PERSONPROFIL

Jesper Petersen

Socialdemokratiet

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 25. august 1981 i Haderslev Bor i Københavns Kommune

A

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker tryghed om dagpengesystemet. Det vil altid være Socialdemokratiets opgave at sikre gode vilkår for de arbejdsløse, og vi skal hele tiden se på, om noget kan gøres bedre. Derfor er vi også stolte af, at det lykkedes os at sikre en forbedring af dagpengereformen.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt, at danske medarbejdere bliver presset på løn og arbejdsvilkår. Der er f.eks. brug for en permanent indsats mod social dumping - med Skattevæsen, Politi og Arbejdstilsynet.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet er mere tid og højere kvalitet i den fælles hverdag i velfærden. Med dygtige pædagoger, lærere, patienter og sosu-hjælper. Med flere. Og i en periode er de blevet prioriteret ned til fordel for lavere skat. Nu skal vi have en regering, der vælger velfærd først.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal man altid tilbydes en god behandling og effektiv medicin. Uanset pengepungens størrelse. Men hvornår ny medicin tages i anvendelse, må altid bero på en konkret vurdering. Derfor har vi været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksempelvis rumænske kriminelle bør jo kunne afsone straf i Rumænien i stedet for at skulle være i danske fængsler.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er desværre vokset de senere år - ikke mindst ulighed i formue. Også derfor bør vi sætte skatten op på de største aktieindkomster f.eks.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsen høj i Danmark - det er positivt. Der skal helt grundlæggende være tilskyndelse til at arbejde. Ledigheden handler ikke om dovenskab, men først og fremmest om, hvor godt eller skidt det går for økonomien. Lige nu har vi økonomisk gode år som samfund, og det skal vi bruge til alles gavn og til at investere i vores fremtid.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og det er fornuftigt, der er blevet justeret lidt på længden for nylig. Det vigtigste er kvalitet i de timer, børnene er i skole. Og at der er variation og god brug af de understøttende timer, der nu indgår i skolen. Jeg har selv en dreng, der går i 2. klasse, som er godt brugt af mange skoletimer, og hvor det kan være svært at nå eller have energi til de fritidsaktiviteter, han ellers godt kan lide. Den del af livet er også vigtigt!

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det presser klassen og lærerne, hvis for mange børn med udfordringer skal inkluderes på én gang. Inklusion kræver også ressourcer - med ekstra pædagoger, lærere osv. I øvrigt er det vel værd at gøre mere for at undgå at så mange flere børn har vanskeligt ved at være i en almindelig klasse - og det starter ved at højne kvaliteten og normeringerne i daginstitutionerne. Det kan afhjælpe mange problemer, hvis der bliver mere tid og pædagogisk kvalitet og alle børn får en god start.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nationale test og præstationsfokus må ikke starte for tidligt eller fylde for meget. Der skal følges op på elevernes faglige udvikling og lærere kan bruge forskellige test el. lign. som redskab - men det skal være med måde og ikke ned i de små klasser.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil tilføre ældreområdet flere penge, fordi der skal være mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Men det er samtidig vores mål at tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder. Der er også problemer med for lidt tid til patienterne i sundhedsvæsenet, for få voksne til store grupper børn i børnehaverne osv.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattefinansieret er bedre end brugerbetaling - høj kvalitet, tid og omsorg skal være for alle uanset pengepungens størrelse. Næh, tværtimod burde vi arbejde hen i mod at f.eks. tandlægehjælp blev mere overkommeligt at betale. Vi kunne starte ved ældre og ressourcesvage medborgere.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er nødvendigt at de penge, der er afsat til velfærd ikke bare bliver brugt på at sætte skatten ned. Og så er der brug for at indføre en ret til tidlig folkepension for dem, der har haft de længste og typisk også opslidende arbejdsliv.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan umiddelbart virke som en god idé - men er noget mere vanskeligt at få til at fungere i virkeligheden. Vi har et godt enkelt, nemt administrerbart system med én momssats i Danmark, der giver en solid indtægt til fælleskassen - og man skal passe på ikke at ville bruge momsen til alle mulige detailreguleringer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en retfærdig udligning mellem kommuner med meget forskellige økonomiske grundlag - så der kan være en høj kvalitet i service og tilbud i hele landet. Også i kommunerne udenfor de største byer. Og det begynder at halte i takt med centraliseringen og den økonomiske skævvridning af vores land - som desværre er hjulpet på vej af en politik, der her fokuseret for meget på lavere skat frem for bedre velfærd.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt, at de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Den progressive skat er med at til at finansiere velfærd og mindske uligheden.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har grundlæggende et godt, solidarisk velfærdssamfund. Men kvaliteten halter for ofte i ældreplejen, sundhedsvæsen, skoler, daginstitutioner osv. Der er for lidt tid, nærhed og omsorg for det enkelte barn, patient eller ældre medborger. Det kan vi gøre bedre! Og der er råd til det, hvis vi ikke prioriterer de nedsættelser af skatten, bl.a. for velstillede grupper, som regeringspartierne foreslår.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal ikke konkurrere på at være billigst eller at have lav skat. Vi er stærke i dag, fordi vi er fagligt dygtige, produktive, innovative - og fordi vi har et samfund, hvor god offentlig velfærd og et sundt erhvervsliv går hånd i hånd. Vi ligger fornuftigt på selskabsskatten - nogenlunde midt i feltet. Når det kan lade sig gøre at ændre afgifter, der både rammer konkurrencevilkår eller medfører grænsehandel - og finansiere det uden at ramme velfærdsbudgetterne, så er det fint, synes jeg.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stærk organisering i Danmark og gode fagforeninger - og bedre vilkår på arbejdsmarkedet end de fleste andre lande. Dem skal vi beskytte mod social dumping mm. Lønkonkurrenceevnen er forbedret igennem endda nogle år nu. Og Danmarks handelsbalance er rigtig god. Det er ikke en udfordring i sig selv at have relativt høje lønninger, hvis bare man kan sælge det, vi producerer for en god pris!

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange børn i Danmark lever i det, man i vores samfund kan betegne som fattigdom. Dem skal man særligt gøre noget for, får bedre levevilkår. Ellers vil jeg mene, at mange børnefamilier med to arbejdende forældre mere end øget børnecheck el. lign. har brug for tid, fleksibilitet og gode orlovsmuligheder - og for højere kvalitet for deres børn i vuggestue, børnehave, fritidsordninger osv.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke behov for en afstemning som det er i dag - vi har klaret os fint med forsvarsundtagelsen, og Danmark har løftet sine opgaver med bidrag til både skarpe missioner, stabilitet, sikkerhed og udvikling. Som den amerikanske kurs er for øjeblikket kan man bare ikke udelukke, at der i fremtiden bliver behov for et større europæisk ansvar og samarbejde, som også Danmark vil have interesse i.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en retfærdig straf - og samtidig skal man arbejde for at folk kan komme på rette vej igen, når de har udstået deres straf.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne være tryg - og mærke samfundet er på ens side, hvis man bliver udsat for vold og anden kriminalitet. Derfor skal der slås ned på kriminalitet, og vi er villige til at se på, om man kan skærpe straffene, så færre begår voldelig kriminalitet. Men hårdere straffe kan ikke stå alene. De skal følges af forebyggende arbejde og resocialisering. De seneste år har også vist, at der indenfor økonomisk kriminalitet er behov for at slå hårdere ned.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Transportsektoren, herunder vores biler, er en af de klimabelastende aktiviteter, som halter efter i den grønne omstilling i Danmark. Det skal være mere attraktivt at købe en bil, der kører langt på literen - eller som kører på strøm, brint eller er en hybrid. De kommende år, skal transporten være grønnere. Det kræver også mere politisk handling. Jeg har selv bokset med regeringen om det i denne valgperiode, og de hænger virkelig i bremsen.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have standset den farlige trafik via menneskesmuglere over Middelhavet. Behandle anmodningerne udenfor EU's grænser os.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer realistisk set til at gå en årrække inden der er styr på EU's ydre grænser.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt gennemgående er vores offentligt ansatte pligtopfyldende, fagligt dygtige, engagerede og interesserede i at gøre en forskel for de mennesker, deres fag handler om. Men der er behov for at se på de rammer, de arbejder under, som kan være bureaukratiske og med for meget kontrol og dokumentation. Det sker alt for tit, at der ses ned på offentligt ansatte - eller at det offentlige sættes i modsætning til den private sektor. Sådan er det ikke - sektorerne har brug for hinanden!

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mange dokumentationskrav og den for omfattende kontrol fører også til, at der bliver ansat flere "kolde hænder". Imens sker der forringelser af den direkte service og omsorg for elever, patienter, børn, ældre osv. Dygtige ledere og en god forvaltning lokalt er også vigtig, skal man huske - men der er brug for mere tid til barnet eller borgeren i mødet med pædagogen, hjemmehjælperen, sygeplejerskeren eller læreren.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer der vildsvinepest til Danmark og rammer det danske landbrug, vil det have store konsekvenser for arbejdspladser i fødevareindustri og for dansk eksport. Man skal ikke tro, hegnet løser problemet alene - andre indsatser er også nødvendige. Men det er et bidrag til at forebygge vildsvinepest i Danmark, og det er et signal til de lande, der forventer at dansk kød er sikkert og med høj kvalitet, at vi beskytter vores dyr mod sygdommen.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det ellers kan finansieres på en fornuftig måde, og man også tager højde for eventuelle sundhedseffekter, er jeg tilhænger af at nedsætte nogle af de afgifter, der giver grænsehandel. Jeg har været med til at beslutte det med f.eks. øl og sodavand, og det har også virket. Et næste vigtigt skridt må være at få pant på de tyske dåser, så de ikke ligger i vores natur i Danmark.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang det teknisk kan lade sig gøre, bør kablerne helt overvejende i jorden - også selv om det bliver dyrere. Regeringen har kørt hele den her sag meget slingrende. Nu er der meldt ud, at det meste af udbygningen skal ske med master - og at andre ledningsføringer til gengæld vil blive lagt i jorden. Det håber jeg, vil ske endnu mere i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2013 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Skatteordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2004 - 2006

Landsformand Socialistisk Folkepartis Ungdom

2006 - 2013

Hovedbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

1997 - 2000

Student Haderslev Katedralskole

Erhvervserfaring

Sekretariatsmedarbejder, studentstilling Center for Ungdomsforskning

2000 - 2001

Lærervikar ved skoler i Vojens Kommune Vojens Kommune

2001 - 2003

Organisationskonsulent SF Ungdom
A

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2013 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Skatteordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2004 - 2006

Landsformand Socialistisk Folkepartis Ungdom

2006 - 2013

Hovedbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

1997 - 2000

Student Haderslev Katedralskole

Erhvervserfaring

Sekretariatsmedarbejder, studentstilling Center for Ungdomsforskning

2000 - 2001

Lærervikar ved skoler i Vojens Kommune Vojens Kommune

2001 - 2003

Organisationskonsulent SF Ungdom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik