PERSONPROFIL

Jens Ole Madsen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Bor i Assens Kommune

K

Jens Ole Madsen (Kristendemokraterne) er folketingskandidat til valget i 2019.
Han har været aktiv i Kristendemokraterne/ungdomsafdeling siden 1982, og har siddet i hovedbestyrelse de fleste år. Han har arbejdet med organisation og kurser.
Jens Ole Madsen har været opstillet til div. valg gennem årene, han har haft mange bestyrelses og formandsposter.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Bureaukrati
  • Beskæftigelse
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg er optaget af at højne samfundssind og "åndelig begavelse". Alt for meget politik handler om "flest stemmer ved næste valg" og alt for lidt om hvad der er bedst for at Danmark, og verden, "hænger sammen". Alle vil dele gaver ud for at få stemmer og kun stille (urimelige) krav til grupper hvor der ikke er så mange stemmer at få, eks soscialt udsatte, landbrug m.f. Pudsigt nok slipper de få med de højeste lønninger for krav. Kunne det mon hænge sammen med hvem der betaler valgkampen? - Eller hvem man har gået på uddannelse sammen med?
Den største gruppe marginaliserede ekstremister vi har er samlet i en getto som bliver kaldt "Slotsholmen",
Som vælger må man huske på at stemmer man på det samme må man forvente at få det samme.
Du må man gøre op om det er mere "gods og guld" til færre mennesker man ønsker, med følgende uro og kriminalitet, - ELLER et samfund hvor menneskeværd, ligeværd, frihed i tro og liv, mangfoldighed, "åndelig" rigdom, tillid, tryghed, plads til alle?!

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver ikke flere i arbejde af gøre det sværere at optjene ret til dagpenge. I bedste fald bliver der blot flere der mistrives i job de ikke tør forlade, eller ryger på en social nedtur når de har mistet et job.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange offentlige administrative ansatte skal videruddannes til rigtigt omsorgs arbejde.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urimeligt at holde lønmodtagere fra andre EU lande ude med urealsitisk høje mindstelønninger/lønsatser. Vi er alle mennesker og lige meget værd.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere Erfaringensudveksling om planlægning, samt økonomisk fornuft der giver bedre resultater. Penge brugt på udbud, tilbudsgivning og kontrol er kun til glæde for kontorfolk. Konkurrencen fra private er ofte ulige, og derfor ikke altid gennemskuelig eller sammenlignelig.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velstillede borgere med råd til sundhedsforsikring behøver ikke at få alting gratis i det offentlige. Vi har jo ladet dem slippe for at betale skat af bidraget til sundhedsforsikringen. Tilsvarende kan de så betale til den fælles kasse hvis de alligevel benytter der offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drop dyr medicin og hjælp mange med "billige" problemer i stedet. Vi kan ikke hjælpe alle. Lige nu er det prestige, altså "spændende" sygdomme, samt de bedst argumenterende patienter der prioriteres.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man ikke vil skabe en mere retfærdig verden oplever vi et stort ryk-ind her hvor der er en høj velstand. Løsningen er ikke mure af våben eller beton. Løsningen er mere ligelig fordeling af verdens goder. Dette må starte i toppen af samfundet. Få procent sidder på størstedelen af verdens værdier!

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld skal små overtrædelser ikke tælle med. Eks fartbøde, manglende lygte på cykel osv.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre fordelign ud fra princippet om at "bredeste skuldre bærer mest". Et samfund måles på hvordan det behandler de dårligst stillede. Ulighed er en følge af åndelig fattigdom ! Ingen bliver velstillet uafhængigt af andre. Alle er nødvendige for at et samfund fungerer!

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en del der har for lidt ud af at arbejde, og alligevel går på arbejde. De fleste vil gerne arbejde. Vi har gode ydelser til mange af dem der får, men ikke alle. Forventninger til levestandard er høj, for de fleste. Også for de der er i arbejde. Det største problem for de fleste ledige er, at der ikke er et ledigt job der både kan udfylde den ledige og arbejdsgiverens forventninger. Der er penge nok til at give job til mange flere. Disse penge ender bare i lommen på nogle få stjerne rige

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er til skade for både de "inkluderede" og for øvrige børn.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der burde fokuseres meget mere på "livs-duelighed" og menneskelige kompetencer.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lange dage giver dårligere koncentration og mindre tid til fritidsinteresser der kan udvikle sociale og andre kompetencer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre pleje er vigtigere end eks. Kulturel pjat og prestigeprojekter i storbyerne. Middelklassen må betale for deres egne interesser.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de ældre over 75 der slidt og betalt og opbygget velfærdstaten. Rige ældre må fremover klare sig med mindre fra det offentlige.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal justeres efter flere parametre, bl.a. antal år på arbejdsmarkedet, alder, branche..

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart at folk flytter til byerne når landkommuner malkes så det kun kommer til at handle om at overleve. Flyt milliarderne ud på landet, så vil mange flere kunne få et bedre liv. Storcentre og prestige projekter giver kun mere overfladiskhed.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brug for en omlægning af moms og skat. Større skat på "arbejdsfri fortjenester" og mindre skat/moms på ydelser og varer der indeholder Dansk arbejdskraft. Robotter der erstatter arbejdskraft skal også pålægges "personskat"/styk-afgift.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høje indtægter findes kun fordi vi har et samfund hvor mange "almindelige" slider hver dag. Dem der "skummer fløden" må være klar til at bære mest. Deres rugbrød koster ikke så meget mere.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige yder et højt bidrag til at virksomheder kan få veluddannet arbejdskraft og stabile samfundsvilkår, infrastruktur osv. Derfor må virksomheder fortsat bidrage solidt til dette.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu er der godt gang i virksomheder. Men der mangler råderum/økonomi/vilje til socialt ansvar, også fra lønmodtager organisationerne! Store offentlige investeringer i eks infrastruktur bør gemmes til "nedgangstider"/resistion.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveu er skadeligt for beskæftigelse, fordelingspolitik, miljø, giver sort arbejde. Værst af alt er de høje lønninger i "toppen" af samfundet.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begrænsning i børnepenge skal fjernes. Der skal gives mere valgfrihed til pasning - "pengene følge barnet", så man frit kan vælge selv at passe eller institution, og mulighed for kombination.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol skader langt mere end tobak!

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

- Der bør kunne justeres på børnepenge ud fra økonomiske forhold. - Børnefamilier der ikke får hjælp til problemer kommer til at koste samfundet mange penge i fremtiden. Heldagsskolen er ødelæggende, både socialt og læringsmæssigt. - Indklution i skolen gør udsatte børn/dårligt fungerende børn endnu mere udsatte, og øvrige børn får også flere problemer at slås med.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistand er den absolut bedste måde at imødegå flygtninge strømme fra syd mod nord! Nogle økonomer påpeger at den vestlige verden i nogle år skal op på 10 - 20 % af BNP hvis vi skal stoppe ulighed og deraf følgende krige og flygtninge i verden.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sikreste vej til mindre kriminalitet er mindre ulighed og mindre fattigdom, samt mindre fokus på kariere og penge i de rige familier!

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giv unge håb om en bedre fremtid, med mere menneskelighed.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længere fængsel skaber mere hærdede kriminelle. Der er brug for bedre bemanding så fængelsopholdet kan give bedre redskaber til et fredeligt liv!

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør lægges grønne afgifter på al husholdningskemi, inklusive parfumer, plast, kunstige stoffer til hjemmet så som gulvtæpper, malede møbler, plastvinduer, plastskåle osv. Læs ironi. MEN. Hvis virksomheder ikke må bruge kemi, hvorfor må private så ? Der brude også lægges grøn afgift på vand, da det meste bliver forurenet og derefter lukket ud i kloakken og videre til hav, marker og luften. Læg afgiften på brugeren. Hvis det lægges på producent vil man blot købe i udlandet?!

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

El-biler er ikke mere miljøvendlige. De flytter blot forureningen. Det ville flytte langt mere med en tættere og bedre offentlig transport, og at folk bosatte sig tæt på arbejdspladsen. Miljø koster penge - det må politikere og befolkning tage ansvar for!

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke borgeren der skal sortere, det er modtagerstationer/forbrændingsanlæg. Der skal gøres op med "affaldsbarronerne" der tjener fedt på IKKE at sortere affaldet. I Holstebro har de købt et anlæg så langt det meste affald kan genanvendes, og de tjener penge på det.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På miljø skal vi være mere EU. På socialpoltik mindre EU

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opret FN lejre til dem der bliver fordrevet af krig, sult eller oversvømmelse! - Så slipper de for lange rejser, der invaliderer fysisk og psykisk. Flygtninge der kommer tilbage til nærområde vil risikere døden, alene for at have været flygtet..

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge har alt for let spil med at fragte tyvekoster og smuglervarer over grænsen.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private er kendetegnet ved høj profit - altså ikke mere service for pengene, selv om det på pariret/kontakter kan stilles sådan op. Tillidsbaseret ledelse og mindre enheder i det offentlige er vejen til at løfte velfærdsopgaver bedre.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Administration og kontrol er en selvforstærkende skrue uden ende. Vi må uddanne til det der er brug for: Varme hænder. Det offentlige skal ikke være et beskæftigelses projekt for .. alle dem der har taget uddannelse "til at sidde ved skriveborde" fordi alle unge får tudet ørene fulde af at det er det eneste rigtige at uddanne sig til, fordi i fremtiden skal alle have lange uddannelser og leve af at sidde og finde på (finde på nye regler så flere kan få job ved skriveborde?).

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet skal tildeles flere resurser. Der er skåret for meget ned, alt for meget!

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 53 Kristendemokraterne in total 4809

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

1982 - nu

Bestyrelser Frivillige organisationer

Uddannelse

1989 - 1990

Driftleder Landbrug, Hammerum

Erhvervserfaring

1992 - nu

Landbrugsservice Selvstændig
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

1982 - nu

Bestyrelser Frivillige organisationer

Uddannelse

1989 - 1990

Driftleder Landbrug, Hammerum

Erhvervserfaring

1992 - nu

Landbrugsservice Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik