PERSONPROFIL

Jonna Buch Andersen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Varde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 3 børn Bor i Varde Kommune

B

Jonna Buch Andersen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Varde kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Jonna Buch Andersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har været opstillet for partiet i Varde Kommune siden valget i 2009. Jonna Buch Andersen er også folketingskandidat for Radikale Venstre i Varde, og hun var opstillet for partiet ved folketingsvalget i 2015.

Jonna Buch Andersen er oprindeligt uddannet i landbrug fra Grindsted Landbrugsskole, men hun har siden uddannet sig som socialrådgiver. Hun arbejder til daglig ved Socialafdelingen i Handicap- og Psykiatrirådgivningen ved Vejen Kommune, og hun har tidligere bl.a. beskæftiget sig med regnskab. Jonna Buch Andersen driver desuden et økologisk landbrug med sin mand. Privat er hun bosat i Agerbæk. Hun er gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Danmark har brug for en ny retning - et grønnere, friere og stærkere Danmark.
Vi skal have mulighed for uddannelse hele livet
Der skal være en god start på livet for alle børn
Der skal være tryghed for alle
Alle skal med og være med.
Vi skal hjælpe mennesker i nød
Vi skal have rigtige løsninger på virkelige problemer
Vi skal give folk håb og tro på fremtiden.
Vi skal have en stor grøn omstilling
Vi skal have mere natur
Vi skal have bedre vilkår for dyrevildtet og fugle
Vi skal have mangfoldighed af vilde blomster og planter
Vi skal have insekter, sommerfugle og bier
Vi vil have mere økologi og bæredygtighed
Vi skal have bedre vilkår for kronisk syge
Vi skal have bedre forhold for de ældre og handicappede
Vi skal have mere mental og fysisk sundhed
Flere skal bevæge sig for at nedbringe sundhedsudgifterne
Mere idræt og bevægelse ind i hverdagen for alle.
Bedre muligheder for at færdes i naturen
Vi skal have skoleforhold som børnene vil elske
Flere praktiske fag i skolen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler dygtige folk til at passe de ældre og handicappede. Der skal flere socialrådgivere ansættes til at klare den store pres der er på sociale sager.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil give god mening - for især nyuddannede kan det være svært at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis folk har fået tatoveringer, så må de selv betale, hvis de skal fjernes igen.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der forskes i medicin og dets virkning, så vi har de allerbedste muligheder for at behandle folk på en ansvarlig og økonomisk måde. Det er vigtigt at patienter har håb om helbredelse eller at lidelsen ikke forværres i forhold til deres trivsel - derfor må det komme an på en konkret og individuel vurdering.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo altid godt med konkurrence - men vi kan ikke forlange at personalet skal løbe på arbejde. Alt for mange bliver syge af stress og det skal vi have stoppet. Vi har ikke råd til andet.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening at en dansker ikke kan få sin udenlandske kæreste eller ægtefælle til Danmark. De vil jo som udgangspunkt altid blive godt integreret.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle opfører os ordentlig overfor hinanden og i samfundet. Vi skal ikke finde os i at folk som kommer hertil ikke vil samfundet og har deres egne regler. Og hvis de gør en alvorlig forbrydelse, så må de hjem - for så vil de ikke det danske samfund. Vi kan alle komme til at lave en fejl - køre for stærk, eller glemme selen. Men større forseelser såsom vold, tyveri og økonomisk kriminalitet - så er det ud af Danmark.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange børn der vokser op i fattigdom uden mulighed for at gå til fritidsaktiviteter eller have gave med til børnefødselsdag. Disse børn bliver udelukket fra børnefællesskaber og det kan vi ikke være bekendt. Her har kontanthjælpsloftet været en af årsagerne.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange børn og unge som vokser op i fattigdom og ikke har de samme muligheder som deres skolekammerater og venner. Der skal være bedre vilkår for kronisk syge. Endvidere skal sygedagpengeperioden være mulig at få i op til et år. Under sygedagpengeperioden skal der afprøves, behandles og trænes, så sygdomsramte har bedre mulighed for at klare job herefter og er måske raske.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke de offentlige ydelser er for høje. Vi skal acceptere at vi har nogle grupper der er syge, handicappede og udsatte og som ikke har de samme muligheder som vi andre og derfor har de behov for offentlig ydelse. Dette kan vi selvfølgelig nedsætte ved at disse grupper får yderlig uddannelse, træning, behandling og støtte til at få et job.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er alt for lang for mange af specialskolebørnene f.eks med autisme og ADHD. Vi skal have set på det om de ikke kan få bedre vilkår.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser faktisk børn der i stedet bliver ekskluderet i stedet for inkluderet. De har frikvarter når de andre skolekammerater har time og time når de andre skolekammerater har frikvarter. Så må de hellere gå i specialskole.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede meget brugerbetaling og til priser der er langt mere end hvis borgeren boede i eget hjem. F.eks koster vask meget og et måltid koster næsten 50,00 kr og det tror jeg mange kunne lave billigere. Det er i hvert fald dyrt, hvis man ikke har mange penge.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for at få pension før, hvis man er slidt efter mange års arbejde. Men klart mange vil godt kunne arbejde og det ser vi jo nu, hvor en større antal danskere er over 70 år og stadig på arbejdsmarkedet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de ældre får styrket deres mentale og fysiske sundhed så de kan få trivsel og velvære i dagligdagen. Der er ingen ældre der skal sidde alene på deres værelser og kigge ind i en væg og ikke have mulighed for indhold i hverdagen. Det kræver et løft og dermed flere ressourcer.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at dem der betaler topskat omvendt også får nogle skattefordele på andre måder. De har f.eks råd til at få lavet om i huset og kan derved få gavn af bolig-jobordningen. Og måske en dyrere bil som regeringen har sænket afgifter på.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mærker vi ikke meget til i den landkommune jeg bor i.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en god ide for folkesundheden. Og når man kan lave afgifter på nødder, chokolade og sukker - så kan man vel også lave differentieret momsberegning. Om ikke andet, så kan man da prøve med de økologiske varer.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor skal vi have mulighed for at skaffe udenlandsk arbejdskraft - så vi kan være fortsat konkurrencedygtige.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så har de fået en mere modent forhold til tingene. Jeg tænker at det ikke skader dem så meget.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne måske være en god ide - hvis det ikke koster for meget i administration. Men så er det måske en god ide at sænke topskatten.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mere støtte til de udsatte familier, da børnene herfra har svære vilkår i dag.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal så absolut hjælpe i de lande, hvor flygtningerne kommer fra, så de ikke har behov for at flygte. Vi skal især hjælpe med at sætte projekter i gang med hjælp til selvhjælp. Der skal ydes hjælp til uddannelse, da det er så vigtigt for at løfte folk fra fattigdom - at de får håb og en fremtid.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi under alle omstændigheder er i dialog med dem og forsøger at samarbejde på bedste vis.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede store straffe for vold - jeg ser hellere at der sættes ind med socialpædagogiske og psykologstøtte til voldsforbrydere sideløbende med den fængselstraf de har fået - måske de er blevet svigtet i skolen, af deres forældre da de var børn eller af systemet.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at samfundet får for lidt ud af at straffe hårdt - vi skal bruge flere ressourcer på at resocialisere kriminelle til at de kan begå sig i samfundet.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i stedet sættes ind med socialpædagogisk støtte og tidlig indsats, så børn og unge ikke ender i kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil have, at elbiler eller biler på andet vedvarende energi skal være det oplagte valg for mange flere. Vi skal være bæredygtig så hurtigt som muligt.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en mulighed at sætte de grønne afgifter op, men så bliver det nemt konkurrenceforvridende og derfor skal det være i hele EU, hvis det skal give mening. Alt andet vil betyde at Danmark taber ordre og dermed konkurrenceevnen. At beslutte grønne afgifter kan gøre at der sættes gang i at udvikle mere miljøvenlige tiltag i virksomhederne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt uenig. Folk der vil til Danmark kan bare tage stierne til Danmark uden at blive stoppet og skal vise pas. Der er tusinder af kilometer kyst som flygtninge kan komme til uden at skal vise pas. Vi har så hårdt brug for politiet i hele Danmark til at tage sig af indbrud og alverdens andre ting som de ikke har tid til nu fordi de skal være ved grænsekontrollen.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder som der kan forenkles yderligere - f.eks de systemer der arbejdes i .

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at det kan på nogle områder give mening - men på andre kan det ikke. Vi har set opholdssteder der ikke opfylder kravene til pasning af handicappede og udsatte personer. Vi har set private virksomheder som har udbudt pleje og praktisk hjælp til ældre gå fallit og kommunen derved pludselig skal organisere et stort antal plejepersonale på ingen tid. Så der kan være nogle risici og udfordringer ved at udlicitere velfærdsopgaver på private hænder. Derfor skal der tages højde for dette.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange ansatte i det offentlige går ned på stress fordi der er mange opgaver - så det har jeg svært ved at se at det skulle blive bedre at spare stillinger væk.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange som ikke vil have disse master stående i deres "baghave" fordi de ødelægge det flotte syn på naturen. Derudover vil det ikke blive så attraktiv at bo i nærheden af masterne og dermed forringer det herligheds- og husværdierne. Og området bliver fattigere og med lavere skattetgrundlag og dermed mindre vækst.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et vildsvinehegn vil nok ikke løse problemet alene. Der er brug for info-skilte med at folk ikke må smide skrald og madrester i naturen. Vildsvinene kan løbe til Danmark via vejene der forbinder Danmark med Tyskland og derudover kan vildsvinene også svømme og her er der bl.a, mulighed for dem at komme til Danmark via Flensborg Fjord. Men det er da klart at på store strækninger, da kan vildsvinene ikke komme til Danmark da der er hegn og dermed vil det forhindre at ikke helt så mange kommer her

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - vi bliver nød til at skal have stoppet den store trafikstrøm til grænsen for at købe billig slik og sodavand. Samtidig skal der sættes flere midler af til information i skoler og offentlige medier til at oplyse folk om det usunde i at spise slik og drikke sodavand og hvad kan man spise og drikke i stedet. Det vil også være en god ide at presse på i EU- så vi kan få afgifter på sodavand og slik i hele EU for at nedbringe salget af disse ting. Vi kan få bedre konkurrencevilkår til købmændene

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 92 Radikale Venstre in total 1050
KV 2013 Personlige stemmer 86 Radikale Venstre in total 1046

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg bor sammen med min mand ved Agerbæk som ligger i Varde Kommune. Vi har et landbrug med økologiske malkekøer. Ved siden af landbruget har jeg job i Vejen Kommune som socialrådgiver i Handicap- og Psykiatrirådgivningen. Jeg dyrker håndbold og løb. Jeg stiller op som kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget for Radikale Venstre
Mine mærkesager er:
Giv ældre og handicappede en værdig pleje og omsorg
Alt for ofte høre jeg at ældre ikke får klippet negle eller må sidde med en ble alt for længe på vores bosteder og plejecentre . Mange sidder i timevis og kigge ud i luften uden stimulering og bliver langsom mentalt dårligere. Ældre mennesker og handicappede skal passes og plejes ligesom de fleste mennesker selv kan gøre i hverdagen. Derudover skal de stimuleres mentalt med ture ud af huset, historieoplæsning, avis- og nyhedsoplæsning, sang og musik, kulturelle- og sociale aktiviteter i det omfang de magter.
Styrk sundheden - børn og voksne skal bevæge sig mere
Motion giver livskvalitet og sparer det offentlige for mange penge til sundhed. Jeg vil arbejde for at børn og voksne får mere bevægelse ind i hverdagen. Der skal være flere udendørs aktiviteter og motionsmuligheder. Det skal være tæt på hvor folk bor og færdes. Jeg tænker at motions- og legestier rundt om byer og landsbyer med indlagte poster/øvelser/spil/lege vil gøre det let at komme i gang med motion både for ung og gammel.
Mere økologisk mad i institutionerne
Jeg vil arbejde for at der skal mere økologisk mad ind i vores offentlige institutioner. Vi skal passe på vores grundvand og natur og at der ikke kommer uønskede stoffer og sprøjtemidler der senere optages af planter og dyr. Mere økologi vil betyde et rigere natur med flere sommerfugle, bier og insekter. Der vil komme flere agerhøns, lærker og viber.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at tage dialog med sommerhusejerne om hvad de kan acceptere og hvad der kan lade sig gøre. Nogle parkeringspladser kan måske godt lægge et stykke fra Tirpitz fordi ved andre seværdigheder rundt i landet, da går folk også en længere strækning fra parkeringspladsen og til seværdigheden. Jeg mener dog at handicapparkering skal være tæt på Tirpitz

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at som udgangspunkt, så skal Varde Kommune strække sig langt før man beslutter at lukke en skole. En skole i landsbyen betyder kolossal meget for bosætningen i området og livet i og omkring landsbyen. Hvis først skolen og alle butikker er væk, så falder huspriserne. Virksomheder i området kan ikke få arbejdskraft. Når huspriserne falder, så falder også ejendomsskatterne og der bliver færre skatteindtægter . Derfor er det vigtigt at have en helhedsorienteret syn på sagen - tænk på børn

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi skal bruge en masse penge på lobbyisme, da pengene kan være spildt men at kommunen med sine egne embedsfolk skal komme med de gode argumenter der er for at bevare kasernen. Jeg kan bare se, at mange kommuner er blevet "sorteper" i forhold til at få politiskole, kaserner osv rundt i landet også selvom de har brugt millioner på lobbyisme. Især er det et spil i lotteriet, om kommunen vinder det at få en større statslig institution placeret i kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være kollektiv trafik alle de steder , hvor det giver mening. D.vs. at hvis der er f.eks mange børn der dyrker idrætsaktiviteter ude i Helle Hallen, så kan der med fordel sættes ind med bus som passer til træningstiden. Endvidere vil arrangementet Idræt om dagen også være en god ting, hvis bussen kunne hente og bringe de ældre og førtidspensionisterne og andre der deltager. Der er mange ældre som ikke må eller kan køre bil og det afholder dem fra at deltage, da der er langt for mange

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi sortere så meget som muligt for at skåne miljøet for unødvendig belastning ved at sortere dit affald på en nem og hurtig måde. Det skal hele tiden være den nyeste viden og teknologi indenfor området der tages i brug.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motion giver livskvalitet og sparer det offentlige for mange penge til sundhed. Jeg vil arbejde for at børn og voksne får mere bevægelse ind i hverdagen. Der skal være flere udendørs aktiviteter og motionsmuligheder. Det skal være tæt på hvor folk bor og færdes. Jeg tænker at motions- og legestier rundt om byer og landsbyer med indlagte poster/øvelser/spil/lege vil gøre det let at komme i gang med motion både for ung og gammel. Ved at anlægge såkaldte aktivitetsstier bliver det sjov og spændende

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med kunst og kulturelle tiltag, da det binder os sammen og er med til at sætte ord på ting omkring os selv og andre. Det betyder også spændende og lærerige oplevelser. Og endelig kan det fremme fællesskab og samhørighed. Kultur og kunst kan få os til at undre og reflektere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare at hæve tilskuddet til frivillig social arbejde med nogle få % er småpenge i forhold til den store forskel det kan gøre for de udsatte og de frivillige. Hvis vi tager de hjemløse – en hjemløs ung mindre på gaden – og som kommer i uddannelse og videre i livet med job – betyder mange penge sparet eller flere penge i form af skatteindtægter til de offentlige kasser. Vi mangler ”hænder” og vi mangler skattekronerne. • Det betyder meget at børn fra udsatte familier kan dyrke fritidsaktiviteter

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den overbevisning at hvis vi oplyser vores flygtninger og indvandrere om dansk kultur og levemåde og behandler dem som ligesindede og respektere dem som de er, så kan vi nå langt. Omvendt skal de have oplyst at de skal tage ansvar for at deres børn trives og gøre alt hvad de kan for at de kommer videre i uddannelse og job.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg ikke overbevist om. Der skal være nogle minimumskrav til serviceniveuet. Ellers er jeg bange for at det går ud over den personlige pleje og omsorg for de ældre. Der bliver svigt i plejen og dårlig arbejdsmiljø for de ansatte.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vi ved er at genoptræning kan rykke rigtig meget især, hvis genoptræningen sættes i værk kort tid efter operation. Det kan betyde at borgeren kommer væsentlig før i arbejde. Derved kan Varde Kommune spare på sygedagpenge. I forhold til den ældre borger , vil det betyde at den ældre bliver før mere selvhjulpen og der ikke i samme grad er behov for hjemmehjælp. Derfor giver det god mening at prioritere penge til genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at i yderområder og ude i landsbyerne, hvor der er skoler, så skal vi så vidt muligt ikke lukke skoler for samle eleverne i større klasse f.eks i Varde. Det må godt koste lidt ekstra per elev at gå i skole i Ansager eller Næsbjerg fordi vi skal se på helheden, kulturen og bevare livet i landsbyerne og landdistrikterne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lille ledighed i Varde Kommune - endda en af landets laveste. Så hvis en borger vil have arbejde, så tror jeg ikke det er et problem. Det kan selvfølgelig være et problem, hvis det er et specifik job, man søger og det ikke findes i Varde Kommune. Derfor skal vi have tiltrukket nye typer job til Varde Kommune. Her skal vi som kommune ind "i kampen" for at få statslige arbejdspladser og evt uddannelsesinstitutioner, som der på det sidste er folketingspartier incl Radikale Venstre der ønsker

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig i at kommuneskatten skal sættes ned. Niveauet er passende og de fleste borgere har indrettet deres budget/tilværelse efter nuværende skatteprocent. Vi skal have penge til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, infrastruktur, udsatte og meget mere. Borgerne kan ikke klare yderligere serviceforringelser som vi har set igennem flere år. Vi har brug for bedre normeringer i daginstitutioner og at skolebørnene får optimalt skoleundervisning.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Oprettelse af aktivitetscentre* i landsbyer for alle borgere og foreninger der ønsker dette Udviklingen i landsbyerne skal ske i dialog mellem kommunen og foreninger og borgerne At der støttes op på de enkelte landsbyers stærke sider og forslag til udvikling.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her vil jeg mene, at hvis vi får bedre normeringer i daginstitutioner og bedre vilkår for hjælp og støtte til udsatte børn i skolerne, så er vi godt på vej. Mange børn bliver ikke kun svigtet i nogle hjem men også i skolerne med mobning og udlukkelse fra fællesskabet, mindre faglig støtte fordi der ikke er ressource til det i skolen. Alle disse ting gør noget ved et barn som hvis de ikke får hjælp, vil række langt ind i voksenlivet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der bliver lavet cykelstier, hvor det giver mening. Det er hvor skolebørn skal færdes på stærk trafikerede veje. Der kan også være områder, hvor en cykelsti vil betyde at folk gerne vil bosætte sig. Cykelstier kan også med fordel være i turistområder, hvor der er rigtig mange bløde trafikanter. Det kan tiltrække turister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ses på den konkrete sag og vurderes om der er nogle forhold som vil ødelægge naturen i området.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne arbejde for mangfoldigheden på det kulturelle område - at vi kan tilbyde borgere forskellige kulturelle oplevelser - fordi det kan styrke kommunen og skabe arbejdspladser. Det kan desuden skabe mere turisme Vi kan se hvad Tirpits har betydet og det er overvældende flot.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil klart være godt med klubtilbud til de unge, så de har noget at lave sammen med andre unge og kan få fællesskaber opbygget. Mange unge fra udsatte boligområder er svigtet i hjemmet og har manglet hjælp og støtte i både daginstitution og skole. Disse unge ryger for let i kriminalitet, hvis der ikke er nogle sociale tilbud.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af de flygtninger og indvandrere som er kommet til Varde Kommune er i arbejde. Nogle har lidt sværere ved at blive integreret pga sprogbarriere. Vigtigt at Varde Kommune støtter det frivillige arbejde med gode vilkår på området - for det er vigtigt at flygtninger kommer ud og ser hvordan vi danskere lever og agerer i samfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg ikke sikker på at kommunen kan beslutte, for normal er hjælp og støtte ens lige meget hvilken økonomisk status en borger har. Jeg mener at der er andre parameter kommunen kan gå ind med indsatser eller tiltag, så der er penge til pleje for alle ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I disse år er der en stigende antal unge som lider af psykiske problemer og lidelser. Disse unge skal have hurtig hjælp og behandling, så der ikke opstår langt alvorligere lidelser og reaktioner som belaster dem yderligere og senere i livet. Når børn og unge får angst - så skal vi tage det alvorlig og få de unge under behandling med det samme og ydermere hjælp og støtte til de unge til at tackle deres vanskeligheder og udfordringer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at normeringen skal op - så ikke så mange børn tuller rundt og der ikke er opmærksomhed på hvilken hjælp og støtte de har behov for. Et barn som ikke får en tryg opvækst vil have sværere ved at klare uddannelse og job senere i livet. Der skal en særlig opmærksomhed på børn med ADHD, sensitive vanskeligheder, emotionelle forstyrrelser og andre udfordringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for at hvis vi sætter fokus på at tiltrække private virksomheder, så er det vigtigt at vi også har fokus på andre områder, for ellers hjælper pengene ikke. Varde Kommune skal fremstå som en moderne kommune og være forudseende og visionær og der skal være aktiviteter og tiltag for den moderne borger. Der skal f.eks mere opmærksomhed på økologi for det er et af de områder som er i stor fremgang med gårdbutikker og fremstilling af økologiske varer rundt omkring i landet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke at grundskylden skal sættes ned - Varde Kommune har brug for pengene til forskellige tiltag og at drive Varde Kommune.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 645 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg bor sammen med min mand ved Agerbæk som ligger i Varde Kommune. Vi har et landbrug med økologiske malkekøer. Ved siden af landbruget har jeg job i Vejen Kommune som socialrådgiver i Handicap- og Psykiatrirådgivningen. Jeg dyrker håndbold og løb. Jeg stiller op som kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget for Radikale Venstre
Mine mærkesager er:
Giv ældre og handicappede en værdig pleje og omsorg
Alt for ofte høre jeg at ældre ikke får klippet negle eller må sidde med en ble alt for længe på vores bosteder og plejecentre . Mange sidder i timevis og kigge ud i luften uden stimulering og bliver langsom mentalt dårligere. Ældre mennesker og handicappede skal passes og plejes ligesom de fleste mennesker selv kan gøre i hverdagen. Derudover skal de stimuleres mentalt med ture ud af huset, historieoplæsning, avis- og nyhedsoplæsning, sang og musik, kulturelle- og sociale aktiviteter i det omfang de magter.
Styrk sundheden - børn og voksne skal bevæge sig mere
Motion giver livskvalitet og sparer det offentlige for mange penge til sundhed. Jeg vil arbejde for at børn og voksne får mere bevægelse ind i hverdagen. Der skal være flere udendørs aktiviteter og motionsmuligheder. Det skal være tæt på hvor folk bor og færdes. Jeg tænker at motions- og legestier rundt om byer og landsbyer med indlagte poster/øvelser/spil/lege vil gøre det let at komme i gang med motion både for ung og gammel.
Mere økologisk mad i institutionerne
Jeg vil arbejde for at der skal mere økologisk mad ind i vores offentlige institutioner. Vi skal passe på vores grundvand og natur og at der ikke kommer uønskede stoffer og sprøjtemidler der senere optages af planter og dyr. Mere økologi vil betyde et rigere natur med flere sommerfugle, bier og insekter. Der vil komme flere agerhøns, lærker og viber.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi oplever alt for ofte fejl i behandlingerne fordi personalet har for travlt og derfor skal der ikke kræves yderligere effektiviseringer. Der er andre ting - Regionen skal have fokus på - f.eks sundhedsfremmende foranstaltninger - flere borgere skal bevæge sig for at fremme sundhed og trivsel og spare på sundhedsudgifterne. Tidspres er en trussel for patientsikkerheden - og den ansatte kan tænke fik jeg skrevet i journalen, fik jeg målt blodtrykket

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal være sikker på at få en optimal ambulancedrift og jeg tænker at ved at Region Syddanmark har overtaget denne opgave, så sikre vi en stabil forsyningssikkerhed så borgerne ikke føler sig utrygge

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det bliver svært at bevise noget i den sag og derfor vil det være spild af penge. Det er ikke sikkert at vi får noget for de mange penge det vil koste at køre en sag.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at forhold som en patient selv har påført sin krop kan give god mening at patienten selv betaler for. Det kan være fjernelse af en tatovering.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan lægen f.eks sende en SMS til patienterne, at i morgen er der mødetid kl. 8:00

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart at der ikke er uanede med penge til det. Vi kan måske også se på om specialsygeplejersker kan klare nogle af opgaverne som læger har i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det tror jeg, da det vil mindske ventelister og gøre at folk bliver før raske og i arbejde. Folk kommer sig hurtigere efter f.eks en ryglidelse i stedet at de måske bliver invalide pga lange ventelister.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange patienter er det bedst at komme, hvor ekspertisen er til stede. Måske kan ekspertisen/specialafdelingen godt lægges ud til mindre sygehuse. Så kan man måske spare at bygge så meget nyt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på at sygehusene ikke bliver for afhængige af private firmaer og problemet er der når firmaet går lkonkurs - det er meget følsom og fuld af risiko også fordi det er områder som skal fungerer for at patienter kan få den optimale behandling og service. Derudover kan det være svært at kontrollere kvaliteten af at private kommer ind over - men vigtigt at få formuleret /defineret både ydelser og kvaliet, på en sådan måde i kontrakterne, at de private lever op til normen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - jeg er til dels enig i dette, det vil koste samfundet mange flere penge, hvis patienter i yderområder ikke får den optimale og hurtige behandling ved sygdom da følgerne kan være så store at det vil belaste det offentlige resten af borgerens liv. Det kan betyde at borgeren skal sidde i kørestol. Vi skal uddanne akuthjælpere i lokalmråderne, hvor den rtige indsats kan betyde forskellen på liv og død og deres uddannelse skal løftes.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart at der ikke må sive uønskede stoffer ned i grundvandet - det skal stoppes eller indkapsles eller hvad der nu er at gøre. Det må bunde i en konkret individuel vurdering.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at se på hvad skal der være offentlig trafik til - hvem er kundegrupperne - og kan der sættes ind med flekstrafik. Det skal være let at købe billetter, fordi jeg tror som det er nu, så har mange svært ved at finde ud af det.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for bosætningen og at vi kan tiltrække unge til at bosætte sig her i området. Der vil også være unge som ikke får uddannelse, hvis det er for svært at komme til uddannelsessteder.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at regionerne løser sygehusopgaverne meget godt og så godt de kan. Vi skal bare have det sidste på plads og arbejde mere i sundhedsfremmende foranstaltninger for at have stor nok økonomi til at dække alle de sundhedsudgifter der opstår.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere ligestiling mellem behandling af fysiske og psykiske lidelser. Vi skal have løftet psykiatrien

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte kan ikke løbe stærkere på sygehusene og det er svært at skære mere i sundhedsudgifterne. Protesterne fra de ansatte på sygehusene skal tages alvorlig.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være evidens for at det gør en forskel både menneskeligt og økonomisk - for ellers skal man lade være. Mange mennesker bliver bekymret, når de skal testes for en eller anden kræftlidelse og det kan være unødvendig.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver en fleksibilitet, som er positiv for den enkelte og til gavn for arbejdsmarkedet. Det betyder også at man kan komme hurtigere til den relevante læge. Og vi ved alle, at jo hurtigere diagnosticering, behandling og genoptræning jo bedre er mulighederne for helbredelse. Disse flere behandlingssteder er med til at øge den samlede kapacitet indenfor sundhedsvæsnet. Så bliver det også lettere at få tid i det offentlige sygehusvæsen, og man undgår lange ventelister. Det er til gavn for a

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at Regionen skal have fokus på hele området i regionen, da der skal være noget at leve af i alle egne og være et liv med indhold.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at undersøge at råstofudvindingen ikke forurene grundvandet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at folk som bor i yderområder f.eks unge at de kan komme til deres uddannelsessteder. Der skal være mulighed for flekstrafik for alle.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg helt enig i - fordi det kan detailstyres efter hvilke virksomheder der er i området til gavn for den lokale erhvervsliv. Virksomheder her i Syd- og Sønderjylland skriger efter kvalificeret arbejdskraft - så det skal der helt sikkert være fokus på. Vi skal have en velfungerende arbejdsmarked med et fleksibelt og tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsuddannelser skal afspejle den løbende udvikling i erhvervslivet. Trindeling som giver tilbud til alle elever.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - 2018

Bestyrelsesmedlem Udviklingsråd Helle Øst

2018 - 2018

Bestyrelsesmedlem Agerbæk Udvikling

Uddannelse

2004 - 2008

Professionsbachelor Socialrådgiver, Professionshøjskolen University College Vest
Erhvervsuddannelse Landbrug, Grindsted Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1984 - 2018

Selvstændig landbruger Enggaardens Holstein I/S

2018 - 2018

Socialrådgiver Esbjerg Kommune
B

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - 2018

Bestyrelsesmedlem Udviklingsråd Helle Øst

2018 - 2018

Bestyrelsesmedlem Agerbæk Udvikling

Uddannelse

2004 - 2008

Professionsbachelor Socialrådgiver, Professionshøjskolen University College Vest
Erhvervsuddannelse Landbrug, Grindsted Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1984 - 2018

Selvstændig landbruger Enggaardens Holstein I/S

2018 - 2018

Socialrådgiver Esbjerg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik