtiden.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikring er op til hver enkle borgere at beslutte, om man ønsker at købe sig til. At det skulle/har en effekt på ventetiderne i sygehusvæsenet, ja sikkert. Når det er sagt, handler det jo at kunne kondinere hvilken områder de private tager fra, og der igennem omprioritere resurserne til andre områder i vores sundhedsvæsen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, de større byer skal indgå i planlægning af regionens udvikling, ligesom landkommunerne også skal indgå som en vigtig del af fremtids planlægningen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal der selvfølgelig udstedes de tilladelser, som er nødvendige for en stabil forsyningssikkerhed. Når det er sagt, handler det også om vores natur samt det behov der er, for at passe på den.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busforbinelser skal ikke nedpriorters. Som udgangspunkt skal borgere kunne bruge den offenlige bus. Landkommunerne kan/er særligt ramt, fordi der er langt mellem borgere og boligerne. Det handler om at målrettet behovet både i byerne og landkommunerne samt at finde mulighederne, således af borgere er mobile. Ligeledes handler det vel også om politiske velvijle.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke inde i den aktuelle lovgivning nu, men som udgangspunkt, bør det kunne være muligt at regionerne sammen med arbejdsgivere og kommunerne at planlægge målrette uddannelser, dette uden kassetænkning og for der igennem at forstærke og lave udvikling for både by og land.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder kommune og Region Sønderjylland/Schleswig Tønder Kommune, Dansk Folkeparti

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2010 - 2013

Akademiuddannelse Ledelse, IBC Kolding
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder kommune og Region Sønderjylland/Schleswig Tønder Kommune, Dansk Folkeparti

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2010 - 2013

Akademiuddannelse Ledelse, IBC Kolding

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik