PERSONPROFIL

Jens Jul Nielsen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Bor i Aarhus Kommune

K

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Bureaukrati
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg er pensioneret gymnasielærer. Mine fag er kemi og matematik og det præger også mine politiske holdninger. Jeg ønsker at kende den reelle sammenhæng mellem tingene. Jeg kommer i en frikirke og tror på at kirkerne kan gøre en forskel i Danmark - på den positive måde.

Mærkesager
1: Mennesket først Der skal planlægges ud fra menneskelige værdier. Mennesket er et social væsen - i samspil med andre. Der skal forebygges, frem for at behandles. Her er det væsentligt at tænke på familien. Gode skoler, gode institutioner. Flere muligheder for familierne for at få fri/orlov. Vi ønsker at tilskynde og fremme at fagforeninger og arbejdsgivere skaber gode arbejdspladser i Danmark.
2: Personlig frihed. Vi må ikke glemme de såkaldte gamle idealer ytringsfrihed og trosfrihed osv. Det er vigtigt at vi bevarer et samfund der bygger på at vi har tillid til hinanden.
3: Fokus på resultatet Der skal planlægges intelligent. Der er for mange såkaldte løsninger der ikke er holdbare. Fx. indenfor miljø.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kun ansættes flere hvis der er behov for at ansætte folk.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være lægerne der afgør dette.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet bør være mere præcist

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes det er et svært spørgsmål. Kan finde eksempler på hvor det er for let, og eksempler på hvor det er for svært.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange kristne forfølges i mange lande. Det skal være lettere for kristne at komme til Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle, der ikke tager arbejde. Er det for mange, det tror jeg, men er ikke sikker.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig - man har tænkt alt for meget på penge tror jeg. Nogle gange er inklusion af børn en god ide, men det bør være lærere og skolens ledelse, der afgør det.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eleverne skal vide hvor godt de klarer sig i et fag.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen er en fiasko - start forfra. Den nye folkeskolereform skal skabes i et bredt samarbejde mellem lærere, skolens ledelse, forældre, undervisningsministeriet osv.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigt, men det kan være en god ide at ældre kan tilkøbe nogle flere ydelser,

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver jo flere ældre, så derfor skal ældreplejen tilføres flere ressourcer. Selvfølgelig skal der også arbejdes med kvaliteten og effektiviteten i ældreplejen og andre velfærdsområder, for at der kan være ressourcer nok til alle.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen sammenhæng mellem de to ting. Vi skal have en god og anstændig ældrepleje. Vi skal arbejde på at gøre den bedre og mere effektiv. Pensionsalderen afgøres af mange faktorer. Hvordan er helbredstilstanden i befolkningen. Hvad er levealderen. Er der mange nedslidte. Er der brug for mere arbejdskraft osv

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For besværligt. Hvad er en sund fødevare?

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fungerer ok, men man bør revidere ordningen jævnligt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattetrykket er for højt for mange. Der bør være færre der betaler topskat. Man kunne ønske sig et forbedret skattesystem uden urimelige beskatninger - men det er nok utopi.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det offentlige kan klare en opgave bedst - så skal de have opgaven. Det er den konkrete opgave der bestemmer om den skal løses offentligt eller privat.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har jo forhandlet om lønnen.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være sværere at "undgå" skat.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem er de velfungerende.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig - fordi børnefamilierne også har brug for andre ting - fx. tid. Man skal forbedre mulighederne for at børnefamilierne kan få fri fra arbejde både enkelte dage og i længere perioder. Ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80 % løn.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at man har en linje der er saglig og ikke konfrontatorisk.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldeles ikke

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vægtningen skal ikke ændres ret meget. Resocialisering er stadig vigtig.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror mere at det handler om danskernes holdning til genbrug. Men politikerne kan da godt forsøge at få danskerne til at genbruge mere.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mest vigtigst at løse problemet teknologisk rigtigt. At sænke en afgift markant betyder at skatteprocenten skal hæves. Der er for mange såkaldte løsninger der ikke er holdbare. Man vil have elbiler på trods af, at det Lithium man bruger i batterier, er en meget begrænset resource. Brintbiler vil være en god løsning på problemet med luftforurening fx. i byerne.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog vigtigt at kontrollen fortsætter til man har tilstrækkelige erfaringer til at gøre grænsekontrollen permanent.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Everything EU can do - We can do better! EU kan bruges til at løse FÆLLES problemer. Problemer i Danmark løses i Danmark. Ingen unødig centralisering.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle gange mere service. Nogle gange ikke mere service.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normalt er de effektive - nogle gange ineffektive og bureaukratiske.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle stillinger kan spares væk, men tror ikke det er mange.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er lovlige sprøjtemidler skader det ikke drikkevandet ved korrekt brug. Hvis et middel kommer under mistanke for at være skadelig, kan man midlertidig forbyde midlet, mens midlet undersøges. Det man skal gøre, hvis der bliver problemer med drikkevandet er at få problemet løst GRUNDIGT. HVEM har forurenet. Er forureningen sket NU eller tidligere. HVAD er der forurenet med. Hvordan løses det aktuelle problem.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både/og Den østjyske motorvej bør udvides straks , da det vil markant afhjælpe de trafikale problemer i og omkring Aarhus. Det synes også at være en god ide at udvide letbanen. Den kollektive trafik skal forbedres, men det skal være i forbindelse med at man forbedrer trafikforholdene i Aarhus for gående, cyklende og kørende,

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvivler på at man kan bekæmpe ghettodannelsen ved at tvangsflytte beboere. Derfor er det vigtigt at få erfaringer fra Gellerup - virker det eller virker det ikke. Man skal også bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet på andre måder fx. ved at involvere frivillige organisationer eller politiet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 83 Kristendemokraterne in total 1397

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2002 - 2008

Tillidsrepræsentant VUC Vejle

Uddannelse

1973 - 1981

Cand Scient Kemi - Matematik, Århus Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2016

Lektor Viby Gymnasie og HF

1971 - 2008

Lektor VUC Vejle
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2002 - 2008

Tillidsrepræsentant VUC Vejle

Uddannelse

1973 - 1981

Cand Scient Kemi - Matematik, Århus Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2016

Lektor Viby Gymnasie og HF

1971 - 2008

Lektor VUC Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik