PERSONPROFIL

Jimmy Steen Eriksen

Liberal Alliance

Spidskandidat i Assens
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 8. november 1969 i Odense Gift 2 børn

I

Jimmy Steen Eriksen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Assens kommune. Han stillede også op for samme parti i Region Syddanmark. Jimmy Steen Eriksen blev ikke valgt ind i hverken i byrådet eller regionen.

Han har tidligere været folketingskandidat for Liberal Alliance på Fyn, hvor han har besiddet posten som stedfortræder for Merete Riisager. Udover det har han tidligere været medlem af Det Konservative Folkeparti, men der skiftede han fra i 2014.

Til daglig arbejder han hos Archer Daniels Midland Company som salgsdirektør. Han har tidligere arbejdet som slagter hos Danish Crown, kvalitetschef hos Kødgros og business manager hos Arla Foods Ingredients. Han er uddannet i levnedsmiddeltekniker fra Vejle Tekniske Akademi samt som Food Business Engineer fra Nordic Agricultural Academy. Jimmy Steen Eriksen er også været ejer og brygmester på Aarup Bryghus.

Jimmy Steen Eriksen er født og opvokset i Odense, men i dag bor han i Assens Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 179 Liberal Alliance in total 470

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mere vækst - Mindre Bureaukrati - Mere frihed - Lavere skat
Kommunalvalg
Det betyder konkret, at:
• Vi går til valg på lavere skatter og afgifter
Assens skal være en af Syddanmarks billigste skattekommuner, målt på et samlet beskatningsniveau 2017 da skatter og afgifter er en væsentlig faktor for tiltrækning af borgere og virksomheder.

• Vi går til valg på mindre bureaukrati
Bureaukrati og administration skal begrænses alle steder det er muligt. Produktivitetskommissionen har vist, at der alene ved at gennemføre best practice kan effektiviseres på en lang række områder, uden at den borgernære service lider overlast. Konkurrenceudsættelse, udfordringsret og frikommuneforsøg.
Kommunal analyse af selvpåført bureaukrati i kommunen. Blot 19 kommuner har ansøgt om at deltage i dette, her burde Assens være iblandt.
Et stående udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering skal oprettes i det kommende byråd!

• Vi går til valg på mere frihed for virksomheder og borgere
Liberal Alliance går til valg på at få taget et opgør med det kommunale kontroltyranni og i langt højere grad udvise tillid til, at borgerne faktisk er i stand til at træffe valg på egne vegne.
Samtidig tror vi på, at de kommunalt ansatte ønsker og er i stand til at udføre deres arbejde bedst muligt.
Under frihedsparaplyen ønsker vi desuden at gøre en indsats for frihed på skoler og daginstitutioner.

• Vi går til valg på øget vækst
Attraktive vilkår for virksomhederne er altafgørende, når det kommer til kommunal vækst- og jobskabelse, og kommunerne skal derfor til enhver tid bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer for øget vækst. Ordentlighed skal være et bærende element i kommunens behandling af borgere og virksomheder.

• Vi går til valg på mere for pengene
Er dette en kommunal kerneopgave eller kunne det prioriteres som en privat opgave skal være et bærende spørgsmål i Assens kommune.
Giver sagsbehandlingen for borgere og virksomheder mening.

Regionsvalg
Liberal Alliance vil skærpe in...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pasningstilbud og skoler skal have mere frihed under ansvar til selvforvaltning. Ledelser og bestyrelser skal have mere vidtgående beføjelser i forhold til at træffe beslutninger lokalt og frihed til at på sin egen måde, at nå de nationale krav. Kommunen skal skabe gennemskuelighed og fremlægge nøgletal og pædagogik for alle institutioner – både private og offentlige. Så forældrene har bedre mulighed for at vælge imellem tilbuddene. Mindre bureaukrati og administration giver bedre økonomi.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En eventuel del finansiering skal indtænkes i et større udviklings perspektiv for hele havneområdet som sikring af miljø, stigende vandstand, bosætning og turisme. Søbadet er i sig selv en spændende ide der kan gavne udvikling, det skal kommunen understøtte og skabe rammer for. Men fokus på kerneopgaver først.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En visionær udvikling af havneområdet skal indtænkes som en helhed. Her skal muligheden for attraktive boliger og erhverv i kombination være mulig. Flis håndtering hører ikke til i området, men anden erhverv kan sagtens gå hånd i hånd med boliger.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens infrastruktur er vigtig for udvikling og vækst. Borgernes valgfrihed af transport skal styrkes. Vejenes standard skal højnes gennem sikring af økonomi til vedligehold. Industri og erhvervsområder skal lægges der hvor infrastruktur giver bedst mening for at tiltrække nye virksomheder i båndet mellem Aarup og Vissenbjerg. Der skal prioriteres cykelstier så bløde trafikanter sikres en sikker og tryg vej til kommunens tilbud og den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens kommune giver borgere god mulighed for sortering af affald. Dog bør kommunen investere i døgnåbne genbrugsstationer uden at det kræver ekstra personale, hvor adgang kan gives ved nummerplade genkendelse, det fungere andre steder.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes mange midler idag, men fordelingen af kultur og idrætsmidler skal prioriteres anderledes end i dag. Borgernes idrætsvaner har også ændret sig væsentligt, og flere dyrker eks MTB, løb eller fitness. Det der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller markedsvilkår skal gøre det. Kommunal kultur støtte bør kun komme på tale, når vigtige kulturtilbud ellers vil forsvinde eller kulturområder som breddeidrætten der vil have svært ved at klare sig uden kommunal støtte.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er en vigtig del af Assens Kommune, men kommunen skal udvise stor omhyggelighed med offentlige midler, det skal primært være bæredygtigt. Kommunen skal fokusere på kerneopgaverne. Det der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller markedsvilkår skal gøre det. Kommunal kultur støtte bør kun komme på tale, når vigtige kulturtilbud ellers vil forsvinde eller kulturområder som breddeidrætten der vil have svært ved at klare sig uden støtte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker er forskellige, og derfor må systemet kunne foretage et individuelt og nådigt skøn baseret på det enkelte menneskes behov. Det er god social politik at alle der kan deltage i arbejdsfællesskabet også gør det. Det er ikke kun vigtigt for borgere at kunne forsørge sig selv, men også i alles interesse at ressourcerne så anvendes der hvor der er brug for hjælp.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beskæftigelse og integration hænger sammen , flygtninge der er i Assens skal indgå i fællesskabet. Assens skal gennem beskæftigelse se løsninger på de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer der er i kommunen og derved skabe værdi gennem indsatserne ikke kun for den enkelte men også for kommunen. Det er en af de allervigtigste politiske opgaver at sikre, at alle der kan deltage i arbejdsfællesskabet også gør det.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere for pengene. Konkurrence er godt for udbuddet af plejemuligheder og ved den nye lov og krav til de private aktører minimerer det risikoen for konkurser.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god genoptræning er vigtig for at borgere kommer tilbage til deres normale tilstand. Ved at give større tillid til medarbejdere og fjerne unødvendig administration og bureaukrati kan der blive en bedre udnyttelse af ressourcerne. Dertil bidrager den teknologiske udvikling til, at der kommer flere og flere hjælpemidler, og det skal vi udnytte og oplyse om. Uanset hvad behovet for hjælp er, mener Liberal Alliance, at det skal være nemt og ubureaukratisk at tilegne sig de rette hjælpemidler.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal større frihed til den enkelte skole til at skabe sin egen faglige profil og frihed til forældrene til at vælge, hvor deres børn skal gå i skole. Papirarbejdet skal minimeres og kræfterne lægges i reel undervisning. Kommunen skal ikke indsnævre borgernes frihed ved f.eks at begrænse adgangen til de mest populære skoler eller begrænse udbuddet af skoler ved uhensigtsmæssige sammenlægninger. Udfordringen i Assens er ikke for stort elevantal men mere for lavt, hvilket skolelukninger vist

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens skal gennem beskæftigelse se løsninger på de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer der er i kommunen og derved skabe værdi gennem indsatserne ikke kun for den enkelte men også for kommunen. En sikker og målrettet beskæftigelsespolitik skal få folk ud på arbejdsmarkedet igen, da det er en af de allervigtigste politiske opgaver at sikre, at alle der kan deltage i arbejdsfællesskabet også gør det.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens skal være en af Syddanmarks billigste skattekommuner, målt på et samlet beskatningsniveau 2017 da skatter og afgifter er en væsentlig faktor for tiltrækning af borgere og virksomheder.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens kommune skal ses som en helhed og prioriteringerne skal være til gavn for en samlet kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personale, der arbejder med børn, skal være klædt på til fagligt at kunne spotte tidlige tegn på mistrivsel, således at man kan tage hånd om det hurtigt. Kommunen bør investere i den tidlige indsats for udsatte børn for at undgå tiltrækning til de kriminelle miljøer

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens infrastruktur er vigtig for udvikling og vækst. Herunder skal der prioriteres cykelstier så bløde trafikanter sikres en sikker og tryg vej til kommunens tilbud

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens kommune er rig på natur og kulturlandskab. Vi besidder store landskabelige og naturmæssige værdier, som vi i Liberal Alliance ønsker at værne og beskytte på bedste vis. Sammenhængen og samspillet mellem natur og kultur, land og by, turisme og erhverv, skal være en styrke for vores dejlige kommune. Vi ønsker at prioritere indsatserne på miljøområdet der hvor de har en dokumenteret effekt. Sårbare arealer og naturtyper skal beskyttes, mens robuste arealer kan anvendes

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal skabe rammerne og ikke ligge hindringer i vejen. Hurtig sagsbehandling. Men fokus på kerneopgaverne. I Liberal Alliance mener vi at De, som ønsker at gøre brug af kulturtilbuddene, må også hovedsageligt finansiere dem. Spillesteder med store offentlige økonomiske tilskud skal konkurrere på mere lige vilkår med private restaurationer og initiativer. Gives der tilskud til kunst og kultur, så skal tilskud fordeles mere geografisk i kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når borgerne (herunder også misbrugere og psykisk syge) falder igennem, skal samfundet stå klar med en social indsats, som tager afsæt i egen formåen og egne ønsker med henblik på at gøre den enkelte i stand til at tage hånd om sit eget liv. Det er god socialpolitik at dem der kan arbejde, også gør det. Så indsatsen skal anvendes på at skabe job gennem vækst og udvikling. Til de borgere der er på kanten, skal tilbydes socialt frikort.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der anvendes rigeligt med skattekroner og integration. Ved at skabe vækst og udvikling i kommunen, vil nye arbejdspladser give mulighed for en bedre integration. Den bedste måde at integrere på er at være en del af arbejdsfællesskabet og bidrage på lige fod med andre borgere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere skal tilbydes samme hjælp. Borgere skal tillige have mulighed for at tilkøbe sig private ekstra ydelser uden at det straffes eller reducerer den offentlige hjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal findes ved at give større frihed og tillid til ansatte, mindre administration og bureaukrati. Alle mennesker er forskellige, og derfor må systemet kunne foretage et individuelt og nådigt skøn baseret på det enkelte menneskes behov. Når borgerne (herunder også misbrugere og psykisk syge) falder igennem, skal samfundet stå klar med en social indsats, som tager afsæt i egen formåen og egne ønsker med henblik på at gøre den enkelte i stand til at tage hånd om sit eget liv.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slip børnene fri! Pasningstilbud og skoler skal have mere frihed under ansvar til selvforvaltning. Ledelser og bestyrelser skal have mere vidtgående beføjelser i forhold til at træffe beslutninger lokalt og frihed til at på sin egen måde, at nå de nationale krav. Kommunen skal skabe gennemskuelighed og fremlægge nøgletal og pædagogik for alle institutioner – både private og offentlige. Så forældrene har bedre mulighed for at vælge imellem tilbuddene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens Kommune skal være en attraktiv og konkurrencedygtig kommune at etablere og vækste sin virksomhed i. Assens skal kun udføre kerneopgaver og ikke konkurrere med private initiativer. Assens skal aktivt forsætte med at øge befolkningstallet for at sikre virksomheders arbejdskraft og et skattegrundlag der sikrer en positiv balance mellem udgifter og indtægter Det skal ske gennem en aktiv konstant optimering af rammebetingelserne, effektivisering af de kommunale sagsgange, infrastruktur

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens skal være en af Syddanmarks billigste skattekommuner, målt på et samlet beskatningsniveau 2017 da skatter og afgifter er en væsentlig faktor for tiltrækning af borgere og virksomheder. I økonomi aftalen for 2018 er der aftalt en pulje på 450 mio, hvor kommunerne kan søge om at lette kommuneskatten. Her er sørget for at kommunen skal stå for 25% finansiering, så rammerne er skabt for lavere skat. Tiltag som disse skal Assens søge deltagelse i.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 709 Liberal Alliance in total 17104

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Mere vækst - Mindre Bureaukrati - Mere frihed - Lavere skat
Kommunalvalg
Det betyder konkret, at:
• Vi går til valg på lavere skatter og afgifter
Assens skal være en af Syddanmarks billigste skattekommuner, målt på et samlet beskatningsniveau 2017 da skatter og afgifter er en væsentlig faktor for tiltrækning af borgere og virksomheder.

• Vi går til valg på mindre bureaukrati
Bureaukrati og administration skal begrænses alle steder det er muligt. Produktivitetskommissionen har vist, at der alene ved at gennemføre best practice kan effektiviseres på en lang række områder, uden at den borgernære service lider overlast. Konkurrenceudsættelse, udfordringsret og frikommuneforsøg.
Kommunal analyse af selvpåført bureaukrati i kommunen. Blot 19 kommuner har ansøgt om at deltage i dette, her burde Assens være iblandt.
Et stående udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering skal oprettes i det kommende byråd!

• Vi går til valg på mere frihed for virksomheder og borgere
Liberal Alliance går til valg på at få taget et opgør med det kommunale kontroltyranni og i langt højere grad udvise tillid til, at borgerne faktisk er i stand til at træffe valg på egne vegne.
Samtidig tror vi på, at de kommunalt ansatte ønsker og er i stand til at udføre deres arbejde bedst muligt.
Under frihedsparaplyen ønsker vi desuden at gøre en indsats for frihed på skoler og daginstitutioner.

• Vi går til valg på øget vækst
Attraktive vilkår for virksomhederne er altafgørende, når det kommer til kommunal vækst- og jobskabelse, og kommunerne skal derfor til enhver tid bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer for øget vækst. Ordentlighed skal være et bærende element i kommunens behandling af borgere og virksomheder.

• Vi går til valg på mere for pengene
Er dette en kommunal kerneopgave eller kunne det prioriteres som en privat opgave skal være et bærende spørgsmål i Assens kommune.
Giver sagsbehandlingen for borgere og virksomheder mening.

Regionsvalg
Liberal Alliance vil skærpe in...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedspersonale bruger for megen tid på administration og bureaukrati. Dette skal byttes til større tillid til de ansatte og kerneopgaver.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence udsættelse er et vigtig parameter for at sikre at regionen for mest for pengene. Håndteringen af BIOS spøger dog og her skal erfaringerne tages med i et evt nyt konkurrence udbud.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sagen er netop afgjort i uge 41 og den forfølges ikke yderligere. Offentlige skatte kroner skal anvendes med omtanke og til kerneopgaverne. Carl Holst sagen har vist at der har været et noget sløret syn på hvad der kan anvendes skattekroner på

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udeblivelser er en stor økonomisk udfordring i sundhedsvæsenet. Liberal Alliance ønsker i lighed med Velfærdskommissionen, og i overensstemmelse med erfaringerne fra vores nabolande, at indføre en beskeden brugerbetaling i sundhedssystemet som supplement til skattefinansieringen, der fortsat skal være det bærende princip. Dette kan være en medvirkende faktor til at undgå en stor andel af udeblivelser og ressourcespild gennem unødvendige henvendelser. Særlige grupper skal dog undlade egenbetaling

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker i lighed med Velfærdskommissionen, og i overensstemmelse med erfaringerne fra vores nabolande, at indføre en beskeden brugerbetaling i sundhedssystemet som supplement til skattefinansieringen, der fortsat skal være det bærende princip. Brugerbetalingen betinges af forskellige sociale og økonomiske forhold så alle har lige tilgang.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangel på praktiserende læger. Satellit studier - lægeuddannelsen. Privatpraktiserende læger, opkræv gebyr for udeblivelse. Åbne op for delepraksis i sårbare yderområder. Alternative løsninger for at gøre det nemmere og mere attraktivt at gå i egen praksis. Eksempelvis private udbydere tilbyder fælles lokalitet, administration

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal altid se på hvordan får vi mest for pengene. Samarbejde med privathospitaler der kan yde den samme eller bedre ydelse til at konkurrencedygtig pris bør tages i betragtning ved behandling af patienter . Så kan det offentlige fokusere på de områder de er gode til

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse: Sengedage er forholdsvis dyre Hvad gør vi ved patienter der er for raske til at belægge en seng og for syg til at være i eget hjem Liberal Alliance foreslår et Udskrivnings Hospital, samt perifert ambulatorium. Det skaber nærhed for den enkelte borger i sundhedssektoren med eksempelvis udskrivning hospitaler, perifert ambulatorium og større link med privatpraktiserende læger. Dette sikrer også mindre sygehuse i yderområder til rekruttering/uddannelse af sundhedspersonale

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af perifære opgaver, giver konkurrence og mere for pengene. Det vil give flere ressourcer til kerneopgaverne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres akutberedskab i hele regionen inden for de aftalte responstider

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen mod forurenede grunde skal sættes ind der hvor der har størst miljø mæssig effekt

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal have frihed til at vælge den transport for de foretrækker. Den kollektive trafik skal indtænkes i en samlet infrastruktur plan,

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved oprettelse af perifere ambulatorier og udskrivnings hospitaler, skabes der yderligere grundlag for uddannelsespladser, og dermed større fastholdelse af borgere i regionen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mere fokus på behandlingen af psykisk syge. De psykiatriske afdelinger vil ikke i dag indlægge og behandle aktive misbrugere. Behandling skal kunne startes hurtigt, og det skal være nemmere, at få behandling, når udsatte henvender sig for at få hjælp. Sengepladser i psykiatrien skal afstemmes med læge behovsvurdering. En del af de hjemløse er reelt en del af det psykiatriske system, og regionen skal i samarbejde med kommunerne sikre sammenhæng i behandling og hjælp til disse.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at suspendere produktivitetskravet i 2018, mens der bliver arbejdet på en ny model for at styre sundhedsvæsenet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have meget mere frit valg. Pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Koster valget mere end den takst, der er fastsat i det offentlige system, må man selv betale differencen, evt gennem sundhedsforsikring. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal fokusere på kerneopgaverne inden for sundhedsområdet

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening at køre tomme busser rundt i hele regionen. Vi vil arbejde for at der udarbejdes en langsigtet helhedsplan for Syddanmark. En plan der vil skabe liv, vækst og udvikling i hele regionen, og en plan der omfatter alle dele af Syddanmarks infrastruktur (veje, motorveje, jernbaner, kollektiv transporter(herunder samkørsel som go more eller flextrafik). Syddanmarks infrastruktur begrænser allerede i dag vækst, bosætning og erhvervsudvikling.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Decentral ledelse og større frihed til de enkelte uddannelses institutioner.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Folketings suppleant Liberal Alliance

Uddannelse

Food Business Engineer, Levnedmiddeltekniker, Slagter Nordisk Landbrugs Akademi, Vejle Tekniske skole

Erhvervserfaring

Salgsdirektør Archer Daniels Midland
I

Politiske hverv

Folketings suppleant Liberal Alliance

Uddannelse

Food Business Engineer, Levnedmiddeltekniker, Slagter Nordisk Landbrugs Akademi, Vejle Tekniske skole

Erhvervserfaring

Salgsdirektør Archer Daniels Midland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik