PERSONPROFIL

Karina Adsbøl

Dansk Folkeparti

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 28. november 1976 i Kolding Gift Bor i Kolding Kommune

O

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

I 2011 blev jeg valgt til Folketinget, og vil beskrive mig selv som en, der har en stor retfærdighedssans.
Derfor gik jeg ind i politik for at skabe bedre vilkår for de udsatte i samfundet, herunder børn og unge, ældre, samt mennesker med handicap.
Det mål kæmper jeg stadig for hver eneste dag.

Før jeg blev politiker, var jeg social- og sundhedsassistent og har været aktiv på arbejdsmarkedet, siden jeg var 13 år.
Derfor kender jeg til de udfordringer, der er i social- og sundhedssektoren, set fra både borgerens og personalets perspektiv.

Jeg vil arbejde for:
- Permanent og udvidet grænsekontrol
- Asylstop og fart på hjemsendelser
- En styrket sundhedssektor med kortere ventetider
- Mere støtte og omsorg for børn og udsatte unge
- En tryg og værdig ældrepleje
- Bedre vilkår for mennesker med handicap
- Et sammenhængende Danmark, hvor det ikke er postnummeret, der afgør, hvilken hjælp man får
- Mere selvbestemmelse til Danmark i EU

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt i sundhedssektoren har vi brug for flere varme hænder.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man selv havde behov for medicin, og kunne mærke på kroppen eller sit barn, at det gør en forskel, så vil man til enhver tid finde det urimeligt ikke at kunne få den medicin. Derfor er denne debat ikke sort/hvid, da man ikke kan sætte pris på et menneskeliv.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort skattetryk, og betaler derigennem. Men det er rimeligt at kræve, at udlændinge der har boet i Danmark i 3. år eller mere skal tale dansk, og ellers må de selv betale for deres tolk.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre set mange eksempler på fx børn med autisme, der ikke kommer i skole i længere perioder, da de ikke kan få relationerne i skolen til at fungere.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en værdig ældrepleje, men vi skal også sikre et godt sundhedssystem. Jeg mener ikke, at det ene skal være på bekostning af det andet. Vi bruger ca. 36. mia. kr. om året på ikke-vestlig indvandring. Det er mange penge, som man kunne bruge til blandt andet velfærd.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er principielt ikke imod skattelettelser, men det er først og fremmest vigtig at velfærden er sikret.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At få børn er et valg man tager, og som forældre ved man også at det ikke er gratis. Samfundet skal træde til med hjælp, støtte og forebyggende initiativer i de familier, hvor der er behov for dette.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at den økonomiske støtte kan være med til at sikre, at mange flere børnefamilier kan få det til at hænge sammen økonomisk.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark kan sagtens samarbejde med andre lande, trods vores forbehold.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er vigtigt efter endt straf, dog skal der ikke lempes på strafferammen.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DF har kæmpet for at gøre grænsekontrollen permanent, og det fortsætter vi med.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de seneste år har der været fokus på at minimerer bureaukratiet, og det skal der fortsat være fokus på.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan give mere velfærd - det kan også give mindre, da prisen og kvaliteten ofte er i hård konkurrence i forhold til udbud. Privatisering kan desuden medføre en usikkerhed for borgerne, hvis de private udbydere fx går konkurs, som vi har set på hjemmeplejeområdet.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fornuftig, når der vedtages love, at være opmærksom på naturen samt naboer til master og vindmøller.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et politisk flertal, som har stemt dette igennem, for at forebygge svinepest at komme ind i landet - Det er af afgørende betydning for vores svinelandbrug, at vi ikke får afrikansk svinepest i Danmark. Vores eksportmarkeder vil øjeblikkelig lukke ned.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Handicapordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Ligestillingsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 Folketinget, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Formand for Ligestillingsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2015

Advokatsekretær AU Plus

2004 - 2005

Social og Sundhedsassistent Social- og Sundhedsskolen, Fredericia

1999 - 2000

Social- og sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen, Fredericia

1993 - 1994

Hg Kolding Købmandsskole

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Social- og sundhedsassistent Kolding Kommune

2000 - 2004

Social og sundhedshjælper Kolding Kommune

2008 - 2009

SSA Privat plejefirma
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Handicapordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Ligestillingsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 Folketinget, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Formand for Ligestillingsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2015

Advokatsekretær AU Plus

2004 - 2005

Social og Sundhedsassistent Social- og Sundhedsskolen, Fredericia

1999 - 2000

Social- og sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen, Fredericia

1993 - 1994

Hg Kolding Købmandsskole

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Social- og sundhedsassistent Kolding Kommune

2000 - 2004

Social og sundhedshjælper Kolding Kommune

2008 - 2009

SSA Privat plejefirma

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik