PERSONPROFIL

Karin Rohr Genz

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Esbjerg Kommune

Å

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Vi har igennem de seneste år haft en stigende ulighed i Danmark, det skal vi arbejde aktivt for at vende igen.
Vi skal i Danmark gå forrest i den grønne omstilling.
Vi skal arbejde aktivt for at forhindre løndumping og social dumping i Danmark.
Vi skal fortsat være et internationalt orienteret land, som kan og vil indgå i forpligtende samarbejder med øvrige lande i såvel EU som resten af verden.
Den nuværende grænsekontrol skal ophæves, og der skal ikke sættes vildsvinehegn op, da der ikke er nogen dokumenteret effekt ift. ASP. I stedet skal vi fokusere på at samarbejde med bl.a. transportører og producenter og at standse udbredelsen af ASP.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et succeskriterium i sig selv med flere jobs i den offentlige sektor, men det er en god investering, at sørge for bl.a. en veluddannet og sund befolkning.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et af de bærende elementer i det danske velfærdssystem, er lige adgang til sundhedssektoren; det må aldrig blive sådan, at dem, der har råd, får bedre behandling, end dem der ikke har råd.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man har ret til at bo og leve i Danmark, skal man selvfølgelig behandles efter danske retsprincipper.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi også forpligtet os på, da vi forpligtede os på FN's 17 bæredygtige verdensmål

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes heldigvis kommuner og skoler, som har fået lov til at omlægge undervisningen, så skoledagene ikke bliver så lange, som det var hensigten med skolereformen

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omfordeling af ressourcer skal ikke ske imellem de grupper, der har størst behov, men fordeles fra dem, der har det mindste behov til dem der har det største behov.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi investerer i ex. uddannelse og sundhed, vil det på lang sigt være en god investering

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har valgt at indgå i et forpligtende samarbejde med de øvrige lande i EU, det betyder også, at vi forpligter os på at være med til at skabe de bedste løsninger for hele EU, og ikke kun for Danmark. Som medlem har vi derfor også fået magt til at være medbestemmende på, hvilken retning Europa skal bevæge sig i.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan diskuteres om de administrative stillinger, der er i den offentlige sektor, er de rigtige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en lang række kontrolprocedurer, som kan være for bureaukratiske, men den offentlige sektor er ikke generelt ineffektiv.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ASP kan ikke forhindres ved at sætte et hegn op mellem Danmark og Tyskland, det er derfor i bedste fald spild af penge. Til gengæld vil det yderligere vanskeliggøre samarbejdet på tværs af grænsen, som vi gennem de sidste snart 100 år har arbejdet for at gøre så enkelt som muligt.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet

2018 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Alternativet

Tillidsposter

2017 - 2018

Forperson Alternativet Sydjylland

2016 - 2017

Næstforperson Alternativet Sydjylland

2006 - 2008

Kredsbestyrelsesmedlem Fredericia Lærerkreds

2003 - 2007

Tillidsrepræsentant Alleskolen Fredericia

Uddannelse

1996 - 2001

Professionsbachelor Lærer, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Kørselsdisponent Henrik Skov Christensen ApS

2015 - 2017

Forwarder DSV - Global Transport and Logistics

2008 - 2014

Distribution Coordinator OK A.M.B.A.

2007 - 2008

Lærer Skjoldborgvejens skole

2002 - 2007

Lærer Alleskolen

2001 - 2002

Lærer Bøgeskov Skole

2001 - 2001

Lærer Egumvejens Skole

2018 - nu

Lærervikar Cosmosskolen - afd. Bakke
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet

2018 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Alternativet

Tillidsposter

2017 - 2018

Forperson Alternativet Sydjylland

2016 - 2017

Næstforperson Alternativet Sydjylland

2006 - 2008

Kredsbestyrelsesmedlem Fredericia Lærerkreds

2003 - 2007

Tillidsrepræsentant Alleskolen Fredericia

Uddannelse

1996 - 2001

Professionsbachelor Lærer, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Kørselsdisponent Henrik Skov Christensen ApS

2015 - 2017

Forwarder DSV - Global Transport and Logistics

2008 - 2014

Distribution Coordinator OK A.M.B.A.

2007 - 2008

Lærer Skjoldborgvejens skole

2002 - 2007

Lærer Alleskolen

2001 - 2002

Lærer Bøgeskov Skole

2001 - 2001

Lærer Egumvejens Skole

2018 - nu

Lærervikar Cosmosskolen - afd. Bakke

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik