PERSONPROFIL

Karina Lorentzen Dehnhardt

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Kolding

Født 26. oktober 1973 i Kolding Gift 1 barn Bor i Kolding Kommune

F

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Kolding Kommune. Hun er formand for Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Seniorudvalget.

Karina Lorentzen Dehnhardt er tidligere medlem af Folketinget, hvor hun var valgt fra 2007 til 2015. Her var hun bl.a. var næstformand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe fra 2013 til 2015. Hun er folketingskandidat for partiet.

Karina Lorentzen Dehnhardt er oprindeligt uddannet lærer, men i de seneste år har hun været beskæftiget i kommunikationsbranchen. Hun arbejder til daglig som kommunikationskonsulent for Dansk Fjernvarme, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som presserådgiver i Odense Kommune. Privat er hun gift med Brian, og sammen har de en datter.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg er spidskandidat for SF, og indtil 2015 var jeg folketingsmedlem. Her manglede jeg kun 91 stemmer for igen at repræsentere det sydjyske område.

For mig er det vigtigt, at folketingspolitiker ikke er noget, man har læst sig til, men at man har erhvervserfaring og fødderne solidt plantet i den lokale muld. Løsninger for Sydjylland skabes bedst ved at bo her.

Jeg har en stærk retfærdighedssans og vilje til at bekæmpe ulighed - jeg vil et Danmark, hvor hverken yderområderne eller mennesker hægtes socialt af.

Mine mærkesager er:

#Bekæmp fattigdom
Regeringens kontanthjælpsloft, som har skubbet 10.000 flere børn ud i fattigdom, skal fjernes. Ingen skal mangle mad, overtøj eller medicin.

#Fair pension for nedslidte
Der skal være bedre muligheder for at trække sig tilbage, før man er slidt ned. Alle har krav på en alderdom uden smerter og dårligt helbred, og det skal ikke afhænge af din private pengepung.

#Flere pædagoger til vores børn
Der skal være mere tid til omsorg for de

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere arbejder i vikariater eller projektansættelser af kortere varighed, og derfor vil det være en god ide at forbedre sikkerhedsnettet. Det kan dog ikke stå alene - der er også behov for at øge dækningsgraden, som bare er faldet og faldet. Det kan ikke nytte at udhule eksistensgrundlaget for arbejdsløse. Arbejdsløshed kan ramme os alle.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De borgerlige har været meget langmodige med at sikre bekæmpelsen af social dumping. Eksempelvis kunne de sætte politiet ind mod ulovlige chaufførhvil i førerhusene og give større bøder. Så ville det begrænse incitamenterne til at underbyde danske firmaer med dårligere arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt for at løse udfordringen med det stigende antal ældre og børn. Samtidig skal vi undgå nedslidning og psykisk pres, fordi der ikke er hænder nok - i en undersøgelse i Politiken svarede 82% af de offentligt ansatte, at de har mere travlt end for fem år siden. Et arbejdsmiljø, der gør folk syge, er ikke i orden.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private sundhedssystem vil typisk koncentrere sig om nemme operationer, som de kan tjene penge på, fx knæ eller øjne, mens det offentlige system skal behandle hele paletten af dyre og komplekse sygdomme. Det vil derfor aldrig blive et lige forhold, fordi det offentlige ikke kan vælge at behandle. Samtidig er det vigtigt, at alle borgere har et godt offentligt system.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en supersvær diskussion. Jeg vil allerhelst udtømme alle muligheder i forhold til livstruende sygdomme, men hvis effekten ikke er dokumenteret, men med begrænsede ressourcer kan man blive tvunget til at se på effekten.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling skal afskaffes. Det er ulighedsskabende, fordi nogle vil fravælge et tilbud, fordi de ikke har råd. I forvejen hører vi om udsatte, der vælger medicin fra, og sådan bør det ikke være. Sundhed skal være for alle, og den skal være gratis.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en menneskeret at bo sammen med sin familie. Vi hører om for mange ulykkelige sager, hvor børn eller ægtefæller skilles fra deres familier.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser alt for mange sager, hvor familier kommer i klemme og skilles ad. Det er ikke i orden - man skal have ret til at være sammen med sin familie.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man begår grov kriminalitet, skal man udvises. Det er dog vigtigt, at vi overholder internationale konventioner, og lovgivningen er allerede stram.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indkomstniveauet er stort set uforandret for de ti procent med lavest indkomst, hvorimod dem med de højeste indtægter har oplevet indkomststigninger. Det er ikke orden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen har medført, at mange flere er skubbet ud i fattigdom. Samtidig viser regeringens egne tal, at det stort set ikke har fået nogen i arbejde. Ydelserne har dermed blot gjort folk fattigere, fordi de har sociale problemer, sygdom eller manglende kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Man kan ikke straffe sig ud af sociale problemer.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stoppe regeringens krig mod udsatte. Dens kontanthjælpsloft har skubbet 10.000 ekstra børn ud i fattigdom, og det skal derfor væk. Samtidig har det kun fået 190 i arbejde, så reelt gør det kun mennesker fattigere. Det må være slut.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er blevet for lang. Derfor bør vi korte dagen af og anvende de tiloversblevne timer til at sikre flere timer med to voksne. Det skal give mere tid til hvert barn.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi hører om alt for mange pressede skoleklasser, hvor det både er et problem for det barn, som ikke får specialiseret hjælp og den klasse, som skal rumme det. Børn med specielle behov skal kun inkluderes i almindelige skoleklasser, hvis det giver mening, og der skal altid følge ressourcer med. Det må aldrig være en spareøvelse.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere børn mistrives og får angst eller depression. På 20 år er antallet af børn under 19 år i behandling steget med 4000. Det er for meget. Et af de steder, hvor vi kan løfte noget af præstationsangsten af for børnene er test og karakterer. Vi skal have flere skoler, som tør måle på andre ting, fx om man er motiveret, god til at tackle en skuffelse eller andre bløde værdier.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har råd til at prioritere alle velfærdsområder. Vi behøver ikke skære ned på et for at få råd til et andet. Det skal være slut med skattelettelser til de rigeste, billigere biler og billigere afgifter på nødder og regnfrakker. I stedet skal pengene gå til at løfte den velfærd, så alle er garanteret hjælp på det tidspunkt, de får brug for den. Derfor behøver vi ikke at nedprioritere velfærden.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling skal afskaffes, og der skal derfor ikke indføres mere. Sundhed skal ikke afhænge af pengepungen - den skal være gratis. I dag udskriver hospitalerne tidligere end nogen sinde, og mange - især ældre - er for syge til at komme hjem. Derfor skal de "vælge", om de har råd til at betale 130 kroner om dagen (1560 kr./md.) for en akutstue hos kommunen. Sådan bør det ikke være. De skal ikke føles sig presset til at tage hjem til en i forvejen svækket ældrefælle, fordi ikke har råd.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionsalderen skal ikke sættes op. Danmark har verdens højeste pensionsalder, og vilkårene for nedslidte er for ringe. Tværtimod er der behov for at indføre bedre adgang til seniorpension. Hvis niveauet i ældreplejen skal fastholdes, skal der tilføres penge, og det vil jeg hellere prioritere end skattelettelser til de rigeste og billigere biler.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ide, fordi mange mindrebemidlede familier ikke har råd til frugt og grønt eller sund mad. Det kan fint finansieres med højere afgifter på slik, sprit og cigaretter i stedet.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal sikre alle borgere uanset postnummer adgang til den samme gode velfærd i form af skoler og ældrepleje, må de rigeste kommuner hjælpe de fattigste. Derfor skal der sendes flere penge til de fattigste kommuner.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint, at de bredeste skuldre bærer lidt mere, og jeg synes derfor, topskatten fungerer fint. Der er ydet skattelettelser over de senere år, som primært er kommet de højeste indtægter til gavn. Det udligner topskatten en lille smule, og det er godt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver både flere børn og ældre over de kommende år, og derfor skal vi investere i det offentlige, så vi kan sikre de nødvendige tilbud til dem. Samtidig er der et voldsomt behov for investeringer efter år med blå nedskæringspolitik i kommuner og regioner.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal skatter og afgifter ikke nedsættes for virksomheder. Disse er med til at sikre, at de også betaler ind til den velfærd, som de bruger - uddannelse, veje og hjælp til nedslidte. Jeg kan dog ikke afvise, at der kunne være en afgift, som ville være fornuftig at nedsætte, men det generelle billede er, at virksomhederne også skal bidrage til samfundet.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at forstå, at virksomheder har råd til gyldne håndtryk og høje lønninger til direktørerne, men ikke til lønninger til almindelige mennesker. Lønnen er ikke for høj - vi skal konkurrere på viden og innovative løsninger, da vi aldrig kommer ned på et lønniveau som i Rumænien eller Kina.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver mening at have én aldersgrænse for køb af cigaretter og alkohol, men om den skal være 15 eller 18 år bør diskuteres nærmere. Det giver ikke mening at have en kriminel lavalder på 10, men en 18 års grænse for alkohol og rygning.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

,Der er råd til at hjælpe alle børnefamilier. Derfor skal hjælpen ikke sættes ned for en gruppe. Men da vi ved, at bare et år i fattigdom giver skadesvirkninger resten af livet, kan det give god mening at understøtte udsatte familier yderligere.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange børnefamilier er under pres - både økonomisk og tidsmæssigt. De bør både understøttes mere økonomisk men også med tiltag som fleksibel arbejdstid, så de får ret til at gå op og ned i tid i takt med at familiens vilkår ændrer sig.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Over 65 millioner er på flugt verden over, og der er et stort behov for at sætte initiativer i gang, som bedrer menneskers levevilkår i stedet for at skubbe dem på flugt. Det duer ikke at skære på bistanden samtidig med at man som regeringen vil undslå sig ansvaret for at hjælpe i verdens brændpunkter.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland krænker menneskerettighederne for sine borgere, og det skal vi føre en streng kurs overfor.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være fint nok med et samarbejde på tværs af grænserne, men kun hvis det ikke medfører oprustning.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge er mere lovlydige end nogensinde før, og der er ikke behov for at trække dem igennem et retssystem - det ved vi gør dem mere marginaliserede og kriminelle. Faktisk går det godt med ungdomskriminaliteten - færre og færre unge bliver kriminelle, og det er fordi, vi i mange år har reageret med hjælp til deres problemer, som kan være sociale eller psykiske, i stedet for straf.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har udmærkede straffe for vold, men der er behov for at hjælpe ofrene mere. De borgerlige taler ofte om hårdere straffe, men glemmer at tilbyde ofrene mere hjælp til at komme sig over et overgreb. Det er ikke i orden, at der flere års ventetid på hjælp for seksuelle overgreb.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske retssystem er unikt i sin tro på, at mennesker kan forbedre sig, hvis de får den rette hjælp. Derfor bør der lægges vægt på arbejde, behandling og afvænning i de danske fængsler. Det giver også den største tryghed i et samfund. Desuden bør ofre have langt bedre hjælp end blot at blive spist af med en straf til gerningsmanden. Det er fx skammeligt, at der er ventelister på hjælp til at komme sig over seksuelt misbrug.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores samfund skal være mere grønt og bæredygtigt. Grønne afgifter kan være en udmærket måde at få os i den retning. Samtidig kan de skabe behov for nye løsninger og skaber dermed innovation.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kloden har ikke uendelige ressourcer, og derfor skal vi genavende langt flere materialer end i dag. SF fik gennemført en ressourcestrategi i 2013, som netop skulle bidrage til dette.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biltransport er en af de helt store klimasyndere. Derfor skal vi have flere elbiler, der kører på grøn vindmøllestrøm, og billigere afgifter kan hjælpe os den vej,

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er en toldkontrol og dermed spild af penge. Den stopper ingen kriminalitet. Samtidig trækker den masser af ressourcer ud af politiet, som kunne bruges på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder har EU for lidt magt, mens det på andre områder har for meget. EU-samarbejdet bør ikke handle om hvor meget, men om hvad. Fx bør vi i højere grad samarbejde på klima- og miljøområdet og når det handler om at bekæmpe skattely eller social dumping. Derimod bør det ikke være op til EU at bestemme indholdet af kanel i kanelsnegle eller at lovgive på socialområdet.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal væk fra, at man spontant kan få asyl, bare fordi man kommer til Europa. I stedet skal man kunne søge asyl fra FN-drevne lejre i Afrika, og Danmark skal tage kvoteflygtninge herfra, så de skrøbeligste får hjælp.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Et stort studie fra KORA viser, at der oftest ikke er noget at hente på udlicitering, og da mange opgaver kun kan gøres billigere andet ved at file på løn eller arbejdsmiljø, er det den forkerte helt vej at gå. Velfærdsopgaver skal ikke ud til private, som skal tjene på dem.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er ikke ineffektivt. Overalt løber de offentligt ansatte stærkere og stærkere, og velfærden er under pres. Eksempelvis har sundhedssektoren siden 2003 haft produktivitetsfremgang på 2,3 procent om året. Det betyder, at man hvert år har behandlet flere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har haft magten i 14 år ud af de sidste 18 år. De har konsekvent give skattelettelser til de rigeste, mens de har udsultet kommunernes økonomi med nulvækst og omprioriteringsbidrag. Det grundlæggende problem i den offentlige sektor er derfor ikke for mange administrative stillinger, men dårlig økonomi til at ansætte det nødvendige antal hænder.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smitten kommer primært fra mennesker - det var bl.a. tilfældet i Belgien, som netop har haft et udbrud. Det forhindrer et hegn ikke. Pengene var derfor bedre brugt på flere kontroller. Til gengæld minder hegnet om en grænse, og det er ærgerligt i en region, hvor vi har arbejdet hårdt på at nedbryde skellene og skabe bånd mellem Danmark og Tyskland.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvor meget vi sætter afgifterne ned, kommer vi ikke grænsehandlen til livs. Selv uden afgifter er det dyrere i Danmark, Jeg vil derfor hellere fritage frugt og grønt eller økologi for afgifter, så flere mennesker har råd til at købe sunde madvarer.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en Folketingsbeslutning om at grave elmaster ned, og det bør disse elmaster selvfølgelig også. Der er ingen grund til, at de skæmme naturen med en 35 m høj elmotorvej ned gennem landskabet, som også gør husene omkring sværere at sælge. Endelig synes jeg det er fordækt først at fortælle de berørte borgere EFTER et valg, hvor beslutningen lander. De bør have krav på et svar INDEN.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2315 Socialistisk Folkeparti in total 3616

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager:
1. RET TIL AT GÅ OP OG NED I TID: Ansatte skal selv kunne forme deres arbejdsliv ved løbende at vælge, om de vil have fuldtid - eller gå ned i timer. Det skal skabe balance i familielivet, så færre får stress. Livet forandrer sig nemlig. Som nyuddannet vil man typisk gerne have mange timer og færre, når man får børn. Mit håb er, at når det offentlige går forrest, følger det private med.
2. MERE TID TIL VORES BØRN: Vi skal have flere pædagoger til vores børn, og to voksne i de mindste klasser - fordi alle børn skal have lige muligheder. Alenetiden, hvor pædagoger står helt alene med 16 børn hver dag, skal afskaffes. Og hverdagen skal styrkes, så der er flere timer med tre voksne. To voksne i de mindste klasser skal sikre mere ro, trivsel og læring - her lægges fundamentet for dansk og matematik.
3. GIFTFRI KOMMUNE: Jeg vil give en giftfri kommune videre til vores børn. Derfor skal kommunens indkøb ske lokalt, være økologiske og uden mikroplast, som ender i fiskemaver. Dyrkning og sprøjtning skal forbydes ved drikkevandszoner. Naturen skal udvides og grøftekanterne med de vilde blomster genetableres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, når man har et liv med kaos, at hjælpemulighederne er tæt på, dvs. i centrum. Det skal derfor ikke flyttes væk, tværtimod skal vi have et heroin-behandlingstilbud til Kolding - også gerne i centrum.

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi har oplevet grimme konkurser på ældreområdet i Kolding. Vi skal ikke udbyde opgaver, som er borgernær kernevelfærd - det skal varetages af kommunen, som ikke har profitinteresser. Desuden viser et studie fra KORA, at der sjældent er noget at spare - man kan trods alt ikke "pleje" hurtigere. Til gengæld får vi ofte skabt ringere job, fordi det eneste, man kan file på, er løn og arbejdsvilkår. I SF går vi ind for job, man kan leve af og ikke slider ned. Derfor et stort nej tak herfra.

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder som noget, smarte kampagnefolk har fundet på, fordi vi har en designskole. Jeg vil hellere en vision, hvor Kolding Kommune er bosætningskommune nr. 1, fordi vi har de bedste skoler, institutioner og tager os bedst af vores gamle. Vi skal kendes på vores velfærd.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så meget brug for investeringer i kollektiv trafik, ikke mindst fordi der bare bliver flere og flere biler. Desuden skal vores unge kunne komme rundt i kommunen og ind på deres uddannelser , så gerne flere afgange og gratis buskort til udsatte og børn. Vi skal ikke have en Hærvejsmotorvej der støjer, sviner og larmer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF mener vi, der skal genanvendes mere. i har presset på for det nye system, der sikrer mere genanvendelse fra 2018, bl.a. af plast og metal. Men vi ønsker at gå længere, så fx også tøj, kompost og elektronik kan indsamles. Og det er vores vision, at der skal være en miljøstation, hvor det kan ske max. 500 m fra hjemmet. Det vil sikre mere genanvendelse.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og foreningsliv er vigtigt for fællesskaber og venskaber. Det skal understøttes, for børn skal kunne dyrke sport i deres nærområde. Samtidig er foreningslivet kittet i mindre byer. SF har i seneste periode fået afsat penge til, at udsatte børn kan få gratis idræt og udstyr Det har vi, fordi vi anerkender, at også udsatte børn skal være en del af fællesskaberne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur og er et tiltrækningsparameter, hvis flere skal slå sig ned i Kolding. Men skal vi skære ind til benet, vil helst prioritere mere tid til vores ældre og børn.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at vi investerede mere i at få folk på ret køl. Min erfaring som retsordfører er, at giver man folk den rette støtte, er der ofte vej ud af kriminalitet. Vi er blevet et samfund, hvor alt er på middelklassens præmisser. Men vi skal huske på, at vi selv kan komme i en klemme på grund af sociale omstændigheder. Det er derfor, vi skal bevare et stærkt velfærdssamfund for dem, som har det sværest.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal ses som en ressource Vi skal være bedre til at få dem i arbejde - det er Kolding ikke overvældende god til. Desuden skal vi bygge oven på de ofte gode uddannelser, de har med sig. Når man er uddannet ingeniør, skal man ikke køre taxa.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Der kan kun konkurreres på løn og dårligere arbejdsforhold - eller lavere kvalitet, hvis private aktører skal gøre det billigere. Det er ikke en hensigtsmæssig situation for de ældre - og slet ikke, når de private går konkurs, som vi har set i Kolding. Ældre skal ikke plejes af virksomheder med profit for øje. I stedet skal vi investere i den offentlige hjælp, så vi får flere hænder. Og hænderne skal være kendte - ikke skiftende plejere.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ret sikker på, at hvis man genoptræner effektivt, vil man spare penge, fordi folk bliver hurtigere raske. Det betyder, at i sparer penge, som kan reinvesteres i sundhed på ny.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF ønsker max. 24 elever i klasserne. Til gengæld har vi fundet pengene til det - ved at korte skoledagen af, kan vi finansiere færre i klasserne. I dag går ca. 25% af eleverne i kommunen i storklasser - det er for mange.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det handler om at hjælpe flygtninge i arbejde, er vi for dårlige. Og antallet af revalideringer er faldet dramatisk. Samtidig har vi et enestående højt antal arbejdspladser i vores kommune, så vi burde kunne gøre det bedre med den rette hjæ. Ved det seneste budgetforlig fik SF flere fleksjob, så vi kan løfte flere ud af ledighed. Og vi har skabt småjob, så kontanthjælpsmodtagerne får en reel chance for at undgå træk i deres ydelser. Vi tror mere på guleroden og ordentlig hjælp end på pisk

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke råd til flere skattelettelser. Jeg vil have mere tid til vores børn og ældre, flere kendte hænder på plejehjemmene, flere pædagoger og to lærere i klasserne Det koster, og vi kan derfor ikke sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i hele kommunen, hvad enten det er bydele eller områder udenfor Kolding Kommune. Ikke alt skal udgå fra Kolding. Det var baggrunden for, at SF fik gennemført, at alle forslag, der passerer byrådet, skal vurderes for deres konsekvenser for sammenhængskraften i kommunen. Det skal sikre, at politikernes øjne er åbne for konsekvenserne af gennemførte forslag. Skoler og institutioner i nærområdet skal understøttes, ligesom det frivillige foreningsliv.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den billigste måde at gribe ind i en skæv udvikling for et barn - og det lykkes ret ofte. Børn starter ikke med at være hårdkogte kriminelle men de bliver dyre for fængsler, retsvæsen, politi og forsikringsselskaber, når de bliver det. Der er meget at vinde ved at bremse dem tidligt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier, sikker skolevej og trafiksikring er SFs prioriteter - ikke mere asfalt og motorvej. Vi er stolte af, at vi i år sikrede cykelsti ved Lunderskov, Almind og Vamdrup - og vi arbejder for flere.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort tomt erhvervsområde ved TVSyd, som ingen er interesserede i. Der er ikke brug for mere erhvervsjord. Til gengæld har vi virkeligt brug for mere natur - Kolding er en af de mest naturfattige kommuner. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening scorer vi kun 17 point ud af 100. Der skal være mere sammenhængende natur, de vilde blomster langs vejkanten skal genskabes og gift og monokultur ud.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil elske flere begivenheder, men det er ikke en kommunal kernopgave. Det er velfærd derimod, og så længe vores skoler lider, vælger jeg velfærden. Vi må og skal prioritere vores skoler, så vi bremser væksten i privatskolerne

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi hele tiden som samfund tænker i, hvordan vi kan afbøde konsekvenserne af ulighed. Uligheden opstår ofte som en konsekvens af, hvor man bor, fx i udsatte boligområder. Derfor er det vigtigt med en aktiv indsats, der støtter med job, fritidsjob, foreningsliv og stærke fællesskaber.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene kommer godt igen, fordi de klarer sig selv bedre. Og de vil rigtigt gerne. Men det skal ikke udnyttes i hovedløs praktik - vi skal stille krav om, at "praktikvirksomhederne" også ansætter. Ellers kan de ikke være praktikvirksomheder længere. Og så skal vi huske på, at integration ikke kun handler om arbejde og sprog. Den går begge veje - og vi skal også være villige til at være "guider" for dem og lære dem vores fantastiske samfund at kende.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alle betalt til velfærdssamfundet. Derfor skal alle have samme muligheder for hjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælpen til psykisk syge er for dårlig. Vi skal prioritere den mere, og kommer det til en skarp prioritering, vil jeg vælge dette område. Omvendt mener jeg ikke, vi behøver at komme dertil. I Kolding er der givet erhvervsskattelettelser for mange millioner de seneste år - de penge kunne vi have brugt på dette område. SF har i byrådsperioden både sikret gratis psykologhjælp til de unge og penge til et mentalt sundhedshus på Låsbyhøj. Det er udtryk for, at vi prioriterer psykisk sygdom.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også pædagogerne i Kolding Kommune står alene med børneflokke på 16 hver dag. Det er ikke godt nok. Alenetiden skal afskaffes, og der skal sættes flere pædagoger på til leg og læring. Det er her, vi kan samle udsatte børn op tidligt og gøre dem klar til skolen. Det handler om, at alle børn har lige muligheder - og det kan lykkes bedre, når der er flere voksne omkring dem.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et nulsumsspil - når vi tiltrækker en virksomhed, mister en anden kommune en. Det skal vi ikke bruge offentlige kroner på. Hvad er det etiske i, at vi aktivt henter virksomheder fra yderområder, der har det svært nok i forvejen?

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke råd til flere "skattelettelser." Vores skoler taber terræn til de private, og det skal ikke fortsætte. Jeg vil hellere styrke skoler, institutioner og ældreområdet. Kolding skal hellere kendes for sin gode velfærd og høje tryghed end den billigste skat.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Seniorudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Ami Ami

2018 - nu

Medlem af Advisory Board Lev uden vold

Uddannelse

2016 - 2018

Master Professionel kommunikation, Roskilde University

1998 - 2002

Professionsbachelor Lærer, Haderslev

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kommunikationskonsulent Dansk Fjernvarme

2015 - 2016

Presserådgiver Odense Kommune
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Seniorudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Ami Ami

2018 - nu

Medlem af Advisory Board Lev uden vold

Uddannelse

2016 - 2018

Master Professionel kommunikation, Roskilde University

1998 - 2002

Professionsbachelor Lærer, Haderslev

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kommunikationskonsulent Dansk Fjernvarme

2015 - 2016

Presserådgiver Odense Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik